Поделиться Поделиться

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ

Університет нафти і газу

Й.В.Якимів, Н.В.Люта

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний

Університет нафти і газу

Кафедра транспорту і зберігання нафти і газу

Й.В.Якимів, Н.В.Люта

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ

ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ

Для студентів спеціальності

“Газонафтопроводи та газонафтосховища”

Івано-Франківськ

МВ 02070855-1524-2005

Якимів Й.В., Люта Н.В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: Лабораторний практикум. – Івано-Фран-ківськ: Факел, 2005. – 100 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища” (спеціалізації “Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз”, “Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС” і “Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів”). Окремі лабораторні роботи виконуються при вивченні дисципліни “Типові технологічні процеси та об’єкти виробництва” студентами , що навчаються за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів і виробництв”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Рецензент: канд. техн. наук, доцент кафедри транспорту

і зберігання нафти і газу ІФНТУНГ Лісафін В.П.

Дане видання – власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюдження.

МВ 02070855-1524-2005

Якимів Й.В., Люта Н.В. Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів: Лабораторний практикум. – Івано-Фран-ківськ: Факел, 2005. – с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни “Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів”. Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю “Газонафтопроводи та газонафтосховища” (спеціалізації “Проектування та експлуатація нафто-, продуктопроводів і нафтобаз”, “Проектування та експлуатація газопроводів, газосховищ і АГНКС” і “Проектування та експлуатація систем газопостачання населених пунктів”). Окремі лабораторні роботи виконуються при вивченні дисципліни “Типові технологічні процеси та об’єкти виробництва” студентами , що навчаються за спеціальністю “Автоматизація технологічних процесів і виробництв”. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Рецензент: канд. техн. наук, доцент кафедри транспорту

і зберігання нафти і газу ІФНТУНГ Лісафін В.П.

Голова навчально-методичного об’єднання

спеціальності “Газонафтопроводи та

газонафтосховища” М.Д.Середюк

Завідувач кафедри транспорту і

зберігання нафти і газу М.Д.Середюк

Член експертно-рецензійної

комісії університету М.П.Возняк

Нормоконтролер О.Г.Гургула

Коректор Н.Ф.Будуйкевич

Дане видання – власність ІФНТУНГ.

Забороняється тиражування та розповсюдження.

ВСТУП

Лабораторні роботи є обов’язковою складовою частиною засвоєння дисципліни “Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів”, яка вивчається у 7 та 8 семестрах. Робочим навчальним планом на виконання лабораторних робіт передбачено 33 години аудиторних занять, в т.ч. за семестрами: 7 семестр – 17 годин, 8 семестр – 16 годин. Розподіл лабораторних робіт та кількість годин, що виділяється на їх виконання згідно з робочою програмою дисципліни “Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів” наведено в таблиці 1.

Таблиця 1 – Навантаження з лабораторних робіт

Лабораторна робота Семестр, в якому виконується робота   Кількість годин на виконання роботи  
Лабораторна робота № 1
Лабораторна робота № 2
Лабораторна робота № 3
Лабораторна робота № 4
Лабораторна робота № 5
Лабораторна робота № 6
Лабораторна робота № 7
Лабораторна робота № 8
Лабораторна робота № 9

Примітка: у восьмому семестрі виконуються чотири лабораторні роботи, в тому чи іншому навчальному році може виконуватись лабораторна робота № 7 або № 8.

Лабораторні роботи № 2, № 5, № 6, № 7, № 8 і № 9 носять науково-дослідницький характер.

При підготовці до лабораторного заняття студент зобов’я-заний вивчити теоретичний матеріал стосовно лабораторної роботи, підготувати проект звіту з лабораторної роботи. У звіті до лабораторної роботи повинні знайти відображення результати вимірювань, контрольний приклад розрахунку, аналіз результатів розрахунків та висновки за результатами виконання лабораторної роботи.

Звіти з лабораторних робіт оформляються на стандартних аркушах формату А4 згідно з чинними вимогами. Графіки до лабораторних робіт будуються на міліметровому папері або комп’ютерні варіанти в системі EXСEL.

Оцінювання знань з лабораторних робіт згідно з робочою програмою дисципліни складає 5 балів за кожну лабораторну роботу. При оцінюванні враховується підготовка студента до лабораторного заняття (допуск), активність при її виконанні, якість оформлення звіту з лабораторної роботи та результати захисту.

ЗМІСТ

Вступ........................................................................................ 4

Лабораторна робота № 1........................................................ 6

Лабораторна робота № 2........................................................13

Лабораторна робота № 3........................................................22

Лабораторна робота № 4........................................................33

Лабораторна робота № 5........................................................41

Лабораторна робота № 6........................................................53

Лабораторна робота № 7........................................................60

Лабораторна робота № 8........................................................74

Лабораторна робота № 9........................................................81

Додаток А Зразок оформлення титульного аркуша.............87

Додаток Б Залежність кінематичної в’язкості води від

температури...........................................................88

Додаток В Залежність кінематичної в’язкості розчинів

NaCl від густини і температури ...............89

Додаток Д Функція інтеграла імовірності

...............................................91

Додаток Е Залежність концентрації нафтопродукту

у суміші і функції

від параметра .....................................................92

Додаток Ж Текст програми “ “.....................................94

Додаток К Текст програми “ “....................................96

Додаток Л Характеристика вимірювальних пристроїв

віскозиметра РЕОТЕСТ 2....................................98

Додаток М Огляд ступенів віскозиметра РЕОТЕСТ 2.........99

Додаток Н Залежність в’язкості розчину від концентрації

КМЦ......................................................................100

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ

Похожие статьи