Поделиться Поделиться

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра туризму та логістики

Тестові завдання

нормативної навчальної дисципліни

Логістика

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

професійне спрямування «Менеджмент організацій»

варіативна компонента «Менеджмент невиробничої сфери»

варіативна компонента «Менеджмент виробничої сфери»

ОКР бакалавр

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1

від 31.08.16 р.

Маріуполь – 2016


Тестові завдання з дисципліни «Логістика» для студентів бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», професійного спрямування «Менеджмент організацій», варіативних компонент «Менеджмент невиробничої сфери», «Менеджмент виробничої сфери».

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ:

д.держ. упр., проф. А.В. Стойка

ст. викладач К.А. Горюнова

Завідувач кафедри,

д.держ. упр., проф. _________ А.В. Стойка

(підпис) (прізвище та ініціали)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ

Опанування курсу «Логістика» потребує не тільки прослуховування лекцій, а й виконання самостійних робіт з вирішення практичних завдань та ситуацій і тестів. Кожна складова частина має своє значення, а разом вони дають можливість найкращим чином засвоїти матеріал та сформувати самостійне професійне орієнтування у майбутніх фахівців. Виконання тестових завдань із логістики – важливий етап навчального процесу в підготовці фахівців-фінансистів.

Мета виконання тестових завдань:

поглибити і закріпити отримані знання в ході теоретичних і практичних занять з курсу «Логістика»;

прищепити навики самостійного вивчення матеріалів, що характеризують діяльність відділів логістики;

навчити майбутніх фахівців користуватися нормативно-довідковою і звітною документацією, науковою і навчально-методичною літературою;

забезпечити в перспективі можливості для вирішення конкретних виробничих завдань і ситуацій.

Тема 1. Логістика як наука про управління матеріальними потоками.

1. Найбільш точно характеризує логістику в економічній сфері таке визначення:

а) організація перевезень,

б) матеріально-технічне постачання,

в) управління матеріальними і супутніми їм потоками,

г) мистецтво комерції,

д) підприємницька діяльність.

2. Основним об'єктом вивчення логістики є:

а) процеси, здійснювані торгівлею,

б) матеріальні та відповідні їм інформаційні потоки,

в) ринки і кон'юнктура конкретних товарів і послуг,

г) економічні відносини, які виникають у процесі доставки товарів і послуг від місць виробництва до місць споживання.

3. Розширення інтеграційних основ логістики шляхом включення виробничого процесу відповідає етапу розвитку логістики:

а) першому (60-і роки),

б) другому (80-і роки),

в) третьому (сьогодення),

г) всім перерахованим.

4. Не відповідає сучасній концепції логістики такий принцип:

а) побудова системи логістики на основі системного підходу,

б) пріоритет розподілу товарів над їх виробництвом,

в) встановлення максимального рівня обслуговування клієнтів,

г) ведення обліку логістичних витрат уздовж всього логістичного ланцюга.

5. Не входить у комплекс логістики:

а) продукт,

б) споживач

в) посередник,

г) витрати.

6. До глобальних завдань логістики не належить:

а) створення комплексних інтегрованих систем матеріальних, інформаційних та інших потоків,

б) стратегічне узгодження, планування і контроль за використанням логістичних потужностей сфер виробництва і обігу,

в) постійне удосконалювання логістичної концепції в рамках обраної стратегії в ринковому середовищі,

г) раціональний розподіл транспортних засобів.

7. До функцій логістики не належить:

а) інтегруюча,

б) стимулююча,

в) результуюча,

г) регулююча.

8. Забезпечення синхронізації процесів збуту, збереження і доставки продукції з орієнтацією їх на потреби ринку відображає сутність функції логістики:

а) системоутворюючої,

б) інтегруючої,

в) регулюючої,

г) результуючої.

9. За характером зон управління логістика поділяється на:

а) макро- і мікрологістику,

б) зовнішню і внутрішню,

в) закупівельну, виробничу і розподільчу,

г) комерційну і некомерційну.

10. Досліджує процеси, як протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні:

а) макрологістика,

б) мікрологістика,

в) зовнішня логістика,

г) внутрішня логістика.

Тема 2. Матеріальні потоки та логістичні операції

1. Принципова відмінність логістичного підходу від передуючих моделей управління матеріальними ресурсами полягає в:

а) системі підготовки управлінського персоналу,

б) повній відмові від створення і зберігання запасів,

в) сприйнятті матеріальних об'єктів як єдиного потоку,

г) повній автоматизації процесів управління.

2. Матеріальний потік:

а) знаходиться в постійному русі,

б) може приймати статичну форму,

в) може приймати динамічну і статичну форму,

г) взагалі не має ніякої форми.

3. Інформаційний потік, який відповідає матеріальному:

а) збігається з ним у тимчасовому і просторовому аспектах,

б) збігається з ним у тимчасовому аспекті,

в) збігається з ним у просторовому аспекті,

г) може не збігатися з ним у тимчасовому і просторовому аспектах.

4. На етапі матеріально-технічного забезпечення матеріальний потік має форму потоку:

а) сировини, комплектуючих, допоміжних матеріалів,

б) напівфабрикатів,

в) готової продукції,

г) запасних частин для продукції, яка використовується споживачем.

5. Матеріальний потік може вимірюватися у таких одиницях:

а) грн.,

б) т/м2 ,

в) т/рік,

г) грн./т.

6. Матеріальні потоки можуть протікати:

а) усередині одного підприємства,

б) усередині корпоративної групи підприємств,

в) між різними підприємствами,

г) всі відповіді правильні.

7. По відношенню до логістичної системи виділяють матеріальні потоки:

а) зовнішні та внутрішні,

б) вхідні та вихідні,

в) неперервні, дискретні, бліц-потоки,

г) продуктові, операційні, ділянкові, системні.

