Поделиться Поделиться

Українське законодавство відносно діяльності засобів масової інформації

Закон України

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова

Всрховна Рала України постановляэ:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., доповнення до №51,

ст. 1122):

1) доповнити статтею 212-3 такого змісту:

"Стаття 212-3. Порушення права на інформацію.

Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне чи неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи згідно до законів України "Про інформацію" чи "Про звернення громадян", - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою даної статті, за яке особу вже було піддаш) адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Посадові особи, на яких поширюється дія Закону України "Про боротьбу з корупцією", притягаються до відповідальності за такі діяння згідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією";

2) статтю 221, частину першу статті 294 після цифр "212-2" доповнити цифрами "212-3";

3) частину першу статті 255 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) прокурор чи уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (стаття 212-3)".

2. У Законі України "Про інформацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 p., № 48, ст. 650; 2000 p., № 27, ст. 213; 2002 р., Хг 29, ст. 194):

1) доповнити статтю 30 абзацом такого змісту: "Інформація з обмеженим доступом може бути поширена

без згоди її власника, коли ця інформація є суспільно значимою, тобто коли вона є предметом громадського інтересу і коли право громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її захист";

2) доповнити статтею 45-1 такого змісту:

"Стаття 45-1. Заборона цензури та заборона втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації з боку органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

Цензура як вимога, спрямована до засобу масової інформації, журналіста, головного редактора, організації, що здійснює випуск засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця, розповсюджувача, попередньо узгоджувати інформацію, що поширюється (за винятком випадків, коли така вимога йде від автора даної інформації чи іншого суб'єкта авторського права і (чи) суміжних прав на неї), та/чи як накладення заборони (за винятком випадків, коли така заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій формі тиражуванню чи поширенню інформації з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб заборонена.

Забороняються втручання у формах, не передбачених законодавством України чи договором, укладеним поміж засновником (співзасновниками) і редакцією засобу масової інформації, у професійну діяльність журналістів, контроль за змістом інформації, що поширюється, з боку засновників (співзасновників) засобів масової інформації, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, посадових осіб цих органів, зокрема з метою поширення чи непоширення певної інформації, замовчування суспільно значимої інформації, накладення заборони па показ окремих осіб чи поширення інформації про них, заборони критикувати органи державної влади чи органи місцевого самоврядування чи їх посадових осіб.

Забороняється створення будь-яких органів державної влади, установ, введення посад, на які покладаються повноваження відносно здійснення контролю за змістом інформації, що поширюється засобами масової інформації.

Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та/чи переслідування журналіста за виконання професійних обов'язків, за критику, здійснювані посадовою особою чи групою осіб за попередньою змовою, тягне за собою кримінальну відповідальність згідно до Кримінального кодексу України.

Повноваження органів державної влади з питань діяльності засобів масової інформації визначаються виключно Конституцією та законами України";

3) у частині другій статті 47:

абзац шостий викласти у такій редакції:

"примушення до поширення чи перешкоджання поширенню певної інформації, а також цензура";

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту: "безпідставна відмова від поширення певної інформації".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати згідно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

4) доповнити статтею 47-1 такого змісту: "Стаття 47-1. Звільнення від відповідальності

Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень.

Оціночними судженнями, за винятком образи чи наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, зокрема критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, з огляду па характер використання мовних засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій, сатири. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості.

Особа звільняється від відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом, коли суд установить, що ця інформація є суспільно значимою.

Додаткові підстави звільнення від відповідальності засобів масової інформації та журналістів визначаються законами "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства" та "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";

5) статтю 49 викласти у такій редакції:

"Стаття 49. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди

У випадках, коли правопорушенням, учиненим суб'єктом інформаційної діяльності, завдано матеріальної чи моральної шкоди фізичним чи юридичним особам, винні особи відшкодовують її добровільно чи на підставі рішення суду.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування як позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової репутації вправі вимагати по суду лише спростування недостовірної інформації та не мають права вимагати відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Цс не позбавляє посадову особу органу державної влади чи органу місцевого самоврядування права на захист честі, гідності та ділової репутації у суді".

