Поделиться Поделиться

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

Анотація

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічної частини.

Пояснювальна записка має чотири основних розділи.

В першому розділі проведено аналіз стану технологічної бази підприємства, виявлені основні недоліки в організації праці та дано основні рекомендації щодо усунення основних несправностей.

В другому розділі проведено розрахунок виробничої програми по обслуговуванню та ремонту облікового рухомого складу підприємства. Визначено річний обсяг робіт ТО і ПР для СТО.

Крім цього, в даному розділі виконано поглиблена розробка технології проведення робіт на СТО, підібрано необхідне технологічне обладнання та оснастка.

В кінці даного розділу розроблено технологічний процес промивання форсунок системи живлення двигуна. Виконано необхідні технологічні карти основних операцій.

В третьому розділі виконано розрахунок та аналіз економічних показників проекту.

П’ятий розділ – заключний призначений питанням безпеки життєдіяльності працівників СТО. Розроблено ряд заходів щодо створення безпечних та комфортних умов праці робітників.

Про результати проведених розрахунково-аналітичних робіт зроблено відповідний висновок.

ANNOTATION

A diploma project consists of explanatory message and graphic part.

An explanatory message has four basic divisions.

In the first division the analysis of the state of technological base is conducted enterprises, educed basic defects in organization of labour and basic recommendations are given in relation to the removal of basic disrepairs.

In the second division the calculation of the productive program is conducted on service and repair of registration rolling stock of enterprise. The annual volume of works of technical service and permanent repair is certain for the technical service of cars station.

Except it, in this division it is executed deep development of technology of realization of works at the technical service of cars station, a technological equipment and rigging are neat needed.

At the end of this division the technological process of washing of sprayers of the system of feed of engine is worked out. The necessary flowsheets of basic operations are executed.

A calculation and analysis of economic indicators of project are executed in the third division.

Fifth division - the final is appointed to the questions of safety of vital functions of workers of the technical service of cars station. The row of measures is worked out in relation to creation of safe and comfort terms of labour of workers.

About the results of the conducted calculation-analytical works a corresponding conclusion is done.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ПНВТ- паливний носос високого тиску

ГРМ- ремень газорозподільчого механізму

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 1 ¾ коефіцієнт щільності;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 2 ¾ пояснювальна записка;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 3 ¾ ремонт;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 4 ¾ рухомий склад;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 5 ¾ технічне обслуговування;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 6 ¾ фонд робочого часу явочного і штатного працівників;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 7 ¾ сумарна площа виробничого обладнання;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 8 ¾ число постів;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 9 – поточний ремонт;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 10 – станція технічного обслуговування;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 11 - коефіцієнти корегування трудомісткості ПР, які залежать від категорії умов експлуатації, від природно кліматичної зони;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 12 - відповідно скореговане значення річної трудомісткості постових робіт по ТО і ПР; нормативне значення річної трудомісткості постових робіт по ТО і ПР; річна трудомісткість ТО і ПР одного автомобіля і-ої групи на СТОА;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 13 - відповідно річна трудомісткість постових робіт по ТО і ПР автомобілів і-ої групи на СТОА; загальна трудомісткість ТО і ПР і-ої групи автомобілів за рік; загальна трудомісткість постових робіт по ТО і ПР, які виконуються на СТОА; річна трудомісткість ТО або ПР на і-ій дільниці; розрахункова трудомісткість окремого виду робіт на окремій дільниці;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 14 - річний пробіг автомобіля;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 15 - відповідно число робочих на одному посту; явочна та штатна кількість працюючих;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 16 - коефіцієнт часу використання робочого посту СТОА;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 17 - коефіцієнт нерівномірності надходження автомобілів на пости;

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ - Инвестирование - 18 - відповідно площа дільниці в якій розташовані пости для встановлення автомобілів і площа спеціалізованої дільниці по ПР агрегатів;

ВСТУП

Автомобільний транспорт – найбільш поширений вид транспорту, який отримав розповсюдження у всіх галузях народного господарства. Рухомий склад має ряд переваг відносно інших видів транспорту. Він забезпечує порівняно високу маневреність при перевезенні, виконує ряд послуг по механізації окремих вантажно-розвантажувальних робіт, більше 80% вантажів, що перевозяться усіма видами транспорту, доставляється автомобілями.

