Поделиться Поделиться

У назві книги, статті тощо не допускається скорочень.

До області назвивведено новий елемент – загальне позначення матеріалу. Це факультативний елемент, який доцільно наводити у списку, що містить відомості про видання на різних матеріальних носіях та з різними способами подання інформації.

Він позначає знакову природу документа (текст, карти тощо), чи фізичну форму об‘єкта опису (електронний ресурс, рукопис, мультимедіа). Елемент наводиться у квадратних дужках.

В область виданнявключають відомості про перевидання ( 2-ге, 3-тє), та додаткові відомості ( виправлене, доповнене, стереотипне, змінене тощо). В області допускаються скорочення слів.

У вихідних данихназву місця видання (міста, де видана книга) наводять повністю, у називному відмінку, за винятком міста Київ – К., перед назвою міста ставиться тире. При наявності двох місць видання наводять обидві назви, трьох або більше місць видання – назву міста, вказаного першим, зі словами "та ін.".

В області виданнянайчастіше випускають форму власності видавця (ТОВ, ВАТ тощо), слово "видавництво", "видавнича агенція". Назву видавництва наводять без лапок (Всесвіт, Дніпро). За наявності двох видавництв перед кожною назвою ставлять двокрапку.

Рік видання позначають арабськими цифрами.

Джерелом відомостей для області кількісної характеристикиє видання в цілому. В області кількісної характеристики вказують фактичну кількість сторінок видання, що пронумеровані. Кількість сторінок, що не пронумеровані, за необхідності вказують у квадратних дужках.

Відомості про серіюподаються у круглих дужках.

Видання, що складається із визначеної кількості томів (частин), і є єдиним цілим за змістом і оформленням, вважається багатотомним.

В описі багатотомних видань, окрім раніше зазначених елементів, наводиться ще й номер тому, рік видання та обсяг тому.

Аналогічно опису книг складається бібліографічний опис спеціальних видівнормативно-технічних документів (норми, нормативи, стандарти, патенти), звітів про науково-дослідні роботи.

До неопублікованих документівналежать дисертації, автореферати, переклади науково-технічних видань. В описі дисертацій та авторефератів у скороченому вигляді наводять відомості про вчений ступінь, на здобуття якого представлена дисертація.

Опис електронного ресурсув області відомостей, що відносяться до заголовка та відомостей про відповідальність (автори, редактори, перекладачі, колективи) здійснюється по правилах опису книги. Позначення матеріалу /електронний ресурс/ наводять одразу після заголовка у квадратних дужках.

Деяку відмінність має аналітичний бібліографічний опис –опис частини книги, статті з періодичного або продовжуваного видання, частини твору (розділ, параграф), яка має власну назву.

Аналітичний опис складається з двох основних частин: відомості про статтю або розділ твору, та відомості про видання, в якому вони опубліковані. Зазначають прізвище автора, основний заголовок, після двох косих рисок - відомості про видання (назва), рік видання, номер випуску, місце розташування статті (сторінки, на яких розміщена стаття). Якщо стаття розміщена в двох і більше журналах, то відомості про місце її розташування в кожному з номерів відокремлюють крапкою з комою.

Приклади бібліографічного опису.

Опис книг

Однотомні видання

1. Офіційні матеріали

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с.

Закон України "Про вищу освіту" [Текст] / За ред. В.Г. Кременя. – К.: Мін. освіти і науки України, 2002. - 323 с.

2. Книга одного автора

Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: підручник для студ. вищих навч. закладів / І.М. Грищенко. - К.: Грамота, 2009.- 448 с.

3. Книга двох авторів

Шрамченко Б.Л. Технічне та лінгвістичне забезпечення САПР: конспект лекцій, для студентів напрямку "Комп’ютерні науки", спеціальність 6.080402 "Інформаційні технології проектування" / Б.Л. Шрамченко, С.Д. Стеценко. - К.: КНУТД, 2007. - 63 с.

4. Книга трьох авторів

Колесніков В.Г. Рисунок: навчальний посібник для студентів І-ІV курсів спеціальності: 6.020210 "Дизайн" ден. форма навчання / В.Г. Колесніков, М.В. Осипчук, О.П. Басанець. - К.: КНУТД, 2007. - 156 с.