3. У статті 17 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №50, ст. 302; 2002 p., № 2, ст. 5, № 29, ст. 200):

1) частину четверту викласти у такій редакції:

"У разі розгляду судом спору відносно завданої моральної (немайнової) шкоди поміж журналістом чи засобом масової інформації як відповідачем та політичною партією, виборчим блоком, посадовою особою (посадовими особами) як позивачем суд вправі призначити компенсацію моральної (немайнової) шкоди лише за наявності умислу журналіста чи службових осіб засобу масової інформації. Суд враховує наслідки використання позивачем можливостей позасудового, зокрема досудового, спростування неправдивих відомостей, відстоювання його честі і гідності, ділової репутації та врегулювання спору в цілому. З урахуванням зазначених обставин суд вправі відмовити у відшкодуванні моральної шкоди";

2) доповнити частинами п'ятою та шостою такого змісту:

"Умислом журналіста та/чи службової особи засобу масової інформації є такс їх/її ставлення до поширення інформації, коли журналіст та/чи службова особа засобу масової інформації усвідомлювали недостовірність інформації та передбачали її суспільно небезпечні наслідки.

Журналіст та/чи засіб масової інформації звільняються від відповідальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності, коли суд встановить, що журналіст діяв добросовісно та здійснював її перевірку".

4. Підпункт "ж" пункту 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113; 1995 p., № 30, ст. 229; 2000 p., № 29, ст. 229) викласти в такій редакції:

"ж) із позовних заяв про розгляд питань захисту честі та гідності:

Згідно до положень Конституції України, зокрема статей 32, 56, 62 і чинного законодавства, фізичні та юридичні особи мають право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення їх прав і свобод та законних інтересів.

Як свідчить судова практика, суди в основному правильно застосовують норми законодавства, які регулюють зазначені питання. Поряд із цим в окремих випадках припускаються помилок, рідко застосовують чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, неповно з'ясовують наявність підстав для відшкодування моральної шкоди, недостатньо обґрунтовують її розмір, допускають порушення процесуальних норм.

(Абзац перший преамбули замінено двома абзацами постановою від 25 травня 2001 р. № 5. У зв'язку з цим абзац другий постановлено вважати абзацом третім.) Враховуючи цс, а також, що при розгляді таких справ у судах виникли питання, які потребують роз'яснення, Пленум Верховного Суду України постановляє:

1. Звернути увагу судів на те, що встановлене Конституцією та законами України право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян та законних інтересів юридичних осіб. Через те суди повинні забезпечити своєчасне, у повній відповідності до законів, вирішення справ, пов'язаних із відшкодуванням такої шкоди.

(Абзац перший п. 1 зі змінами, внесеними постановою від 25 травня 2001 р. № 5.) Згідно до ст. 9 Конституції чинні мі ясна род ні договори, згода па обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Зокрема, до них належить ратифікована Верховною Радою України Конвенція про захист прав людини та основних свобод, яка, як і інші міжнародні договори, підлягає застосуванню при розгляді справ судами.

(Абзацом другим п. 1 доповнено постановою від 25 травня 2001 р. № 5.)

2. Роз'яснити, що спори про відшкодування заподіяної фізичній чи юридичній особі моральної (немайнової) шкоди розглядаються, зокрема:

- коли право на її відшкодування безпосередньо передбачено нормами Конституції чи випливає з її положень;

- у випадках, передбачених статтями 7, 4401 Цивільного кодексу Української РСР (далі - ЦК) та іншим законодавством, яке встановлює відповідальність за заподіяння моральної шкоди (наприклад, ст. 49 Закону "Про інформацію", ст. 44 Закону "Про авторське право і суміжні права");

- при порушенні зобов'язань, які підпадають під дію Закону "Про захист прав споживачів" чи інших законів, що регулюють такі зобов'язання і передбачають відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

(Пункт 2 в редакції постанови від 25 травня 2001 р. № 5.)

3. Під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань чи інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями чи бездіяльністю інших осіб.

Підйомі л по до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу чи ділової репутації, моральних переживаннях у зв'язку з ушкодженням здоров'я, у порушенні права власності (в через те числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв'язку з незаконним перебуванням під слідством і судом, у порушенні нормальних життєвих зв'язків через неможливість продовження активного громадського життя, порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що настали у зв'язку з приниженням її ділової репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчиненням дій, спрямованих па зниження престижу чи підрив довіри до її діяльності.

(Абзацом третім п. З доповнено постановою від 25 травня 2001 р. № 5.)