8. Разові постачання матеріальних ресурсів складають:

а) неперервні матеріальні потоки,

б) дискретні матеріальні потоки,

в) постійні матеріальні потоки,

г) бліц-потоки.

9. Системні матеріальні потоки визначаються як сума:

а) продуктових,

б) операційних,

в) ділянкових,

г) підсистемних.

10. Логістичні операції -це:

а) сукупність дій, спрямованих на перетворення тільки матеріального потоку,

б) сукупність дій, спрямованих на перетворення тільки інформаційного потоку,

в) сукупність дій, спрямованих на перетворення матеріальногоі (або) інформаційного потоку,

г) укрупнена група логістичних функцій.

11. Двосторонні логістичні операції:

а) виконуються всередині логістичної системи,

б) змінюють споживчі властивості товарів,

в) не пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків,

г) пов'язані з переходом права власності на продукцію і страхових ризиків.

12. З перерахованих визначень поняттю «логістична функція» відповідає:

а) напрямок господарської діяльності, який полягає в управлінні матеріальними потоками в сферах виробництва і обігу,

б) множина елементів, які перебувають у відношеннях і зв'язках один з одним і утворюють певну цілісність, єдність,

в) сукупність різних видів діяльності для отримання необхідної кількості вантажу в потрібному місці, в потрібний час, з мінімальними витратами,

г) укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію цілей логістичної системи.

Тема 3. Логістичні системи і ланцюги

1. Оберіть визначення, яке найбільш повно характеризує мету логістичної системи:

а) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості для потрібного споживача із заданими витратами,

б) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний час із заданими витратами,

в) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний час для потрібного споживача,

г) забезпечення наявності необхідного товару в необхідній кількості та заданої якості в потрібному місці й у потрібний час для потрібного споживача із заданими витратами.

2. Відповідно до принципів системного підходу мінливість параметрів елементів логістичної системи під впливом зовнішнього середовища, а також: рішень, прийнятих учасниками логістичного ланцюга, є властивістю систем:

а) складність,

б) ієрархічність,

в) рухливість,

г) структурованість.

3. Адаптивність логістичної системи — це:

а) підпорядкованість елементів нижчого рівня елементам вищого рівня у контексті лінійного чи функціонального логістичного управління,

б) наявність певної організаційної структури, яка складається із взаємопов'язаних об'єктів та суб'єктів управління, що реалізують задану ціль,

в) здатність змінювати свою структуру і вибирати варіанти поведінки відповідно до нових цілей і під впливом зовнішнього середовища,

г) здатність виконувати задану цільову функцію, реалізовану тільки логістичною системою в цілому, а не окремими її ланками або підсистемами.

4. Меж: і логістичної системи визначаються:

а) довільно,

б) на основі діючих нормативних документів, які регламентують діяльність підприємств,

в) циклом обігу засобів виробництва,

г) становищем підприємства на ринку.

5. Залежно від виду логістичних ланцюгів виділяють логістичні системи:

а) макрологістичні та мікрологістичні,

б) регіональні, національні, міжнаціональні,

в) із прямими зв'язками, ешелоновані, гнучкі,

г) зовнішні, внутрішні.

6. Макрологістична система:

а) є великою логістичною системою управління потоковими процесами за участю декількох і більше незалежних суб'єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні,

б) створюється для забезпечення взаємодії різногалузевих структур на глобальному рівні,

в) є високоінтегрованою інфраструктурою економіки регіону, країни або групи країн,

г) усе перераховане вірно,

7. Серед названих систем, які забезпечують просування матеріального потоку, макрологістичною можна вважати:

а) велику залізничну станцію,

б) пов'язаних договорами постачальника, покупця і транспортну організацію,

в) взаємопов'язаних учасників ланцюга, які забезпечують просування матеріального потоку в межах металургійного комбінату,

г) великий аеропорт.

8. Серед названих систем, які забезпечують просування матеріального потоку, мікрологістичною можна вважати:

а) сукупність станцій залізниці, яка з'єднує два міста,

б) пов'язаних договорами постачальника, покупця і транспортну організацію,

в) взаємопов'язаних учасників ланцюга, які забезпечують просування на український ринок імпортного товару,

г) великий морський порт.

9. Ешелонованою логістичною системою є система, в якій:

а) матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв'язків,

б) на шляху матеріального потоку є хоча б один посередник,

в) доведення матеріального потоку до споживача продукції здійснюється як прямими зв'язками, так і через посередників,

г) логістичні операції здійснюються тільки з інформаційним потоком.

10. Логістичний ланцюг, який складається з постачальника і споживача характерний для логістичної системи:

а) із прямими зв'язками,:

б) зі зворотними зв'язками,

в) ешелонованої,

г) гнучкої.

Тема 4. Закупівельна логістика

1. Закупівельна логістика - це управління матеріальними потоками:

а) у процесі створення матеріальних благ або надання матеріальних послуг,

б) у процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами,

в) у процесі реалізації продукції,

г) на транспортних ділянках.

2. Під час використанні концепції логістики розрахунки всіх параметрів виробничо-господарської діяльності проводяться у напрямку:

а) закупівлі-виробництво-збут,

б) закупівлі-збут-виробництво,

в) виробництво-збуту-закупівлі,

г) збут-виробництво-закупівлі.

3. До критеріїв формування системи закупівельної логістики належать:

а) оптимальна періодичність постачань,

б) оптимальна структура матеріальних потоків,

в) мінімальні сукупні логістичні постачальницькі витрати, г) всі перераховані.

4. Сутність завдання «зробити або купити» полягає в обґрунтованому вирішенні питання про:

а) самостійне виробництво предметів праці або закупівлі їх із зовнішніх джерел,

б) ступінь використання у виробничому процесі власних засобів праці,

в) вибір постачальника,

г) правильні відповіді «а» і «б».

