Поделиться Поделиться

Частину осмотичного тиску крові, яка зумовлена високомолекулярними сполуками, в основному білками, називають

A. * Онкотичним тиском

B.Поверхневим тиском

C. Поверхневим натягом D. Парциальним тиском

E.Немає правильної відповіді

31 . В складних біологічних системах, що містять електроліти, неелектроліти та білки, кожен з цих компонентів вносить свій внесок в сумарний осмотичний тиск. Внесок, обумовлений наявністю білків, називається :

А. *онкотичний тиск

В. парціальний тиск

С. гідростатичний тиск

Д. внутрішньоклітинний тиск

Е. мембранний тиск

32. Кріоскопічні сталі води, бензолу, хлороформу, ацетатної кислоти й камфари відповідно дорівнюють 1,86; 5,12; 4,9; 3,9;40,0.Який з цих розчинників Ви оберете для найбільш точного визначення молярної маси лекарственного вещества (неэлектролита) кріоскопічним методом?

A *камфару Bхлороформ

Cацетатну кислоту Dбензол Eводу

33.Другий закон Коновалова застосовується до неразділимо киплячим розчинам, які мають екстремальні точки на діаграмах станута мають назву:

A. *Азеотропні суміші

B. Необмежено розчинні рідини

C. взаємно нерозчинні рідини

D.Необмежено розчинні рідини

E. Ідеальні розчини

34.Водно-спиртові суміши широко використовують в медичній й фармацевтичнійй практиці. Вони належать до азеотропів. Яка особливість азеотропних сумішей?

A Нераздільно киплять

B Не змішуюваються

C Взаїмодіють міжд собойю

D Не взаїмодіють міжд собойю

E Мають критичню температуру змішування

35 . Вкажіть систему, яка є прикладом необмеженої розчинностірідин

А. *Вода-етанол

Електрохімія

1 . В який вид енергії перетворюється енергія окисно-відновної реакції на електродах ?

А. *Електричну

2.Ступінь впливу сторонніх іонів на потенціал іонселективного електродувизначається величиною:

A. *Коефіцієнта селективності

B.Коефіцієнта дифузії

C.Коефіцієнта активності

D.Коефіцієнта електропровідності

E.Осмотичного коефіцієнта

Біопотенціали, викликані різноманітними фізіологічними процесами, є результатом виникнення на межі поділу фаз

A.* подвійного електричного шару

B.адгезійного шаруC.абсорбційного шару

D.дифузного шару E.нічого з переліченого

Які методи засновані на функціональній залежності між концентрацією досліджуваного компонента і величиною електродного потенціалу

A. * потенціометрія

B.кондуктометрія

C.атомно-абсорбційна спектроскопія

D.амперометрія E.електрофорез

5 . За яким рівнянням розраховують значення потенціалів електродів ?

А. *Нернста

6.Залежність величини електродного потенціалувід різних факторів виражається рівнянням :

A. *Нернста

B.Гіббса C.Вант-Гоффа

D.Арреніуса E.Гесса

7.В електрохімічних методах аналізу для визначення фармпрепаратів застосовують різноманітні електроди. Потенціал якого електрода залежить від концентрації визначуваного іона ?

A. * індикаторного

B.електрода порівняння C.хлоридсрібного

D.каломельного E.стандартного

8.Одним із сучасних методів вимірювання рНбіологічних рідин є потенціометричний. Який із запропонованих електродів можна застосувати як електрод визначення(індикаторний)?

A. *Скляний

B.Хлорсрібний. C.Каломельний.

D.Платиновий. E.Срібний.

Потенціометричний метод визначення рН як найбільш універсальний занесений до Державної фармакопеї України. За допомогою якої з пар електродів можна визначити рН?

A. *Скляний-каломельний

B.Водневий – хінгідронний;

C.Скляний – водневий;

D.Каломельний – хлорсрібний;

E.Скляний – хінгідронний.

10.Оберiть пару електродiв для потенцiометричного визначення pH розчину :

A. *Скляний-хлорсрiбний

B . Каломельний-хлорсрiбний

C . Хiнгiдронний-стибiєвий

D . Сiрчанокислий ртутний-хлорсрiбний

E . Скляний-стибiєвий

11. Скляний електродчасто застосовують у фармацевтичному аналізі. До якого типу електродів його відносять?

A *Іонселективні

BПершого роду CДругого роду

DОкисно-відновні прості

EОкисно-відновні складні

12 . До якого типу відносять електрод, що складений за схемою Au3+|Au?

A* до електродів І роду

Bдо електродів ІІ роду Cдо електродів ІІІ роду

DОкисно-відновних електродів

Eіон-селективних електродів

13 . До якого типу відносять електрод, що складений за схемою Red, Ox, H+| Pt ?

Похожие статьи