Поделиться Поделиться

Місце розташування, розміри, спеціалізація та організаційна структура підприємства

ВСТУП

Серед найважливіших зернових культур озима пшениця за посівними площами займає в Україні перше місце і є головною продовольчою культурою. Це свідчення великого народногосподарського значення озимої пшениці, її необхідності у задоволенні людей високоякісними продуктами харчування.

Найважливіше завдання на перспективу для будь-якого підприємства - зростання врожайності й поліпшення якості зерна на основі інтенсифікації виробництва.

Озима пшениця широко вирощується в Україні із застосуванням сучасної інтенсивної технології, яка полягає в оптимізації умов вирощування пшениці на всіх етапах росту та розвитку рослин. Вона передбачає розміщення культур після кращих попередників, використання інтенсивних сортів і застосування добрив на заплановану врожайність, інтегровану систему захисту рослин від бур’янів, хвороб та шкідників. Важливою умовою підвищення врожайності пшениці є використання для сівби високоякісного насіння кращих районованих сортів, пристосованих до місцевих умов вирощування.

В аграрній економічній науці не в повній мірі розглянуть проблему ефективності чи окремі її аспекти. Істотний внесок у розвиток теорії та практики оцінки ефективності виробництва й діяльності на рівнях народного господарства і підприємства зробили С. П. Азізов, П. К. Канівський, В. М. Скупий [1], Д. П. Богиня [2], І. М. Бойчик [3], С. Ю. Вiгуржинська [4], В. Г. Васильков [5], М. П. Володка, І. М. Пасічник [7], Г. П. Жемела, В. І. Шемавньов, О. М. Олекскж [8], О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко [9], Л. І. Нечаюк, Н. О. Телеш [11], А. І. Носатовський [12], О.М. Паламарчук, Г. М. Паламарчук [13], . В. М. Петров [14], В. О. Протопопова, А. Н. Полонський [18].

Метою даного курсового проекту є вдосконалення організації виробництва озимої пшениці.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

- визначення розмірів виробництва озимої пшениці та її значення в економіці підприємства;

- вдосконалення організації основних трудових процесів, зберігання, переробки та реалізації озимої пшениці;

- обґрунтувати раціональні розміри виробництва озимої пшениці в плановому періоді;

- вдосконалення організації праці та її оплати при виробництві озимої пшениці;

- оцінка та підвищення економічної ефективності виробництва озимої пшениці на підприємстві.

Об’єктом дослідження є виробництво озимої пшениці державного підприємства ПАФ «ПЕТРІВКА» Глобинського району, Полтавської області.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти підвищення економічної ефективності, вдосконалення організації та перспективи розвитку виробництва озимої пшениці.

Документальною основою курсового проекту прийнято: бухгалтерсько-статистична звітність, річні звіти ПАФ «ПЕТРІВКА», нормативні та спеціальні довідники з планування та економіки, технологічна документація, експерименти і спостереження автора.


РОЗДІЛ 1

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ В ПІДПРИЄМСТВІ

Місце розташування, розміри, спеціалізація та організаційна структура підприємства

Приватна агрофірма «ПЕТРІВКА» є самостійним господарюючим суб’єктом, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку, заснованим рішенням засновника на його власності з правом найняття робочої сили.

Підприємство створений і діє у відповідності до Законів України "Про підприємства» [17], «Про підприємництво» [16], «Земельним кодексом України» [9] та згідно іншого чинного законодавства України.

Засновником підприємства є Новосел Світлана Василівна.

Найменування підприємства: Приватна агрофірма «ПЕТРІВКА», скорочене – ПАФ «ПЕТРІВКА». Юридична адреса агрофірми: 39030, с. Петрівка, Глобинського району, Полтавської області.

ПАФ «ПЕТРІВКА» Глобинського району, Полтавської області, розташоване у східній частині Глобинського району, за 30 км. від райцентру та за 100 км до м. Полтава. Вона знаходиться в лісостеповій зоні. Ґрунти родючі, переважно чорноземи. У лісостеповій зоні переважає підтип типових чорноземів, що мають 6 - 9 % гумусу, найбільшу потужність (до 1,5 м) і найбільшу родючість. Чорноземна зона найбільш освоєна, у ній вирощуються всі районовані сільськогосподарські культури, особливо ефективно ці ґрунти використовуються під зернові високої якості, соняшник, цукровий буряк.

Клімат в якому розташована агрофірма помірно-континентальний. Характеризується високою амплітудою температури повітря, малою сумою опадів і слабкими вітрами. Клімат – помірно-континентальний. Зима м’яка з переважно похмурою погодою і частими відлигами. Морози звичайно невеликі. Абсолютний мінімум - в січні -35 °С. Тривалість безморозного періоду в регіоні в різні роки сильно змінюється і коливається від 155 до 183 днів. Літо тепле, в окремі роки жарке і посушливе. Дні, звичайно, з мінливою хмарністю і слабким вітром; ночі ясні, тихі і прохолодні. Абсолютний максимум температури зареєстрований в липні - серпні +37 °С. Середньорічна температура +8 - 12 °С. Це безпосередньо впливає на урожайність сільськогосподарських культур, а в подальшому на прибуток підприємства.

Метою діяльності підприємства є виробництво товарної сільськогосподарської продукції, її переробки і реалізація, насичення ринку якісними товарами та послугами, інші види господарської діяльності для отримання прибутку.

Основним предметом діяльності підприємства є: вирощування зернових, технічних та решти культур не віднесених до інших класів рослинництва, розведення свійської птиці, виконання будівельних, монтажних, ремонтних, транспортних та інших робіт, надання послуг населенню та суб’єктам підприємницької діяльності та інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству.

Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації та здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та Статутом [20].

ПАФ «ПЕТРІВКА» має відокремлене майно, може від свого імені набувати прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді, а також має самостійний баланс, розрахунковий валютний та інші рахунки в банках, фірмову марку і товарний знак, які реєструються в установленому порядку, печатку зі своїм найменуванням.

Управління підприємством здійснює його засновник або уповноважена ним особа. Всі рішення засновника є обов’язковими для виконання працівниками підприємства, крім випадків, якщо це рішення суперечить чинному законодавству.

Майно підприємства формується за рахунок особистих внесків засновника, прибутків, одержаних від виробничої та комерційної діяльності господарства, а також інших надходжень і власності засновника. Фірма може брати в оренду або користування земельні або майнові паї громадян, має право надавати і передавати підприємствам, установам, організаціям і громадянам обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування, належне йому на праві власності, майно. Статутний фонд складає 7081230 грн, який формується за рахунок разової передачі засновником майна і коштів, що є його власністю.

Підприємство в процесі своєї діяльності у відповідності до чинного законодавства використовує земельні угіддя, передані йому засновником та власниками земельних паїв або набуті.

Проаналізуємо більш детально склад земельних угідь на основі таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

← Предыдущая страница | Следующая страница →