Поделиться Поделиться

ІІ.Виконання навчальних завдань.

рактична робота № 4

Система видатків місцевих бюджетів

Мета: вивчити систему видатків органів місцевого самоврядування

Завдання:

1. узагальнити теоретичний матеріал щодо окресленої теми;

2. вирішити практичні завдання;

3. вирішити тестові завдання

Час: 2 год

Методичні вказівки

І. Усне опитування.

1. Сутність видатків місцевих бюджетів та їх види

2. Види видатків на здійснення повноважень

3. Розмежування видатків між місцевими бюджетами, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

4. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

5. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

ІІ.Виконання навчальних завдань.

1. Скласти кошторис медичного закладу за спеціальним фондом. Розрахунок провести у таблицях наведених нижче.

Загальні поняття формування кошторису бюджетних установ

Процедуру складання, затвердження та виконання кошторису бюджетних установ визначено у Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимогах до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженому постановою КМУ від 28.02.2002 р. N 228 (далі - Порядок N 228). У цьому Порядку передбачено послідовність дій при затвердженні кошторису. Фінансування установ без затвердженого в установленому порядку кошторису забороняється.

Установи, які утримуються за рахунок коштів бюджетів, для забезпечення своєї діяльності і виконання покладених на них функцій складають кошторис, який є важливим інструментом формування, управління й контролю фінансової політики бюджетної установи.

Розроблення кошторису бюджетної установи спрямоване на розв'язання двох основних завдань:

- визначення обсягу доходів і видатків, пов'язаних із діяльністю окремих структурних одиниць та підрозділів установи;

- забезпечення покриття видатків фінансовими ресурсами із різних джерел, які дозволені законодавством.

Трохи зупинимось на основних поняттях, пов'язаних з формуванням кошторису бюджетної установи.

Так, у Порядку N 228 визначено, що кошторис бюджетної установи - це основний плановий фінансовий документ бюджетної установи, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

У свою чергу бюджетне призначення - це повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане Бюджетним кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування.

Бюджетне асигнування - це повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження.

Кошторис має дві складові частини:

- загальний фонд, який містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на виконання бюджетною установою основних функцій;

- спеціальний фонд, який містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету на конкретну мету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою певних функцій.

Слід зазначити, що разом з кошторисом затверджують також план асигнувань.

План асигнувань загального фонду бюджету - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у загальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань.

План спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розподіл бюджетних асигнувань (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), затверджених у спеціальному фонді кошторису, за скороченою формою економічної класифікації видатків, який регламентує протягом бюджетного періоду взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів відповідно до зазначених зобов'язань, у розрізі доходів за кодами класифікації доходів бюджету.

План використання бюджетних коштів - це розподіл бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі, за повною економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування бюджету.

Установам можуть виділятися бюджетні кошти тільки за наявності затверджених кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду.

Установи мають право брати бюджетні зобов'язання та витрачати бюджетні кошти на цілі і в межах, установлених кошторисами і планами асигнувань, планами спеціального фонду.

Нагадаємо, що під бюджетним зобов'язанням мається на увазі будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладання договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі впродовж цього самого періоду або в майбутньому.

Отже, для здійснення фінансово-господарської діяльності всі бюджетні установи повинні мати затверджені кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани спеціального фонду і межі їх діяльності залежать виключно від обсягів асигнувань, установлених зазначеними документами.

Складові частини спеціального фонду кошторису

Відповідно до п. 3 ст. 13 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 p. N 2456-VI (далі - БКУ) складовими частинами спеціального фонду бюджету є:

1) доходи бюджету (включаючи власні надходження бюджетних установ), які мають цільове спрямування;

2) видатки бюджету, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету (у тому числі власних надходжень бюджетних установ);

3) кредитування бюджету (повернення кредитів до бюджету з визначенням цільового спрямування

та надання кредитів з бюджету, що здійснюється за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального фонду бюджету);

4) фінансування спеціального фонду бюджету.

Основними документами, що визначають порядок надходження та використання власних надходжень бюджетних установ є: БКУ, закони про державні бюджети на відповідні роки та Порядок N 228.

