Поделиться Поделиться

Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары

1 Неліктен сенімділік күрделі қасиеті болып табылады?

- анықтауда күрделі болатындықтан;

- статистикалық әдістерге негізделетіндіктен;

+ бірқатар аса қарапайым қасиеттерден тұратындықтан;

- болжау міндеттерімен байланысты болғандықтан;

- ұзақ сынаумен байланысты болғандықтан.

2 Сенімділікті арттыру жаңа машинаны жасаумен байланысты шығындарға қалай әсер етеді?

+ шығындарды ұлғайтады;

- шығындарды азайтады;

- шығындарға әсер етпейді;

- машинаның типіне байланысты;

- машинаны жасау шарттарына байланысты.

3 Сенімділікті арттыру жасалған машинаны пайдаланумен байланысты шығындарға қалай әсер етеді?

- шығындарды ұлғайтады;

+ шығындарды азайтады;

- шығындарға әсер етпейді;

- машинаның типіне байланысты;

- машинаны пайдалану шарттарына байланысты.

4 Машина сенімділігінің талап етілетін деңгейіне қол жеткізу немен анықталады?

- машинаны жасауға барынша аз шығындармен;

- машинаны жасауға барынша көп шығындармен;

+ барынша көп жиынтық экономикалық тиімділікпен;

- машинаны пайдалануға, ТҚ және барынша аз шығындармен;

- машинаны пайдалануға, ТҚ және барынша көп шығындармен.

5 Машинаның жұмысқа қабілетті күйден жұмысқа қабілетсіз күйге өтуіне қандай оқиға сәйкес келеді?

+ істен шығу;

- жөндеу;

- қалпына келтіру;

- бұзылу;

- істен шықпаушылық.

6 Машинаның шекті күйден жұмысқа қабілетті күйге өтуіне қандай оқиға сәйкес келеді?

- істен шығу;

+ жөндеу;

- қалпына келтіру;

- бұзылу;

- істен шықпаушылық.

7 Машиналарды пайдалану процесінде айқындалатын сенімділік қасиеттерін көрсетіңіз.

- істен шығу, бұзылу, қалпына келтіру, жөндеу;

- жарамды, жарамсыз, жұмысқа қабілетті, жұмысқа қабілетсіз, шекті;

+ істен шықпаушылық, ұзақ мерзімділік, жөндеуге жарамдылық, сақталушы-лық;

- жарамды, жарамсыз, бұзылу, қалпына келтіру, шекті

- жұмысқа қабілетті, жұмысқа қабілетсіз, ұзақ мерзімділік, істен шықпаушы-лық, жөндеу.

8 Машинаның жұмысқа қабілетсіз күйден жұмысқа қабілетті күйге өтуіне қандай оқиға сәйкес келеді?

- істен шығу;

- жөндеу;

+ қалпына келтіру;

- бұзылу;

- істен шықпаушылық.

9 Аргументтің қандай да бір мәні болғанда, үлестіру функциясының мәні бірден артық бола алады ма?

- үлестіру заңына байланысты;

- кездейсоқ шамаға байланысты;

- иә;

+ жоқ;

- ылғи да нөлге тең.

10 Кездейсоқ шаманың үлестіру функциясының өлшемділігі қандай?

+ өлшемсіз шама;

- кездейсоқ шаманың өлшемділігі;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадраты;

- кездейсоқ шаманың кері өлшемділігі;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадратына кері.

11 Аргументтің қандай да бір мәні болғанда, үлестіру тығыздығының мәні бірден артық бола алады ма?

- үлестіру заңына байланысты;

- кездейсоқ шамаға байланысты;

+ иә;

- жоқ;

- ылғи да нөлге тең.

12 Кездейсоқ шаманың үлестіру тығыздығының өлшемділігі қандай?

- өлшемсіз шама;

- кездейсоқ шаманың өлшемділігі;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадраты;

+ кездейсоқ шаманың кері өлшемділігі;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадратына кері.

13 Аргументтің қандай да бір мәні болғанда, үлестіру функциясының мәні теріс бола алады ма?

- үлестіру заңына байланысты;

- кездейсоқ шамаға байланысты;

- иә;

+ жоқ;

- ылғи да нөлге тең.

14 Кездейсоқ шаманың математикалық күту өлшемділігі қандай?

- өлшемсіз шама;

+ кездейсоқ шаманың өлшемділігі;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадраты;

- кездейсоқ шаманың өлшемділігіне кері;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадратына кері.

15 Кездейсоқ шаманың орташа квадрат ауытқуының өлшемділігі қандай?

- өлшемсіз шама;

+ кездейсоқ шаманың өлшемділігі;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадраты;

- кездейсоқ шаманың өлшемділігіне кері;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадратына кері.