5. Рішення на користь закупівель і проти власного виробництва може бути прийняте, якщо:

а) потреба у комплектуючих виробах стабільна і достатньо велика,

б) необхідно зберігати комерційну таємницю у сфері технології та виробництва,

в) існує велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників,

г) наявні необхідні для виробництва потужності, адміністративний і технічний досвід.

6. Рішення на користь власного виробництва і проти закупівель може бути прийняте, якщо:

а) потреба у комплектуючих виробах невелика,

б) існуючі постачальники не в змозі забезпечити необхідних параметрів якості,

в) існує велика гнучкість у виборі можливих джерел постачань і виробів-замінників,

г) відсутній адміністративний або технічний досвід для виробництва необхідних виробів.

7. Найбільш доцільним методом вибору постачальника під час закупівлі матеріальних ресурсів на велику грошову суму або встановлення довгострокових зв'язків між постачальником і споживачем є:

а) тендер,

б) вивчення рекламних матеріалів,

в) відвідування виставок і ярмарків,

г) листування з можливими постачальниками.

8. Якщо підприємство закуповує товар, дефіцит якого є недопустимим, то серед критеріїв вибору постачальника на перше місце буде поставлено критерій:

а) ціна,

б) якість,

в) надійність,

г) умови платежу.

9. Нехарактерна для постачання «точно у термін»:

а) відсутність страхових запасів,

б) здійснення закупівлі дрібними партіями з частими постачаннями,

в) велика кількість постачальників, між якими підтримується конкуренція,

г) відсутність дефектів продукції, яку закуповують.

10. Не характерно для традиційного постачання:

а) створення запасів для захисту виробництва від ненадійності постачальників,

б) здійснення закупівлі великими партіями з нечастими постачаннями,

в) велика кількість постачальників, між якими підтримується конкуренція,

г) відсутність приймального контролю якості продукції, яку закуповують.

Тема 5. Виробнича логістика

1. У традиційному розумінні виробнича логістика розглядає процеси, які відбуваються в сфері:

а) матеріального виробництва,

б) нематеріального виробництва,

в) фізичного розподілу,

г) правильні відповіді «а» і «б».

2. Характерною рисою логістичної концепції організації виробництва є:

а) розгляд виробничої інтеграції як другорядного завдання,

б) оптимізація окремих функцій,

в) орієнтація виробництва на максимізацію партій продукції, яка виготовляється, на складування,

г) відмова від надлишкових матеріальних і товарних запасів.

3. Характерною рисою традиційної концепції організації виробництва є:

а) оптимізація потокових процесів,

б) відмова від виготовлення продукції, на яку немає замовлення покупців,

в) пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих переміщень,

г) високий ступінь виробничої інтеграції.

4. Традиційна концепція організації виробництва найбільш прийнятна для умов:

а) «ринку продавця»,

б) «ринку покупця»,

в) перевищення пропозиції над попитом,

г) все перераховане вірно.

5. Не відповідає поняттю «штовхаюча система»:

а) система організації виробництва, у якій предмети праці, що

надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в

попередньої технологічної ланки не замовляються,

б) система організації виробництва, у якій предмети праці подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності,

в) система управління запасами впродовж всього логістичного ланцюга, у якій рішення про поповнення запасів у складській сис­темі на всіх рівнях приймається централізовано,

г) стратегія збуту, спрямована на випереджальне щодо попиту формування товарних запасів в оптовому і роздрібному торговому підприємствах.

6. Не відповідає поняттю «тягнуча система»:

а) система організації виробництва, у якій предмети праці подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності,

б) система управління матеріальними потоками з децентралізованим процесом прийняття рішень про поповнення запасів,

в) система управління запасами впродовж всього логістичного ланцюга, у якій рішення про поповнення запасів у складській системі на всіх рівнях приймається централізовано,

г) стратегія збуту, спрямована на випереджальне щодо формування товарних запасів стимулювання попиту на продукцію в оптовій і роздрібній торговій ланці.

7. Не є обов'язковим параметром «тягнучої системи» організації виробництва:

а) загальна комп'ютеризація виробництва,

б) висока дисципліна і дотримання параметрів постачань,

в) підвищена відповідальність персоналу всіх рівнів,

г) обмежене централізоване регулювання виробничих процесів.

8. Не належить до тягнучих мікрологістичних систем:

а) KANBAN,

б) ОПТ,

в) МRP,

г) «Худе виробництво».

9. Є штовхаючою мікрологістичною системою

а) KANBAN,

б) ОПТ,

в) MRP,

г) «Худе виробництво».

10. Мікрологістична система МRР грунтується на концепції:

а) «точно у термін»,

б) «планування потреб/ресурсів»,

в) «реагування на попит»,

г) «загальної відповідальності».

11. Входом системи МRР I є:

а) замовлення споживачів, підкріплені прогнозами попиту на

готову продукцію фірми,

б) дані про необхідні матеріальні ресурси

в) дані про запаси матеріальних ресурсів,

г) машино-і відеограми.

12. До недоліків мікрологістичних систем, які ґрунтуються на МRР-підході відносяться:

а) недостатньо строге відстеження попиту з обов'язковою наявністю страхових запасів,

б) значний обсяг розрахунків, підготовки і попередньої обробки вихідної інформації,

в) значну кількість відмов у системі через її велику розмірність і перевантаженість,

г) все перераховане вірно.

Тема 6. Розподільча логістика

1. Розподільча логістика - це управління матеріальними потоками:

а) у процесі створення матеріальних благ або надання матеріальних послуг,

б) у процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами,

в) у процесі доведення готової продукції до споживача,

г) на транспортних ділянках.

