Поделиться Поделиться

Класифiкацiя об’єктiв оцiнки

З науково-технiчної точки зору до машин i обладнання вiдносяться пристрої, що перетворюють енергiю, матерiали й iнформацiю. З економiчної точки зору машинами й обладнанням вважаються всi види активної ( частини основних фондiв. що безпосередньо виливають на предмет працi, тобто силовi та робочi машини йобладнання, транспортнi засоби, виробничий i господарський iнвентар, а в окремих випадках i дорогий iнструмент

Силовi та робочi машини й обладнання - машини, iнструменти, апарати та iншi види обладнання, призначенi для механiчного, термiчного та хiмiчного виливу на предмет працi з метою змiни його форми, властивостей, стану або положення. До цiєї групи вiдносяться всi види технологiчного обладнання, рахуючи автоматичнi машини йобладнання для виробництва промислової продукції, обладнання сiлъськогосподарське, транспортне, будiвельне, торгове, складське, санiтарно-гiгiєнiчне, обладнання систем водопостачання і каналiзації та iншi види.

Енергетичне обладнання генератори, що виробляють теплову й електричну енергiю i двигуни, якi перетворюють енергiю будь-якого виду в механiчну.

Iнформацiйне обладнання - призначене для перетворення, передавання та збереження iнформації: обладнання систем зв’язку, засоби вимiрювання та управлiння, засоби обчислювальної технiки й оргтехнiки, засоби вiзуального й акустичного вiдображення iнформації, засоби эбереження iнформації, театрально-сценiчне обладнання.

Транспортнi засоби - пристрої, призначенi для перемiщення людей i вантажiв (залiзничний, водяний, автомобiльний, повiтряний, космiчний, мiський транспорт i засоби напiльного виробничого транспорту).

Виробничий i господарський iнвентар - предмети технiчного призначення, що приймають участь у виробничому процесi, але не належать нi до машин, нi до обладнання. до них вiдносятъ ємностi для збереження рiдин, пристрої i тару для сипучих, штучних i тарно-штучних матерiалiв, пристрої i меблi, що застосовуються для полегшення виробничих операцiй, предмети конторського та господарського призначення, спортивний iнвентар.

Крiм того, iснують такi машини й обладнання, що самi по собi можуть розглядатися як елементи рухомого майна, однак, через спосiб установки вони стають постiйно прикрiпленими до нерухомостi або можуть функцiонувати за умов постiйного прикрiплення до неї. Такi об’єкти називаються постiйними пристосуваннями. до числа постiйних пристосувань вiдносять настiннi або стельовi освiтлювалънi прилади, стелажi, системи кондицiонування повiтря, лiфти, шахтнi пiдйомники, видалення яких може завдати шкоди об’єкту нерухомостi.

У зв’язку з рiзноманiттям видiв, марок, моделей, класiв машин i обладнання важливою проблемою є їх класифiкацiя, яка в процесi оцiнки їх вартостi здiйснюстъся за такими ознаками:

1) за видом основних засобiв - виробничi та невиробничi основнi засоби залежно вiд їх входження до складу вiдповiдних пiдроздiлiв пiдприємства;

2) за стадiєю життєвого циклу об’єктiв оцiнки - новi, добре вiдомi моделi, машини й обладнання, що зарекомендували себе на ринку, застарiлi моделi i зразки;

3) за правом власностi - об’єкти, що знаходяться в державнiй, комунальнiй або приватнiй формах власностi;

4) за способом при дбання та походження - об’єкти, придбанi на вiдкритому ринку, з аукцiону, безоплатно переданi, такi, що надiйшли в результатi дарування i т. iн.;

5) за ступенем унiверсальностi - стандартизованi, серiйнi та нестандартизованi об’єкти (наприклад, спецiальне обладнання власного виробництва);

6) вiдповiдно до дiючого порядку нарахування амортизацi:

• група 1 -будiвлi, споруди, їх структурнi компоненти та передавальнi пристрої, у тому числi житловi будинки та їх частини, вартiсть капiтального полiпшення землi;

• група 2 -автомобiльний транспорт та вузли до нього; меблi; побутовi електроннi, оптичнi, електромеханiчнi прилади та iнструменти, iнше конторське (офiсне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

• група 3 -будь-якi iншi основнi фонди, не включенi до груп 1, 2 i 4;

• група 4-електронно- обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї, їх програмне забезпечення, пов’язанi з ними засоби зчитування або друку iнформації, iншi iнформацiйнi системи, телефонні, мiкрофони i рації, вартiсть яких перевищує вартiсть малоцiнних товарiв (предметiв);

7) за функцiональним призначенням вiдповiдно до функцiоналъної та галузевої класифiкації. У даному випадку угруповання обладнання здiйснюється на основне технологiчне, допомiжне, автотранспортне або офiсне, а також виробничий i господарський iнвентар. Кожну групу можна розглядати в рамках тiєї або iншої галузi функцiонування;

8) вiдповiдно до дiючого Державного класифiкатору Украни "Класифiкацiя основних. фондiв ДК О13-97", затвердженому наказом державного Комiтету України по стандартизації, метрологiї i сертифiкації вiд 19.08.97 р. №507. При цьому всi об’єкти основних фондiв подiляються на три великi групи:

• транспортнi засоби, включаючи вантажнi та легковi автомобiлi; меблi, офiсне обладнання; побутовi електромеханiчнi прилади йiнструменти; iнформацiйнi системи, включаючи електронно-обчислювальнi й iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї;

• будiвлi, споруди, їх структурнi компоненти та передавальнi пристрої (пристрої електропередачi, зв’язку та всi види трубопроводiв);

• iншi основнi фонди, що не ввiйшли в групи 1 i 2, включаючи сiльськогосподарськi машини та знаряддя, робоча та продуктивна худоба, багаторiчнi насадження.

У кожнiй групi окремо видiляються пiдгрупи, якi при подальшiй деталiзації розбиваються на класи. Така класифiкацiя актуальна в процесi iндексноi переоцiнки основних фондiв.

← Предыдущая страница | Следующая страница →