16 Кездейсоқ шама дисперсиясының өлшемділігі қандай?

- өлшемсіз шама;

- кездейсоқ шаманың өлшемділігі;

+ кездейсоқ шама өлшемділігінің квадраты;

- кездейсоқ шаманың өлшемділігіне кері;

Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 1 - кездейсоқ шама өлшемділігінің квадратына кері.

17 Вариация коэффициентінің өлшемділігі қандай?

+ өлшемсіз шама;

- кездейсоқ шаманың өлшемділігі;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадраты;

- кездейсоқ шаманың өлшемділігіне кері;

- кездейсоқ шама өлшемділігінің квадратына кері.

18 Вариация коэффициентін бағалаудың қай формула бойынша анықталатынын көрсетіңіз.

- 1

- 2

- 3

+ 4

- 5

19 Орташа арифметикалық мәннің қай формула бойынша анықталатынын көрсетіңіз.

+ 1

- 2

- 3

- 4

- 5 18-20-сұрақтарға сурет

20 Орташа квадрат мәннің қандай формула бойынша анықталатынын көрсетіңіз.

- 1

- 2

+ 3

- 4

- 5

21 Қалыпты үлестіру заңының тығыздығын f(t) сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 2

- 1

- 2

+ 3

- 4

- 5

22 Экспоненталық үлестіру заңының F(t) функциясын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

- 1

- 2 рисунок к вопросам 21-22, 25

- 3

+ 4

- 5

23 Вейбуллдің үлестіру заңының тығыздығын f(t) сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 3 - 1

+ 2

- 3

- 4

- 5

24 Қалыпты үлестіру заңының F(t) функциясын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

+ 1

- 2

- 3

- 4

- 5

23-24-сұрақтарға сурет

25 Экспоненталық үлестіру заңының тығыздығын f(t) сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

- 1

+ 2

- 3

- 4

- 5

26 Экспоненталық үлестіру заңының параметрлерін көрсетіңіз.

- математикалық күту және кездейсоқ шаманың орташа квадрат ауытқуы;

- математикалық күту және кездейсоқ шама логарифмінің орташа квадрат ауытқуы;

- масштаб параметрі, пішін параметрі, ығысу параметрі;

+ λ параметрі;

- λ параметрі және пішін параметрі.

27 Қалыпты үлестіру заңының параметрлерін көрсетіңіз.

+ математикалық күту және кездейсоқ шаманың орташа квадрат ауытқуы;

- математикалық күту және кездейсоқ шама логарифмінің орташа квадрат ауытқуы;

- масштаб параметрі, пішін параметрі, ығысу параметрі;

- λ параметрі;

- λ параметрі және пішін параметрі.

28 Істен шығудың пайда болу ықтималдығы Q(t) және істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы P(t) өз араларында қалай байланысқан?

+ Q(t) + P(t) = 1;

- Q(t) * P(t) = 1;

- Q(t) / P(t) = 1;

- Q(t) - P(t) = 1;

- Q(t) + P(t) = 0.

29 Ұзақ мерзімділік көрсеткіштерін көрсетіңіз.

- істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы, істен шыққанға дейін орташа жұмыс істеу, істен шығуға орташа жұмыс істеу, істен шығу қарқындылығы, істен шығу ағынының параметрі;

- істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы, істен шыққанға дейін орташа жұмыс істеу, істен шығуға орташа жұмыс істеу, істен шығу қарқындылығы, орташа ресурс;

- гамма-проценттік ресурс, істен шыққанға дейін орташа жұмыс істеу, істен шығуға орташа жұмыс істеу, істен шығу қарқындылығы, орташа ресурс;

+ гамма-проценттік ресурс, гамма-проценттік қызмет ету мерзімі, орташа қызмет ету мерзімі, орташа ресурс;

- гамма-проценттік ресурс, гамма-проценттік қызмет ету мерзімі, орташа қызмет ету мерзімі, істен шығу қарқындылығы, орташа ресурс.

30 Істен шығу қарқындылығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз.

- 1 - F(t);

+ f(t)/P(t);

- P(t)/f(t);

- F(t)/P(t);

- P(t)/F(t).

31 Біртіндеп істен шығуды көрсетіңіз.

- тозудан, коррозиядан, қажып бұзылудан, морт бұзылудан пайда болған істен шығу;

+ тозудан, коррозиядан, қажып бұзылудан пайда болған істен шығу;

- статикалық беріктікті жоғалтудан, тозудан, коррозиядан, тұрақтылықты жоғалтудан, қажып бұзылудан пайда болған істен шығу;

- статикалық беріктікті жоғалтудан, тұрақтылықты жоғалтудан, морт бұзылудан, тозудан пайда болған істен шығу;

- статикалық беріктікті жоғалтудан, тұрақтылықты жоғалтудан, морт бұзылудан пайда болған істен шығу.