Планування доходів та витрат спеціального фонду кошторису

Як зазначалося вище, відповідно до Порядку N 228 спеціальний фонд кошторису містить обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією на здіснення відповідних видатків згідно із законодавством, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов'язаних з виконанням установою основних функцій.

Проекти кошторисів складаються всіма установами на наступний бюджетний рік. Якщо установи утворені не з початку року, кошториси складаються і затверджуються для кожної установи з часу її утворення до кінця бюджетного року в загальному порядку.

У процесі складання та затвердження проектів кошторисів залишки бюджетних коштів за спеціальним фондом не плануються.

Формування дохідної частини спеціального фонду проекту кошторису здійснюється на підставі розрахунків доходів, які складаються за кожним джерелом доходів, що плануються на наступний рік.

За основу цих розрахунків беруться такі показники, як обсяг надання тих чи інших платних послуг, а також інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість обладнання та іншого майна, що здаються в оренду тощо) та розмір плати в розрахунку на одиницю показника, який повинен встановлюватися відповідно до законодавства. На підставі зазначених показників визначається сума доходів на наступний рік за кожним джерелом їх надходження з урахуванням конкретних умов роботи установи. Під час формування показників, на підставі яких визначаються доходи планового періоду, обов'язково враховується рівень їх фактичного виконання за останній звітний рік, а також очікуваного виконання за період, що передує плановому. Показники повинні наводитися в обсязі, зазначеному в розрахунку, і повністю відповідати показникам бухгалтерської звітності за відповідні періоди.

У процесі формування спеціального фонду проекту кошторису планування власних надходжень бюджетних установ здійснюється за групами та підгрупами відповідно до правил, визначених законодавством для цієї категорії доходів бюджету. Спеціальний фонд проекту кошторису передбачає зведення показників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх використання. Розподіл видатків спеціального фонду проекту кошторису проводиться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень, запланованих на цю мету в зазначеному фонді.

Слід відмітити, що відповідальність за виникнення заборгованості, що склалася за видатками спеціального фонду, несе виключно розпорядник, з вини якого вона утворилася.

До кошторисів можуть уключатися тільки видатки, передбачені законодавством та необхідність яких обумовлена характером діяльності установи. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися лише за умови забезпечення коштами невідкладних витрат та відсутності заборгованості. При цьому видатки на заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду обчислюються залежно від обсягу діяльності, що провадиться за рахунок цих коштів, із застосуванням встановлених законодавством норм, які використовуються установами аналогічного профілю.

Відповідно до п. 22 Порядку N 228 показники видатків, що включаються до проекту кошторису, повинні бути обґрунтовані відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації.

Нагадаємо, що видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень плануються у такій послідовності:

- за встановленими напрямами використання;

- на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису;

- на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

При цьому відповідно до вимог п. 23 Порядку N 228 розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування обсягів узятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом кошторису для проведення видатків з цих зобов'язань із спеціального фонду кошторису відповідно до бюджетного законодавства. Видатки спеціального фонду провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням унесених до них змін.

Розгляд і затвердження кошторису

Відповідно до п. 28 Порядку N 228 розпорядники нижчого рівня уточнюють проекти кошторисів і подають їх головним розпорядникам для уточнення показників проектів зведених кошторисів.

Чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність із визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

Слід підкреслити, що відповідно до вимог Порядку N 228 розрахунки до кошторису за загальним і спеціальним фондами складаються окремо, а чисельність працівників, як зазначено вище, повинна бути приведена у відповідність із фондом оплати праці, тому штатний розпис за спеціальним фондом доцільно складати окремо.

Типова форма кошторису установи затверджена наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 р. N 57 і містить у собі фінансові показники за загальним та спеціальним фондами кошторису.

Також зазначимо, що розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету або надання кредитів з бюджету, що включаються до проекту кошторису, є невід'ємною частиною кошторису. Форму цих розрахунків розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня погоджують з головним розпорядником бюджетних коштів.

Тепер для наочності розглянемо складання кошторису (лише за спеціальним фондом) на умовному прикладі.

На початку наведемо безпосередньо форму кошторису (див. витяг).

