Поделиться Поделиться

Устаткування

5.5.1 Лабораторія повинна мати устатковання усіх видів для відбирання зразків, вимірюван­ня та випробовування, яке необхідне для правильного випробовування та (або) калібрування (зо­крема для відбирання проб, готування виробів, що підлягають випробовуванню та (або) калібру­ванню, обробляння й аналізування даних випробовування та (або) калібрування). У випадках, коли лабораторія потребує використання устатковання, що перебувають поза її постійним контролюван­ням, вона повинна пересвідчитися, що вимоги цього стандарту виконують.

5.5.2 Устаткування та його програмне забезпечення, яке використовують для випробовуван­ня, калібрування та відбирання зразків, повинні бути здатні досягти необхідної точності та відпо­відати технічним вимогам, поставленим до випробовування та (або) калібрування. Програми ка­лібрування повинні бути розроблені для основних параметрів або характеристик приладів, якщо ці характеристики значно впливають на результати. До введення в експлуатацію устатковання (зо­крема устатковання, використовуване для відбирання зразків) повинно бути відкаліброване або перевірене на предмет встановлення його відповідності технічним вимогам, що чинні у лабора­торії, та відповідним стандартам[4]. Його потрібно перевірити та (або) відкалібрувати до його ви­користовування (див. 5.6).

5.5.3 3 устаткованням повинен працювати уповноважений персонал. Актуалізовані інструкції з використання та обслуговування устатковання (зокрема будь-які відповідні настанови, надані виробником устатковання) повинні бути легко доступні для використання персоналом лабораторії.

5.5.4 Кожен вид устатковання та його програмне забезпечення, яке використовують під час проведення випробовування та калібрування і чинять вплив на результат, повинні, якщо це мож­на практично здійснити, бути однозначно ідентифіковані.

5.5.5 Устаткування кожного виду та його програмне забезпечення, суттєві для проведення випробовування та (або) калібрування, повинні бути зареєстровані. Зареєстровані дані повинні містити, принаймні, такі відомості:

a) ідентифікацію устатковання кожного виду та його програмного забезпечення;

b) назву виробника, ідентифікацію типу, серійний номер або іншу однозначну ідентифікацію;

c) результати перевірянь відповідності устатковання нормативним документам (див. 5.5.2);

d) місцеперебування на даний момент, якщо доречно;

є) інструкції виробника, за їх наявності, або дані про місце їх перебування; f) дати, результати і копії звітів та свідоцтв усіх калібрувань, регулювань, критеріїв прийман­ня та планову дату чергового калібрування;

д) план обслуговування, якщо необхідно, і проведене обслуговування;

п) опис будь-яких пошкоджень, несправностей, модифікацій або ремонту устатковання.

5.5.6 В лабораторії повинні бути документально оформлені процедури безпечного поводжен­ня, транспортування, зберігання, використовування та планового обслуговування вимірювального устатковання, щоб забезпечити належне функціювання та запобігання забрудненню або псуванню.

Примітка. Якщо для проведення випробовування, калібрування або відбирання зразків використовують вимірювальне устатковання, що не перебуває на основній території лабораторії, може виникнути потреба у додаткових процедурах.

5.5.7 Якщо устатковання, яке перевантажили або з ним неправильно поводились, показало підозрілі результати, виявилося з дефектами або його параметри виходили за встановлені границі, його треба вивести з експлуатації. Його необхідно ізолювати для того, щоб запобігти його вико­ристанню, або чітко зазначити на ярлику або маркованні, що воно непридатне до використання доти, поки воно не буде відремонтовано, відкалібровано або випробувано на предмет правильного функціювання. Лабораторія повинна вивчати наслідки дефекту або відхилу від установлених на попередніх випробовуваннях та (або) калібруваннях параметрів і розробити процедуру «Керу­вання невідповідними роботами» (див. 4.9).

5.5.8 Коли це можна практично здійснити, все устатковання, що перебуває під контролем ла­бораторії і потребує калібрування, повинно бути помарковано, закодовано або яким-небудь іншим чином ідентифіковано (позначено статус калібрування, зокрема дату проведення останнього ка­лібрування і дату та критерії необхідності проведення повторного калібрування).

