Поделиться Поделиться

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВСТУП

Курсову роботу присвячено проблемі перекладацьких трансформацій, а саме дослідженню лексичних трансформацій на матеріалі українського перекладу роману Джека Лондона «Морський Вовк».

Переклад- одне з найдавніших занять людини. Розбіжність мов спонукала людей до цієї важкої, але такої необхідної праці, яка слугує цілям спілкування й обміну духовними цінностями між народами [Виногравдов,с.5]

У процесі перекладу дуже важко, а інколи і зовсім неможливо повністю зберегти форму та семантику тексту-оригіналу.

Для досягнення еквівалентності оригіналу та перекладу, за відсутності прямих відповідників, перекладачеві необхідно вміло застосовувати трансформації – перетворення, які здійснюються при переході від оригінального тексту до перекладного. Трансформації передбачають зміну формальних та формально-змістових компонентів при збереженні інформації тексту.

Дослідженню перекладацьких перетворень присвячували свої праці відомі теоретики перекладу: Л. С. Бархударов , В. Н. Комісаров , Л. К. Латишев , Я. Й. Рецкер, О. О. Селіванова, О. Д. Швейцер, А. М. Фітерман, Т.Р. Левицька, М.К. Гарбовський, Р.П. Зорівчак, Ю. Найда. Та проблема перекладацьких трансформацій залишається актуальною, оскільки, на сьогодні, єдиного погляду відносно самої суті цього явища та його типології немає.

Актуальністьнашого дослідження визначається також проблемою встановлення еквівалентності текстів оригіналу та перекладу, яка завжди залишиться дискусійною та відкритою для розгляду.

Метоюкурсової роботи є аналіз лексичних трансформацій перекладу українською мовою твору Джека Лондона «Морський Вовк» Мета дослідження обумовила необхідність вирішення такихзавдань :

· дослідити проблему еквівалентності в перекладознавстві;

· проаналізувати проблеми перекладацьких трансформацій в теорії перекладу;

· охарактеризувати специфіку перекладу художнього твору;

· проаналізувати особливості ідіостилю автора;

· описати лексичні трансформації в українському перекладі твору Джека Лондона «Морський Вовк».

Об’єктомдослідження є тексти оригіналу роману Джека Лондона «Морський Вовк» та його переклад українською мовою.

Предметом дослідження виступають перекладацькі трансформації українського перекладу твору Джека Лондона «Морський Вовк».

Матеріаломдослідження слугують 000 фрагментів тексту оригіналу та перекладу роману Джека Лондона «Морський Вовк».

Для досягнення поставленої мети було застосовано наступні методи дослідження : описовий метод, за допомогою якого було обґрунтовано використання певного типу перекладацьких трансформацій; зіставний метод, що полягає у співвіднесенні лексичних, лексико-граматичних та граматичних структур мовою оригіналу та їх українських відповідників у художній прозі; контекстуально-інтерпретаційний, що полягає у з’ясуванні специфіки значення слів та словосполучень у тексті оригіналу та перекладу.

метод трансформаційного аналізу, що полягає в дослідженні лексичних трансформацій.

Практична цінністьроботи полягає в подальшій розробці та розвитку питань, що стосуються адекватної передачі змісту лексичних трансформацій у процесі перекладу текстів, використанні матеріалів роботи у теоретичних та практичних курсах порівняльної граматики, лексикології та стилістики англійської та української мов.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів і висновками до кожного з них, загальних висновків та списку використаної наукової літератури. У вступі обгрунтовано вибір теми, визначено обєкт, предмет, мету, завдання, описано методи дослідження, а також розкрито актуальність роботи, зазначено її практичну цінність. У першому розділі детально розглянуто основні теоретичні поняття, такі як еквівалентність та трансформації; досліджено різні підходи до класифікації цих явищ, особливості художнього стилю автора, а також проаналізовано специфіку перекладу художнього твору. У другому розділі проаналізовано лексичні трансформації в українському перекладі роману Джека Лондона «Морський Вовк». Кожний розділ закінчується висновками. Увисновках коротко викладено основні результати дослідження.


Розділ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Похожие статьи