32 Кенет істен шығуды көрсетіңіз.

- тозудан, коррозиядан, қажып бұзылудан, морт бұзылудан пайда болған істен шығу;

- тозудан, коррозиядан, қажып бұзылудан пайда болған істен шығу;

- статикалық беріктікті жоғалтудан, тозудан, коррозиядан, тұрақтылықты жоғалтудан, қажып бұзылудан пайда болған істен шығу;

- статикалық беріктікті жоғалтудан, тұрақтылықты жоғалтудан, морт бұзылудан, тозудан пайда болған істен шығу;

+ статикалық беріктікті жоғалтудан, тұрақтылықты жоғалтудан, морт бұзылудан пайда болған істен шығу.

33 Элементтің істен шығуы оның жасауға арналған материалдың дұрыс таңдалмауымен себептелген. Бұл істен шығуды қалай жіктеуге болады?

+ конструкциялық;

- өндірістік;

- пайдаланушылық;

- конструкциялық және өндірістік;

- өндірістік және пайдаланушылық.

34 Элементтің істен шығуы шақтамалар мен қондырмалардың дұрыс тағайындалмауымен себептелген. Бұл істен шығуды қалай жіктеуге болады?

+ конструкциялық;

- өндірістік;

- пайдаланушылық;

- конструкциялық және өндірістік;

- өндірістік және пайдаланушылық.

35 Элементтің істен шығуы конструкторлық құжаттамада берілген қасиеттер-ден ерекшеленетін механикалық қасиеттері бар материалдарды қолданумен себептелген. Бұл істен шығуды қалай жіктеуге болады?

- конструкциялық;

+ өндірістік;

- пайдаланушылық;

- конструкциялық және өндірістік;

- өндірістік және пайдаланушылық.

36 Элементтің істен шығуы жасау кезінде элементтерді жеткіліксіз кірістік және шығыстық бақылаумен себептелген. Бұл істен шығуды қалай жіктеуге болады?

- конструкциялық;

+ өндірістік;

- пайдаланушылық;

- конструкциялық және өндірістік;

- өндірістік және пайдаланушылық.

37 Элементтің істен шығуы машинаның тағайындалуы бойынша пайдала-нылмауымен себептелген. Бұл істен шығуды қалай жіктеуге болады?

- конструкциялық;

- өндірістік;

+ пайдаланушылық;

- конструкциялық және өндірістік;

- өндірістік және пайдаланушылық.

38 Машинаның істен шығуы оператордың қатесімен себептелген. Бұл істен шығуды қалай жіктеуге болады?

- конструкциялық;

- өндірістік;

+ пайдаланушылық;

- конструкциялық және өндірістік;

- өндірістік және пайдаланушылық.

39 МТ істен шықпаушылығы көрсеткіштерін көрсетіңіз.

+ істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы, істен шыққанға дейін орташа жұмыс істеу, істен шығуға орташа жұмыс істеу, істен шығу қарқындылығы, істен шығу ағынының параметрі;

- істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы, істен шыққанға дейін орташа жұмыс істеу, істен шығуға орташа жұмыс істеу, істен шығу қарқындылығы, орташа ресурс;

- гамма-проценттік ресурс, істен шыққанға дейін орташа жұмыс істеу, істен шығуға орташа жұмыс істеу, істен шығу қарқындылығы, орташа ресурс;

- гамма-проценттік ресурс, гамма-проценттік қызмет ету мерзімі, орташа қызмет ету мерзімі, орташа ресурс;

- гамма-проценттік ресурс, гамма-проценттік қызмет ету мерзімі, орташа қызмет ету мерзімі, істен шығу қарқындылығы, орташа ресурс.

40 МТ сақталушылық көрсеткіштерін көрсетіңіз.

- істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы, істен шыққанға дейін орташа жұмыс істеу, істен шығуға орташа жұмыс істеу, істен шығу қарқындылығы, істен шығу ағынының параметрі;

- қалпына келтіру ықтималдығы, орташа қалпына келтіру уақыты, қалпына келтіру қарқындылығы;

- қалпына келтіру ықтималдығы, қалпына келтірудің орташа уақыты, қалпына келтіру қарқындылығы, істен шығу қарқындылығы, орташа ресурс;

+ сақталушылықтың гамма-проценттік мерзімі, орташа сақталушылық мерзімі;

- сақталушылықтың гамма-проценттік мерзімі, орташа сақталушылық мерзімі, қалпына келтіру ықтималдығы, орташа қалпына келтіру уақыты.