5.5.9 Якщо з якої-небудь причини устатковання виходить з-під прямого контролювання лабо­раторії, лабораторія повинна забезпечити, щоб функціювання і статус калібрування устаткован­ня було перевірено і виявились задовільними, перш, ніж його повернуть до експлуатації.

5.5.10 Якщо необхідно проміжне перевіряння для зберігання впевненості в статусі калібруван­ня устатковання, то ці перевіряння потрібно проводити відповідно до встановленої процедури.

5.5.11 Якщо під час калібрування треба буде ввести ряд поправкових коефіцієнтів, то лабо­раторія повинна мати процедури, що забезпечують належну актуалізацію їх копій (наприклад, у програмному забезпеченні комп'ютера).

5.5.12 Випробувапьне та калібрувальне устатковання, зокрема апаратні засоби і програм­не забезпечення треба охороняти від регулювання, яке може зробити недійсними результати ви­пробовування та (або) калібрування.

5.6 Простежуваність вимірювання

5.6.1 Загальні положення

Усе устатковання, використовуване для проведення випробовування та (або) калібрування, зокрема устатковання для допоміжних вимірювань (наприклад, умов довкілля), що має істотний вплив на точність та вірогідність результатів випробовування, калібрування або відбирання зразків, повинно бути відкаліброване до його введення в експлуатування. У лабораторії повинна бути вста­новлена програма та процедура для проведення калібрування свого устатковання.

Примітка. Така програма повинна охоплюючи систему вибирання, використовування, калібрування, перевіряння, конт­ролювання та підтримування еталонів, зразкових речовин, використовуваних як еталони, а також вимірювального та випробувального устатковання, використовуваного для проведення випробовування та калібрування.

5.6.2 Спеціальні вимоги

5.6.3.1 Калібрування

5.6.2.1.1 Для калібрувальних лабораторій повинна бути створена і функціювати програма ка­лібрування устатковання для того, щоб забезпечувати простежуваність проведених лабораторією калібрування та вимірювання до Міжнародної системи одиниць (SI) (Systeme international d'unites).

Калібрувальна лабораторія встановлює простежуваність вимірювання своїх власних еталонів та вимірювальних інструментів із системою SI за допомогою нерозривного ланцюга калібрування або зіставлень, що зв'язують їх із відповідними первинними еталонами одиниць системи SI. Зв'я­зок з одиницями системи SI можна досягти посиланням на національні еталони. Національні ета­лони можуть бути первинними еталонами, які є первинним відтворенням одиниць системи SI, або прийнятими представленнями одиниць системи SI на основі фундаментальних фізичних констант, або вони можуть бути вторинними еталонами, що пройшли калібрування в іншому національно­му метрологічному інституті. У разі використання сторонніх калібрувальних послуг простежуваність вимірювання потрібно забезпечувати тим, що такі послуги надають лабораторії, які можуть проде­монструвати свою компетентність, здатність проводити вимірювання та продемонструвати просте­жуваність своїх вимірювань. Свідоцтва про калібрування, які видають ці лабораторії, повинні місти­ти результати вимірювань, зокрема вимірювання невизначеностей та (або) констатацію відповід­ності визначеній метрологічній специфікації (див. також 5.10.4.2).

Примітка 1.Калібрувальні лабораторії, що відповідають вимогам цього стандарту, вважаються компетентними. Свідоцт­во про калібрування з логотипом органу акредитації, видане калібрувальною лабораторією, акредитованою на відповідність цьому стандарту щодо проведення даного виду калібрування, є достатнім свідченням простежуваності зазначених калібру­вальних даних.

Примітка 2.Простежуваність вимірювання до одиниць системи SI можна досягнути посиланням на відповідний первинний еталон (див. V1M:1993, 6.4) або посиланням на природну константу, значення якої відомо в межах значення відповідної одиниці системи SI та рекомендовано Генеральною конференцією мір та ваг (CGPM) І Міжнародним комітетом мір та ваг (СІРМ).

Примітка 3.Калібрувальні лабораторії, що мають свої власні первинні еталони або представлення одиниць системи SI на основі фундаментальних фізичних констант, можуть декларувати простежуваність своїх вимірювань до системи SI тільки після того, як ці еталони буде звірено, прямо або опосередковано, з Іншими подібними еталонами національного метрологіч­ного інституту.

