Поделиться Поделиться

Тотықтырғыш аммонолизге мысал келтіріңіздер

А) метанның аммиак және оттекпен өзара әсерлесуін

В) пропиленнің аммиак және оттекпен өзара әсерлесуінен

С) этанның аммиак және оттекпен өзара әсерлесуінен

Тотықтырғыш аммонолиз пропиленнің катализаторлары А) молибден оксидіВ) кобальт қоспасыС) фосфор қоспасы

Толуолды аммонализбен тотықтыру катализаторы А)молибден оксидіВ) кобальт С) фосфор

Фаворский реакциясымен винилацетиленнің ацетонмен араласуынан жүреді B) диметилвинилэтинилкарбинолC) 2-Метилгексен-5-ин-3-ол-2G) Назаров карбинолы

Фаворский реакциясының шарттары бойынша ацетон мен ацетиленнің әрекеттесуі кезінде түзіледі A) 3-метилбутин-1-ол-3

B) диметилэтинилкарбинолC) ацетиленді спирт

Фаворский реакциясының катализаторы A) натрий амидіB) техникалық күйдіргіш (улы) калий C) сұйық аммиактағы күйдіргіш (улы) калий

Фреон дегеніміз - C) тоңазытқыш қондырғысының салқындату

D) хлорфторалкандар E) Ф- NN

Ф-12 – бұл C) тоңазытқыш қондырғысының салқындатуға арналған өнім

D) хлорфторалкандар E) Ф- NN

Фталь ангидридін өндірістік жолмен алу әдістері А) нафталинді тотықтыруВ) о-ксилолды тотықтыруС) таскөмір смоласынан шығару

фреон Ф-12 алу жолы C) хлорлы сурьма қатысында төртхлорлы көміртектің фторлы сутекпен әрекеттесуі

D) төртхлорлы сурьманың үш фторлы сурьмамен әрекеттесуі E) үшхлоридті сурьма қатысында төртхлорлы көміртектің фторлы суекпен әрекеттесуі

Фенолды алудың өндірістік әдісі A) кумолды әдіс B) бензолсульфонат натрийдің сілтілі балқымасыC) хлорбензолдың сілтілі гидролизі

Фенолды алудағы кумолды әдістің негізгі сатысы

A) изопропилбензолды гидроперекиспен тотықтыру

B) техникалық изопропилбензолды гидроперекистің қышқылдық ортада ыдырауы C) тауарлы фенолмен ацетонның ыдырауынан және бөлінуінен кейінгі реакциялық массасының ректификациясы

Формалин концентрациясын тұрақтандыру үшін қосады

E) метанолF) карбинол G) СН3ОН

Хлорлы метил мен хлорлы метиленді өнеркәсіпте алу жолы

B) метанды сатылы хлорлау C) метанды термиялық хлорлау

D) метанды фотохлорлау

Хлорбензолдың сілтілі гидролиздегі катализаторы

E) судағы 50 % сілті F) cудағы 40 % сілті G) cудағы 35 % сілті

Хлорбензолдың сілтілі гидролиздегі шарты B) Р = 300 атм. Температура – 360°СC) Р = 300 атм. Температура – 370°СD) Р = 300 атм. Температура – 400°С

Хлоргидринді және дихлоргидрин глицеринді алудың реагенті

E) хлорлылау қышқылы F) хлордың судағы ерітіндісі

G) аллил спиртінің сулы ерітіндісіндегі хлор ерітіндісі

Хлоргидрин және дихлоргидрин глицеринінің сабындау реагенті

E) күйдіргіш натий ерітіндісі F) соданың судағы ерітіндісі

G) күйдіргіш калийдің ерітіндісі

Хлороформ мен төртхлорлы көміртекті өнеркәсіпте алу жолдары

B) метанды сатылы хлорлау C) метанды термиялық хлорлау

D) метанды фотохлорлау

Хлорлы метил мен хлорлы метиленді алу процесіндегі қолайлы температураB) 400 C) 450 D) 425

Хлорлы метил мен хлорлы метиленді алу процесіндегі метан:хлордың қолайлы мольдік қатынастары B) 1:3C) 1:4D) 1:5

Хлоринолиз – дегеніміз B) хлормен бөлуC) молекулалық массасы аз хлоралканның түзілуіD) хлоралканның бөлінуі,ыдырауы

Хлорлы тотығу үшін реагент ретінде қолданады A) тұз қышқылы мен калий перманганаты B) хлорлы сутек пен оттек G) хлорлы сутек пен сутектің асқын тотығы

Хлорлы винилді алудың өнеркәсіптік әдістері A) сұйық немесе газ ортада ацетиленді гидрохлорлауB) дихлорэтанды сілтімен дегидрохлорлау

C) жоғарғы температурада этиленді хлорлау (оранбасу реакциясы)

Целлюлозаны гидролиздеудегі реагенттер A) Күкірт қышқылы

B) Конц. Тұз қышқылы C) Ас тұзы мен күкірт қышқылы

Целлюлозаны гидролиздеуде қолданатын қондырғы

A) колбалар B) перколяторлар C) автоклавтар

Целлюлозаны гидролиздеу жағдайлары B) Р = 15 атм. Температура – 1500СC) Р = 20 атм. Температура – 1600СD) Р = 30 атм. Температура – 1700С

Циклогексанол алудың өнеркәсіптік әдісі B) Кобальт катализаторы қатысында циклогександы тотықтыруC) Циклогексенді гидратациялау

D) Фенолды гидрлеу

Похожие статьи