41 МТ сенімділігінің кешенді көрсеткіштерін көрсетіңіз.

- істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы, істен шыққанға дейін орташа жұмыс істеу, істен шығуға орташа жұмыс істеу, істен шығу қарқындылығы, әзірлік коэффициенті;

+ әзірлік коэффициенті, техникалық пайдалану коэффициенті;

- гамма-проценттік ресурс, істен шыққанға дейін орташа жұмыс істеу, істен шығуға орташа жұмыс істеу, істен шығу қарқындылығы, орташа ресурс;

- гамма-проценттік ресурс, гамма-проценттік қызмет ету мерзімі, орташа қызмет ету мерзімі, орташа ресурс;

- гамма-проценттік ресурс, гамма-проценттік қызмет ету мерзімі, орташа қызмет ету мерзімі.

42 Машинаның жұмысқа қабілеттілігін жоғалтуына әкелетін, жылдам өтетін процестерді көрсетіңіз.

+ жұмыс жүктемелерінің ауытқуы, тораптар дірілі, үйкеліс күштерінің өзгеруі;

- жылу деформациялары, тораптар дірілі, коррозия;

- жылу деформациялары;

- тозу, коррозия, тетіктердегі ішкі кернеулерді қайта үлестіру;

- тозу, коррозия, тетіктердегі ішкі кернеулерді қайта үлестіру, жылу деформациялары.

43 Гидрожүйенің сақтандырғыш клапанының бітеліп қалуы нәтижесінде құбыр жарылды. Бұл істен шығуды қалай жіктеуге болады?

- тәуелсіз;

- істен шығу болып табылмайды;

+ тәуелді;

- шекті күй ретінде;

- тәуелді де, тәуелсіз де істен шығуға жатқызуға болады.

44 Машинаның жұмысқа қабілеттілігін жоғалтуына әкелетін, баяу өтетін процестерді көрсетіңіз.

- жұмыс жүктемелерінің ауытқуы, тораптар дірілі, үйкеліс күштерінің өзгеруі;

- жылу деформациялары, тораптар дірілі, коррозия;

- жылу деформациялары;

+ тозу, коррозия, тетіктердегі ішкі кернеулерді қайта үлестіру;

- тозу, коррозия, тетіктердегі ішкі кернеулерді қайта үлестіру, жылу деформациялары.

45 Элементтерді тізбекті қосу жағдайы үшін төрт элементтен тұратын, P(t) істен шықпай жұмыс істеу жүйесінің ықтималдығын есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз. Элементтердің істен шықпай жұмыс істеу ықтимал-дықтарының мәндері: P1(t), P2(t), P3(t), P4(t).

- P(t) = P1(t) + P2(t) + P3(t) + P4(t);

+ P(t) = P1(t) * P2(t) * P3(t) * P4(t);

- P(t) = 1-(1 - P1(t)*P2(t)) * (1 - P3(t)*P4(t));

- P(t) = 1-(1-P1(t) * P2(t) * P3(t) * P4(t));

- P(t) = 1-(1-P1(t))*(1- P2(t))*(1-P3(t))*(1-P4(t)).

46 Тізбекті қосылған элементтер санының ұлғаюымен жүйенің істен шықпай жүйесінің ықтималдығы қалай өзгереді?

Жауаптар нұсқалары:

+ азаяды;

- ұлғаяды;

- өзгеріссіз қалады;

- элементтердің істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығына тәуелді;

- элементтер санына тәуелді.

47 Элементтерді параллель қосу жағдайы үшін төрт элементтен тұратын, P(t) істен шықпай жұмыс істеу жүйесінің ықтималдығын есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз. Элементтердің істен шықпай жұмыс істеу ықтималдықтарының мәндері: P1(t), P2(t), P3(t), P4(t).

- P(t) = P1(t) + P2(t) + P3(t) + P4(t);

- P(t) = P1(t) * P2(t) * P3(t) * P4(t);

- P(t) = 1-(1 - P1(t)*P2(t)) * (1 - P3(t)*P4(t));

- P(t) = 1-(1-P1(t) * P2(t) * P3(t) * P4(t));

+ P(t) = 1-(1-P1(t))*(1- P2(t))*(1-P3(t))*(1-P4(t)).

48 Элементтері тізбекті қосылған жүйенің істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы (ІЖЫ) қандай?

- аз сенімді элементтің ІЖЫ тең;

- аса көп сенімді элементтің ІЖЫ тең;

+ аз сенімді элементтің ІЖЫ төмен;

- аз сенімді элементтің ІЖЫ жоғары;

- аса көп сенімді элементтің ІЖЫ жоғары.

49 Элементтері параллель қосылған жүйенің істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы (ІЖЫ) қандай?