2. Принципова відмінність розподільчої логістики від традиційного розуміння збуту полягає в:

а) методиці сегментації ринку споживачів,

б) тому, що розподільча логістика не може бути застосовна до деяких груп товарів,

в) системному взаємозв'язку процесу розподілу з процесами виробництва і закупівель при управлінні матеріальними потоками,

г) відмові від використання концепції маркетингу під час розподілу.

3. Канал розподілу, який складає із виробника і споживача, є каналом:

а) нульового рівня,

б) однорівневий,

в) дворівневий,

г) трирівневий.

4. Канали розподілу, які складаються з виробника і одного або декількох посередників, що діють як єдина система, є:

а) горизонтальними,

б) вертикальними,

в) ексклюзивними,

г) селективними. ,

5. До логістичних посередників у каналах розподілу, які виконують підтримуючі функції, належать:

а) експедиторські фірми,

б) транспортні організації,

в) вантажні термінали,

г) страхові компанії.

6. Посередником типу «від свого імені і за свій рахунок» є:

а)дилер,

б) дистриб'ютор,

в) комісіонер

г) агент.

7. Посередником типу «від чужого імені і за чужий рахунок» є:

б) дистриб'ютор,

в) комісіонер,

г) брокер.

8. Комісіонер належить до посередників типу:

а) від свого імені і за свій рахунок,

б) від чужого імені і за свій рахунок,

в) від свого імені і за чужий рахунок,

г) від чужого імені і за чужий рахунок.

9. У таблиці наведено залежності окремих видів витрат, пов'язаних із функціонуванням системи розподілу, від кількості складів, які входять у цю систему:

Кількість складів Витрати системи розподілу, грн./міс.
з доставки товарів на склади з доставки товарів із складів пов'язані із утриманням запасів пов язані з експлуатацією складів управлінням розподільчою системою

Яку кількість складів варто мати в системі розподілу?

а) один,

б) два,

в) три,

г) чотири,

д) п'ять.

10. У таблиці наведено вантажообіг і координати магазинів, які обслуговуються:

№ магазину   Координата X, км   Координата У, км   Вантажообіг, т/міс.  
       
       
       
       
       

Розподільчий центр повинен мати координати:

а) Х-64, У-40,

б)Х-62, У-36,

в) Х-60, У-42,

г)Х-63, У-38.

Тема 7. Транспортна логістика

1. Транспортна логістика вирішує комплекс завдань, пов'язаних з організацією переміщення вантажів транспортом:

а) загального користування,

б) незагального користування,

в) внутрішньовиробничим,

г) всі відповіді правильні.

2. Продукцією на транспорті є:

а) переміщення вантажів,

б) маса вантажу,

в) обсяг вантажу,

г) склад вантажу.

3. До особливостей транспортної продукції не належить:

а) чітко виражена речова форма,

б) неможливість зберігання і нагромадження,

в) прив'язаність до певного місця,

г) втілення в додаткових витратах, пов'язаних із процесом переміщення.

4. Найвищою здатністю доставляти вантаж у задану точку території «від дверей до дверей» володіє транспорт:

а) автомобільний,

б) залізничний,

в) повітряний,

г) трубопровідний,

д)водний.

5. Забезпечує найнижчу вартість перевезення транспорт:

а) автомобільний,

б) залізничний,

в) повітряний,

г) трубопровідний,

д) водний.

6. Забезпечує найбільшу швидкість доставки:

а) автомобільний,

б) залізничний,

в) повітряний,

г) трубопровідний,

д) водний.

7. До переваг залізничного транспорту не належать:

а) висока провізна і пропускна здатність,

б) висока регулярність перевезень,

в) висока швидкість доставки на великі відстані,

г) висока доступність до кінцевих споживачів.

8. До недоліків морського транспорту не належать:

а) низька швидкість доставки,

б) жорсткі вимоги до упакування,

в) висока собівартість перевезень на далекі відстані,

г) мала частота відправлень.

9. Не є перевагою автомобільного транспорту:

а) маневреність і гнучкість,

б) висока швидкість доставки вантажу,

в) висока доступність,

г) висока продуктивність.

10. Автомобільний транспорт найбільш ефективний на відстанях:

а) до 300 км,

б) від 300 до 400 км,

в) від 400 до 500 км,

г) понад 500 км.

11 . Недоліком повітряного транспорту є:

а) невисока швидкість доставки,

б) висока собівартість перевезень,

в) низьке збереження вантажів,

г) низька надійність доставки.

12. Сфера застосування трубопровідного транспорту:

а) обмежена відстанню,

б) обмежена видами транспортованих вантажів,

в) обмежена погодними умовами,

г) не обмежена.

Тема 8. Інформаційна логістика

1. Виберіть визначення, яке найбільш повно відображає поняття інформаційного потоку в логістиці:

а) сукупність циркулюючих у логістичній системі повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями,

б) сукупність циркулюючих у зовнішньому середовищі повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями,

в) сукупність циркулюючих між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями,

г) сукупність циркулюючих у логістичній системі, між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних для управління і контролю за логістичними операціями.

2. Залежно від виду систем, які пов'язуються потоком, розрізняють інформаційні потоки:

а) горизонтальні та вертикальні,

б) зовнішні та внутрішні,

в) вхідні та вихідні,

г) директивні, нормативно-довідкові, обліково-аналітичні, допоміжні.

3. Випереджаючий щодо матеріального потоку інформаційний потік у зустрічному напрямку:

а) містить відомості про замовлення,

б) є попереднім повідомленням про майбутнє прибуття вантажів,

в) несе інформацію про кількісні та якісні параметри матеріального потоку,

г) містить інформацію про результати приймання вантажу за кількістю і якістю.

4. Інформаційний потік вимірюється:

а) кількістю обробленої інформації,

б) кількістю переданої інформації,

в) кількістю обробленої і переданої інформації,

г) кількістю обробленої і переданої інформації за одиницю часу.