Примітка 4. Термін визначена метрологічна специфікація означає, що Із свідоцтва про калібрування повинно б/ти ясно, з якими технічними характеристиками проводили порівнювання вимірювання. Для цього в ньому повинні бути відзначені дані технічні характеристики або зазначено точне посилання на відповідні технічні характеристики.

Примітка 5.Якщо терміни міжнародний еталон або національний еталон використовують в зв'язку з простежуваністю, то передбачається, що ці еталони мають властивості первинних еталонів для відтворювання одиниць системи SI.

Примітка 6.Простежуваність до національних еталонів не обов'язково потребує використання послуг національного метрологічного Інституту країни, у якій лабораторія розташована.

Примітка 7.Якщо калібрувальна лабораторія бажає або зобов'язана отримати простежуваність вимірювання від націо­нального метрологічного Інституту іншої країни, ця лабораторія повинна вибрати національний метрологічний інститут, що ак­тивно бере участь у діяльності ВІРМ, безпосередньо або за посередництвом регіональних груп.

Примітка 8.Нерозривність ланцюга під час звіряння або калібрування може бути досягнута за декілька етапів, викону­ваних різними лабораторіями, здатними продемонструвати простежуваність.

5.6.2.1.2 Існують калібрування, що у даний час не можуть бути точно виконані в одиницях сис­теми SI. У цих випадках калібрування повинне забезпечувати достовірність вимірювань установ­ленням простежуваності вимірювання до відповідних еталонів, як-от:

- використання стандартних зразків, наданих компетентним постачальником, щоб дати надій­не визначення фізичних або хімічних характеристик матеріалу;

- використання встановлених методів та (або) узгоджених еталонів, чітко описаних та узгод­жених усіма зацікавленими сторонами.

Якщо можливо, то треба вимагати участі у відповідних програмах міжлабораторних порівнянь.

5.6.3.2 Проведення випробовувань

5.6.2.2.1 Щодо випробувальних лабораторій вимоги, наведені в 5.6.2.1, застосовні до ви­користовуваного вимірювального та випробувального устаткування з вимірювальними функці­ї ями, якщо тільки не було встановлено, що вплив калібрування на загальну невизначеність резуль­татів випробовувань незначний. Коли виникає така ситуація, лабораторія повинна гарантувати, щоб використовуване устатковання може забезпечити необхідну невизначеність вимірювання.

Примітка.Точність, з якою вимоги 5.6.2.1 слід виконувати, залежить від відносного впливу невизначеності калібруван­ня на загальну невизначеність. Якщо калібрування є домінувальним чинником, вимог треба суворо дотримуватися.

5.6.2.2.2 Якщо простежуваність вимірювання до одиниць системи SI неможлива та (або) нео­бов'язкова, то для випробувальних лабораторій (наприклад, до стандартних зразків, узгоджених методів та (або) узгоджених еталонів) чинні такі самі вимоги щодо простежуваності, як і для каліб­рувальних лабораторій (див. 5.6.2,1.2).

5.6.3 Вихідні еталони та стандартні зразки

5.6.3.1 Вихідні еталони

Лабораторія повинна мати програму і процедуру калібрування своїх власних вихідних ета­лонів. Вихідні еталони повинні бути відкалібровані органом, що може забезпечити простежуваність, як це описано в 5.6.2.1[5]. Такі наявні в лабораторії еталони потрібно використовувати лише для ка­лібрування і більш ні для ніяких інших цілей, якщо не можна показати, що їх характеристика, як вихідних еталонів, не була визнана недійсною. Вихідні еталони потрібно калібрувати до та після будь-якого регулювання.

5.6.3.2 Стандартні зразки

Стандартні зразки, за можливості, треба простежувати до одиниць системи SI або до стандарт­них зразків. Внутрішні зразкові речовини потрібно перевіряти залежно від технічних та економіч­них потреб.

5.6.3.3 Проміжне перевіряння

Перевіряння, необхідні для підтримування довіри до статусу калібрування вихідних, первин­них еталонів, еталонів передавання або робочих еталонів і стандартних зразків, потрібно прово­дити згідно з визначеними процедурами та графіками.

5.6.3.4 Транспортування та зберігання

Лабораторія повинна мати процедури безпечного поводження, транспортування, зберігання та використовування вихідних еталонів та стандартних зразків для того, щоб запобігти забрудненню або ушкодженню, а також для того, щоб зберегти їхню цілісність.

