Поделиться Поделиться

Міжгалузеві нормативні акти

25. Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию. – № 104273. – Утв. Минздравохранения СССР.

26. Санитарные нормы проектирования промышленных предприя­тий. – СН245-71. – Утв. Минздравохранения СССР.

Міждержавні стандарти системи безпеки праці

27. ГОСТ 120.003-74 «ССБТ Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

28. ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

29. ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре­бо­ва­ния к воздуху рабочей зоны».

30. ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к прове­де­нию контроля».

31. ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

32. ГОСТ 12.1.012-90 «ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования».

33. ГОСТ 12.1.019-79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требо­вания и номенклатура видов защиты».

34. ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Классификация».

35. ГОСТ 12.1.036-81 «ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях».

36. ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Об­щие требования безопасности».

37. ГОСТ 12.2.061-81 «ССБТ. Оборудование производственное. Об­щие требования безопасности к рабочим местам».

Державні стандарти України з безпеки праці

38. ДСТУ 2156-93 «ССБП. Безпечність промислових підприємств. Тер­мін і визначення».

39. ДСТУ 2272-93 «ССБП. Пожежна безпека. Термін і визначення».

40. ДСТУ 2293-93 «ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення».

41. ДСТУ 2300-93 «ССБП. Вібрація. Терміни та визначення».

42. ДСТУ 2325-93 «ССБП. Шум. Терміни та визначення».

Підручники і навчальні посібники

43. Гондзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підруч. – 3-є вид. – К.: Каравела, 2006. – 392 с.

44. Геврик Є.О. Охорона праці: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 280 с.

45. Грищук М.В. Основи охорони праці: Підруч. – К.: Кондор, 2005. – 240 с.

46. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 215 с.

47. Керб Л.П. Основи охорони праці: Навч. метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. – К.: КНЕУ, 2001. – 252 с.

48. Осокін В.В., Сорока І.В., Жидков В.В. Охорона праці у торгівлі: Підруч. для студ. торговельно-економічних і комерційних вищих навч. закладів. – Київ–Донецьк, 1999. – 192 с.

49. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 176 с.

50. Шеляков О.П., Оберемок В.М., Шевченко А.А. Охорона праці: Навч. посіб. для студентів кооп. вищих навч. закладів. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 1999. – 230 с.

51. Шеляков О.П., Оберемок В.М. Охорона праці (безпека праці при експлуатації технологічного обладнання та пожежна безпека): Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. – Полтава: РВВ, 2001. – 140 с.

52. Житецький В.Ц., Житецька М.Є. Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести та відповіді: Навч. посіб. – К.: Основа, 2003. – 128 с.


ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................. 3

Навчальна програма...................................................................... 5

Тематичні плани дисципліни......................................................... 6

Зміст дисципліни «Безпека життєдіяльності змістового
модуля 3 «Охорона праці» за темами.......................................... 8

Тема 1. Вступ. Законодавча та нормативна база України про
охорону праці.................................................................... 8

Тема 2. Державне управління охороною праці та організація
охорони праці на виробництві.......................................... 9

Тема 3. Навчання з питань охорони праці.................................... 9

Тема 4. Державний нагляд і громадський контроль за
охороною праці............................................................... 10

Тема 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 10

Тема 6. Умови праці на виробництві.......................................... 11

Тема 7. Виробничі шкідливості, методи захисту від їхнього негативного впливу 12

Тема 8. Основи техніки безпеки.................................................. 15

Тема 9. Основи пожежної безпеки.............................................. 18

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни..................... 20

Індивідуальні завдання.............................................................. 236

Карта самостійної роботи студента.......................................... 239

Завдання контрольних робіт і методичні рекомендації
щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання..... 241

Завдання контрольної роботи................................................... 242

Порядок і критерії оцінювання знань студентів....................... 244

Тестові завдання......................................................................... 253

Перелік теоретичних питань, що охоплює зміст робочої
програми змістового модуля 3 «Охорона праці».................... 264

Приклад побудови екзаменаційного білета.............................. 268

Додатки..................................................................................... 269

Список рекомендованої літератури......................................... 284

Міжгалузеві нормативні акти - Инвестирование - 1


[1] Методико-фізіологічна класифікація за важкістю (Метод. рекомендації. – М.: НИИ труда, 1984).

* При проведенні вступного інструктажу в закладах освіти з особами, яким не ви­пов­нилось 14 років, не заповнюється.

* Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.

* Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.

* Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9-го класу.

← Предыдущая страница | Следующая страница →