- аз сенімді элементтің ІЖЫ тең;

- аса көп сенімді элементтің ІЖЫ тең;

- аз сенімді элементтің ІЖЫ төмен;

- аз сенімді элементтің ІЖЫ жоғары;

+ аса көп сенімді элементтің ІЖЫ жоғары.

50. Элементтің сенімділігін арттыру үшін ол тура сондай басқа элементпен қайталанады. Олардың әрқайсысының істен шықпай жұмыс істеу ықтимал-дығы P1(t)=P2(t)=p. Бірінші элемент істен шыққанда лезде екіншіге ауысты-рылады, және де ауыстырушы құрылғының істен шықпай жұмыс істеу ықти-малдығы Р3(t)=1. Берілген жүйенің P(t) істен шықпай жұмыс істеу ықтимал-дығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз.

Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 4 - 1

- 2

+ 3

- 4

- 5

51 Элементтің сенімділігін арттыру үшін ол тура сондай басқа элементпен қайталанады. Олардың әрқайсысының істен шықпай жұмыс істеу ықтимал-дығы P1(t)=P2(t)=p. Бірінші элемент істен шыққанда лезде екіншіге ауысты-рылады, және де ауыстырушы құрылғының істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығы Р3(t)= р3. Берілген жүйенің P(t) істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз.

Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 5 - 1

- 2

- 3

+ 4

- 5

52 Элементтері тізбекті қосылған жүйені қалай резервтеу оның істен шықпай жұмыс істеу ықтималдығын арттырады?

- аз сенімді элементті резервтеу;

- аса көп сенімді элементті резервтеу;

+ барлық элементтерді жеке резервтеу;

- барлық жүйені жалпы резервтеу;

- кез келген.

53 Машинаның "өмірлік циклінің" берілген сатысымен пайда болу себебін байланыстыратын, жіктеу белгісіне жататын істен шығуды көрсетіңіз.

- кенет, біртіндеп;

+ конструкциялық, өндірістік, пайдаланушылық;

- тәуелді, тәуелсіз;

- тұрақты, кезектесетін;

- жартылай, толық.

54 Ең үлкен сан массивінен таңдауға арналған функцияны таңдаңыз?

-СУММ()

+МАКС()

-МИН()

-ЖИІЛІК()

-дұрыс жауабы жоқ

55 Ең кіші сан массивінен таңдауға арналған функцияны таңдаңыз?

-СУММ()

-МАКС()

+МИН()

- ЖИІЛІК ()

- дұрыс жауабы жоқ

56 Массив қосындысынан табуға арналған функцияны таңдаңыз?

+СУММ()

-МАКС()

-МИН()

- ЖИІЛІК ()

- дұрыс жауабы жоқ

57 Массив жиілігінен табуға арналған функцияны таңдаңыз?

-СУММ()

-МАКС()

-МИН()

+ ЖИІЛІК ()

- дұрыс жауабы жоқ

58 есептеу кезіндегі кез келген үлестіру заңын үлестірудің интегралдық тығыздығының мәні?

+0

-1

Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 6 --1

-2

- дұрыс жауабы жоқ

59 есептеу кезіндегі кез келген үлестіру заңын үлестірудің ин-тегралдық функциясының мәні?

-0

+1

--1

-2 рисунок к вопросам 58-59

- дұрыс жауабы жоқ

Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 7 60 I учаске қалай аталады?

- қалыпты пайдалану периоды

- элементтер периоды

+ элементтердің қосымша жұмыс периоды

- қосымша жұмыс және қалыпты пайдалану периоды

- дұрыс жауабы жоқ

60-64-сұрақтарға сурет

61 II учаске қалай аталады?

+ қалыпты пайдалану периоды

- элементтердің тозу периоды

- элементтердің қосымша жұмыс периоды

- қосымша жұмыс және қалыпты пайдалану периоды

- дұрыс жауабы жоқ

62 III учаске қалай аталады?

- қалыпты пайдалану периоды

+ элементтердің тозу периоды

- элементтердің қосымша жұмыс периоды

- қосымша жұмыс және қалыпты пайдалану периоды

- дұрыс жауабы жоқ

63 Қай учаскеде кенет істен шығу орын алады?

- I

+ II

- III

- I және II

- II және III

64 Қай учаскеде істен шығудың жоғары саны байқалады?

+ I

- II

- III

- I және II

- II және III

65 Қай параметр резервтеуді сипаттайды?

- математикалық күту

- қарқындылық

+ еселілік

- орташа квадраттық ауытқу

- дұрыс жауабы жоқ

66 Егер альфа .... болса, қайталау деп аталады

- 2

- 3

+ 1

- 5

- дұрыс жауабы жоқ

67 Жүктемелік резервтеу – бұл қорлардың .... ұлғаюы.