Як бачимо з наведеної форми, кошторис закладу на 2011 рік за надходженнями та видатками спеціального фонду затверджено в сумі 1216215,00 грн. Надходження та видатки за спеціальним фондом передбачені і сформовані на підставі зведених показників за всіма джерелами надходження коштів до цього фонду та відповідними напрямами їх використання, а саме (наводимо витяг).

Відповідно до зведених показників спеціального фонду кошторису поліклініка планує отримати надходження в сумі 1216215,00 грн., які надійдуть від плати за послуги із зубопротезування. Надання поліклінікою платних послуг із зубопротезування обумовлено Переліком платних послуг, які можуть надаватися в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженим постановою КМУ від 17.09.96р. N 1138.

Розрахунок надходжень коштів від плати за послуги із зубопротезування здійснений виходячи з планових показників навантаження на рік лікарів-стоматологів-ортопедів поліклініки з урахуванням вартості однієї умовної одиниці працемісткості (далі - УОП).

Так, згідно з наказом МОЗ «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги» від 28.12.2002 р. N 507 лікар-стоматолог-ортопед повинен виконати за місяць 126 УОП, відповідно за рік - 1386 УОП (126 УОП х 11 міс.). Для надання платних послуг із зубопротезування в ортопедичному відділенні поліклініки працює 10 лікарів-стоматологів-ортопедів. Таким чином, план УОП на 2011 рік склав 13860 УОП (1386 УОП х 10 лікарів). Вартість однієї УОП складає 87,75 грн. Виходячи з цього сума надходжень від плати за послуги із зубопротезування на 2011 рік склала 1216215,00 грн. (87,75 грн. х 13860 УОП).

Загальні видатки спеціального фонду кошторису поліклініки на 2011 рік складають відповідно 1216215,00 грн., в тому числі видатки за КЕКВ 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» - 682086,00 грн.

Під час розрахунків місячного фонду заробітної плати посадові оклади (тарифні ставки) та діючі доплати і надбавки визначалися відповідно до спільного наказу Мінпраці та МОЗ «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 р. N 308/519 та постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. N 1298.

Як відомо, посадові оклади визначаються виходячи з посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду, який на 01.01.2011 р. становить 613 грн. Дані щодо подальших змін посадових окладів (тарифних ставок), що передбачені протягом 2011 p., надані головним розпорядником бюджетних коштів.

Також врахована потреба в коштах на проведення індексації заробітної плати відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 06.02.2003 р. N 491-VI та Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003р.

Розрахунок
видатків по КЕКВ 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»
на 2011 рік по КЗОЗ «Міська стоматологічна поліклініка»

Найменування посад Кількість ставок Місячний ФЗП станом на 01.01.2011, грн. ФЗП з 01.01.2011 по 31.03.2011, грн. (стов. 3 x 3 міс.)
Лікарі 17861,00  
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 19085,00  
Інші, в т. ч. реєстратура 7,5 7057,00  
Спеціалісти 3945,00  
Разом 39,5 47948,00  
Індексація зарплати     8401,00
Усього      
Найменування посад Кількість ставок Місячний ФЗП станом на 01.04.2011, грн. ФЗП з 01.04.2011 по 30.09.2011, грн. (стов. 3 x 6 міс.)
Лікарі 18206,00  
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 19466,00  
Інші, в т. ч. реєстратура 7,5 7200,00  
Спеціалісти 4024,00  
Разом 39,5 48896,00  
Індексація зарплати     19008,00
Матеріальна допомога     54831,00
Усього      
Найменування посад Кількість ставок Місячний ФЗП станом на 01.10.2011, грн. ФЗП з 01.10.2011 по 30.11.2011, грн. (стов. 3x2 міс.)
Лікарі 18672,00  
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 19964,00  
Інші, в т. ч. реєстратура 7,5 7387,00  
Спеціалісти 4126,00  
Разом 39,5 50149,00  
Індексація зарплати     7163,00
Усього      
Найменування посад Кількість ставок Місячний ФЗП станом на 01.12.2011, грн. ФЗП з 01.12.2011 по 31.12.2011, грн. (стов. 3x1 міс.)
Лікарі 19047,00  
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою 20368,00  
Інші, в т. ч. реєстратура 7,5 7530,00  
Спеціалісти 4208,00  
Разом 39,5 51153,00  
Індексація зарплати     4012,00
Усього      
Разом зубопротезування      

Видатки по KEКB 1120 «Нарахування на заробітну плату» розраховані в сумі 247597,00 грн. (682086,00 грн. х 36,3 % (єдиний соцвнесок) : 100).