4. Згідно до ст. 137 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК) у позовній заяві про відшкодування моральної (немайнової) шкоди має бути зазначено, в через що полягає ця шкода, якими неправомірними діями чи бездіяльністю її заподіяно позивачеві, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди, та якими доказами це підтверджується.

(Абзац перший п. 4 зі змінами, внесеними постановою від 25 травня 2001 р. № 5.) При недотриманні позивачем зазначених вимог настають наслідки, передбачені ст. 139 ЦПК.

5. Оскільки питання відшкодування моральної шкоди регулюються законодавчими актами, введеними у дію в різні строки, суду необхідно в кожній справі з'ясовувати характер правовідносин сторін і встановлювати, якими правовими нормами вони регулюються, чи допускає відповідне законодавство відшкодування моральної шкоди при даному виді правовідносин, коли набрав чинності законодавчий акт, що визначає умови і порядок відшкодування моральної шкоди в цих випадках, та коли були вчинені дії, якими заподіяно цю шкоду.

(Абзац перший п. 5 зі змінами, внесеними по становою від 25 травня 2001 р. № 5.)

Згідно до загальних підстав цивільно-правової відповідальності обов'язковому з'ясуванню при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність причинного зв'язку поміж шкодою і протиправним діянням заподіювана та вини останнього в її заподіянні. Суд, зокрема, повинен з'ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань чи втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює, заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

Особа (фізична чи юридична) звільняється під відповідальності по відшкодуванню моральної шкоди, коли доведе, що остання заподіяна не з її вини. Відповідальність заподіювача шкоди без впни може мати місце лише у випадках, спеціально передбачених законодавством.

(Абзац другий п.5 замінено двома абзацами по становою від 25 травня 2001 р. 5.)

6. При застосуванні норм Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) відносно порядку розгляду трудових спорів у справах про відшкодування моральної шкоди, заподіяної працівникові у зв'язку з виконанням трудових обов'язків, суди повинні виходити з того, що за змістом ст. 124 Конституції потерпілий мас право звернутися з такими вимогами до суду безпосередньо. Суддя не вправі відмовити особі у прийнятті заяви з такими вимогами лише з тієї підстави, що вона не розглядалася комісією з трудових спорів.

(Пункт 6 в редакції постанови від 25 травня 2001 p. № 5.)

7. За змістом ст. 4401 ЦК та інших норм законодавства, що регулюють дані правовідносини, заподіяна моральна (немайнова) шкода відшкодовується тій фізичній чи юридичній особі, прана якої були безпосередньо порушені протиправними діями (бездіяльністю) інших осіб.

(Пункт 7 в редакції постанови від 25 травня 2001 p. № 5.)

8. (Абзац перший п. 8 виключено постановою від 25 травня 2001 р. № 5.)

Верховного Суду України в постанові від 28 вересня 1990 р. № 7 "Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій" (зі змінами, внесеними постановами Пленуму від 4 червня 1993 р. № 3, від 31 березня 1995 p. № 4, від 25 грудня 1996 р. № 14 та від 3 грудня 1997 р. № 12).

(Абзац перший п. 11 зі змінами, внесеними постановою від 25 травня 2001 р. № 5.) Зокрема, судам слід мати на увазі, що у справах про спростування відомостей, поширених засобами масової інформації (у пресі, по радіо і телебаченню), як відповідачі, до участі притягуються автор, орган засобу масової інформації, що їх поширив, а у передбачених законом випадках - і відповідна службова особа цього органу, які й несуть обов'язок по відшкодуванню заподіяної моральної шкоди згідно до ступеня вини кожного з них. Коли позивач не бажає притягати когось із них до відповідальності, на решту заподіюваній моральної шкоди покладається обов'язок по відшкодуванню тієї її частини, яка відповідає ступеню їх вини. В разі, коли орган масової інформації не називає автора, суд виходить з того, що вину за поширення зазначених відомостей даний орган взяв на себе.

На відповідача може бути покладено обов'язок по відшкодуванню заподіяної моральної шкоди не тільки тоді, коли суд задовольнив вимоги позивача про спростування поширених відомостей, а й тоді, коли відповідач спростував їх добровільно. Згідно до ст. 42 Закону "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" і ст. 48 Закону "Про телебачення і радіомовлення" на органи масової інформації, їх працівників і автора не може бути покладено обов'язок по відшкодуванню моральної шкоди за публікацію чи поширення відомостей, які не відповідають дійсності, коли вони містились в офіційних повідомленнях чи були одержані від інформаційних агентств чи прес-служб державних органів та органів об'єднань громадян, чи є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим засобом інформації (з посиланням на нього), офіційних виступів посадових осіб державних органів, виступів народних депутатів, чи містилися в авторських виступах, які передаються в ефір без попереднього запису.