Примітка. Якщо вихідні еталони та зразкові речовини використовують для проведення випробовування, калібрування або відбирання зразків поза постійною лабораторією, то може виникнути потреба у додаткових процедурах.

5.7 Відбирання зразків

5.7.1 Лабораторія повинна мати план та процедури відбирання зразків, якщо лабораторія про­водить відбирання зразків речовин, матеріалів або продукції для наступного випробовування або калібрування. План та процедура відбирання зразків повинні бути у наявності на місці проведен­ня відбирання зразків. Плани відбирання зразків повинні, коли це доцільно, спиратися на статис­тичні методи. У процесі проведення відбирання зразків необхідно враховувати чинники, які необ­хідно контролювати для того, щоб забезпечити вірогідність результатів випробовування та каліб­рування.

Примітка 1.Відбирання зразків — це визначена процедура, за допомогою якої беруть частину речовини, матеріалу або продукції для проведення випробовування або калібрування репрезентативного зразка сукупності. Необхідність відбирання зразків може бути зазначена у відповідних технічних умовах, згідно з якими проводять випробовування або калібрування ре­човини, матеріалу або продукції. У деяких випадках (наприклад, у разі арбітражного аналізування) зразок може не бути ре­презентативним, а бути визначеним виходячи з наявності.

Примітка 2.У процедурах відбирання зразків треба описувати вибирання, план відбирання, вилучання та готування зразка або зразків із речовини, матеріалу або продукції для отримування необхідної Інформації.

5.7.2 Якщо замовник вимагає відхилів, доповнень або винятків стосовно документованої про­цедури відбирання зразків, то вони повинні бути докладно зареєстровані разом з відповідними даними відбирання зразків та долучені до всіх документів, що містять результати випробовуван­ня та (або) калібрування, а також повідомити відповідному персоналу.

5.7.3 Лабораторія повинна мати процедури реєстрації" відповідних даних та операцій, що сто­суються відбирання зразків, які становлять частину випробовування або калібрування, яке прово­дять. Ці зареєстровані дані повинні містити: використовувану процедуру відбирання зразків, іден­тифікацію спеціаліста, що проводить відбирання зразків, умови довкілля (якщо необхідно), а та­кож діаграми або інші еквівалентні засоби для необхідної ідентифікації місця відбирання зразків та, якщо необхідно, статистичні дані, на які спираються процедури відбирання зразків.

5.8 Поводження з випробовуваними виробами та виробами, які підлягають калібруванню

5.8.1 Лабораторія повинна мати методики транспортування, отримування, поводження, захис­ту, зберігання, підтримування належних умов та (або) звільнення від випробних виробів, та тих які підлягають калібруванню, зокрема враховувати положення, необхідні для захисту цілості випробного виробу та того, який підлягає калібруванню, а також захисту інтересів лабораторії та замовника.

5.8.2 У лабораторії повинна бути система ідентифікації виробів, які випробовують та (або) ка­лібрують. Ідентифікацію потрібно зберігати протягом усього перебування виробу в лабораторії. Си­стема повинна бути спроектована та діяти таким чином, щоб не допустити плутанини виробів фізично або під час посилання на них у звітах або інших документах. Якщо необхідно, система повинна пе­редбачати поділ виробів на групи та переміщення виробів усередині лабораторії або з неї.

5.8.3 На одержаний для випробовування або калібрування виріб аномалії та відхили від нор­мальних або заданих умов, передбачених методом випробовування або калібрування, потрібно за­реєструвати. Якщо є сумніви щодо придатності виробу для випробовування або калібрування, чи якщо він не відповідає наданому опису, або необхідні випробовування або калібрування не описані достатньо докладно, лабораторія повинна проконсультуватися із замовником, щоб отримати по­дальші вказівки до початку випробовування або калібрування (повинен бути протокол переговорів).

5.8.4 Лабораторія повинна виконувати процедури та відповідні можливості, щоб уникнути по­гіршення характеристик, втрати або ушкоджень виробів для випробовування та калібрування під час їх зберігання, поводження з ними та готування. Інструкції з поводження, які додають до виробу, по­трібно виконувати. Якщо вироби потрібно зберігати або кондиціювати за певних умов довкілля, то ці умови потрібно підтримувати, контролювати та реєструвати. Якщо виріб для випробовування або калібрування або його частину потрібно зберігати, то лабораторія повинна мати пристрої для їх збе­рігання та безпеки, які захищають стан та цілість цих виробів або їх відповідних частин.

