Поделиться Поделиться

Інформаційно-методичне забезпечення експертного дослідження результатів діяльності підприємства

Помилки, які впливають на фінансовий результат

Традиційно при виправленні бухпомилок орієнтуються на правила П(С)Б06 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”.

Найпоширеніші помилки умовно можна згрупувати так:

· зроблено некоректну проводку;

· не відображено господарську операцію в бухобліку;

· застосовані неправильні суми.

Помилки, що не впливають на фін результат.

За своєю суттю помилки можна поділити на:

ü неточності в проводках;

ü огріхи в рознесенні сальдо/оборотів за рахунками не в належні для комірки звітності (при правильності проводок та сум за ними);

ü описки у фізвітності;

ü викривлення в "не облікових", а винятково фін звітних даних щодо прибутковості акції, звітності за сегментами.

Хід експертного дослідження стану та операцій з щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства

1. Перевірка наявності ведення операцій з доходами і витратами, правильно заповнених витратних, податкових і транспортних накладних, товарино- супроводжуючих документів, правильно оформлених договорів з постачальниками, покупцями і посередниками продукції.

2. Дослідження строків і умов поставки товару та сплати коштів за отриману продукцію відповідно до укладених договорів з контрагентами (покупцями, постачальниками, посередниками).

3. Перевірка правильності ведення операцій, пов'язаних з обігом товарно- матеріальних цінностей на підприємстві, ведення регістрів синтетичного та аналітичного обліку, записів в Головній та Касовій книгах.

4. Перевірка податкового обліку операцій, пов'язаних з купівлею-продажем готової продукції, правильністю визначення та нарахування ПДВ, податку на прибуток, собівартості одиниці реалізованої продукції, виробничих і невиробничих доходів та витрат.

5. Дослідження відповідності доходів і витрат, нерозподіленого прибутку, правильності формування власного капіталу.

Інформаційно-методичне забезпечення експертного дослідження результатів діяльності підприємства

Інформаційно- методичне забезпечення експертного дослідження операцій, що пов'язані з формуванням доходів та фінансових результатів, поділяють на законодавчо-нормативне та фактографічне.

Джерела законодавчо-нормативної бази:

1) Конституція України, ухвалена Верховною Радою України 28.06.1996 р. Лг234 К 96 ВР.

2) Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затверджений постановою Верховної Ради України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

3) Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами", що затверджений постановою Верховної Ради України від 21.12.2000 р. № 2181-III.

4) Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, що затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5.

5) Інструкція про порядок нарахування та погашення пені. Затверджена наказом ДПА України від 01.03.2001 р. № 77.

6) Інструкція про порядок застосування та стягнення штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби. Затверджена

наказом ДПА України від 17.03.2001 р. № 110.

7) Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів. капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

8) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до

фінансової звітності". Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).

9) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (зі змінами і доповненнями).

10) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87(зі змінами і доповненнями).

11) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290.

12) Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318.

13) Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.

До джерел фактографічної інформації відносять:

- накладні на відпуск готової продукції;

- рахунки, виставлені покупцям та замовникам;

- первинні документи обліку фінансових результатів від операційної діяльності (розрахунки, довідки бухгалтерії підприємства);

- регістри аналітичного та синтетичного обліків доходів та результатів діяльності (журнал-ордер № 6);

- журнал обліку грошових коштів та документів № 1;

- комп'ютерна інформація;

- рахунки (субрахунки) Головної книги (701, 702, 703, 704, 71, 72, 73, 74, 75, 791,792, 793, 794);

- баланс (форма № 1);

- звіт про фінансові результати (форма № 2);

- декларація про прибуток підприємства;

- акт ревізій тощо.

← Предыдущая страница | Следующая страница →