Поделиться Поделиться

Техникадағы сенімділік” стандарттарының жүйесі

Сенімділікті қамтамасыз ету бойынша барлық мемлекеттік стандарттар арнайы 27-класқа келтірілген және “Техникадағы сенімділік” стандарттары-ның жүйесі (ТССЖ) атымен біріктірілген. ТССЖ тағайындалуы, стандарттау объектілерінің құрылымы және құрамы, ТССЖ стандарттары атауының және белгілерінің ережелері /3/ анықталған. ТССЖ стандарттары белгілерінің құрылымы:

Техникадағы сенімділік” стандарттарының жүйесі - Инвестирование - 1

1.1-кесте - ТССЖ стандарттау объектілерінің құрылымы және құрамы

ТССЖ стандарттары тобының шифры және атауы Стандарттау объектісі
0. Жалпы мәселелер 0.1. Сенімділік саласындағы негізгі стандарттау принциптері 0.2. Негізгі ұғымдар, терминдер мен анықтамалар 0.3. Сенімділік бойынша талаптарды анықтаудың жалпы ережелері мен әдістері 0.4. Істен шығуды және шекті күйлерді жіктеу
1. Сенімділікті қамтама-сыз ету бойынша жұмыс-тарды ұйымдастыру 1.1. Өмірлік цикл сатыларында сенімділікті қам-тамасыз етудің жалпы тәртібі, ұйымдастыру құрылымы 1.2. Сенімділікті қамтамасыз ету бағдарламасы, жұмыстарды жоспарлау 1.3. Жинақтаушы бұйымдарды қолдануды басқа-ру (сенімділік аспектілері) 1.4. Сенімділікті ақпараттық қамтамасыз ету 1.5. Жобаларды сараптау
2. Қамтамасыз ету тәсіл-дері 2.1. Сенімділікті қамтамасыз етудің конструкция-лық және технологиялық тәсілдері бойынша жалпы талаптар және ұсыныстар 2.2. Сенімділікке эксперименттік пайдалану, сенімділіктің өсуін модельдеу 2.3. сенімділікті қамтамасыз етуге бағдарланған, потенциалды сенімсіз объектілердің сапасын және бракқа шығарылуын бақылау тәсілдері 2.4. Қызмет ету мерзімін, сақтау және ресурс мерзімін белгілеу және ұзарту 2.5. Пайдаланудағы сенімділікті қамтамасыз ету (қолдау)
3. Сенімділікті талдау және есептеу 3.1. Сенімділікті талдау және есептеу әдістерінің тәртібі және жалпы талаптары 3.2. Сенімділік көрсеткіштерін есептеу әдістері 3.3. Программалық құралдардың сапасын есепке алғанда сенімділікті есептеу әдістері (программ-малық қамтамасыз ету сенімділігі) 3.4. “Адамзат факторын” есепке алып сенімді-лікті есептеу әдістері 3.5. Істен шығудың мүмкін түрлерін, салдарлары мен ауыспалылығын талдау
4. Сенімділікті сынау, бақылау, бағалау   4.1. Сенімділікті бағалау және бақылау тәртібі 4.2. Сынау жүргізу ережелері және сынау әдістеріне қойылатын жалпы талаптар 4.3. Сынау шарттары мен режимдерін таңдау 4.4. Сенімділік туралы статистикалық деректерді алдын ала өңдеу (біртектілігін тексеру, салыс-тыру, трендті айқындау, үлестіру түрін тексеру) 4.5. Эксперименттік деректер бойынша сенім-ділік көрсеткіштерін бағалау 4.6. Сенімділікке бақылап сынау жоспарлары 4.7. Объектілердің құрама бөліктерінің сенімді-лігі туралы деректер бойынша олардың сенім-ділігі көрсеткіштерін бағалау 4.8. Сынау көлемдерін қысқарту, режимдерді үдету, қосымша ақпаратты пайдалану әдістері, технологиялық процестің күйі бойынша сенімді-лікті бақылау және бағалау және т.б.

Қазіргі уақытта ТССЖ-ға 11 қолданылып жүрген стандарт кіреді /3-13/.

Тақырып. Технологиялық машиналардың негізгі элементтерінің істен шығуын жіктеу.

Дәріс жоспары

1. Істен шықпаушылық

Зақ мерзімділік

3. Жөндеуге жарамдылық

4. Сақталушылық

Объект күйі

← Предыдущая страница | Следующая страница →