Примітка 1.Якщо випробовувані вироби підлягають поверненню в експлуатацію після випробовування, то потрібна особлива обережність, щоб їх не ушкодити або не зіпсувати під час поводження, проведення випробовувань або у процесі зберігання/чекання.

Примітка 2.Особи, відповідальні за приймання і транспортування зразків, повинні бути обізнані процедурою відбиран­ня зразків та інформацією про їх зберігання та транспортування, зокрема інформацією про чинники відбирання зразків, що впливають на результати випробовування або калібрування.

Примітка 3.Безпечне зберігання об'єктів випробовування або калібрування може знадобитися з різних причин: це мо­жуть бути вимоги до реєстрування, забезпечення безпеки, врахування цінності об'єкта, а також забезпечення можливості додаткового випробовування в наступний період.

5.9 Забезпечення якості результатів випробовування та калібрування

5.9.1Лабораторія повинна мати процедури контролювання якості для того, щоб контролюва­ти вірогідність проведеного випробовування та калібрування. Результати потрібно реєструвати так, щоб можна було виявити тенденції і там, де це можливо, повинні бути застосовані статистичні ме­тоди для аналізування результатів. Це контролювання потрібно планувати та аналізувати, і воно може містити, але не обмежуючись цим, таке:

a) регулярне використання проатестованих (сертифікованих) стандартних зразків та (або) внутрішнє контролювання якості з використанням вторинних стандартних зразків;

b) участь у міжлабораторних порівняннях або програмах випробовування на професіо­нальність;

c) дублювання випробовування або калібрування з використанням тих самих або інших методів;

d) повторне випробовування або калібрування зберіганих об'єктів; є) кореляція результатів щодо різних характеристик виробу.

Примітка. Обрані методи повинні відповідати виду та обсягу виконуваної роботи.

5.9.2Дані контролювання якості потрібно проаналізувати і, якщо виявиться, що вони виходять заздалегідь встановлені критерії, необхідно вжити запланованих дій, щоб розв'язати цю пробле­му, щоб запобігти видаванню протоколів з хибними результатами.

5.10 Звітування про результати

5.10.1 Загальні положення

Результати кожного випробовування, калібрування чи серії випробовування або калібруван­ня, проведених лабораторією, повинні бути повідомлені точно, чітко, недвозначно та об'єктивно і згідно з усіма спеціальними інструкціями, що містяться в методах проведення випробовування або калібрування.

Результати потрібно реєструвати в протоколах випробовування або в свідоцтвах про калібру­вання (див. примітку 1) і вони повинні містити всю потрібну замовнику та необхідну для тлумачення результатів випробовування або калібрування інформацію, а також усю інформацію, яка необхід­на для використовуваного методу. Це зазвичай інформація, наведена в 5.10.2 та 5.10.3 або 5.10.4.

У разі, якщо випробовування або калібрування проводять для внутрішніх замовників або за наявності письмової угоди із замовником, результати можуть бути повідомлені спрощеним спосо­бом. Будь-яка інформація, що перелічена в 5.10.2 — 5.10.4, яку не повідомляють замовнику, по­винна бути легкодоступна в лабораторії, що проводила випробовування та (або) калібрування.

Примітка 1.Протоколи випробовування та свідоцтва про калібрування інколи називають свідоцтвами про випробову­вання та звітами про калібрування відповідно.

Примітка 2.Протоколи випробовування або свідоцтва про калібрування можуть бути випущені на паперових або елект­ронних носіях за умови, що вимоги цього стандарту виконують.