Критична оцінка певних фактів і недоліків, думки та судження, критичні рецензії творів не можуть бути підставою для задоволення вимог про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Однак коли при цьому допускаються образа чи порушення інших захищених законом прав особи (розголошення без її згоди конфіденційної інформації, втручання в приватне життя тощо), то це може тягти за собою відшкодування моральної шкоди.

(Абзац четвертий п. 11 в редакції постанови від 25 травня 2001 р. № 5.)

Звернути увагу судів на те, що ст. 17 Закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" передбачено певні особливості їх відповідальності за заподіяну моральну (немайнову) шкоду.

При вирішенні спорів про відшкодування моральної (немайнової) шкоди за позовами органів державної влади, місцевого самоврядування, офіційних осіб (наприклад, зареєстрований кандидат у депутати) чи посадових осіб до засобів масової інформації судам слід мати па увазі, що за змістом ч. 4 ст. 17 зазначеного Закону з'ясуванню підлягають наявність злого умислу журналіста чи засобу масової інформації, а також наслідки використання потерпілим можливостей позасудового (досудового) спростування неправдивих відомостей, відстоювання його честі й гідності та врегулювання конфлікту в цілому.

Під злим умислом журналіста чи засобу масової інформації необхідно розуміти такі їх дії, коли вони перед поширенням інформації усвідомлювали її неправдивість (недостовірність) чи неправомірність інших дій (поширення конфіденційної інформації відносно особи без згоди останньої тощо).

Вирішуючи питання про можливість покладення на журналіста і засіб масової інформації солідарної відповідальності та міру вини кожного, суд має виходити із загальних засад ЦК.

(Абзацами п'ятим - восьмим п.11 доповнено постановою від 25 травня 2001 р. № 5.) 12. Звернути увагу судів на те, що положення ст. 24 Закону "Про захист прав споживачів" відносно одночасного вирішення судом вимог споживача про захист його прав і відшкодування

моральної шкоди не виключають можливості пред'явлення окремого позову про відшкодування даної шкоди (наприклад, коли вимоги були задоволені без судового розгляду, проте допущена тяганина).

Згідно з тим же Законом дані справи можуть бути підсудні за вибором споживача районному (міському) суду за місцем проживання споживача, за місцем знаходження відповідача, за місцем заподіяння шкоди чи за місцем виконання договору.

13. Судам необхідно враховувати, що згідно до ст. 2371 КЗпП (набрала чинності 13 січня 2000 р.) за наявності порушення прав працівника у сфері трудових відносин (незаконного звільнення чи переведения, невиплати належних йому грошових сум, виконання робіт у небезпечних для життя і здоров'я умовах тощо), яке призвело до його моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків чи вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя, обов'язок по відшкодуванню моральної (немайнової) шкоди покладається на власника чи уповноважений ним орган незалежно від форми власності, виду діяльності чи галузевої належності.

Умови відшкодування моральної (немайнової) шкоди, передбачені укладеним сторонами контрактом, які погіршують становище працівника порівняно з положеннями ст. 2371 КЗпП чи іншим законодавством, згідно зі ст. 9 КЗпП є недійсними.

(Пункт 13 в редакції постанови від 25 травня 2001 р. № 5.)

14. Згідно до ст. 13 Закону "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" питання про відшкодування моральної шкоди у зазначених випадках та її розмір вирішується за заявою громадянина ухвалою суду першої інстанції, котрий розглядав кримінальну справу чи якому вона мала бути підсудна.

Розмір моральної шкоди в цих випадках визначається з урахуванням обставин справи, проте за час незаконного перебування громадянина під слідством чи судом він має бути не меншим від однієї мінімальної заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством чи судом. Відшкодування моральної шкоди в цих випадках провадиться за рахунок коштів державного бюджету, незалежно від вини посадових осіб органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду.

