Поделиться Поделиться

Методичні вказівки до виконання задачі

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС ЗАЛІЗНИЦЬІ РУХОМОГО СКЛАДУ

(Методичні вказівки до виконання контрольної роботи)

Укладач: доц. Джус В.С.

Львів 2014

Загальні вказівки до виконання самостійноїроботи

При виконанні контрольної роботи студент повинен з розумінням використовувати тi чи iншi формули, роблячи висновки, що до одержаної вiдповiдi чи розглянутого пи­тання. Механічне використання формул - недопустиме. Методичні вказівки, які приведені нижче не звільняють студента від необхідності глибоко та уважно розібратись в питаннях над якими він працює. Якщо ці умови (вимоги) будуть порушені, то студент не придбає необхідних знань i як висновок буде непідготовленим до здачі іспиту (заліку).

Виконуючи самостійну роботу (СР) необхідно відповісти на поставлені питання та вирішити задачі, враховуючи такі положення:

1. СР виконується на стандартних аркушах паперу (розміром 210х297 мм).

2. СР повинна бути виконана акуратним розбірливим почерком без скорочення слів (крім традиційно прийня­тих).

3. Вихідні дані для вирішення задач та відповідей на пи­тання обовязково приводяться в роботі.

4. Розрахункові формули приводять спочатку в загаль­ному вигляді з використанням літерних символів, після чого необхідно підставити в формулу числові значення ве­личин та проставити результат. А також дати розшифровкулiтерним символам, i обовязково проста­вити одиниці виміру для одиниць, що мають вимір.

5. При використанні необхідних розрахунків величин параметрів, таблиць, формул, довідкових матеріалів необхідно посилатись на джерело інформації; літературу, яка була використана під час роботи над СР необхідно при­вести в кінці роботи (автор, назва книги, рік видання i місце видання).

6. Матеріал СР необхідно подавати з врахуванням прийнятої в технічній літературі термінології.

7. Графіки, схеми, ескізи, креслення виконуються на білому або міліметровому папері i вклеюються або вшива­ються поміж аркушами СР. Не дозволяється використовувати в СР ілюстрації, якi вирізані з книг, журналів, інструкцій, а також копіювання на кальку.

8. Аркуші СР, ілюстрації, таблиці та графіки повинні бути обовязково пронумеровані.

9. СР повинна вміщувати:

Титульний лист.

Завдання на виконання СР (приводиться по необхідності, або спочатку СР, або перед кожним розділом).

Зміст.

Розділи роботи.

Літературу, що була використана під час роботи над СР.

10. СР студент обовязково підписує i проставляє дату ЇЇ закінчення (на останньому аркуші роботи).

11. СР виконана без врахування вище запропонованих положень, а також не згідно свого варіанту не зараховується.


ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Передоста ння цифра шрифту Остання цифра шрифту
1 38 11 47 2 39 12 48 3 40 13 49 4 41 14 50 5 42 15 51   6 43 16 52 7 44 17 53 8 45 18 54 9 46 19 55 10 47 20 56
11 48 21 57 12 49 22 58 13 50 23 59 14 51 24 60 15 52 25 61 16 53 26 62 17 54 27 63 18 55 28 1 19 56 29 6 20 57 30 2
21 58 21 3 22 59 32 4 23 60 33 5 24 61 34 6 25 62 35 7 26 63 36 8 28 1 35 9 28 2 38 10 29 3 39 11 30 4 40 12
31 5 41 13 32 6 42 14 33 7 43 15 34 8 44 16 35 9 45 17 36 10 46 18 37 11 47 19 38 12 48 12 39 13 49 61 40 14 50 12
41 15 51 22 42 16 52 23 43 17 53 24 44 18 54 25 45 19 55 26 46 20 56 27 47 21 57 28 48 22 58 29 49 23 59 30 49 24 60 31
51 25 61 32 52 26 62 33 53 27 63 34 54 28 1 35 55 29 2 36 56 30 3 37 57 31 4 38 58 32 5 39 59 32 6 40 60 33 7 41
61 34 17 42 62 35 18 43 63 36 19 44 1 37 20 45 2 38 21 46 3 39 22 47 4 40 23 48 5 41 24 49   6 42 25 50 7 43 26 51
8 44 12 52 9 45 13 53 10 46 14 54 11 47 15 55 12 48 16 56 13 49 17 57 14 50 11 58 15 51 10 59 16 52 9 60 17 53 8 61
18 54 27 62 19 55 28 63 20 56 29 8 21 57 30 7 22 58 31 6 23 59 32 5 24 60 33 4 25 61 34 3 26 62 35 2 27 63 36 1
28 1 37 9 29 2 38 10 30 3 39 11 31 4 40 12 32 5 41 13 33 6 42 14 34 7 43 15 35 8 44 16 36 9 45 17 37 10 46 18

Питання контрольної роботи з дисципліни

«Системи технологій (ЗКЗ)»

1. Стикові рейкові з’єднання. Безстикова колія – переваги та недоліки.