- артық энергиямен

+ беріктікпен

- уақытпен

- элементтермен

- дұрыс жауабы жоқ

68 Энергетикалық резервтеу – бұл .... қамтамасыз ету

+ артық энергиямен

- беріктікпен

- уақытпен

- элементтермен

- дұрыс жауабы жоқ

69 Уақытша резервтеу – бұл ... пайдалану

- артық энергияны

- беріктікті

+ уақытты

- элементтерді

- дұрыс жауабы жоқ

70 Жеке және ортақ резервтеу арасында қандай айырмашылық бар?

- объект тұтас алғанда резервтеледі

+ тек жеке элементтер резервтеледі

- элементтер мен объект резервтеледі

- жеке элементтер мен объект резервтеледі

- дұрыс жауабы жоқ

71 Егер n=4, e=1 болса, альфаны анықтаңыз?

- 1

- 2

+ 3

- 4

- 5

72 Егер n=2, e=1 болса, альфаны анықтаңыз?

А) + 1

Б) - 2

В) - 3

Г) - 4

Д) - 5

73 Егер n=3, e=1 болса, альфаны анықтаңыз?

А) - 1

Б) + 2

В) - 3

Г) - 4

Д) - 5

74 Егер n=5, e=1 болса, альфаны анықтаңыз?

А) - 1

Б) - 2

В) - 3

Г) + 4

Д) - 5

75 Ұсынылған теңдеулердің қайсысы машинаны пайдаланудың жиынтық тиімділігін сипаттайды?

А) - C(t) = Сп + Ен*Кп;

Б) - С(t) = Зэг + Зоз + Зтэ + Зп + Нр;

В) - C(t) = Cн + Сэ(t) + Cp(t) + Ен*Кп;

Г) + C(t) = Cн + Сэ(t) + Cp(t);

Д) - C(t) = Cн + Сэ(t).

76. Функционалдық амал қандай функцияны пайдаланады?

А) Азалян функциясын;

Б) Харрингтон артықшылық функциясын;

В) Армстонгның қалаулылық функциясын;

Г) сызықтылық функциясын;

Д) сызықты еместік функциясын

77. Функционалды амал кезіндегі оңтайлылық шарты ... болып табылады:

А) жемірлі бөлшектердің бұзылуына беріктік;

Б) жемірлі бөлшектерді барынша көп ендіру;

В) шеткі жұлдызшаның айналу жылдамдығы;

Г) конвейердің қозғалу жылдамдығы;

Д) жемірлі бөлшектердің бұзылуына беріктік және барынша көп ендірілуі.

$$$ 78

Жемірлі бөлшекті ендірудің барынша үлкен тереңдігін анықтағанда ... есепке алынады:

А) +бірінші туынды;

В) екінші туынды;

С) жемірлі бөлшектің бұзылуы;

Д) конвейердің қозғалу жылдамдығы;

Е) жемірлі бөлшектің бұзылуына беріктік.

$$$ 79

Карьерлік конвейердің жұмысқа қабілеттілігі деген не?

А) +сапалы сипаттама;

В) сандық сипаттама;

С) сенімділік көрсеткіші;

Д) сенімділіктің жеке көрсеткіші;

Е) сенімділіктің шоғырланған көрсеткіші.

$$$ 80

Карьерлік конвейердің қызмет ету мерзімі деген не?

А) сапалы сипаттама;

В) + сандық сипаттама;

С) сенімділік көрсеткіші;

Д) сенімділіктің жеке көрсеткіші;

Е) сенімділіктің шоғырланған көрсеткіші.

$$$ 81

Дискретті жүк ағыны нені білдіреді?

A) кідірмелі жүк ағындары;

B) барынша үлкен амплитудамен;

C) барынша кіші амплитудамен;

D) орташа жүк ағыны;

E) барынша үлкен жүк ағыны.

$$$ 82

Үздіксіз жүк ағыны нені білдіреді?

A) кідірмелі жүк ағындары;

B) үздіксіз минуттық жүк ағындары;

C) барынша үлкен жүк ағыны;

D) барынша кіші жүк ағыны;

E) барынша үлкен жүк ағыны;

$$$ 83

Үздіксіз жүк ағынының параметрлерін атаңыз

A) мат. күту;

B) кездейсоқ жүк ағынының дисперсиясы;

C) минуттық жүк ағындары;

D) мат. күту, дисперсия, орташа-квадраттық ауытқу;

E) барынша үлкен жүк ағыны;

$$$ 84

Дискреттік жүк ағыны үздіксіз жүк ағынына қандай мақсатпен түрлендіріледі?