5.10.2 Протоколи випробовування та свідоцтва про калібрування

Кожний протокол випробовування або свідоцтво про калібрування повинні містити, принаймні, таку інформацію, якщо тільки у лабораторії немає серйозних причин не робити цього:

a) назву документа: «Протокол випробовування» або «Свідоцтво про калібрування»;

b) назву та адресу лабораторії, а також місце проведення випробовування та (або) калібру­вання, якщо воно не за адресою лабораторії;

c) однозначну ідентифікацію протоколу випробовування або свідоцтва про калібрування (на­приклад, серійний номер), а також ідентифікацію на кожній сторінці з тим, щоб забезпечити визнан­ня сторінки як частини протоколу випробовувань або свідоцтва про калібрування та, крім того, чітку ідентифікацію кінця протоколу випробовування або свідоцтва про калібрування;

d) назву та адресу замовника;

є) ідентифікацію використовуваного методу;

f) опис, стан та недвозначну ідентифікацію виробу(ів), що пройшов(ли) випробовування або калібрування;

д) дату одержання виробу(ів), що підлягає(ють) випробовуванню або калібруванню, якщо це істотно для вірогідності та застосування результатів, а також дату(и) проведення випробовування або калібрування;

h) посилання на план та методи відбирання зразків, використовуваних лабораторією або інши­ми органами, якщо вони мають відношення до вірогідності та застосування результатів;

і) результати випробовування або калібрування із зазначенням (за необхідності) одиниць ви­мірювання;

j) ім'я, посаду та підпис або еквівалентну ідентифікацію особи (осіб), що затвердила(и) про­токол випробовування або свідоцтво про калібрування;

к) якщо необхідно, вказівку на те, що результати стосуються тільки виробів, що пройшли ви­пробовування або калібрування.

Примітка 1. Примірники протоколів випробовування або свідоцтв про калібрування, виконані на папері, повинні мати нумерацію сторінок з зазначенням загальної кількості сторінок.

Примітка 2.Лабораторіям рекомендовано додавати заяву про те, що протокол випробовувань або свідоцтво про каліб­рування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.

5.10.3 Протокол випробовування

5.10.3.1Додатково до вимог, перелічених у 5.10.2, протоколи випробовування, якщо це необ­хідно для тлумачення результатів випробовування, повинні містити:

a) відхили, доповнення або винятки, що відносяться до „методу випробовування, а також інформацію про спеціальні умови випробовування, зокрема умови довкілля;

b) якщо необхідно, вказівку на відповідність/невідповідність вимогам та (або) технічним умовам;

c) якщо необхідно, вказівку на оцінену невизначеність вимірювання; інформація про невизна­ченість повинна міститься у протоколах випробовування, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробовування, якщо цього потребує інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеного в технічних умовах;

d) якщо це доречно і необхідно, думки та інтерпретацію (див. 5.10.5);

є) додаткову інформацію, що може вимагати спеціальних методів випробовування, замовників або групи замовників.

5.10.3.2Додатково до вимог, наведених у 5.10.2 та 5.10.3.1, протоколи випробовувань, що містять результати відбирання зразків, якщо це необхідно для тлумачення результатів випробову­вання, повинні містити:

a) дату відбирання зразків;

b) однозначну ідентифікацію речовини, матеріалу або продукції, зразки яких відбирали (зо­крема, якщо необхідно, назву виробника, познаки моделі або типу та серійні номери);

c) місце, де проводили відбирання проб, охоплюючи будь-які графіки, ескізи або фотографії;

d) посилання на використовувані план та процедури відбирання зразків;

є) докладний опис умов довкілля під час проведення відбирання зразків, які можуть вплину­ти на тлумачення результатів випробовування;

f) посилання на будь-який стандарт або інші технічні вимоги, що стосуються методу або про­цедури відбирання зразків, а також відхили, доповнення або винятки з відповідних технічних умов.

5.10.4 Свідоцтва про калібрування

5.10.4.1 Додатково до вимог, перелічених у 5.10.2, свідоцтва про калібрування, якщо це не­ обхідно для тлумачення результатів калібрування, повинні містити:

a) умови (наприклад, умови довкілля), за яких проводили калібрування і які впливають на ре­зультати вимірювань;

b) невизначеність вимірювання та (або) вказівку на відповідність ідентифікованим метроло­гічним характеристикам технічних умов або окремим їх положенням;

c) докази того, що вимірювання простежуються (див. примітку 2 до 5.6.2.1.1).

5.10.4.2 Свідоцтво про калібрування повинно містити лише кількісні показники та результати функційного випробовування. Якщо зроблено заяву про відповідність технічним умовам, то необ­хідно зазначити, які положення технічних умов виконують, а які ні.

Якщо у заяві про відповідність технічним умовам відсутні результати вимірювань та пов'язані з ними невизначеності, лабораторія повинна зареєструвати ці результати і зберігати їх для мож­ливих посилань на них у майбутньому.