5. До принципів організації логістичної інформації не належать:

а) повнота і придатність інформації для користувача,

б) точність,

в) своєчасність,

г) вільний формат даних.

6. Певним чином організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, різних довідників і необхідних засобів програмування, що забезпечує вирішення тих або інших функціональних задач з управління матеріальним потоком — це:

а) інформаційна логістика,

б) логістичний інформаційний потік,

в) логістична інформаційна система,

г) інформаційна технологія.

7. Функціональна підсистема логістичної інформаційної системи:

а) складається із сукупності розв'язуваних задач, згрупованих за ознакою спільності мети,

б) є сукупністю технічних засобів, які забезпечують переробку і передачу інформаційних потоків,

в) містить у собі різні довідники, класифікатори, кодифікатори, засоби формалізованого опису даних,

г) все перераховане вірно.

8. Створюються на адміністративному рівні управління і служать для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру інформаційні системи:

а) планові,

б) диспозитивні,

в) виконавчі,

г) диспечерські.

9. Створюються на рівні управління складом або цехом і служать для забезпечення налагодженої роботи логістичних систем інформаційні системи:

а) планові,

б) диспозитивні,

в) виконавчі,

г) оперативні.

10. Найбільш високий рівень стандартизації при вирішенні завдань в інформаційних системах:

а) планових,

б) диспозитивних,

в) виконавчих,

г) оперативних.

11. До завдань, розв'язуваних плановими інформаційними системами, належать:

а) планування виробництва,

б) детальне управління запасами,

в) відбір вантажів та їх комплектування,

г) облік вантажів, які відправляються.

12. До завдань, розв'язуваних диспозитивними інформаційними системами, належать:

а) створення і оптимізація ланок логістичного ланцюга,

б) планування виробництва,

в) загальне управління запасами,

г) керування внутрішньоскладським транспортом.

Тема 9. Логістика запасів

1. До мотивів створення підприємцями запасів належать:

а) ймовірність порушення встановленого графіка постачань,

б) спекуляція,

в) знижки за покупку великої партії товарів,

г) всі перераховані.

2. Основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення неперервності процесу виробництва і збуту між: двома черговими постачаннями — це:

а) поточні запаси,

б) страхові запаси,

в) підготовчі запаси,

г) цільові запаси.

3. Запаси, призначені для безперервного постачання споживачеві за непередбачених обставин — це:

а) поточні запаси,

б) страхові запаси,

в) підготовчі запаси,

г) цільові запаси.

4. До категорії «виробничий запас» належать:

а) товари на шляху від постачальника до споживача,

б) товари на складах оптових баз,

в) товари на складах сировини підприємств промисловості,

г) товари на складах готової продукції підприємств-виробників.

5. До категорії «товарний запас» належать:

а) запаси на складі сировини взуттєвої фабрики,

б) запаси металопрокату на складі готової продукції металур­гійного комбінату,

в) запаси борошна на складах хлібозаводу,

г) запаси сировини на складі мелькомбінату.

6. До основних систем управління запасами не належить:

а) система управління запасами з фіксованим розміром замовлення,

б) система управління запасами з фіксованим часовим інтер­валом між замовленнями,

в) система з встановленою періодичністю поповнення запасів до встановленого рівня,

г) «двобункерна» система управління запасами.

7. До регулюючих параметрів системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення належать:

а)точка замовлення,

б) максимальний розмір запасу,

в) розмір замовлення,

г) фіксований період замовлення,

д) правильні відповіді «а» і «в», є) правильні відповіді «б» і «г».

8. До регулюючих параметрів системи управління запасами з фіксованою періодичністю замовлення належать:

а) точка замовлення,

б) максимальний розмір замовлення,

в) розмір замовлення,

г) фіксований період замовлення,

д) правильні відповіді «а» і «в»,

є) правильні відповіді «б» і «г».

9. Параметром, який постійно обчислюється, і характеризує систему управління запасами з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня є:

а) точка замовлення,

б) розмір замовлення,

в) інтервал між замовленнями,

г) всі перераховані.

10. У системі управління запасами «Мінімум-максимум» замовлення робляться, якщо запаси на складі:

а) менші або дорівнюють встановленому мінімальному рівню,

б) більші за встановлений мінімальний рівень,

в) дорівнюють встановленому максимальному рівню,

г) більші за встановлений максимальний рівень.

11. Відповідно до методу Парето множина керованих об'єктів поділяється на дві частини у пропорції:

а) 10/90,

б) 20/80,

в) 40/60,

г) 50/50.

Тема 10. Логістична організація складських операцій

1. До функцій складів не належить:

а) консолідація вантажів,

б) розукрупнення вантажів,

в) перетворення виробничого асортименту в споживчий,

г) немає правильної відповіді.

2. По відношенню до функціональних базисних областей логістики виділяють склади:

а) постачання, виробництва, розподілу,

б) сировини, матеріалів, комплектуючих, незавершеного виробництва, готової продукції, тари, зворотних відходів,

в) власних і логістичних посередників,

г) вузькоспеціалізовані, обмеженого асортименту, широкого асортименту.

3. Не відноситься до переваг використання складів загального користування:

а) гнучкість, що дозволяє враховувати попит, що змінюється, наприклад, сезонний,

б) відсутність необхідності у великих інвестиціях з розвиток складського господарства,

в) високий ступень контролю над складськими операціями,

г) полегшення доступу до більш широкого географічного регіону.

4. Початковим етапом процесу вибору раціональної системи складування є:

а) вибір загальної спрямованості технічної оснащеності складської системи,

б) проведення техніко-економічної оцінки кожного конкурентоздатного варіанта,

в) визначення місця складу в логістичному ланцюзі та його функцій,

г) вибір елементів кожної складської підсистеми.