A) оның шамасын есептеу;

B) КМА құралдарын таңдау;

C) барынша кіші жүк ағыны;

D) барынша үлкен жүк ағыны;

E) оның шамасын есептеу, КМА құралдарын таңдау;

$$$ 85

Темір жол көлігінде дискреттік жүк ағынын үздіксіз жүк ағынына түрлендіру қалай жүзеге асырылады?

A) станциялар 10 цистернаны қайта өңдей алады;

B) станциялар 20 цистернаны қайта өңдей алады;

C) станциялар 50 цистернаны қайта өңдей алады;

D) станциялар 60 цистернаны қайта өңдей алады;

E) станциялар 70 цистернаны қайта өңдей алады;

$$$ 86

Үздіксіз жүк ағынын график түрінде беру қандай мақсатта пайдаланылады?

A) үлестіру параметрлерін анықтау үшін;

B) барынша үлкен жүк ағынын анықтау үшін;

C) барынша кіші жүк ағынын анықтау үшін;

D) шамасы бойынша орташа жүк ағынын анықтау үшін;

E) тиеу және түсіру уақытын анықтау үшін;

$$$ 87

Темір жол тасымалдары үшін мат. күтудің мағынасы қандай?

A) т.ж. тасымалдарының барынша үлкен шамасы;

B) т.ж. тасымалдарының барынша кіші шамасы;

C) тиеу уақытын анықтау;

D) т.ж. тасымалдарының орташаланған шамасы;

E) түсіру уақытын анықтау;

$$$ 88

Карьерлік конвейердың қызмет етуінің нормативтік мерзімі ... құрайды

A) 10,0;

B) 20,0;

C) 7,5;

D) 5,0;

E) 8,0;

$$$ 89

Күрделі салымдар тиімділігінің нормативтік коэффициенті неге тең?

A) 0,1;

B) 0,2;

C) 0,5;

D) 0,15;

E) 1,0

$$$ 90

Тозуға әсер ететін әр түрлі факторларды қалай біріктіру керек?

A) тозу қарқындылығының мат. күтуін есепке алу.

B) конвейердің қызмет ету мерзімін бөлу;

C) геометриялық ұқсастық коэффициентін енгізу;

D) динамикалық ұқсастық коэффициентін енгізу;

E) өлшемсіз шкаласын енгізу.

$$$ 91

Жалпылап қорытылған реакция ... білдіреді:

A) бөлінді реакцияларды бөлуден бөлінді;

B) бөлінді реакциялар сомасы;

C) бөлінді реакциялар сомасынан квадрат түбір;

D) бөлінді реакциялар көбейтіндісі;

E) бөлінді реакциялар сомасының квадраты;

$$$ 92

Реакцияны салу үшін ... пайдаланылады:

A) қалаулылық функциясының квадраты;

B) Кобалевский функциясы;

C) Пифагор теоремасы;

D) Фурье қатарлары;

E) басымдылық функциясы;

$$$ 93

Тартымдық тізбектің тозу қарқындылығы көрсеткішін анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 8 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 9 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 10 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 11 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 12 ;

$$$ 94

Шеткі жұлдызшаның тозу қарқындылығы көрсеткішін анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 8 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 12 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 9 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 10 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 11 ;

$$$ 95

Жемірлі бөлшектің бұзылуын және ілінісу жұбының элементтеріне ендірі-луін сипаттайтын көрсеткішті анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 11 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 10 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 9 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 8 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 12 ;

$$$ 96

Айнымалы жылдамдық кезінде жемірлі бөлшектің барынша көп ендірілу тереңдігін анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 8 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 10 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 11 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 9 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 12 ;

$$$ 97

Тартымдық органның айнымалы тартылуы кезінде жемірлі бөлшектің барынша көп ендірілу тереңдігін анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 8 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 10 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 11 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 9 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 12 ;

$$$ 98

Басымдылық функциясының кешенді көрсеткіші қалай анықталады

А) дара көрсеткіштердің алгебралық сомасы;

В) дара көрсеткіштердің алгебралық айырымы;

С) дара көрсеткіштердің көбейтіндісі;

D) дара көрсеткіштердің орташа квадраттық сомасы ретінде;

E) дара көрсеткіштерді бөліндісінен бөлінді.

$$$ 99

Карьерлік конвейер роликтерінің тозу қарқындылығының көрсеткішін анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 33 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 34 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 35

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 36

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 37 .

$$$ 100

Карьерлік конвейер роликтерінің тозу қарқындылығының көрсеткішін анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 33 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 34 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 35

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 36

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 37 .

$$$ 101

Жемірлі бөлшектің бұзылуын және домалау үйкелісі жұбының элементтеріне ендірілуін сипаттайтын көрсеткішті анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 33 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 34 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 35