Автомобільний транспорт в основному концентрується на автотранспортних підприємствах, які обслуговують і ремонтують рухомий склад. Автомобіль – це динамічний механізм, який працює в агресивному середовищі і при цьому кожна його деталь та вузол знаходиться під постійною дією динамічних та статичних навантажень, які виникають при перевезенні вантажів та пасажирів. На сьогоднішній день деталі автомобіля з різноманітних марок металу, які мають неоднакові механічні характеристики, а тому зношування їх нерівномірне і строк служби неоднаковий. Ось чому навіть невеликий ремонт завжди економічно виправданий. В зв’язку з економічною кризою в Україні автотранспорт знаходиться в критичному стані, для виходу з якого потрібно реформувати організацію автомобільних перевезень, вивчення ринкових умов праці, жорсткий економічний розрахунок, вдосконалення технічного обслуговування і ремонту. Своєчасне і високоякісне технічне обслуговування дозволить знизити витрати на ремонт, збільшити строк служби рухомого складу і є одним з шляхів підвищення продуктивності автомобілів і зниження собівартості перевезень. Удосконалення роботи автотранспорту залежить від механізації, автоматизації процесів технічного обслуговування та ремонту автомобілів, підготовки висококваліфікованих кадрів, які забезпечуватимуть належну охорону праці, техніку безпеки та продуктивність і якість праці.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

1.1 Характеристика об’єкту проектування

1.1.1 Загальна характеристика підприємства

Станція технічного обслуговування автомобілів СТО “Годлевський” знаходиться в с. Ксаверівка

Вона розрахована на 6 постів на яких проводяться такі види робіт:

а) діагностика, обслуговування та поточний ремонт автомобілів;

б) ремонт агрегатів;

в) ремонт ходової;

г) діагностика та ремонт систем електрообладнання автомобілів.

На територіїї СТОА знаходяться:

а) відкрита і закрита стоянки для зберігання автомобілів;

б) контрольно-пропускний пункт;

в) виробничо-побутове приміщення.

Виробничо-побутове приміщення являє собою одноповерхову будівлю. В першій половині знаходяться ремонтні зони та дільниці, а в друга половина відведено для адміністрації та побутових цілей.

Виробничий поверх поділений на дві частини: безпосередньо для виконання робіт та залу очікування. В залі очікування замовник може спостерігати за процесом ремонту або обслуговування свого автомобіля.

В виробничій зоні працює п’ять робітників.

1.1.2 Виробнича потужність СТО

Станція технічного обслуговування автомобілів працює 6 днів на тиждень. Крім того станція працює неповний робочий день по великим державним святам.

Пропускна спроможність станції 5-10 автомобілів за день. Річна – лежить в межах 2000 автомобілів іноземного виробництва.

1.1.3 Призначення об’єкту проектування та організація виробництва ТО і ПР

Зона ТО і ПР СТОА призначена для проведення технічного обслуговування автомобілів, що належать юридичним та фізичним особам, а також для проведення демонтажно-монтажних робіт агрегатів автомобіля, мілких зварювальних робіт.

Поточні ремонти агрегатів і вузлів проводяться методом заміни частин. Регенерація частин не проводиться.

Демонтаж і монтаж агрегатів та вузлів відбувається на постах, що обладнані підлоговими електромеханічними підіймачами.

За основу для розробки даного проекту був прийнятий процес ремонту автомобілів, розроблений керівництвом виробництва СТО “Годлевський”.

Автомобілі, що поступають на станцію з метою ремонту, проходять попереднє очищення від бруду та миття, потім вони направляються в приміщення зони ТО і ПР, де визначається об'єм ремонту.

Після визначення обсягів робіт автомобіль встановлюють на пост. На постах проводять часткове або повне розбирання автомобіля на частини чи агрегати. Зняті частини, агрегати і механізми передаються у відповідні відділення на ремонт.

Автомобіль після ремонту, змазки і регулювання направляють на пост остаточної перевірки і видачі замовнику.

