Поделиться Поделиться

Характеристика окремих елементів загального по­рядку реструктуризації підприємства (організації).

- Концепція реструктуризації підприємства (організації) розробляється залежно від умов його (її") господарської діяль­ності та включає, як правило, розділи: організаційний; вироб­ничий; інвестиційний; економічний; зовнішньоекономічної ді­яльності; управління персоналом; соціальний; екологічний. Вона містить:

• аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників впливу на госпо­дарську діяльність підприємства (організації);

• вибір варіанта (виду) реструктуризації суб'єкта господа­рювання;

• обґрунтування стратегічного розвитку підприємства (ор­ганізації);

• оцінку можливостей подолання перешкод у період рестру­ктуризації;

• розробку бізнес-плану реструктуризованого суб'єкта гос­подарювання.

- Можливі варіанти проведення реструктуризації підпри­ємства (організації) зображено на рис. 19.4.

- Вибір варіанта реструктуризації здійснюється на підставі оцінки можливостей реорганізації окремих виробничих підроз­ділів і створення на цій базі самостійних підприємств. За кри­терії оцінки можна взяти:

а) рівень освоєння нових ринків, що показує, наскільки швидко підрозділ може змінити структуру збуту продукції та подолати бар'єри вступу до нових ринків;

б) рівень специфічних виробничих знань і технологій, що харак­теризує глибину застосування специфічних науково-технічних знань у виробничій діяльності підрозділу, який має відмовитися від усього асортименту продукції, що виготовлялася раніше.

- За цими критеріями підрозділи відносять до однієї з катего­рій підприємств, що реорганізуються або ліквідуються,

Таблиця 19.1

Категорії підприємств Характеристика
Категорія 1 Підприємство, яке легко реорганізується
Категорія 2 Підприємства, які потенційно піддаються реорганізації
Категорія 3 Підприємства, які важко піддаються реорганізації
Категорія 4 Підприємство, яке підлягає ліквідації

- Проект плану реструктуризації конкретного суб'єкта господарювання має визначити:

1) економічне обґрунтування її проведення;

2) пропозиції щодо форм і методів реструктуризації;

3) способи розв'язання фінансових, соціальних та інших про­блем, пов'язаних із реструктуризацією;

4) витрати на проведення реструктуризації та джерела їхнього фінансування;

5) конкретні заходи, спрямовані на реалізацію проекту рест­руктуризації.

- Процес реструктуризації підприємств (організацій) зви­чайно охоплює комплекс відповідних організаційно-економіч­них заходів. Головні з них — див. рис. 19.5.

- У процесі перетворення структурних виробничих підрозділів на самостійні підприємства складаються окремі баланси нових підприємств (юридичних осіб), розробляються їхні статути. Крім того, обов'язково розглядаються питання: а) закриття окремих виробництв; б) консервації оборонних потужностей; в) забезпечення необхідного рівня мобілізацій­ної готовності; г) соціального захисту працівників підприєм­ства та їхнього працевлаштування; д) передачі в комунальну власність об'єктів соціальної інфраструктури; є) реструктури­зації дебіторської та кредиторської заборгованості.

Оцінка ефективності проектів реструктуризаціїздій­снюється за очікуваними результатами поліпшення фінансо­во-економічного та екологічного стану підприємства за раху­нок збільшення обсягів реалізації конкурентоспроможної про­дукції, раціонального використання ресурсів, прискорення обороту капіталу, збереження гарантій соціального захисту працівників.

Характеристика окремих елементів загального по­рядку реструктуризації підприємства (організації). - Инвестирование - 1

Рис. 19.5. Типовий комплекс організаційно-економічних заходів із реструктуризації підприємств (організацій)

← Предыдущая страница | Следующая страница →