Поделиться Поделиться

Методичні поради до вивчення теми. Навчання та інструктажі працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці

Навчання та інструктажі працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці. Вони про­водять з учнями, вихованцями навчально-виховних закладів, студента­ми вищих навчальних закладів та працівниками в процесі їхньої тру­дової діяльності.

Ця робота регламентується Законом України «Про охорону праці» (стаття 18).

На підприємстві на підставі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розробляється і затверджується наказом керівника відповідне Положення підприємства про навчання з питань охорони праці, формується план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з яким працівники повинні бути ознайомлені.

Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти – під час навчально-ви­ховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами Типового положення (додаток Ж). Допуск до роботи (ви­конання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці покладається на керівника підприємства, в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) – на керівників цих підрозділів, а контроль – на службу охорони праці.

Відповідальність за дотримання навчальних планів і програм нав­чання з питань охорони праці, використання в повному обсязі від­веденого для цього навчального часу, якість навчання в закладах ос­віти працівників, студентів, учнів та вихованців несуть керівники відповідальних закладів освіти.

Контроль за дотримання вимог цього Типового положення здій­снюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охо­рони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Навчання з питань охорони праці при прийнятті
на роботу і в процесі роботи [50]

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про охорону праці» праців­ники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні прохо­дити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небез­пекою здійснюється тільки в закладах освіти (професійно-технічні училища, навчально-курсові комбінати тощо), які одержали ліцензію Міносвіти та дозвіл Держгірпромнагляду на проведення такого нав­чання. Для решти осіб підготовка, перепідготовка працівників за професіями можуть здійснюватися також і на підприємстві.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповід­них нормативно-правових актів з охорони праці.

Працівники, що приймаються на роботу, проходять попереднє спе­ціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці щодо кон­кретних робіт, які вони виконуватимуть. Попереднє спеціальне нав­чання і перевірку знань з питань працівників за його результатами проводиться одноразово до початку самостійної роботи, а також у ви­падку перерви в роботі понад один рік.

Для перевірки знань працівників з питань охорони праці на під­приємствах наказом або розпорядженням керівника створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств, до службових обов’язків яких входить орга­нізація роботи з охорони праці, юридичної, виробничих і технічних служб, представники органів державного нагляду за охороною праці та профспілок. У разі відсутності на підприємстві будь-якої із зазна­чених служб чи профспілки комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб. Усі члени комісії повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на під­приємстві організовуються заняття: лекції, семінари та консультації.

Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці виявили задовільні результати, видаються посвідчення. Якщо працівники про­ходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці безпосе­редньо на своєму підприємстві, то видача посвідчень є обов’язковою лише для тих, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

У разі незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці працівник протягом одного місяця повинен пройти повторне навчання та повну перевірку знань.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охо­рони праці.

Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпеч­ного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці. Спеціалісти до початку виконання своїх обов’язків, а також періодично, один раз на три роки, проходять навчання та пере­вірку знань з питань охорони праці.

Заступники керівників (на яких покладені обов’язки з управління охороною праці) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київ­ської та Севастопольської міських державних адміністрацій, концер­нів, корпорацій та інших об’єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває в державній власності, ке­рівники структурних підрозділів виробничої сфери, спеціалісти служ­би охорони праці, члени комісії з перевірки знань з охорони праці цих органів, керівники та викладачі кафедр охорони праці вищих закладів галузевих і регіональних навчальних центрів з охорони праці, керів­ники підприємств, виробничих, науково-вироб­ничих об’єднань чи­сельністю понад 500 працівників проходять навчання та перевірку знань у Національному науково-дослідному інституті охорони праці.

Інші посадові особи і спеціалісти (керівники підприємств, установ і організацій, виробничих та науково-виробничих об’єднань незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, їхні заступ­ники, керівники основних виробничо-технічних служб – перелік ка­тегорій цих посадових осіб наведений у додатку 4 цього Типового положення) проходять навчання з питань охорони праці в галузевих (відомчих) навчальних закладах, а в разі їх відсутності – у навчальних закладах, як одержали дозвіл органів Держгірпромнагляду на прове­дення відповідного навчання.

Інші посадові особи і спеціалісти, зазначені в Переліку посадових осіб, навчання яких з питань охорони праці проводиться в навчальних закладах, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їхніх функціональних обов’язків, до початку роботи і періодично один раз на три роки безпосередньо на підприємстві.

Посадові особи і спеціалісти невеликих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, а також приватні підприємці, що використовують найману працю, проходять навчання і перевірку знань у навчальних закладах, які отримали від­повідний дозвіл органів Держгірпромнагляду. Допускається навчання цієї категорії посадових осіб і спеціалістів у порядку самостійної освіти, – тоді перевірка їхніх знань проводиться в комісіях місцевих органів виконавчої влади.

Ці нормативні документи спрямовані на реалізацію в Україні системи безпосереднього навчання з питань охорони праці, яка проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти.

З урахуванням специфіки виробництва на основі Типового поло­ження і галузевих нормативних актів про охорону праці на підприєм­ствах розробляється і затверджуються наказом керівника відповідні положення підприємств та формуються плани-графіки проведення навчання і перевірки знань працівників з охорони праці, з якими вони повинні бути ознайомлені.

Вивчення питань охорони праці в закладах освіти [50]

У навчальних закладах освіти всіх рівнів, незалежно від їх галу­зевого підпорядкування і форм власності, повинно бути передбачено вивчення питань охорони праці. Зміст і обсяги навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності регламентується типовими навчальними планами і типовими навчальними програмами, які за­тверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Держгірпромнаглядом.

