Поделиться Поделиться

Тісті дөңгелектерді, барабандарды және шығыршықтарды жөндеу

Тісті дөңгелектерде кездесетін негізгі ақаулар төмендегідей: тістердің қалыңдығы және ұзындығы бойынша тозуы; тіс бетінің бұзылуы; мүжілуі, тістің сынуы; күпшек тесігінің тозуы; күпшекте немесе құрсауда сызаттың пайда болуы.

Егер тістер тозуы 10...15%-ға жеткен жағдайда, онда беріліс конструкциясының жылжу кеңістігіне байланысты тістер тозбаған жағымен жұмыс істей алатындай етіп дөңгелекті айналдырып жіберуге болады. Тістердің терең беттері мүжілген жағдайда да дөңгелекті айналдыруға тура келеді. Бұл әдісті орындау барысында детальдарды қосымша өңдеу қажет болады, мысалы күпшектің 2 бір бөлігін кеседі де, жетіспейтін бөлікке 1 шет жағынан пісіріп біріктіреді (5.3-сурет).

5.3-сурет. Тісті дөңгелектің тісі мен оның шет жақтарының тозуларын жөндеу: 1,2 – күпшек бөліктері

Тозығы тозу шегіне жеткен тістерді балқытып және тістік тәжді ауыстыру тәсілімен қалпына келтіреді. Тістерді балқыту әдісін модулі 12 мм-ден жоғары жай жүрісті тісті берілістерді жөндеу кезінде қолданады. Балқытып бекітілгеннен соң тістерді ажарлау станогінде ажарлайды.

Болат тісті дөңгелектердің оймакілтектері тозған жағдайда оларды доғалық пісірумен балқытып, сонан соң күпшектің шетжақтарын кеседі, тесіктерді кеңейтіп, жаңа оймакілтектерді ұрып кіргізеді. Эвольвентті тісті дөңгелектердің параметрлерін машина жасауда жалпы қабылданған әдістермен тексереді: тіс қалыңдығын штангентісөлшегіш көмегімен немесе нормальдің жалпы ұзындығы бойынша тексереді; қалпына келтірілген жұлдызшалар тістерінің геометриялық параметрлерінің сәйкестігін адымға, бойлық профильге (5.4 а-сурет) және көлденең профильге (5.4 ә-сурет) арналған арнайы қимаүлгінің көмегімен тексереді. Осы әдістермен қалпына келтірілген дөңгелектер мен жұлдызшалар беттік шынықтыруға жіберілуі мүмкін.

5.4-сурет. Жұлдызша тісінің геометриялық параметрлерін бақылауға арналған қимаүлгілер:

а – адым мен бойлық профильге арналған; ә – көлденең профильге арналған

Барабандар мен шығыршықтардың көбінесе арқан астындағы арнашалары тозады. Жаңа шығыршықтар мен барабандардың арқандарының тірек беттері әдетте 1200-қа тең болатын Тісті дөңгелектерді, барабандарды және шығыршықтарды жөндеу - Инвестирование - 1 бұрышымен анықталады (5.5 а-сурет). Арнашалардың тозуы кезінде Тісті дөңгелектерді, барабандарды және шығыршықтарды жөндеу - Инвестирование - 1 бұрышы мен арқанның тірек беті едәуір азаяды (5.5 ә-сурет), бұл арқанның жұмыс істеуіне кедергі болады. Барабандар мен шығыршықтардың арнашаларын қалпына келтірудің ең қарапайым тәсіліне детальдардың тозған элементеріне толық профильді арнашаларды кесіп салу жатады (5.5 б-сурет).

5.5-сурет. Барабанның тозған арнашаларын қайта қалпына келтіру сұлбасы:

а – жаңа тірек беті; ә – тозған бет; б – қалпына келтірілген бет; Тісті дөңгелектерді, барабандарды және шығыршықтарды жөндеу - Инвестирование - 3 – арқан диаметрі

Тозу нәтижесінде барабан қабырғасы Тісті дөңгелектерді, барабандарды және шығыршықтарды жөндеу - Инвестирование - 4 шамаға азайса, арнашалар айналу нәтижесінде Тісті дөңгелектерді, барабандарды және шығыршықтарды жөндеу - Инвестирование - 5 шамасына азаяды. Қабырға қалыңдығы Тісті дөңгелектерді, барабандарды және шығыршықтарды жөндеу - Инвестирование - 6 арнашаларды кесіп салғаннан соң оның беріктігі мен орнықтылығын қамтамасыз етуі тиіс.

Конвейерлер шығыршықтарының тозған арнашаларын флюс қабаты астындағы автоматтық балқытумен немесе автоматтық дірілдоғалы балқытумен қалпына келтіруге рұқсат етіледі. Балқыту СВ-08Л немесе СВ-08ГА сымдары, ОЦС-45 немесе АН-348А маркалы флюстер көмегімен жүзеге асырылады. Мұндай шығыршықтардағы жергілікті жарықшақтар қолдық балқытумен жөнделеді.

← Предыдущая страница | Следующая страница →