5. Логістичний процес на складі:

а) вужчий, ніж технологічний,

б) співпадає з технологічним,

в) ширший, ніж технологічний,

г) зазвичай вужчий, ніж технологічний, але може і співпадати з ним.

6. Логістичний процес на складі не включає:

а) розвантаження і приймання товарів,

б) складування і зберігання вантажів,

в) надання послуг клієнтам,

г) немає правильної відповіді.

7. Забезпечує ефективне внутрішньоскладське транспортування:

а) мінімальний час транспортування,

б) використання наскрізних «прямоточних» маршрутів,

в) мінімальна кількість перевалок з одного обладнання на інше,

г) все вище перераховане.

8. До факторів, які забезпечують раціональну організацію складування і зберігання, не зараховують:

а) відповідність складського устаткування специфічним особливостям вантажу,

б) забезпечення устаткуванням для зберігання максимуму використовуваної висоти і площі складу,

в) виділення простору під робочі проходи в мінімальному обсязі, за необхідності - нижче діючих норм,

г) використання системи адресного зберігання.

9. До послуг, які надаються складами, належать:

а) сортування і маркірування,

б) фасування й упакування,

в) експедиторські послуги,

г) всі вище перераховані.

10. Для раціоналізації виконання складських операцій на часовому відрізку розробляють:

а) технологічні карти,

б) технологічні графіки,

в) технологічні завдання,

г) технологічні паспорти.

Тема 11. Логістичний сервіс

1. Логістичний сервіс може бути безпосередньо реалізований у сфері:

а) закупівель,

б) виробництва,

в) розподілу.

2. Об'єктами логістичного сервісу є:

а) послуги,

б) генератори матеріального потоку,

в) споживачі матеріального потоку,

г) генератори і споживачі матеріального потоку.

3. Предметом логістичного сервісу є:

а) послуги,

б) генератори матеріального потоку,

в) споживачі матеріального потоку,

г) генератори і споживачі матеріального потоку.

4. До специфічних характеристик послуг не належать:

а) неможливість відчути "на дотик",

б) віддільність від джерела,

в) адресність,

г) неможливість накопичення.

5. До логістичних послуг, які надаються в процесі реалізації, можна зарахувати:

а) підбір та комплектацію партій постачань,

б) послуги з гарантійного обслуговування,

в) забезпечення зворотних потоків,

г) зобов'язання щодо розгляду претензій покупців.

6. Першим етапом формування підсистеми логістичного сервісу є:

а) визначення найбільш значимих для покупців послуг,

б) встановлення зворотного зв'язку з покупцями для забезпе­чення відповідності послуг потребам покупців,

в) сегментація споживчого ринку,

г) визначення стандартів послуг у розрізі окремих сегментів

7. Який рівень сервісу є граничним з погляду економічної ефективності?

а) 60%,

6) 70%,

в) 80%,

г) 90%.

8. Підприємство оптової торгівлі реалізує запасні частини до автомобілів певної марки. Загальна номенклатура запасних частин для автомобілів даної марки нараховує 2000 видів, з яких на підприємстві постійно наявні 500 видів. Рівень сервісу підприємства складає:

а) 20%,

б) 25%,

в) 30%,

г) 40%.

9. У таблиці наведено загальний список послуг, які фірма може надати в процесі постачання товарів, а також: час, необхідний для надання кожної окремої послуги. Фірма фактично надає послуги № 2, 4, 5, 6 і 8.

Номер послуги   Час, необхідний для надання послуги, люд./год.  
   
   
   
  0,5  
  1,5  
   
  2,5  
   
   
  1,5  

Рівень сервісу, який надається фірмою, становить:

а) 10%,

б) 30%,

в) 50%,

г)70%.

Тема 12. Ефективність логістичної системи

1. Ефективність логістичної системи - це:

а) доставка товарів «точно у термін»,

б) якість роботи логістичної системи,

в) мінімальний рівень логістичних витрат,

г) якість функціонування логістичної системи за умови заданого рівня логістичних витрат.

2. Під час оцінювання ефективності логістичної системи застосовується:

а) концепція загальних витрат,

б) системний підхід,

в) багатокритеріальний підхід,

г) всі відповіді правильні.

3. Не відповідає нормативам досконалого замовлення:

а) доставка виробів за замовленими товарними позиціями із допустимим відхиленням 1%,

б) доставка у визначений споживачем строк із допустимим відхиленням ± 1 день,

в) повне й акуратне ведення документації щодо замовлення,

г) бездоганне дотримання погоджених умов постачання (якісна установка, правильна комплектація, готовність до використання і відсутність ушкоджень).

4. На сьогодні рівень виконання досконалого замовлення логістичними організаціями не перевищує:

а) 60%,

6) 70%,

в) 80%,

г)90%.

5. Час реакції ланцюга поставок - це теоретичний час, що необхідний для виявлення та фіксації важливих змін ринкового попиту, внесення відповідних коректувань в оперативні плани і збільшення виробництва продукції на:

а) 5%,

б) 10%,

в) 15 %,

г) 20%.

6. Кращі результати, яких взагалі можна досягнути — це:

а) абсолютні стандарти,

б) цільові стандарти,

в) минулі стандарті,

г) стандарти конкурентів.

7. Фінансові показники в системі виміру ефективності логістичної системи втрачають свою доцільність у зв 'язку:

а) зі складністю у розрахунках,

б) з неможливістю проведення зіставлення результатів,

в) з відбиттям минулих результатів та повільною реакцією на зміни,

г) усе перераховане вірно.

8. Не відноситься до цілей, які складають концепцію «діаграм збалансованих переваг»:

а) якість обслуговування,

б) час,

в) витрати,

г) продуктивність.