Видатки по КЕКВ 1130 «Придбання товарів і послуг» розраховані в загальній сумі 225300,00 грн., зокрема: видатки по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування» в сумі 35208,00 грн. розраховані на підставі кількості та вартості необхідного паперу, бланків, матеріалів, періодичних видань, паливно-мастильних матеріалів тощо за минулий рік з урахуванням індексу інфляції споживчих цін на 2011 рік.

Розрахунок
видатків по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар,
у тому числі м'який інвентар та обмундирування» на 2011 рік
по КЗОЗ «Міська стоматологічна поліклініка»

N з/п Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю Од. виміру Обраховано закладом на 2011 рік Ураховано в кошторисі на 2011 рік
кількість ціна, грн. сума, грн. кількість ціна, грн. сума, грн.
Придбання: канцелярське приладдя, конверти, марки тощо
Папір уп. 22,00   22,00  
Папір офісний уп. 38,00   38,00  
Книга канцелярська шт. 2,80   2,80  
Папки шт. 0,85   0,85  
  Разом х х х   х х  
Придбання та виготовлення: бланків, печаток, штампів
  Бланки              
Карта хворого шт. 0,50   0,50  
Журнал профроботи шт. 7,00   7,00  
Касовий ордер шт. 0,10   0,10  
Акт шт. 0,20   0,20  
  Разом x х х   х х  
Придбання та передплата періодичних видань
Газета «Урядовий кур'єр» шт. 1,20   126 1,2  
Газета «Бюджетна бухгалтерія» шт. 16,22   16,22  
Газета «Час» шт. 0,80   0,80  
Журнал «Стоматолог» шт. 53,42   53,42  
  Разом х х х   х х  
Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю для господарської діяльності
Лампочки електричні «Економ» шт. 19,5   19,5  
Стартери шт.    
Лампочки денного освітлення «Іскра» шт. 8,5   8,5  
Відра оцинковані шт.    
Замки шт.    
Віники шт.    
  Разом х х х   х х  
Придбання меблів, віконних та дверних блоків
Стіл письмовий шт. 700,00   700,00  
Разом х х х   х х  
Придбання білизни, рушників, спецодягу тощо
Пелюшки шт. 18,50   18,50  
Рушники шт. 7,63   7,63  
  Разом х х х   х х  
Придбання паливно-мастильних матеріалів
Автомобіль ВАЗ 21043 А-92 1056,0 8,20   1056,0 8,20  
Автомобіль ВАЗ 2107 А-92 2222,0 8,20   2222,0 8,20  
Масло моторне уп. 2,0 47,00   2,0 47,00  
  Разом х х х   х х  
Придбання запчастин, вогнегасників, охоронної сигналізації до транспортних засобів
Рідина для гальмів шт. 38,00   38,00  
Свічки запалювання компл. 45,00   45,00  
Фільтр повітряний шт. 29,00   29,00  
Колодки гальмові компл. 130,00   130,00  
Фільтр масляний шт. 58,00   58,00  
  Разом х х х   х х  
Миючі засоби
Мило туалетне шт. 87,0 1,72   87,0 1,72  
Порошок пральний пач. 260,0 5,96   260,0 5,96  
  Разом х х х   х х  
  Усього видатки по спеціальному фонду, грн. х х х   х х  

Аналогічно розраховані видатки по КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали», які склали 158992 грн.

Розрахунок
видатків по КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» на 2011 рік
по КЗОЗ «Міська стоматологічна поліклініка»

N з/п Найменування товарно-матеріальних цінностей, обладнання та інвентарю Од. виміру Обраховано закладом на 2011 рік Ураховано в кошторисі на 2011 рік
кількість ціна, грн. сума, грн. кількість ціна, грн. сума, грн.
Придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів тощо
Гіпс кг 2,00   2,00  
Припій срібний кг 5,00   5,00  
Цемент кг 9,00   9,00  
Зуби гарнітур (14 зуб.) 0,90   0,90  
Маси для відбитків уп. 230,00   230,00  
Барвники, лаки компл. 100,00   100,00  
Пластмаси, воски уп. 100,00   100,00  
Ливарні роботи          
Металозахисне покриття          
Шприці одноразові N 2,5,10 шт. 2,00   2,00  
  Разом х х х   х х  
Придбання медичного інвентарю
Стоматологічні інструменти*          
  Разом х х х   х х  
  Усього видатки по спеціальному фонду, грн. х х х   х х  

Видатки по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 28700,00 грн. розраховані на підставі договорів, укладених з організаціями - постачальниками послуг у минулому році та запланованих на 2011 рік, з урахуванням вартості наданих послуг та індексу інфляції споживчих цін.