15. Судам слід мати па увазі, що па правовідносини, які виникли до набрання чинності відповідним законодавчим актом про відшкодування моральної шкоди, обов'язок по її відшкодуванню не поширюється, в через те числі й на ті випадки, коли позивач після набрання чинності цим актом також зазнає моральних чи фізичних страждань від раніше вчинених неправомірних дій. Однак моральна шкода підлягає відшкодуванню, коли неправомірні дії (бездіяльність) відповідача, що завдають позивачеві моральних чи фізичних страждань, почалися до набрання законної сили актом законодавства, яким встановлена відповідальність за заподіяння такої шкоди, і продовжуються після набрання цим актом чинності.

16. До вимог про відшкодування моральної шкоди, заподіяної поширенням відомостей, що не відповідають дійсності і порочать честь, гідність чи ділову репутацію фізичної чи юридичної особи, згідно з ч. 3 ст. 7 ЦК застосовується строк позовної давності в один рік. До вимог про відшкодування моральної шкоди у випадках, передбачених трудовим законодавством, - тримісячний строк (ст. 233 КЗпП). До інших вимог про відшкодування моральної шкоди (як вимог, що випливають з порушення особистих немайнових прав) строки позовної давності згідно до ст. 83 ЦК не застосовуються.

(Пункт 16 зі змінами, внесеними постановою від 25 травня 2001 р. № 5.)

16і. Згідно до ст. 24 ЦПК спори про відшкодування моральної (немайнової) шкоди підвідомчі суду, коли хоча б однією зі сторін у них є громадянин (фізична особа).

Суду підвідомчі також спори поміж юридичними особами про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, коли дані вимоги взаємозв'язані з іншими вимогами, вирішення яких віднесено до відання суду загальної юрисдикції (наприклад, про спростування поширеної інформації та відшкодування у зв'язку з цим заподіяної моральної шкоди).

Підсудність справ даної категорії визначається за правилами ст. 125 ЦПК, тобто за місцем знаходження відповідача, за винятком випадків, коли позивачеві надано законом право вибору підсудності.

(Пунктом 161 постанову доповнено постановою від 25 травня 2001 р. № 5.) 17.3 мстою забезпечення своєчасного і правильного вирішення справи суддя повинен провести ретельну підготовку її до розгляду. Зокрема, в строки встановлені ст. 146 ЦПК, вчинити всі необхідні підготовчі дії, передбачені ст. 143 цього ж Кодексу, залежно від конкретних обставин справи витребувати від позивача подання доказів про порушення його законних нрав і заподіяну моральну шкоду, надіслати відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів і зажадати від нього письмових пояснень відносно заявленого позову, а за наявності заперечень проти нього - подання доказів, що їх підтверджують.

171. Виходячи з правил статей 4, 5 ЦПК і статей 28, 49, 50 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК) потерпілий, тобто особа, якій злочином заподіяно моральну шкоду (внаслідок посягання на здоров'я, честь, гідність, знищення майна, позбавлення годувальника тощо), має право пред'явити позов про її відшкодування у кримінальному процесі чи в порядку цивільного судочинства.

У кримінальній справі вимоги про відшкодування моральної шкоди розглядаються і вирішуються судом за умови, що особу, якій її заподіяно, визнано в установленому законом порядку потерпілим та цивільним позивачем і що у справі є письмова заява, яка за змістом відповідає ст. 137 ЦПК. У тих кримінальних справах, які згідно до ст. 27 КПК порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, вимоги про відшкодування моральної шкоди можуть бути викладені у скарзі про порушення кримінальної справи.

У разі, коли до надходження кримінальної справи до суду особа не була визнана потерпілим і цивільним позивачем, дані питання мають бути вирішені у стадії віддання обвинуваченого до суду чи згідно до вимог ст. 296 КПК у підготовчій частині судового засідання.

(Пунктом 171 постанову доповнено постановою від 25 травня 2001 р. № 5.)

18. При розгляді справ про відшкодування моральної шкоди суди мають виявляти і всебічно з'ясовувати причини й умови, що призводять до порушення прав фізичних і юридичних осіб та заподіяння їм моральної шкоди, і реагувати на них окремими ухвалами.

181. Рекомендувати судам при вирішенні справ даної категорії враховувати відповідні роз'яснення, які містяться в постановах Пленуму Верховного Суду України (із внесеними до них змінами) від 27 березня 1992 р. № 6 "Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди" та від 12 квітня 1996 р. № 5 "Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів".

(Пунктом 181 постанову доповнено постановою від 25 травня 2001 p. № 5.) 19. Не наводиться.

← Предыдущая страница | Следующая страница →