9. Ефективність логістичного ланцюга за методом складання «карти процесу» розраховується як виражене у відсотках:

а) відношення часу, що збільшує цінність до часу, що не збільшує цінність,

б) відношення часу, що не збільшує цінність до часу, що збільшує цінність,

в) відношення часу, що збільшую цінність до часової довжини логістичного ланцюга,

г) відношення часу, що не збільшує цінність до часової довжини логістичного ланцюга.

10. Навіяні витрати — це:

а) уявні витрати,

б) витрати, які характеризують можливість, втрачену внаслідок альтернативного курсу дій,

в) умовно нараховані або приписані витрати, які можливо не будуть становити реальних витрат,

г) все перераховане вірно.

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Головна мета розв’язання ситуаційних завдань – поглиблення знань студентів з проблеми впровадження та розвитку логістичного підходу на підприємствах України.

В умовах ринкових відносин фахівець самостійно приймає те чи інше економічне рішення. Тож у студента необхідно формувати самостійність при проведенні розрахунків, свій погляд на ту чи іншу проблему або ситуацію. Вивчення курсу передбачає освоєння студентами знань, які висвітлюють питання, що стосуються управління матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними потоками. Студент повинен вміти розробляти стратегію логістики при проектуванні запасів техпроцесів, управлінні виробництвом; обґрунтовувати потребу підприємства у матеріалах охоплюючи розрахунок запасів; розробляти заходи по зниженню запасів, підтримання їх ш оптимальному рівні; визначати оптимальний обсяг страхового запасу, регулювати незавершене виробництво; обґрунтовувати вибір типів складів та транспорту для підприємства; вибирати типи складів для зберігання різних видів продукції та матеріалів; розраховувати систему техніко-економічних показників в сфері логістики; визначати витрати на зберігання матеріалів та продукції; удосконалювати постачання продукції споживачам та ін.

Задача № 1

Знайти економічний розмір замовлення, якщо вартість подання одного замовлення складає 200 грн., річна потреба у комплектуючому виробі – 1550 шт., ціна одиниці комплектуючого виробу – 560 грн., вартість зберігання комплектуючого виробу на складі дорівнює 20% його ціни.

Методичні рекомендації

Економічний розмір замовлення (economic order quantity - EOQ) визначається за формулою, отриманою Ф.У. Харрісом. Однак у теорії управління запасами вона більш відома як формула Уілсона:

,

де - економічний розмір замовлення, од.,

- витрати виконання замовлення, грн.,

- закупівельна ціна одиниці товару, грн.,

- річний обсяг продажів, од.,

- частка витрат зберігання в ціні одиниці товару.

Задача № 2

Для оцінки постачальників А, Б, В і Г використано критерії: ціна (0,5), якість (0,2) і надійність постачання (0,3). У дужках вказано вагомість критерію. Оцінка постачальників за результатами роботи в розрізі зазначених критеріїв (десятибальна шкала) наведена у таблиці:

Критерій Оцінка постачальників за даним критерієм
Постачальник А Постачальник Б Постачальник В Постачальник Г
Ціна
Якість
Надійність

Кому із постачальників варто віддати перевагу під час продовження договірних відносин: А, Б, В чи Г?

Методичні рекомендації

У формалізованому виді рейтинг постачальника R визначається наступним чином:

,

де n - кількість показників оцінки рейтингу постачальника;

ki – значущість показника;

ci – бальна оцінка величини показника, що забезпечується даним постачальником.

Задача № 3

У таблиці наведено вантажообіг і координати магазинів, які обслуговуються:

№ магазину Координата X, км Координата Y, км Товарообіг, т/міс.

Визначити координати розподільчого центру.

Методичні рекомендації

Координати центру ваги вантажних потоків (Xсклад, Yсклад), тобто точки, у якій може бути розташований розподільчий склад, визначаються за формулами:

; ,

де Bi – вантажообіг i-го споживача, Xi, Yi – координати i-го споживача, n – кількість споживачів.

Задача № 4

Пропонуються два варіанти системи розподілу для впровадження.

Показник Система розподілу
№ 1 № 2
Річні експлуатаційні витрати, грн.
Річні транспортні витрати, грн.
Капітальні вкладення в будівництво розподільчого центру (приведені за фактором часу), грн.    
Строк окупності системи, років 6,8 7,1

Визначити приведені річні витрати за кожним варіантом.

Методичні рекомендації

Величина приведених витрат визначається за формулою:

,

де Вп – приведені витрати за варіантом;

Е – річні експлутаційні витрати;

Т – річні транспортні витрати;

К – повні капітальні вкладення;

С – строк окупності варіанту.

Задача № 5

В таблиці наведено загальний список послуг, яка фірма може надати в процесі реалізації своєї продукції, а також час, необхідний для надання кожної окремої послуги. Однак фактично фірма надає тільки послуги № 1, 3, 7, 8 і 10.

Номер послуги Час, необхідний для надання послуги, люд./год.
3,5
0,5

Визначити рівень обслуговування, який надає фірма.

Методичні рекомендації

Формула для визначення рівня логістичного обслуговування має вигляд:

,

де - рівень логістичного обслуговування ;

N – кількість послуг, які теоретично можна надати;

n – фактична кількість наданих послуг;

ti – час на виконання і – тої послуги.

Задача № 6

Побудувати криву аналізу АВС для наступної множини

№ об'єкта Внесок об'єкта, од. Частка внеску об'єкта, %   № об'єкта Внесок об'єкта, од. Частка внеску об'єкта, %  
0,1 0,1
2,0 0,2
0,3
52,0 3,0
0,3 0,4
0,9 0,7
0,1 0,5
1,0 0,2
8,0 4,0
3,0 0,2
  Разом

Методичні рекомендації

Порядок проведення аналізу АВС

1. Формулювання мети аналізу.

2. Ідентифікація об'єктів управління, що аналізуються методом АВС.

3. Виділення ознаки, на основі якої буде здійснена класифікація об'єктів управління.

