Поделиться Поделиться

ку кількість продукції необхідно перевезти від другого постачальника до четвертого сподивачі при побудові початкового баз?? Розв’язку методом “Північно-Західного кута”.

MAXi MINj Ay

5) Критичний шлях це :

А) Шлях найбільшої протяжності між вихідною та завершальною подіями.

6) Які види методі використовують для розв’язування задач цілечислового лінійного програмування :

Б)Комбінаторні,відсічення,наближення.

7) Яка буде оцінка для змінної Х1:

ку кількість продукції необхідно перевезти від другого постачальника до четвертого сподивачі при побудові початкового баз?? Розв’язку методом “Північно-Західного кута”. - Инвестирование - 1

В) -3М-7.

8)Цільова функція ЗЛП в геометричній інтерпретації представляє собою :

А)Пучок паралельних прямих.

9) Оптимальний розвязок ЗЛП на макимум отримуємо, якщо :

В)Всі елементи вектора оцінок d1 невід’ємні.

10) ЗЛП не має розв’язку через несумісність умов, якщо :

В) В оптимальний розв’язок входять штучні змінні z1.

­11) Яка кількість базисних планів ЗЛП, що містить n змінних та m обмежень :

А) Дорівнює числу комбінацій по m з n .

12) Якщо в розв’язковому стовпці немає додатних елементів, то :

В) ЗЛП немає оптимального розв’язку через необмеженість цільової функції задачі.

13) Якщо пряма задача має 10 змінних та 5 обмежень,то двоїста до неї має :

Б) 10 обмежень.

14) Якщо при розв’язуванні ЗЛП графічним методом,виявилось ,що умови вихідної задачі несумісні,то це означає ,що :

А) Не можна знайти множини точок,що задовольняють всім обмеженням задачі.

15) В якому з методів побудови початкового базисного розв’язку не враховуються транспортні затрати на перевезення :

Г) Метод “Північно-Західного кута”

16) Під змішаною стратегією учасника гри розуміють :

Б) Вибір ймовірностей застосування чистих стратегій.

17) Пізні терміни настання події в сіткових моделях обчислюють за формулою :

A) Tni= min (Tni - tij).

18) Якщо на деякому кроці розв’язування задачі цілечислового програмування отримано не цілечисловий розв’язок,наприклад ????,то :

А) Потрібно розв’язати дві задачі з додатковими обмеженнями накладеними на дану зміну,наприклад перша задача сформована наступним чином –до початкових умов додається обмеження Х2 ≥2

19) Для того,щоб транспортна задача була розрішимо, необхідно і достатньо,щоб :

А) Виконувалась умова балансу мас.

20) Яка буде оцінка для змінної Х1

ку кількість продукції необхідно перевезти від другого постачальника до четвертого сподивачі при побудові початкового баз?? Розв’язку методом “Північно-Західного кута”. - Инвестирование - 2

Б) -6.

21) Яка кількість допустимих планів ЗЛП, що містить nзмінних ,та mобмежень :

А) Необмежена.

22) Якщо обмеження ЗЛП ”затиснене” у вигляді нерівності “≤”,то при побудові початкового базисного плану ЗЛП необхідно :

А) До лінії частини обмеження, додати доповнюючи змінні “y”.

23) Якщо обмеження прямої задачі,записане у вигляді рівності”=”, то…

А)….відповідну змінну двоїстої задачі не накладають умову невід’ємності.

24) Дослідження операцій це :

А)Наука,що займається розробкою і застосуванням методів оптимальних рішень в організаційно-управлінських системах .

25) Якщо в транспортній задачі сумарні запаси продукції ,перевищують сумарні потреби в цій продукції ,то… :

А) Фіктивний пункт споживання.

26) Сітковий графік може мати критичних шляхів :

В) Декілька.

27) Маємо такі дані транспортної задачі :

ку кількість продукції необхідно перевезти від другого постачальника до четвертого сподивачі при побудові початкового баз?? Розв’язку методом “Північно-Західного кута”. - Инвестирование - 3

28 ) Яку кількість продукції необхідно перевезти від другого постачальника до четвертого споживача, при побудові початкового ба?? Розвязку,методом мінімального елемента

А) 50.

29) Можливі наступні представлення сітей :

А)Графічний

30) Якщо на деякому кроці розв’язування задачі цілечислового програмування,отримано не цілечисловий розв’язок,наприклад Х2 =3.6…?? :

Б)…???

31) Пізні терміни настання події в сіткових моделях обчислюється за формулою :

А) Tni = min (T nj – tij).

32)Чому відповідають базисні плани ЗЛП :

Б)Вершинам множини допустимих розв’язків.

33) Яка буде оцінка для змінної У2: ку кількість продукції необхідно перевезти від другого постачальника до четвертого сподивачі при побудові початкового баз?? Розв’язку методом “Північно-Західного кута”. - Инвестирование - 4

Г) 15.

34) Процес розв’язування ЗЛП на максимум завершується,якщо :

А)Всі елементи вектора оцінок d1 невід’мні.

35)ЗЛП немає розв’язку,через необмеженість цільової функції,якщо :

А) В розв’язковому стовпцю немає додатніх елементів.

36) Значення цільових функцій прямої,та двоїстої задачі :

Г) Рівні.

37) Множина допустимих розв’язків ЗЛП не може бути :

Г) Увігнутою.

38) Якщо існує оптимальний розв’язок ЗЛП,то він завжди знаходиться :

А) Вершині множини допустимих….?

39) Цільова функція транспортної задачі,по критерію вартості перевезень виглядає наступним чином :

Б) Z = ку кількість продукції необхідно перевезти від другого постачальника до четвертого сподивачі при побудові початкового баз?? Розв’язку методом “Північно-Західного кута”. - Инвестирование - 5 Cij Xij →min.

40) Маємо такі дані для транспортної задачі :

ку кількість продукції необхідно перевезти від другого постачальника до четвертого сподивачі при побудові початкового баз?? Розв’язку методом “Північно-Західного кута”. - Инвестирование - 6

ку кількість продукції необхідно перевезти від другого постачальника до четвертого сподивачі при побудові початкового баз?? Розв’язку методом “Північно-Західного кута”.

Г) Правильна відповідь не наведена.

← Предыдущая страница | Следующая страница →