Менчак О.П. Технологія і обладнання виробництв легкої промисловості: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни студентами спеціальності 08.0402 – "Інформаційні технології" напрямку 0918 "Легка промисловість" / О.П. Менчак, А.І. Бабич, Г.І. Лисенко. - К.: КНУТД, 2007. - 101 с.

5. Книга під заголовком

Англійська мова: Метод. вказівки до практичних занять для студентів І курсу інженерно-економічного факультету/ Упор. І.І. Бороліс, О.М. Вігурська, Ю.А. Прибатень. - К.: КНУТД, 2004. - 47 с.

Економічні аспекти проблем розвитку вищої освіти в Україні: монографія / Ред. І.М. Грищенко. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 478 с.

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу: конспект лекцій з курсу "Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу" для студентів напрямів підготовки: 0916 "Хімічна технологія та інженерія" та 1102 "Фармація" / Упор. А.П. Строкань, Т.А. Пальчевська, Г.В. Тарасенко.- К.: КНУТД, 2006. - 146 с.

6. Дисертація

Здоренко В.Г. Розвиток наукових основ стабілізації натягу пружної системи заправки текстильних машин: Дис. на здоб. наук. ступ. д-ра техн. наук: Спец. 05.19.03 – технологія текстильних матеріалів. Наук. рук. д-р техн. наук, проф. Ю.О. Скрипник /В.Г. Здоренко. – К.: КНУТД, 2007. – 397 л. – укр.

7. Стандарти

ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. Межгосударственный стандарт. – Введ. 2004-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2004. – 165 с.

Багатотомні видання:

Історія світової архітектури: метод. рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7.02.02.10 – "Дизайн спеціалізації", "Дизайн інтер'єру та меблів" денної форми навчання: В 2-х ч. / Упор. О.О. Горбик. - К.: КНУТД, 2004. -

Ч.1: Архітектура Стародавнього світу та Античності. - 22 с.

Історія світової архітектури: метод. рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 7.02.02.10 – “Дизайн спеціалізації”, “Дизайн інтер'єру та меблів” денної форми навчання: В 2-х ч. / Упор. О.О. Горбик. - К.: КНУТД, 2004. -

Ч.2: Архітектура Середньовіччя. – 2005.- 42 с.

або

Вища математика: В 2-х ч. Ч.1: Ряди: метод. вказівки та контрольні роботи для студентів заочної форми навчання / Упор. А.Г. Фесенко, О.О. Мазурок. - К.: КНУТД, 2004.-69с.

Вища математика: В 2-х ч. Ч.2: Операційне числення: метод. вказівки та контрольні роботи для студентів заочної форми навчання / Упор. А.Г. Фесенко, О.О. Мазурок. - К.: КНУТД, 2004.- 69с.

Електронні ресурси

Текстильно - допоміжні сполуки [Електронний ресурс]: курс лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 7.091610 "Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва" / Упор. О.В. Романкевич. - К. : КНУТД, 2009. - 80 с.

Аналітичний опис (опис статті з періодичного видання

або частини книги)

1.Стаття 1-го автора.

Селіверстова Л.С.Підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції легкої промисловості / Л.С.Селіверстова // Економіка та держава. - 2008. - №9. - С.51-52.

2.Стаття 2-х авторів

Матвієнко О. "Соціальна інформатика": наукова та освітня спеціальність в Україні / О. Матвієнко, М. Цивін // Вісник Книжкової палати - 2011.- №3.- С.31-34.

3.Стаття 3-х авторів

Шевчук О.О. Підвищення мотивації до навчання студентів у контексті вимог Болонського процесу / О.О. Шевчук, І.В. Панасюк, Н.О. Шевчук // Вісник КНУТД.- 2008.- №1.- С.188-190.

4.Стаття 4-х авторів і більше

Пасивна дефектоскопія діелектричних виробів / В.П. Куценко, М.Ф. Трегуб, Ю.О. Скрипник, К.Л. Шевченко // Вісник КНУТД.- 2008.- №2.- С.81-85.

5.Опис частини книги

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" [Текст] // Законодавство України про культуру. За станом на 10 серпня 2000 р. Офіційне видання .- К., 2000.- С.28-40.

6.Опис розділу книги

Палеха Ю.І. Загальна характеристика засобів оргтехніки // Організаційна техніка. - К., 2008.-[Розд .] 1.-С.8-16.

Похожие статьи