2. Угон колії та засоби боротьби з ним.

3. Облаштування колії в кривій. Привести розрахунок підвищення зовнішньої рейки при R= 800м і Vcep= 75км/год.

4. Звичайний стрілочний перевід – основні елементи та їх призначення. Різновидність міжколійних з’єднань.

5. Залізничний переїзд – облаштування та норми утримання.

6. Утримання та ремонт колії – види, коротка характеристика.

7. Технічне оснащення колійних робіт, колійні машини та їх призначення.

8. Електровоз змінного струму – загальна будова, принцип роботи, осьова характеристика.

9. Система струму та величина напруги електрифікованих залізниць. Переваги електрифікації.

10. Схема електрифікованої залізниці – основні елементи та їх призначення. Як визначається ККД електротяги?

11. Контактна мережа електрифікованих залізниць – основні елементи та їх призначення.

12. Тягові підстанції електрифікованих залізниць - основні елементи та їх призначення.

13. Привести класифікацію локомотивів по способу використання енергії, призначенню, приводу і екіпажу.

14. Електровоз змінного струму – загальна будова, принцип роботи, осьова характеристика.

15. Електровоз постійного струму – загальна будова, принцип роботи, осьова характеристика.

16. Автономний моторвагонний рухомий склад – загальна будова, принцип роботи, осьова характеристика.

17. Неавтономний моторвагонний рухомий склад – загальна будова, принцип роботи, осьова характеристика.

18. Тепловозний двигун внутрішнього згорання - загальна будова, принцип роботи.

19. Локомотивне депо – призначення, класифікація, тягова територія, технічне оснащення.

20. Привести схеми і описати способи обслуговування поїздів локомотивами і локомотивів бригадами.

21. Пункти ТО та екіпіровки локомотивів – технічне оснащення, організація роботи.

22. Види ремонту локомотивів та ТО, їх коротка характеристика.

23. Вантажний вагон – загальна будова, призначення основних частин; класифікація.

24. Пасажирський вагон – загальна будова, призначення основних частин; класифікація.

25. Порівняти техніко-економічні характеристики чотирьохвісного і восьмивісного піввагонів та критого чотирьохвісного вагона.

26. Візок вантажного вагона – основні частини та їх призначення.

27. Візок пасажирського вагона – основні частини та їх призначення.

28. Перспективи розвитку вагонного парку на залізницях України та за кордоном.

29. Контейнери – класифікація, загальна будова, техніко-економічні характеристика.

30. Вагонні депо – класифікація, технічне оснащення, організація роботи.

31. Види ремонту вагонів та ТО, їх коротка характеристика.

32. Автозчепний пристрій – загальна будова, призначення основних частин.

33. Гальмівне обладнання локомотива (схема) - загальна будова, призначення основних частин.

34. Гальмівне обладнання вантажного вагона (схема) - загальна будова, призначення основних частин.

35. Гальмівне обладнання пасажирського вагона (схема) - загальна будова, призначення основних частин.

36. Рекуперативні та реостатні гальма – схема та принцип роботи. Перерахуйте основні частини чотиривісної платформи.

37. .Аналіз експлуатаційної роботи.

38.

39. Структура управління УЗ, призначення основних підрозділів.

40. Структура управління залізницею, призначення основних підрозділів.

41. Система технології роботи галузей залізничного транспорту.

42. Структура управління господарством колії, призначення основних підрозділів.

43. Норми утримання, оцінка та вимоги до залізничної колії.

44. Система утримання та ремонту колії.

45. Дистанціїколії, характеристика, технологіяїхроботи.

46. Колійні машинні станції, технологія їх роботи.

47. Рейкозварювальні заводи, технологія їх роботи.

48. Шпалопросочувальні заводи, технологія їх роботи.

49. Вимоги ПТЕ до утримання колії.

50. Структура управління локомотивним господарством, призначення основних підрозділів.

51. Локомотивні депо, характеристика, технологія їх роботи.

52. .Пункти ТО-2 та екіпіровки локомотивів.

53. Тягова територія депо, її характеристика.

54. .Організація технічного обслуговування (ТО) локомотивів.

55. Організація та технологія експлуатації локомотивів.

56. Облік та розрахунок показників використання локомотивів.

57. Розрахунок потреби локомотивів для поїзної роботи.

58. Облік та розрахунок показників використання локомотивів.

59. Організація ремонту локомотивів.

60. Вимоги ПТЕ до утримання локомотивів.

61. Показники роботи локомотивного депо.

62. Структура управління вагонним господарством, призначення основних підрозділів.

63. Вагонні депо, характеристика, технологія їх роботи.

