Поделиться Поделиться

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РЕФЕРАТА

Індивідуальні завдання

Денна форма навчання – індивідуальні практичні завдання у вигляді реферату за наступними темами

Тема 1. Вступ.

Завдання: підготувати реферати на тему:

Основні етапи розвитку дисципліни ІАД.

1.2. Які практичні застосування має дисципліни ІАД.

1.3. Який зв’язок ІАД з іншими дисциплінами.

Тема 2. Основи інтелектуального аналізу даних

Завдання: підготувати реферати на тему:

2.1. Первісна обробка даних у статистичних розрахунках

2.2. Методи дослідження структури даних: візуалізація

2.3. Методи дослідження структури даних: автоматичне групування БД..

Тема 3. Методи використання навчальної інформації

Завдання: підготувати реферати на тему:

3.1. Приклади використання кореляційного та регресійного аналізу.

3.2. Навести приклад використання множинного регресійного аналізу у метеорології.

3.3. Описати будь-яку регресійну модель та провести перевірку адекватності цієї моделі.

3.4. Описати сутність нелінійного оцінювання параметрів

Тема 4. Методи багатомірного розвідувального аналізу

Завдання: підготувати реферати на тему:

4.1. Приклади використання кластерного аналізу

4.2. Провести секційну кластеризацію будь-якої реальної системи в метеорології

4.3. Навести приклад ієрархічної системи провести кластерний аналіз за допомогою процедури Мак-Кіна.

4.4. Описати будь-яку модель та провести кластеризацію цієї моделі за к-методом та сітчастим методом

4.5. Описати растрову кластеризацію.

Тема 5. Методи класифікації та прогнозування

Завдання: підготувати реферати на тему:

5.1.Описати сутність «дерева рішень». Навести приклади.

5.2.У чому полягає зміст методу опорних векторів, «найближчого сусіда» та Байеса.

5.3. Провести аналіз багатомірних угруповань на прикладі будь-якої моделі

5.4. Що таке статистична обробка тимчасових рядів і прогнозування. Провести класифікацію об’єктів у випадку невідомих розподілень БД.

5.5. Теорія помилок та класифікація похибок.

5.6. Теорія побудови тестів. Побудова канонічних та класифікаційних тестів.

Тема 6. Методи пошуку шаблонів даних

Завдання: підготувати реферати на тему:

6.1. Відображення шаблонів БД.

6.2.Метод Apriori, FP- та Hash-дерев пошуку шаблонів БД.

6.3. Min-Max асоціації БД.

Тема 7. Методи OLAP та Data Mining

Завдання: підготувати реферати на тему:

7.1. Методи, стадії, задачі OLAP.

7.2. Використання OLAP і сховищ даних.

7.3.Розробка OLAP-кубів у великих БД.

7.4. Методи, стадії, задачі Data Mining.

7.5. Використання Data Mining і сховищ даних.


ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛА

· Титульная страница, где размещается название Министерства, вуза, кафедры,

НАЗВАНИЕ РЕФЕРАТА(большими буквами, жирно, по центру страницы)

· Следующей строкой – фамилии, инициалы автора (-ов) справа.

· Следующей строкой – шифр группы по центру строки.

· Следующей строкой – е-адрес, телефон студента.

· Следующей строкой – фамилии, инициалы преподавателя справа

· Следующая страница- содержание реферата

· Далее текст реферата

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА РЕФЕРАТА

· Объем – 20-25 полныхстраницы формата А4 , набранного в текстовом редакторе Microsoft Word.

· Поля – 20мм; абзацный отступ1,5 pt.

· Гарнитура: Times New Roman, размер шрифта 14, интервал между строк – полуторный.

· Аннотация на английском языке (5-10 строк).

· Текст рукописи должен быть структурирован и содержать все основные части, характерные для описания реферативного исследования: введение(отражает актуальность, формулирование цели и задач исследования); сущность(изложение основного материала исследования с описанием идеи, метода и обоснованием полученных научных результатов); выводы(отражают результаты исследования, их научную новизну и практическую значимость, сравнение с мировыми аналогами, перспективы); обязателен список литературы(10-15 источников).

· Формулы, символы, переменные, встречающиеся в тексте, должны быть набраны как объекты Microsoft Equation.

· Рисунки и таблицы должны быть четкими, компактными. Редакторы: СorelDraw, Table Editor, Microsoft Excel.

· Текст реферата подается в е-виде (название файла – имя студента- автора) на адрес lslvv@rambler.ru или lslvvvas@ukr.net

· Печатная версия реферата предоставляется на согласование с преподавателем

· ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА РЕФЕРАТА – это аннотация на английском языке (5-10 строк).

← Предыдущая страница | Следующая страница →