* До розрахунку треба додати перелік стоматінструментів, які планується закупити у 2011 році. Оскільки у цьому випадку перелік дуже великий, у прикладі його не наводимо. - Прим. ред.

Розрахунок
видатків по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» на 2011 рік
по КЗОЗ «Міська стоматологічна поліклініка»

N п/п Найменування послуг Договір з організацією Розрахунок 2011 рік
обраховано закладом, грн. ураховано в кошторисі, грн.
Бухгалтерський аудит, юридичні послуги та інші Договір N 66/40 від 08.06.2010 р. СЕС Комінтернівського р-ну; Договір N 1452 від 11.10.2010р. ТОВ «Промбудналадка» Змиви по бакстерильності медінструментарію: 39,96 грн. х 4 раз/міс, х 12 міс. = 1918 грн. Вимір опору ізоляції електромережі - 1500 грн. Заміна радіатора опалювальної системи - 3500 грн.    
Побутове обслуговування (прання білизни) Договір N 38 від 04.08.2010 р. СПДФО Колодуб І. Ф. 54 кг/міс. х 6,75 грн. х 12 міс. = 4374 грн.    
Страхування водіїв, транспортних засобів, приміщень тощо Договір N І.30.0135.10.3.ю. від 26.04.2010 р. HACK «Оранта» Один водій х 111 грн. = 111 грн.    
Оплата транспортних послуг, техогляд транспорту, медичний огляд водіїв   1 автомобіль х 107 грн. = 107 грн.    
Поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання, систем пожежогасіння, охоронної сигналізації Договір N 58/1 від 01 .01. 2010 р. ФОП «Дмитрієва І. П.», Договір N 452 від 12.08.2010 р. ВАТ «Харківміськгаз» Договір N 411/277 від 20.09.2010 р. ДП «Харківспец норматив» Ремонт медтехніки - 3550 грн.; Ремонт комп'ютерної техніки - 1850 грн.; Обслуговування вентиляційних каналів - 1760 грн.    
Повірка різноманітних приладів Договір N 09/05/20 від 20.05.2010р. ТОВ «Акватерм», Договір ТОВ N58/1 від 01. 01. 2010р. ВП «Ваговимірю вач» Повірка: теплолічильника: 1 шт. х 700 грн. = 700 грн.; газолічильника: 3 шт. х 500 грн. = 1500 грн.; терезів: 1 шт. х 390 грн. = 390 грн.    
Оплата послуг з перезарядки картриджів, вогнегасників Договір N 58/1 від 01. 01. 2010р. ФОП «Дмитрієва І. П.» Перезарядка картриджів: 68 грн. х 12 міс. = 816 грн. Перезарядка вогнегасників: 2 шт. х 72 грн. = 144 грн.    
Банківські послуги Договір N 268 від 02. 07.2010р. ПАТ KB «Приватбанк», Договір N 32 від 05. 01 .2010р. ПАТ KB «Приватбанк» Процент за обслуговування зарплатних карток працівників: 548397 грн. х 0,05 % = 274 грн.; Інкасація: 250 грн. х 12 міс. = 3000 грн.; процент за отримання готівки: 300000 грн. х 0,5 % = 1500 грн.    
Оплата послуг зв'язку Договір N 057305085/40730 від 08.07.2010 p. BAT «Укртелеком» Плата за радіоточку: (11 грн. х 12) х 1,2 ПДВ = 158 грн. Абонплата: (17,9 грн. х 2 тел. х 12) х 1,2 ПДВ = 516 грн. - (орендар (17,9 грн. х 1 тел. х 12) х 1,2 ПДВ = 258 грн.) = 258 грн.; Плата за паралельні телефони: (1,83 грн. х 2тел. х 12) х 1,2 ПДВ = 53 грн.; Плата за міські переговори (31,21 грн. х 1 тел. х 0,83 х 12) х 1,2 ПДВ = 373 грн.    
Плата за користування мережею Інтернет Договір N 057305085/ 40730 від 08.07.2010р. ВАТ «Укртелеком» (60 грн. х 12) х 1,2 ПДВ = 864 грн.    
  Усього видатки по спеціальному фонду, грн.   х    