4. Оцінка об'єктів управління за виділеною класифікаційною ознакою.

5. Угрупування об'єктів управління в порядку убування значення ознаки.

6. Побудова кривої АВС.

7. Розділення сукупності об'єктів управління на три групи: група А, група В і група С.

Задача № 6

Диференціювати асортименти за методом XYZ

№ позиції Реалізація за рік Реалізація за квартал
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Методичні рекомендації

Можливий алгоритм диференціації асортименту на групи X, Y і Z

Група Інтервал
X
Y
Z

Порядок проведення аналізу XYZ

1. Визначення коефіцієнтів варіації за окремими позиціями асортименту.

2. Угрупування об'єктів управління в порядку зростання коефіцієнта варіації.

3. Побудова кривої XYZ.

4. Розділення сукупності об'єктів управління на три групи: група X, група Y і група Z.

Задача № 7

Побудувати матрицю ABC – XYZ – аналізу використовуючи наступну таблицю

Результати аналізу АВС:
№ об’єкта Група № об’єкта Група
А С
В

Результати аналізу XYZ:

№ об’єкта Група № об’єкта Група
X Y
Z

Методичні рекомендації

Матриця ABC – XYZ складається за формою таблиці:

Матриця ABC – XYZ

AX AY AZ
BX BY BZ
CX CY CZ

Задача № 8

Річна потреба в матеріалах 1550 шт., число робочих днів в році - 226 днів, оптимальний розмір замовлення - 75 шт., час поставки - 10 днів, можлива затримка у поставках - 2 дні. Визначити параметри системи с фіксованим розміром замовлення.

Методичні рекомендації

Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення

№ п/п Показник Порядок розрахунку Значення
      Потреба, шт. Оптимальний розмір замовлення, шт. Час поставки, дн. Можлива затримка поставки, дн. Очікуване денне споживання, шт./день Строк витрати замовлення, дні Очікуване споживання за час поставки, шт. Максимальне споживання за час поставки, шт. Гарантійний запас, шт. Граничний рівень запасу, шт. Максимальний бажаний запас Строк витрати запасу до граничного рівня, дні - - - - ст.1: число робочих днів ст.2 : ст.5 ст.3 ст.5   (ст.3 + ст.4) ст.5   ст.8 - ст.7 ст.9 + ст. 7 ст.9 + ст.2 (ст.11 - ст.10) : ст.5  

Задача № 9

Для вихідних даних задачі №8 розрахувати параметри системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

Методичні рекомендації

Інтервал часу між замовленнями визначається за формулою:

, (1)

де I – інтервал часу між замовленнями, дні; N – число робочих днів в періоді, дні;

EOQ – оптимальний розмір замовлення, шт.; S – потреба, шт.

(днів).

Розмір замовлення в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями має вигляд:

РЗ = МБЗ – ПЗ + ОС, (2)

де РЗ – розмір замовлення, шт.; МБЗ – максимальний бажаний запас, шт.; ПЗ – поточне замовлення, шт.; ОС – очікуване споживання за час поставки, шт.

РЗ = 91 – 84 + 70 = 77.

Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

№ п/п Показник Порядок розрахунку Значення
        Потреба, шт. Інтервал часу між замовленнями, дні Час поставки, дн. Можлива затримка поставки, дн. Очікуване денне споживання, шт./день   Очікуване споживання за час поставки, шт. Максимальне споживання за час поставки, шт. Гарантійний запас, шт. Максимальний бажаний запас Розмір замовлення - (1) - - ст.1: число робочих днів   ст.3 ст.5   (ст.3 + ст.4) ст.5   ст.7 - ст.6 ст.8 + ст.2∙ст.5 (2)  

Задача № 10

Для вихідних даних задачі №8 розрахувати параметри системи управління запасами зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня.

Методичні рекомендації

Розмір замовлення в системі зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня має вигляд:

РЗ = МБЗ – ГР + ОС, (3)

де РЗ – розмір замовлення, шт.; МБЗ – максимальний бажаний запас, шт.; ГР – граничний рівень запасу, шт.; ОС – очікуване споживання за час поставки, шт.

Розрахунок параметрів системи управління запасами зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня

№ п/п Показник Порядок розрахунку Значення
        Потреба, шт. Інтервал часу між замовленнями, дні Час поставки, дн. Можлива затримка поставки, дн. Очікуване денне споживання, шт./день   Очікуване споживання за час поставки, шт. Максимальне споживання за час поставки, шт. Гарантійний запас, шт. Граничний рівень запасу Максимальний бажаний запас Розмір замовлення - (1) - - ст.1: число робочих днів   ст.3∙ст.5   (ст.3 + ст.4) ст.5   ст.7 - ст.6 ст.8 + ст.6 ст.9 + ст.2∙ст.5 (3)  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Індивідуальна робота з даного курсу є підсумковим завданням, яке спрямоване на вдосконалення навичок самостійної роботи із закріпленням тих знань, які були отримані під час його викладання.

Робота не обмежена в обсязі, але в цілому вона має бути викладена на 10–20 сторінках з написанням змісту та обов’язково списку використаної літератури з посиланнями на неї за текстом.

Мета роботи формулюється у вигляді очікуваних результатів, які являють собою внесок у практику теми, що розглядається.

Тематика індивідуальних робіт

1. Перевага та недоліки імітаційного моделювання.

2. Взаємодія логістики та маркетингу.

3. Організаційна структура логістики на підприємстві.

4. Ефективність логістичного управління.

5. Моделювання в логістиці.

6. Типовий варіант структури відділу логістики.

7. Класичний підхід до організації матеріального потоку.

8. Системний підхід до організації матеріального потоку.

9. Призначення та види транспортних засобів, їх характеристика.

10. Транспортні тарифи та правила їх використання.

Похожие статьи