Поделиться Поделиться

Мінімізація довгострокових середніх витрат

Між середніми сукупними витратами короткострокового і довгострокового періоду існує певний зв’язок. Крива довгострокових середніх витрат Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 1 будується на основі кривих короткострокових середніх сукупних витрат Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 2 . Відображаючи дію закону спадної віддачі, короткострокові Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 3 мають U – подібну форму. Нижня точка кривої Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 3 показує ефективний масштаб виробництва для підприємства з заданою технологією. Якщо фірма буде нарощувати обсяг випуску за межі цієї точки за незмінної технології, середні сукупні витрати почнуть зростати, ефективність виробництва втрачається. Тому в умовах стійкого підвищення попиту на продукцію фірмі потрібно змінити технологію і потужності. Витрати на основний капітал відповідно зростуть, а підприємство перейде на нові масштаби виробництва – з малого перетвориться на середнє, а потім – на велике.

За цих умов фірмі необхідно відшукати для кожного технологічного рівня такий обсяг випуску, за якого середні сукупні витрати були б мінімальними. Завдання ускладнюється наявністю постійного, зростаючого і спадного ефектів масштабу. Постійний ефект масштабу спричиняє незмінність довгострокових середніх витрат, зростаючий ефект масштабу дає економію витрат на масштабі, тобто витрати на одиницю продукції зменшуються з нарощуванням обсягів випуску, а у випадку спадного ефекту масштабу маємо втрати на масштабі, – середні витрати зі збільшенням обсягу випуску зростають. В кожній з цих тенденцій крива довгострокових витрат Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 5 має іншу форму.

Рис. 7.8 ілюструє побудову довгострокової кривої середніх витрат для випадку постійного ефекту масштабу. Якщо фірма хоче випускати невеликий обсяг продукції, то їй треба будувати підприємство з рівнем виробництва Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 6 , який відповідає мінімальним середнім витратам, що встановлюються в точці перетину кривих Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 7 і Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 8 . Якщо попит на продукцію зростає і фірма має намір розширити виробництво, то їй краще побудувати підприємство середнього розміру: за наявності постійного ефекту масштабу середні витрати залишаться тими ж самими лише для обсягу виробництва Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 9 . Будь-який проміжний між Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 10 і Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 11 рівень виробництва дасть більші середні витрати. Так само для великого підприємства треба обрати рівень випуску Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 12 , оскільки для будь-якого обсягу між Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 13 і Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 12 витрати будуть більшими.

Абсциси точок перетину кривих Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 3 показують обсяги виробництва, за яких доцільно здійснити зміну його масштабу. Ламана лінія, що з’єднує криві довгострокових середніх витрат між точками перетину (позначена на графіку насічками), і є кривою довгострокових середніх витрат.

Ламана конфігурація пов’язана з дискретністю технологій і масштабів виробництва. Але якщо припустити, що масштаб виробництва змінюється безперервно, то крива довгострокових середніх витрат буде плавною. Її визначають мінімальні значення середніх сукупних витрат короткострокового періоду: Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 16 . З’єднавши точки найменших витрат в кожному з розмірів підприємства, одержимо криву довгострокових середніх витрат. В умовах постійного ефекту масштабу це буде горизонтальна лінія Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 5 .

Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 18 Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 19 Рис. 7.9. ілюструє випадок зростаючого ефекту масштабу, або економію на масштабі на низьких обсягах випуску, які на вищих обсягах виробництва переходять у спадний ефект масштабу, або втрати на масштабі. Крива Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 5 тут має U – подібну конфігурацію. Причиною її є змінний характер ефекту масштабу.

Крива довгострокових граничних витрат Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 21 не огинає короткостроко­вих кривих Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 22 . Кожна точка на кривій Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 21 показує граничні витрати найекономнішого варіанту підприємства для всіх можливих розмірів. Крива Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 21 перетинає криву Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 5 в точці її мінімуму. Обидві криві пологіші, ніж аналогічні криві короткострокового періоду.

Існує декілька причин виникнення економії на масштабі, які сприяють підвищенню ефективності виробництва, отже, і зниженню витрат на одиницю продукції: спеціалізація праці; спеціалізація управлінського персоналу; технічний прогрес; виробництво побічної продукції з відходів основного виробництва; неподіль­ність виробництва. Втрати на масштабі, як правило, пов’язані з труднощами управління: ефективність рішень падає, а середні витрати виробництва зростають.

На основі вивчення ефекту масштабу вчені створили концепцію мініма­льного ефективного розміру Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 26 , яка допомагає встановити оптимальні розміри підприємств в окремих галузях за різних випадків ефекту масштабу.

Мінімальний ефективний розмір – це той найменший обсяг виробництва, за якого фірма може мінімізувати свої довгострокові середні витрати.

Рис. 7.10 а) представляє ситуацію, коли зростаючий ефект масштабу незначний і швидко себе вичерпує, тому мінімальний ефективний розмір фірми від­повідає невеликим обсягам виробництва. В таких галузях існує значне число віднос­но дрібних виробників, а великі фірми не будуть більш ефективними. Це – типова галузь вільної конкуренції. Сюди можна віднести хлібопекарську, швейну, взуттєву і інші галузі легкої промисловості, а також багато видів роздрібної торгівлі.

Рис. 7.10 б) представляє ситу­ацію, коли економія на масштабі шви­дко наростає, а далі до значних об­сягів виробництва зберігаються незмінні витрати. В такій галузі фірма досягає мінімуму середніх витрат на відносно низьких обсягах виробництва Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 27 , тому буде конкурентоспроможною поряд з середніми і великими підпри­ємствами, які мають такі ж середні витрати (на відрізку Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 28 ). В галузях з такими умовами фор­мування середніх витрат можуть співіснувати підприємства різних роз­мірів, вони будуть однаково ефектив­ними. Такими є галузі, що виробляють меблі, книги та ін.

Мінімізація довгострокових середніх витрат - Инвестирование - 29 Рис. 7.10 в) ілюструє ситуацію тривалого зростаючого ефекту масштабу. Мінімальних витрат підприємство може досягти за дуже великих обсягів виробництва. Дрібні фірми не зможуть забезпечити таких низьких витрат, тому будуть неконкуретноспроможними і нежиттєздатними. В реальному житті такі тенденції можна спостерігати в автомобілебудівній, алюмінієвій, сталеплавильній і т.п. галузях важкої промисловості. В цих галузях виробництво може зо­середитись в одній фірмі, яка забезпечує весь попит з мінімальними ви­тратами. Така ринкова ситуація називається природною монополією.

Позитивний і негативний ефекти масштабу є найважливішими факторами, які визначають структуру кожної га­лузі і рівень розвитку конкуренції в ній.

← Предыдущая страница | Следующая страница →