Видатки по KEКB 1135 «Інші видатки» розраховані в сумі 2400 грн.

Розрахунок видатків по КЕКВ 1135 «Інші видатки» на 2011 рік
по КЗОЗ «Міська стоматологічна поліклініка»

N з/п Найменування Розрахунок 2011 рік
обраховано закладом, грн. ураховано в кошторисі, грн.
Сплата податків та зборів:      
  Податок на транспорт за IV квартал 2010 року 2 автомобілі х 18,30 грн. = 36,60 грн.    
  Податок на землю 196,92 грн. х 12міс. = 2363,04    
  Усього видатки по спеціальному фонду, грн. х    

Видатки по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» розраховані в загальній сумі 61232,00 грн.

Видатки на оплату послуг з тепло-, водопостачання і водовідведення, за спожиту електроенергію та газ визначені на підставі показників приладів обліку зазначених послуг за минулий рік з урахуванням тарифів на 2011 рік, доведених Департаментом охорони здоров'я відповідної міської ради. Видатки на оплату інших комунальних послуг (вивіз сміття та дератизація приміщень) розраховані на підставі обсягів виконуваних робіт, які обумовлені договорами з організаціями - надавачами цих послуг, та вартості зазначених робіт, які будуть виконуватись протягом року.

Видатки по КЕКВ 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»

КЕКВ 1160 Разом енергоно сії, грн. КЕКВ 1161 «Тепло постачання» КЕКВ1162 «Водопос тачання» КЕКВ 1162 «Водовід ведення» КЕКВ 1162 разом КЕКВ 1163 «Електро енергія» КЕКВ 1164 «Природний газ» КЕКВ1165 «Інші кому нальні пос луги»
обсяг, Г/кал сума, грн. об сяг, м3 сума, грн. обсяг, м3 сума, грн. сума, грн. обсяг, квт/год сума, грн. обсяг, м3 сума, грн. сума, грн.
Тариф з урахуван ням коефіцієн та 53,2 654, 06 9,40 6,41   0,89 3,44  
         

Унесення змін до кошторису

Як уже зазначалося, відповідно до п. 49 Порядку N 228 видатки бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду бюджету провадяться виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до цього фонду на підставі кошторисів з урахуванням унесених до них змін.

Зміни до спеціального фонду кошторису вносяться у разі, коли загальний обсяг фактичних надходжень до цього фонду разом з обсягом залишків бюджетних коштів на його рахунках на початок року буде більший, ніж відповідні надходження, враховані у кошторисі на відповідний рік. При цьому в спеціальному фонді кошторису уточнений обсяг видатків бюджету та надання кредитів з бюджету повинен дорівнювати сумі уточненого обсягу доходів і залишків бюджетних коштів на початок року.

Протягом бюджетного періоду розпорядники вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки Державної казначейської служби про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби, та довідки про зміни до кошторису без унесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету.

Розпорядники нижчого рівня подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби копії затверджених довідок про внесення змін до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.

Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису в частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі коли фактичний обсяг власних надходжень з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року бюджетних установ менший, ніж плановані показники, враховані у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники повинні впорядкувати бюджетні зобов'язання з урахуванням унесених до спеціального фонду кошторису змін.

Планові показники за спеціальним фондом кошторису розпорядників у формах звітності повинні відповідати даним обліку, який ведеться органами Державної казначейської служби.

Звіти про виконання кошторису за спеціальним фондом подаються в порядку та за формами, встановленими Державною казначейською службою, а саме відповідно до наказу «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» від 05.01.2011 р. N 2.

ІІІ.Рекомендована література: [2; 5; 9; 29; 43].

Висновки ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

← Предыдущая страница | Следующая страница →