Поделиться Поделиться

Контроль операцій з грошовими коштами на рахунках у банку

Інспектор (ревізор) має ознайомитися з особливостями організації безготівкових розрахунків ревізованого підприємства, з’ясувати, які рахунки та у яких банках ним відкрито. Необхідно здійснити перевірку дотримання порядку відкриття рахунків у банках.

Доцільно особисто отримати у банку засвідчені довідки про залишки коштів на відповідних рахунках, перевірити наявність і дослідити зміст виписок банку за увесь ревізований період.

Особливу увагу у процесі ревізії слід приділити повноті оприбуткування в касі грошей, одержаних із банку за чеками, порівнюючи номери і суми використаних чеків з корінцями чекових книжок, банківськими виписками і доданими до них розрахунково-платіжними документами. При виявленні анульованих чи зіпсованих чеків слід перевірити наявність позначки про це у корінцях.

Необхідно встановити відповідність залишків та оборотів у виписках банків за кожним рахунком в національній та іноземній валюті з даними обліку по рахунку 31 у журналі 1, Головній книзі станом на 1-е число кожного місяця.

Контроль наявності всіх виписок банку і первинних документів до них за кожним поточним рахунком у банку треба доповнити перевіркою їх автентичності. За сумнівними виписками або документами необхідно здійснити їх зустрічну звірку з другими примірниками у банку і оформити відповідними довідками.

Перевірку своєчасності зарахування банком грошових коштів на поточні рахунки та перерахування за призначенням здійснюють шляхом порівняння дат надходження документів до банку з датами здійснення операцій за виписками банків. Особливу увагу варто звернути на своєчасність здійснення платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Контроль обґрунтованості і доцільності використання грошових коштів з поточного рахунку у банку передбачає аналіз боргових зобов’язань за видами і термінами виникнення (особливо в оплату різних послуг), аналіз використання грошових коштів на попередню оплату (аванси) постачальникам, фінансових вкладень підприємства, фактів перерахування грошей в ощадбанк на особові рахунки окремих осіб.

Окремо необхідно виконати перевірку обґрунтованості списання грошових коштів безпосередньо на транспортні витрати, витрати виробництва чи обігу, видатки майбутніх періодів. Для цього вивчають виписки банку і додані до них документи та дані журналів 5, 5А на предмет правильності кореспонденції рахунків, виходячи із суті господарських операцій та напрямів використання коштів.

Якщо у підприємства передбачено розрахунки акредитивами і чеками, треба встановити їх доцільність та перевірити повноту і своєчасність використання акредитива, повернення невикористаних залишків, повноту оприбуткування матеріальних цінностей від постачальників. Звертають увагу, чи немає подвійної оплати – з поточного рахунку і за акредитивом, чеком з лімітованої книжки і готівкою з каси через розрахунки з підзвітними особами.

Методика перевірки операцій за поточними та іншими рахунками в банку в іноземній валюті аналогічна, як і для рахунків у національній валюті, але з урахуванням особливостей валютних розрахунків та їх обліку:

- перевірка правильності оцінки операцій в інвалюті та відображення курсових різниць;

- перевірка своєчасності надходження експортної виручки від реалізації (не більше 90 днів з дати експортної вантажної митної декларації);

- перевірка правомірності здійснення оплати іноземним постачальникам, особливо авансів і попередньої оплати (наявність підтверджувальних документів);

- перевірка законності придбання і витрачання інвалюти згідно з цільовим призначенням.

При виявленні фактів порушень у розрахунках інвалютою, як додатки до акта інспектування (ревізії) складаються розрахунки за видами та обсягами операцій за період, що підлягав перевірці. У вигляді штрафних санкцій у дохід бюджету перераховуються 0,3 % від суми недоотриманої експортної виручки та авансових платежів при імпорті за кожен день перевищення нормативного терміну розрахунків.

Типові порушення : відсутність банківських виписок; наявність у виписках підчисток чи виправлень; здійснення подвійної оплати за одним і тим же документом; відсутність підстав або документів, на підставі яких здійснюються безготівкові розрахунки; порушення при розрахунках іноземною валютою.

← Предыдущая страница | Следующая страница →