Коли заяви про відповідність мали місце, невизначеності вимірювання повинні бути взяті до уваги.

5.10.4.3 Якщо прилад, який калібрують, був відрегульований або відремонтований, результати калібрування до та після регулювання або ремонтування, за їх наявності, треба зареєструвати.

5.10.4.4 Свідоцтво про калібрування (або позначка про калібрування) не повинні містити ре­комендацій про періодичність проведення калібрування, за винятком тих випадків, коли це узгод­жено із замовником. Ця вимога може бути змінена законодавчими регламентами.

5.10.5 Окремі думки, погляди та тлумачення

Якщо долучено окремі думки, погляди та тлумачення, лабораторія повинна задокументувати підстави, на які вони спираються. Окремі думки, погляди та тлумачення повинні бути чітко виділені у протоколі випробовування.

Примітка 1.Окремі думки, погляди та тлумачення не слід змішувати з Інспектуванням та сертифікацією продукції, пе­редбаченими в ISO/IEC 17020 та в ISO/lEC Guide 65.

Примітка 2.Окремі думки та тлумачення, що містяться в протоколі випробовування, можуть стосуватися, але не обме­жуючись цим, такого:

- заяви про відповідність/невідповідність результатів вимогам;

- виконання вимог, вміщених у контракт;

- рекомендації щодо використання результатів;

- вказівок щодо удосконалення.

Примітка 3.У багатьох випадках може виявитися доречним обговорити окремі думки, погляди та тлумачення безпосе­редньо із замовником. Це необхідно зазначити в протоколі.

5.10.6 Результати випробовування та калібрування, отримані від субпідрядників

Якщо протокол випробовування містить результати проведеного субпідрядниками випробову­вання, вони повинні бути чітко ідентифіковані. Субпідрядник повинен подати протокол письмово або за допомогою електронних засобів.

Якщо калібрування було виконано на умовах субпідряду, лабораторія, що виконала цю роботу, повинна видати свідоцтво про калібрування лабораторії-підряднику.

5.10.7 Електронне передавання результатів

Під час передавання результатів випробовування або калібрування телефоном, телексом, факсом або іншим електронним чи електромагнітним засобом, потрібно виконувати вимоги цього стандарту (див. також 5.4.7).

5.10.8 Формат протоколів та свідоцтв

Формат повинен бути заданий так, щоб відповідати кожному виду виконуваного випробовуван­ня або калібрування та мінімізувати можливість їх неправильного розуміння або неправильного використання.

Примітка 1 . Треба приділяти увагу структурі протоколу випробовування або свідоцтва про калібрування, особливо щодо подання даних випробовування або калібрування та зручності сприйняття їх замовником.

Примітка 2.Заголовки повинні бути, якщо можливо, стандартними.

5.10.9 Зміни у протоколі випробовування та у свідоцтві про калібрування

Суттєві зміни в протоколі випробовування або в свідоцтві про калібрування після їх видавання потрібно вносити тільки у вигляді додаткового документа або додаткового передавання даних і містити формулювання:

«Доповнення до Протоколу випробовування (або Свідоцтва про калібрування), серійний но­мер (або інша ідентифікація)», або інше еквівалентне формулювання.

Такі зміни повинні відповідати вимогам цього стандарту.

Якщо необхідно випустити повністю новий протокол випробовування або свідоцтво про калі­брування, їх потрібно однозначно ідентифікувати і містити посилання на початковий документ, який вони замінюють.


[1] Буде прийнято в Україні як ДСТУ ISO/IEC 17000:200_ Оцінювання відповідності. Словник та загальні принципи.

[2] В Україні термінам метод випробовування/калібрування, вжитим у ISO/IEC 17025, ISO 5725, відповідають терміни методика випробовування/калібрування

[3] В Україні методики виконання вимірювань, застосовні у сфері поширювання державного метрологічного нагляду, по­винні бути атестовані організацією, уповноваженою у державній метрологічній системі на право атестації.

[4] В Україні засоби вимірювальної техніки, використовуваної у сфері поширювання державного метрологічного нагляду, підлягають повірці. Випробувальне устаткування повинно бути атестоване.

[5] В Україні вихідні еталони повинні бути повірені організацією, уповноваженою на право повіряння відповідних засобів вимірювальної техніки.