64. Пункти технічного обслуговування вантажних вагонів.

65. Пункти технічного обслуговування пасажирських вагонів.

66. Пасажирське вагонне депо, технічне оснащення, організація роботи.

67. Вантажне вагонне депо, технічне оснащення, організація їх роботи.

68. Система технічного обслуговування вагонів.

69. Організація ремонту вагонів.

70. Технологія технічного обслуговування вагонів на сортувальній станції.

71. Вимоги ПТЕ до утримання вагонів.

72. Показники роботи вагонного депо.

73. Структура управління електропостачанням залізниць, призначення підрозділів.

74. Дистанція електропостачання технічне оснащення, організаціяроботи.

75. Система тягового електропостачання.

76. Системи електричної тяги.

77. .Організація експлуатації тягової мережі.

78. Вимоги ПТЕ до утримання споруд і пристроїв електропостачання залізниць.

79. Господарство зв’язку та обчислювальної техніки.

80. Структура управління перевізним процесом на залізниці, призначення підрозділів.

81. Станції – класифікація та їхпризначення, технічне оснащення.

82. Технологія обробки поїздів на станціях.

83. Штат станції – керівництво та призначення основних підрозділів.

84. Показники роботи станції.

85. Організація вантажної та комерційної роботи, основні задачі.

86. .Юридичні основи вантажної та комерційної роботи.

87. Види сполучень та класифікація перевезень.

88. Оперативне планування перевезень.

89. Організація та облік плану перевезень.

90. Організація вантажних робіт.

91. .Вантажні двори – призначення, технічне оснащення.

92. Механізми та пристрої для вантажни хробіт,

93. Технологія виконання вантажних та комерційних операцій на станціях.

94. Документи на перевезення вантажу.

95. Приймання вантажу до перевезення.

96. Загальна характеристика пасажирського господарства, структура та функції управління.

97. Технологія роботи вокзалу.

98. Основні принципи організації експлуатаційної роботи.

99. Основні показники експлуатаційної роботи.

100.Аналіз експлуатаційної роботи.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

(Задачі 1-4)

Задача №1

Тема: Розрахунок часу обороту вагонів на залізниці.

Вихідні дані для цієї задачі приведені в табл. 1.1 і 1.2.

Хід виконання роботи

1. Визначити час обороту вагонів на залізниці.

2. Визначити прискорення обороту вагонів при реалізації одного з заходів: збільшення швидкості, вагонного плеча; скорочення простою вагонів на станціях; зменшення порожнього пробігу вагонів.

3. Визначити зменшення необхідності у вагонному парку на відділенні залізниці в результаті прискорення обороту вагона.

4. Назвати конкретні заходи, реалізація яких дозволить змінити значення
заданого показника, що впливає на величину обороту вагона.

Методичні вказівки до виконання задачі

В задачі необхідно визначити оборот вагону до і після реалізації заходів по його прискоренню. Різниця показників при розрахунках буде визначати його прискорення. Потім визначається скорочення потреби в робочому парку, який призначений для виконання плану перевезень. По закінченню розрахунків даних необхідно вказати конкретні заходи, реалізація яких дозволить змінити значення заданого показника, що впливає на оборот вагона. Наприклад, у 2-у варіанті треба показати, за рахунок чого можна підвищити технічну швидкість, і т.д.

Рішення треба починати з визначення поняття обороту вагону. Далі необхідно привести трьохчленну формулу обороту вагону та надати пояснення усіх її елементів.

Оборот вагону визначається за формулою:

Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 1 Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 2 доби (1.1)


В тих варіантах, де задана технічна швидкість Vт, у формулі обороту замість значення Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 3 , що визначає проходження вагону на дільницях в поїздах, треба підставити вираз Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 4 , де tпр - загальний час простою вагону на всіх проміжних станціях.

Повний рейс вагону дорівнює:

Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 5 (1.2)

де Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 6 - вантажний рейс;

Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 7 - коефіцієнт порожнього пробігу.

Коефіцієнт місцевої роботи Км дорівнює:

Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 8 (1.3)


Простій вагона, що припадає на одну вантажну операцію вантаження або розвантаження), визначається за формулою:

Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 9 (1.4)

де tн, tp - відповідно простій вагонів під завантаженням та розвантаженням;

Uн,UР - відповідно кількість завантажених та розвантажених вагонів.

Робочий парк вагонів визначається за формулою:

Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 10

де Q - обoрoт вагону, доби;

U - робота відділення в вагонах, яка дорівнює сумі навантажених та прийнятих завантажених вагонів:

Методичні вказівки до виконання задачі - Инвестирование - 11 (1.5)

Час оберту вагону визначити з точністю до 0,01 доби. Вихідні дані для розрахунку оберту вагону на залізниці

← Предыдущая страница | Следующая страница →