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 36

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 37 .

$$$ 102

Домалау үйкелісі жұбыны элементтері үшін айнымалы жылдамдық болғанда жемірлі бөлшектің ендірілуінің барынша үлкен тереңдігін анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 33 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 34 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 35

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 36

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 37 .

$$$ 103

Домалау үйкелісі жұбының элементтері үшін тартымдық органның айнымалы тартылуы кезінде жемірлі бөлшектің ендірілуінің барынша үлкен тереңдігін анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 33 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 34 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 35

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 36

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 37 .

$$$ 104

Конвейердің жылдамдығына байланысты роликтердің тозу қарқындылығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 58 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 59 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 60

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 61

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 62 .

$$$ 105

Конвейердің қозғалу жылдамдығына байланысты бағыттаушылардың тозу қарқындылығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 58 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 59 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 60

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 61

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 62 .

$$$ 106

Тартымдық органның тартылуына байланысты роликтердің тозу қарқындылығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 58 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 59 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 70

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 71

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 62 .

$$$107

Тартымдық органның тартылуына байланысты бағыттаушылардың тозу қарқындылығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 58 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 59 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 70

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 71

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 62 .

$$$ 108

Тасымалданатын жүктің қума жүктемесіне байланысты роликтердің тозу қарқындылығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 58 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 59 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 70

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 81

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 62 .

$$$109

Тасымалданатын жүктің қума жүктемесіне байланысты бағыттаушылардың тозу қарқындылығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 58 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 59 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 70

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 81

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 62 .

$$$110

Қоршаған орта температурасына байланысты роликтердің тозу қарқындылығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 58 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 59 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 90

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 81

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 62 .

$$$111

Қоршаған орта температурасына байланысты бағыттаушылардың тозу қарқындылығын анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

А) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 58 ;

В) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 81 ;

С) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 90

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 59

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 62 .

$$$112

Әзірлік коэффициенті 0,8-0,9 ауқымда болғанда машиналардың құны қалай анықталады

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 98 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 99 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 100 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 101 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 102 .

$$$113

Әзірлік коэффициенті 0,9 жоғары ауқымда болғанда машиналардың құны қалай анықталады

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 98 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 99 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 100 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 101 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 102 .

$$$114

Конвейердің әзірлік коэффициентін анықтау үшін неше жөндеу аралық цикл қарастырылады?

A) 12;

B) 13;

C) 5;

D) 7;

E) 1.

$$$115

Жөндеу аралық цикл ішінде карьерлік конвейерді күрделі жөндеуге жұмсалатын шығындар қалай анықталады?

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 108 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 109 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 110 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 111 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 112

$$$116

Техникалық қарау мен ағымдағы жөндеуге жұмсалатын шығындарды анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 108 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 109 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 110 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 111 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 112

$$$117

Негізгі қорларды толығымен қалпына келтіруге немесе тозуына қарай жаңар-туға жұмсалған шығындарды анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 108 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 109 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 110 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 111 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 112

$$$118

Тасымалдау машиналарын жинақтауға, тасымалдауға және баптауға жұмсалған шығындарды анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 108 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 109 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 110 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 111 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 112

$$$119

Келтірілген шығындарды анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз

A) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 108 ;

B) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 109 ;

C) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 110 ;

D) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 111 ;

E) Технологиялық машиналардың сенімділігі» пәні бойынша тест сұрақтары - Инвестирование - 112

$$$120

Егер келтірілген шығындар ... болса, инженерлік шешім тиімді деп саналады

A) барынша көп;

B) 1-ге тең;

C) барынша аз;

D) 0-ге тең;

E) 1-ден кем.

КЕЛІСУ БЕТІ

Лауазымы Аты-жөні Күні Қолы
ҚарМТУ-дың бірінші проректоры Исағұлов А.З.    
ОӘБ бастығы Портнов В.С.    
Сарапшы      
Сарапшы      
Норма бақылаушы      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ф. 1.01-02

ТАНЫСУ БЕТІ

Лауазымы Аты-жөні Күні Қолы
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Ф.1.01.-03

ЗГЕРІСТЕРДІ ТІРКЕУ БЕТІ

Өзгеріс нөмірі Өзгеріс туралы хабарлама нөмірі Парақтар (беттер) нөмірлері Барлық парақтар (өзге-рістерден кейін) Ен-гізіл-ген күні   Өзгерістер енгізген тұлғаның аты-жөні Өзгеріс енгізген тұлғаның қолы
өзгертілген ауыс-ты-рыл-ған жаңа жойыл-ған
                   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Ф. 1.01 – 04

Похожие статьи