Поделиться Поделиться

Фінансові результати діяльності ЗАТ „АВС” за 200Х р.

Найменування показника Сума, тис грн
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (нетто)   7135,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5971,3
Валовий прибуток 1164,3
Інші операційні доходи 632,5
Інші операційні витрати 482,4
Фінансові та інші доходи 839,8
Фінансові та інші витрати 174,1
Прибуток до оподаткування 1980,1

Необхідно:

1)Вибратибазові показники для розрахунку рівня суттєвості.

2)Розрахуватимежу гранично допустимої помилки у фінансовій звітності , враховуючи специфіку фінансово-господарської діяльності ЗАТ „АВС”.

Єдиний показник рівня суттєвості розподіліть між статтями балансу організації пропорційно його структурі, використовуючи табл. 3 і 4.

Таблиця 3

Розподіл значення рівня суттєвості пропорційно структурі балансу

Стаття активу балансу Сума, тис грн Питома вага, % Рівень (межа) суттєвості, тис грн

Таблиця 4

Розподіл значення рівня суттєвості пропорційно структурі балансу

Стаття пасиву балансу Сума, тис грн Питома вага, % Рівень (межа) суттєвості, тис грн

3)Проаналізувати і оцінитивиявлені в ході аудиторської перевірки фактичні помилки, порівняти їх з гранично допустимим розміром помилок у фінансовій звітності ЗАТ „АВС”.

4) Зробитивисновки щодо суттєвості виявлених в ході аудиторської перевірки порушень.

За результатами проведеної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності ЗАТ „АВС” за 200Х р. були виявлені наступні порушення:

· у зв’язку з неправильним формуванням у бухгалтерському обліку доходу (виручка) від реалізації продукції сума дебіторської заборгованості покупців була занижена на 85766 грн.;

· в результаті неповного відображення отриманих та оплачених рахунків-фактур від постачальників відбулося заниження кредиторської заборгованості на 213 565 грн.;

· застосування методу списання сировини на виробництво хлібобулочних виробів, який не відповідає прийнятій у ЗАТ „АВС” обліковій політиці, привело до заниження залишків сировини на складі в сумі 27650 грн.

Аналіз виявлених порушень оформити у вигляді табл. 5.

Таблиця 5

Розрахунок виявлених відхилень

Стаття балансу Сума, тис. грн Допустимий розмір помилки, тис. грн Фактична сума помилки, тис. грн Розмір відхилення, тис. грн

Завдання 5.

Для вироблення однозначних підходів до визначення рівня суттєвості аудиторська фірма встановила у внутрішньо фірмових стандартах критерії суттєвості для окремих статей балансу. Внутрішньо фірмовий стандарт передбачає приблизний граничний процент помилок від вартості тієї чи іншої статті, а саме: відхилення значення кожного показника до 5 % можуть бути признані несуттєвими; відхилення в межах від 5 до 10 % аудитор оцінює в залежності від свого професійного судження; відхилення більш 10% є суттєвим.

В процесі перевірки фінансової звітності ТОВ „ТДК” були виявлені наступні порушення:

· шляхом зіставлення даних, методом зустрічної перевірки господарських договорів, рахунків-фактур, книги продаж, журналу реєстрації виданих рахунків-фактур, накладних і записів в журналах-ордерах і головній книзі була встановлена нереальна дебіторська заборгованість сумі 275000 грн.:

· шляхом інвентаризації матеріально-виробничих запасів встановлено, що на підприємстві не створені умови для забезпечення збереження запасів, не повною мірою дотримуються вимоги законодавства, нестача матеріальних цінностей склала 65000 грн.;

· при перевірці касових операцій виявлена нестача 120 грн.

Суми, вказані у звітності ТОВ „ТДК” в розділі ІІ балансу „Оборотні активи”, наведені в табл.1.

Таблиця 1

Строки розділу балансу „Оборотні активи”

Стаття Сума, тис грн
Запаси 898,6
в тому числі:  
сировина і матеріали 639,5
інші запаси 262,1
Дебіторська заборгованість 2985,
в тому числі:  
покупці та замовники 2160,1
інші дебітори 825,5
Грошові кошти 567,8
в тому числі:  
каса 51,5
поточний рахунок 516,3
Разом за розділом ІІ „Оборотні активи” 4452,0

Використовуючи дані табл.1 та інформацію про граничні відхилення, необхідно:

1)Узагальнити результати гранично допустимої суми помилок і фактично виявлених відхилень. Розрахунок оформити в табл. 2.

Таблиця 2

Похожие статьи