У дошкільних закладах освітивихованці вивчають питання охо­рони праці життя, здоров’я та норм поведінки, що повинно перед­бачатися планами навчально-виховної роботи дошкільних закладів освіти.

У середніх закладах освітиучні вивчають питання охорони життя, здоров’я та безпеки праці, що повинно передбачатися навчальними планами і програмами середніх закладів освіти.

При вивченні загальноосвітніх дисциплін, спецкурсів та факульта­тивів, при проведенні практичних і лабораторних занять, на уроках трудового навчання тощо повинні вивчатися питання з охорони праці, пов’язані з тематикою цих дисциплін і робіт.

У позашкільних закладах освіти в планах навчально-виховної роботи повинно передбачатися вивчення питань з охорони життя, здо­ров’я та безпеки праці, пов’язаних з профілем, напрямами та конкрет­ною тематикою навчально-виховної роботи.

Учні професійно-технічних закладів освітина базі раніше набутих знань у процесі дошкільної і загальної середньої освіти – вивчають дисципліну «Основи охорони праці». При підготовці працівників за професіями специфічні питання охорони праці для конкретних професій повинні вивчатися в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін – з метою поєднання технологічної підготовки з охороною праці, а виробничі навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання охорони праці.

У вищих закладах освіти , незалежно від рівня акредитації, сту­денти вивчають комплекс нормативних навчальних дисциплін «Без­пека життєдіяльності», «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі», а також окремі питання (розділи) з охорони праці та безпеки життєдіяльності в загальнотехнічних і спеціальних дисциплінах, які органічно пов’язані з їхньою тематикою і передбачені в навчальних програмах цих дисциплін.

До початку колективної трудової діяльності (студентські загони, табори праці та відпочинку, виробничі учнівські бригади тощо) учні і студенти в своїх закладах освіти вивчають основи законодавства про працю та відповідні нормативні акти про охорону праці, а за місцем колективної трудової діяльності вони проходять навчання з питань охорони праці згідно з чинним на підприємстві положенням про навчання.

Формулою підсумкового контролю знань після вивчення дисциплін з охорони праці в закладах вищої та післядипломної освіти є залік або іспит. Дипломні проекти і роботи випускників повинні містити розділи, а білети випускних іспитів – питання з охорони праці.

Інструктажі з питань охорони праці [50]

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий (рис. 8).

 
  Методичні поради до вивчення теми. Навчання та інструктажі працівників з питань охорони праці є складовою частиною системи управління охороною праці - Инвестирование - 1


Рис. 8. Види інструктажів з питань охорони праці

Вступний інструктажпроводиться:

а) з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимча­сову роботу;

б) з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства;

в) з учнями та студентами, які прибули на підприємство для про­ходження виробничої практики;

г) у разі екскурсії на підприємство;

д) з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в середніх, позашкільних, професійно-технічних, ви­щих закладах освіти, при оформленні або зарахуванні до закладу ос­віти. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктажпроводиться до початку роботи безпосе­редньо на робочому місці з працівником:

а) новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство:

б) який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

в) який виконуватиме нову для нього роботу;

г) відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у ви­робничому процесі на підприємстві.

Первинний інструктаж проводиться також з вихованцями, учнями та студентами середніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих закладів освіти:

а) на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчаль­ний процес пов’язаний із застосуванням небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних, біологічних факторів, у гуртках, перед уроками турового навчання, фізкультури, перед спортивними змаганнями, впра­вами на спортивних знаряддях, при проведенні заходів за межами території закладу освіти;

б) перед виконанням кожного навчального завдання, пов’язаного з виконанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо;

в) на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) – із загальних вимог безпеки, пов’я­заних з тематикою і особливостями проведення цих занять.

Повторний інструктаж проводиться з працівниками на робо­чому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

а) на роботах з підвищеною небезпекою – одного разу на 3 місяці;

б) для решти робіт – одного разу на 6 місяців.

Позаплановий інструктажпроводиться:

а) з працівниками – на робочому місці або в кабінеті охорони праці;

б) при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці;

в) при зміні технологічного процесу, зміні або модернізації устат­кування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

г) при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

д) при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт, що виконуються працівником;

е) при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 кален­дарних днів – для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – 60 днів.

З вихованцями, учнями, студентами – в кабінетах, лабораторіях, майстернях тощо при порушеннях ними вимог нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Цільовий інструктажпроводиться з працівниками:

а) при ліквідації аварії, стихійного лиха;

б) при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск, роз­по­рядження або інші документи.

Особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу ре­єстрації інструктажів з питань охорони праці про проведення пер­винного, повторного, позапланового та цільового інструктажів, тут же робиться запис про допуск до роботи та ставляться підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував. Журнал нумерується, шнурується і скріплюється печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-до­пуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску (в журналі реєстрації інструктажів – необов’язково).

Первинний, повторний, позаплановий і цільовийінструктажі за­вершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила ін­структаж.

У разі незадовільних результатів перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів для працівника протягом 10 днів додат­ково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

За незадовільних результатів перевірки знань після цільового ін­структажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна пере­вірка знань при цьому не дозволяється.

Основні вимоги до проведення інструктажів подані в таблиці 4.

Таблиця 4

← Предыдущая страница | Следующая страница →