Поделиться Поделиться

Окультурення ґрунту

Під окультуренням ґрунту розуміють перетворення його властивостей згідно до агроекологічних вимог конкретної культури чи групи культур. Окультурення пов'язане з створенням якісно нового біологічного кругообігу речовин з більшою ємністю й інтенсивністю. У першу чергу це поширюється на ґрунти, властивості яких істотно відрізняються від оптимальних значень в цьому розумінні. До таких ґрунтів відносяться дерново-підзолисті, відносно яких розроблено діагностичні ознаки окультурення і класифікація. їх поділяють на дві групи:

1) розвинені на глинистих і суглинкових материнських породах;

2) розвинені на піщаних і супіщаних породах.

За ступенем окультурення ґрунти першої групи поділяють на три категорії: освоєні, окультурені, культурні.

До освоєних відносять групи, які включені до активного сільськогосподарського використання при низькому рівні агротехніки, малих доз органічних і мінеральних добрив, недостатньому вапнуванні чи без нього.

Рілля, як правило, має неоднорідну плямисту поверхню, часто утворюється кірка. Глибина орного шару 15-20 см. Вміст гумусу в межах 1,52,5%, відношення С г.к: С ф.к 0,5-0,7.

Глибше орного шару вміст гумусу різко знижується. Ємність поглинання катіонів в межах 10-12 мг-екв/100 г.

Реакція кисла (рНС0Л 4,3-4,7), рідше слабокисла, гідролітична кислотність понад 5 мг екв/100 г, насиченість основами в межах 30-60%. Вміст легкогідролізованого азоту 2-4 мг/100 г ґрунту. Забезпечення рухомим фосфором низьке (3-10 мг/100 г), обмінним калієм низьке і середнє (10-20 мг/100 г), нітрифікаційна здатність 2-3 мг N - 1Ч03 на 100 г ґрунту. Щільність орного шару 1,3-1,4 г/см3, загальна щілинність менше 45%.

Окультурені дерново-підзолисті ґрунти формуються в умовах високої культури землеробства (дотримання сівозмін, постійне внесення органічних і мінеральних добрив, вапнування). Досить чітко зберігаються ознаки підзолистого типу ґрунтоутворення з неявними рисами дернового процесу.

Глибина орного шару 20-25 см. Вміст гумусу в ньому 2-3,5%, інколи більше. В складі гумусу помітно зростає частка гумінових кислот, відношення С г.к: С ф.к в межах 0,6-0,8. Ємність поглинання катіонів 12-18 мг-екв/100 г, рНС0]1 5,0-5,5, гідролітична кислотність 3,5 мг-екв/100 г ґрунту, ступінь насичення основами 60-80%. Забезпечення рухомим фосфором 1025 мг/100 г ґрунту, рухомим калієм 10-22 мг/100 г ґрунту. Вміст легкогідролізованого азоту 4-6 мг/100 г ґрунту, нітрифікаційна здатність 3-4 мг N - N0^ на 100 г ґрунту. Щільність орного шару 1,2-1,3 г/см3, загальна щілинність 45-50%.

Дерново-підзолисті культурні ґрунти формуються за умов продовженого і інтенсивного окультурення. При постійному внесенні великої кількості гною і систематичному вапнуванні ґрунту, як правило, втрачаються морфологічні ознаки підзолистого типу. Дані ґрунти характеризуються достатньо глибоким орним шаром (25-30 см) з вмістом гумусу 3-5%, підвищеною часткою гумінових кислот в його складі (С г.к : С ф.к 1,1-1,3). Ємність поглинання катіонів 20-25 мг.-екв./100 г ґрунту, рНС0Л. 5,5-6,5, гідролітична кислотність 1,5-2,0 мг.-екв./100 г, ступінь насичення основами понад 80%. Забезпечення рухомим фосфором і калієм згідно 25-30 і 22-25 мг/100 г ґрунту. Вміст легкогідролізованого азоту 6-10 мг/100 г, нітріфікаційна здатність 4-5 мг N -Ж)3 на 100 г ґрунту. Щільність орного шару 1,1-1,2 г/см3, загальна щілинність 50-55%.

Освоєні ґрунти характеризуються малопотужним орним шаром - 15-20 см. Кількість гумусу в межах 0,3-2%. При цьому різкі зміни вмісту гумусу, що виявлено на незначній відстані, характерні для піщаних ґрунтів, у супіщаних освоєних ґрунтах він знаходиться в межах 1,3-2%. У груповому складі гумусу переважають фульвокислоти (відношення Є г.к : Сф.к 0,4-0,5). Ємність поглинання катіонів і сума обмінних основ піщаних ґрунтів дуже низька - згідно 3-7 і 0,8-4 мг.-екв./100 г. У супіщаних ґрунтах ємність поглинання зростає до 4-10 мг.-екв./100 г, а величина суми обмінних основ набуває значної стабільності, досягаючи 2-4 мг.-екв./100 г.

Реакція кисла (році 4-5), ступінь насичення основами 20-50%. Вміст рухомих форм фосфору і калію 5-15 мг/100 г.

Окультурені ґрунти даної групи характеризуються більш глибоким орним шаром (20-25 см і більше). Кількість гумусу порівняно з його вмістом у освоєних ґрунтах зростає і вирівнюється: в піщаних ґрунтах 1,5-2%, а в супіщаних збільшується до 2,5-3%. У груповому складі гумусу переважають фульвокислоти, проте значно менше, ніж в освоєних (відношення Є ч.к : Є ф.к 0,6-0,9). Ємність поглинання складає 6-12мг.-екв./100 г, рНС0Л 5,5-6,0. Сума обмінних основ не нижче 3-4 мг.-екв./100 г. Ступінь насичення основами 50-70%. Забезпечення рухомим фосфором зростає до 2030 мг/100 г, рухомим калієм - до 10-15 мг/100 г.

Похожие статьи