Поделиться Поделиться

БІЗНЕС-ПЛАН ЯК КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ ПЛАНУВАННЯ

Тема 13. Суть бізнес-планування

Тема 14. Критерії оцінки ефективності бізнес-плану

Тема 15. Оцінка комерційної та бюджетної ефективності проекту

Тема 16. Методи аналізу та оцінки ризиків інвестиційних проектів


СУТЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ

13.1 Мета складання бізнес-плану та сфери його застосування

13.2 Структура бізнес-плану. Резюме

Мета складання бізнес-плану та сфери його застосування

Бізнес - це особлива форма діяльності, яка передбачає готовність підприємливої людини приймати самостійні рішення і ризикувати. Вирішивши займатися бізнесом, підприємець повинен досконало спланувати його організацію. її зміст а послідовність повинні бути викладені в бізнес-плані, з якого в ринкових умовах прийнято починати будь-якому підприємницьку діяльність.

Основна заслуга бізнес-планування полягає в через те, що правильно складений такий план дає перспективу розвитку підприємництва, тобто в кінцевому підсумку, відповідає на найважливіше для бізнесмена питання: "Чи варто вкладати гроші в цю справу, чи принесе вона доходи, які повинні окупити витрати?"


Таким чином, бізнес-план - це форма конкретизації підприємницької ідеї чи, іншими словами, бізнес-план - план створення чи розвитку підприємства. Бізнес-план виступає основою для прийняття рішень ініціатором проекту (інвестором, підприємцем), а також є документом для зовнішньої презентації проекту перед потенційними партнерами, кредиторами чи державними органами, відповідальними за створення і реєстрацію підприємства.

Професор В.М. Попов, дійсний член Академії інвестицій Російської Федерації, доктор економічних наук, вирізняє ряд постулатів для визначення бізнес-плану: "бізнес - план - це:

викладення системи доказів, які переконають інвестора у вигідності проекту;

визначення ступеня життєздатності і майбутньої стійкості підприємства;

передбачення ризиків підприємницької діяльності;

конкретизація перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку".

Одним з центральних понять, пов'язаних із проектом, є поняття мети проекту. "Мета проекту - це доказовий результат і задані умови реалізації загальної задачі проекту" [44, с. 13].

Метою складання бізнес-плану є планування господарської діяльності підприємства на найближчий та віддалений періоди. Бізнес-план відповідає на багато питань відносно майбутнього існування фірми, а саме:

· визначення виду діяльності фірми, цільових ринків і місця підприємства на цих ринках;

· формулювання стратегії та тактики підприємства;

· вибір конкретного виду послуг, які будуть надаватись фірмою;

· оцінка виробничих та невиробничих затрат;

· розробка маркетингових заходів з вивчення ринку, реклами, стимулювання попиту тощо;

· оцінка фінансових затрат фірми для передбачених завдань;

· підбір кадрів для підприємства;

· передбачення труднощів на шляху до виконання планів.

Основним змістом бізнес-плану є організація підприємницької діяльності та її планування. Бізнес-план - це офіційний документ, котрий виконує ряд функцій.

Перша функція служить підприємцю, для якого бізнес - план є можливою оцінкою фактичних результатів за визначений період.

При умові виходу плану на міжнародну арену необхідно дотримуватись міжнародних вимог для створення бізнес - плану. В загальних рисах бізнес-план складається з:

Резюме (executive summary), де висвітлені головні положення проекту (назва і головна ціль проекту; хто виступає ініціатором проекту та іншими учасниками; ціна проекту; термін та етапи реалізації проекту; джерела фінансування; критерії ефективності та фінансові показники проекту; можливості для бізнесу; привабливість для бізнесу; важливість для підприємства і регіону).

Загальні відомості про підприємство (сотрапу profile): профіль діяльності підприємства, його положення на ринку сьогодні і бажане в майбутньому; головні події, що мали вплив на появу ідеї бізнесу; структура управління підприємством; головні техніко-економічні показники підприємства; аудиторський аналіз.

Ринок збуту підприємства (environment of industry): аналіз ринку певного товару чи послуги: становище справ у галузі, потенційні клієнти та місткість ринку, конкуренція, ефективність певного бізнесу; опис характерних рис певного продукту чи послуги, що забезпечить їм конкурен- тоздатність на цьому ринку; перспективи розвитку.

Маркетинговий план (marketing plan): визначення обсягу продажу та каналів їхнього збуту; вироблення стратегії ціни, що базується на методах затрат (повних, середніх, граничних, стандартних, прямих); підбір рекламних зусиль; визначення методів контролю ситуації на ринку; передбачення факторів ризику, що враховують виробничі порушення, пов'язані з постачанням сировини чи комплектуючих; комерційні ризики, зумовлені реалізацією продукції на ринку; фінансові ризики, що викликані інфляцією та коливанням курсів валют; ризики, що пов'язані з нещасними випадками.

Оперативний план (operatingplan): при створенні абсолютно нового підприємства необхідно охарактеризувати правове забезпечення проекту (відомості про реєстрацію, документи для заснування; форму власності, законодавчі обмеження, захист патентів та ін.). Коли підприємство розширюється, то оперативний план починається відразу з виробничого частини, де відображається цілий виробничий процес від купівлі нового обладнання чи приміщення до встановлення нового технологічного циклу.

Оперативний план можуть розбивати на два підпункти: перший - організаційний план, в якому міститься інформація про персонал та керівництво і розглядається правове забезпечення проекту, а другий - план виробництва, що відображає виробничий процес та інвестиційне забезпечення, коли таке потрібне.

План за трудовими ресурсами (human resources plan) передбачає підбір професійних кадрів. Даний план повинен вивести організаційну структуру підприємства, де будуть чітко вказані посадові обов'язки працівників та їхні посадові оклади.

Фінансовий план (financial plan) визначає ефективність пропонованого бізнесу. В цьому розділі необхідно відобразити: загальну потребу в інвестиціях, джерела фінансування, план прибутків та видатків; баланс грошових надходжень; термін окупності проекту; з яких коштів буде фінансуватися проект.

Особливе місце в фінансовому плані потрібно приділити розрахунку беззбитковості, котрий визначають за формулою:

Запас фінансової надійності - це різниця обсягу продажу аналізованого року та об'єму точки беззбитковості.

← Предыдущая страница | Следующая страница →