1.1.4 Аналіз забезпечення технологічним обладнанням, інструментом, технологічною та нормативною документацією

Зона ТО і ПР обладнана оглядовими ямами, примусовою вентиляцією, є подача стисненого повітря, а також необхідними інструментами. Необхідним інструментом працівники забезпечені задовільно. Так, як станція є приватною власністю, то централізовано необхідне обладнання не постачається, а закуповується за готівку або по безготівковому принципу. Все вище сказане заставляє власника економити гроші з однієї сторони, а з іншої мати необхідне обладнання для проведення якісного ремонту, тому деякі пристосування виготовлені власноруч. Якість такого інструменту не завжди відповідає необхідним вимогам, тому користування ним може призвести до травмування працюючих.

Таблиця 1.1 – Перелік обладнання та оснастки, що знаходиться в зоні ТО і ПР СТО

№№ Найменування обладнання Кількість, (шт.) Габаритні розміри, (мм.) Площа, (м2.)
Шафи інструментальні з набором слюсарного інструменту 1000х600 3,0
Столи слюсарні 1400х600 3,36
Пристрій для зарядки акумуляторів 800х600 0,48
Заточувальний верстат 300х200  
Свердлильний верстат 400х600  
Зварювальний напівавтомат 1200х1000 1,2
Стенд шиномонтажний 1000х800 0,8
Пристрій для регулювання фар 500х500 0,25
Пневмогайковерт    
Аптечка 200х150  
  Всього     9,09

Робочі пости задовільно забезпечені нормативною та технічною документацією. Під час виконання робітнику надаються основні технологічні карти робочих процесів. Всі роботи виконуються на основі досвіду праці робітників. При необхідності робітники користуються технічною документацією фірми виробника яку вони ремонтують.

1.1.5 Аналіз стану охорони праці на об’єкті проектування

Питання по охороні праці на підприємстві є одне з найважливіших.

Технічне обслуговування обов’язково проводитися у призначених для цього місцях. На робочих місцях створені необхідні умови для безпечного проведення робіт. Обладнання, інструменти та прилади відповідають вимогам правил техніки безпеки, що зменшує можливість отримання травм під час користування ними.

На робочих місцях (постах) є основні протипожежні засоби: пожежна сигналізація, порошкові вогнегасники. При вході в виробниче приміщення знаходиться укомплектований пожежний щит та ящик з піском.

Усі працівники перед прийняттям на роботу проходять ввідний інструктаж з техніки безпеки на даному підприємстві, після чого на проводиться інструктаж на робочому місці. Про проходження відповідного інструктажу робиться запис в спеціальному журналі.

На кожному робочому місці висить табличка з правилами техніки безпеки, де обов’язково вказаний відповідальний за техніку безпеки. Біля кожної розетки висять таблички, які вказують номінальну напругу (220, 36, 12 В) в розетці для запобігання включення в 220-ти вольтову розетку пристрою на 36 чи 12 вольт.

Після закінчення зміни робиться вологе прибирання підлоги, столів, верстаків та інструменту.

Освітлення та вентиляція встановлені згідно всіх санітарних вимог.

На підприємстві крім охорони праці слідкують за станом навколишнього середовища. Зливають паливо, масла, експлуатаційні рідини та електроліт у спеціально відведені цистерни. З цистерн, після заповнення їх, дані відходи відправляються на централізовану утилізацію.

Вода після миття автомобіля, перед тим як потрапити в каналізацію, проходить спеціальну очистку у водоочисних спорудах.

Тверді відходи сортуються і збираються в металевих ящиках окремо по їхньому виду: метал чорний, метал кольоровий, пластик.

1.2 Основні висновки та постановка завдань проектування

Одним з головних недоліків в організації праці на дільниці є обладнання, що вже тривалий час експлуатується. нестача інструменту та оснащення для проведення якісного обслуговування та ремонту сучасних моделей автомобілів, відсутня мала механізація проведення ремонтних робіт.

В холодну пору року в приміщенні температура нижче за рекомендовану робочу температуру, за рахунок чого робітники часто хворіють і знижується якість виконаних робіт.

Кількість працюючих на ділянці не відповідає оптимальному для якісного та завчасного виконання програми ремонту.

Згідно вимог техніки безпеки необхідно поновити інструкції на всіх робочих місцях, довести до рекомендованих норм загальне та місцеве освітлення робочих місць, перерахувати і при необхідності довести до рекомендованих норм витяжну вентиляцію.

Похожие статьи