Поделиться Поделиться

Управління необоротними активами

Різноманітність видів та елементів необоротних активів підприємства обумовлює необхідність їх попередньої класифікації з метою забезпечення цілеспрямованого управління ними. з позиції фінансового менеджменту ця класифікація будується за наступними основними ознаками (рис. 6.6).

З урахуванням циклу вартісного кругообігу операційних необоротних активів будується процес управління довгостроковими активами підприємства (рис. 6.7).

Метою управління необоротними активамиє забезпечення своєчасного їх оновлення та підвищення ефективності використання.


Нематеріальні активи

       
   
 
 


За формами заставного забезпечення кредиту й особливостями страхування
орендовані необоротні активи
власні необоротні активи
За характером володіння
необоротні активи, що обслуговують процес управління операційною діяльністю  
необоротні активи, що обслуговують процес реалізації продукції  
необоротні активи, що обслуговують процес виробництва продукції

               
   
 
   
 
 
   
 
 
 
 
   


незношувані необоротні активи

Рис. 6.6 Класифікація необоротних активів

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ

             
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   


Рис. 6.7. Основні етапи управління операційними необоротними активами підприємства

Аналіз операційних необоротних активів підприємства в попередньому періоді проводиться з метою вивчення динаміки загального їх обсягу і складу, ступеня їх придатності, інтенсивності оновлення та ефективності використання.

Стадії аналізу операційних необоротних активів підприємства наведені в табл. 6.8.

Таблиця 6.8. Стадії аналізу операційних необоротних активів

Стадії Зміст
1. Аналіз динаміки загального обсягу операційних необоротних активів Розрахунок коефіцієнту участі операційних необоротних активів у загальній сумі активів підприємства(КУна): КУна =НА: А, де Н, ОА – середня вартість необоротних активів та активів. Темпи зростання операційних необоротних активів в порівнянні з темпами зростання обсягу виробництва та реалізації продукції, обсягу операційних активів, необоротних активів.
2. Вивчення складу необоротних активів, динаміки їх структури Співвідношення основних засобів і нематеріальних активів, питома вага окремих видів основних засобів та нематеріальних активів.
3. Оцінка стану використовуваних необоротних активів Рзрахунок показників: Коефіцієнт зносу основних засобів (КЗоз): КЗоз = Зоз : ОЗ перв., де КЗоз – коефіцієнт зносу основних засобів на певну дату, коеф.; Зоз – знос основних засобів на дату, грн.; ОЗперв. – первісна вартість основних засобів на дату, грн. Коефіцієнт придатності основних засобів (КПоз): КПоз = 1- КЗоз, де КПоз – коефіцієнт придатності основних засобів, коеф. Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів (КАна): КАна = Ана : НАперв., де Ана - амортизація нематеріальних активів, грн.; НАперв. – первісна вартість нематеріальних активів, грн. Коефіцієнт придатності нематеріальних активів (КПна): КПна = 1 – Кана. Зведений коефіцієнт придатності операційних необоротних активів, використовуваних підприємством (КПона): КПона = ОНАзал. : ОНА перв., де ОНАзал. – залишкова вартість всіх операційних необоротних активів, грн.; ОНАперв. – первісна вартість операційних необоротних активів, грн.
4. Визначення періоду обертання операційних необоротних активів Період обертання операційних необоротних активів (ПОона): ПОона = ОНАперв. : Зона, де ОНАперв. – середня первісна вартість операційних необоротних активів, грн.; Зона – середня сума зносу всіх операційних необоротних акт, грн.
5. Вивчення інтенсивності оновлення операційних необоротних активів у попередньому періоді     Коефіцієнт вибуття операційних необоротних активів (КВона): КВона = ОНАв : ОНАп, де ОНАв – вартість операційних необоротних активів, що вибули протягом року, грн.; ОНАп – вартість операційних необоротних активів на початок року, грн. Коефіцієнт введення в дію нових операційних необоротних активів (Конов): Конов. = ОНАнов : ОНАк, ОНАнов – вартість введених протягом року необоротних активів, грн.; ОНАк – вартість необоротних активів на кінець року, грн. Коефіцієнт приросту необоротних активів (Кпр): Кпр = (ОНАнов – ОНАв) : ОНАк. Швидкість оновлення операційних необоротних активів (Шона): Шона = 1 : КВДона, КВДона – коефіцієнт введення в дію операційних необоротних активів у звітному році.
6. Оцінка рівня ефективності використання операційних необоротних активів Коефіцієнт рентабельності операційних необоротних активів Коефіцієнт продуктивності операційних необоротних активів Коефіцієнт виробничої ємності операційних необоротних активів (КВЄона) КВЄона = ОНА : ОР, ОНА – середня вартість операційних необоротних активів, грн.; ОР – обсяг реалізації продукції у звітному періоді, грн.
← Предыдущая страница | Следующая страница →