Поделиться Поделиться

Мовні кліше для складання розширеної анотації

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Загальні правила оформлення

Загальні положення

Роботу виконують, дотримуючись вимог чинних державних стандартів [1–5]. З огляду на високі вимоги нормативних документів, необхідно неухильно дотримуватися порядку подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій, а також правил оформлення роботи.

При написанні роботи студент повинен обов'язково покликатися на авторів i джерела, із яких запозичив матеріали або окремі результати. Використовуючи ідеї або розробки, що належать також співавторам, разом із якими були написані наукові праці, студент повинен відзначати цей факт у роботі.

У роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів,бездоказових тверджень, тавтологій.

Роботу подають на підпис відповідальному за нормоконтроль у незшитому вигляді.

Завдання дипломної роботи студент узгоджує з керівником, який відповідає за її зміст і своїм підписом на титульному аркуші підтверджує правильність виконання.

Основні правила оформлення тексту роботи

Текст роботи друкують на одному боці білого паперу формату А4. Весь текст необхідно вирівнювати по ширині сторінки. Абзацний відступ повинен бути однаковим упродовж усього тексту роботи й дорівнювати 1,25 см. Не проставляють додаткових відступів у тексті перед і після абзаців.

У всьому тексті, включаючи заголовки, використовують 14-й кегль шрифту, гарнітура Times New Roman. У таблицях, написах на рисунках і в текстах комп’ютерних програм можна використовувати 12-й кегль і міжрядковий інтервал 1,0 як виняток.

Міжрядковий інтервал 1,5.

Поля в роботі повинні мати такі розміри: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Усі лінії, літери, цифри та інші знаки мають бути чіткими, однаково чорними й насиченими впродовж усього тексту. Окремі слова, формули, знаки, які вписують до надрукованого тексту, мають бути чорного кольору. Щільність вписаного тексту має максимально наближуватися до щільності основного зображення.

Обсяг основного тексту випускної роботи бакалавра з економічних спеціальностей – 80–95 с. (не включаючи розділ із охорони праці, список використаних джерел і додатки).

Програмні документи повинні бути роздруковані на аркушах формату А4. Їхвключають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи й розміщують, як правило, у додатках.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою й нанесенням на тому самому місці або між рядками виправленого тексту (фрагмента рисунка) машинописним способом або від руки (не більш ніж 2 виправлення на сторінці). Виправлення повинні бути чорного кольору.

Структурний поділ

Структурні частини роботи:

· титульний аркуш (додаток А);

· завдання (додаток Б);

· анотація;

· зміст (додаток В);

· вступ;

· основна частина (розділи);

· висновки;

· список використаних джерел (додаток Г);

· додатки (за необхідності).

До змістУ включають: вступ; назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки; список використаних джерел; назви додатків і номери сторінок, на яких починається матеріал.

Між структурними частинами роботи повинен простежуватися чіткий логічний зв’язок, тобто розділи мають бути пов’язані між собою й починатися з короткого опису питань, що розкриваються в цьому розділі в їхньому взаємозв'язку з попередніми й наступними розділами.

Наприкінці кожного розділу обов’язково формулюють висновки(напр., Висновки до розділу 1) зі стислим викладенням наукових і практичних результатів тієї частини дослідження, що була розглянута в цьому розділі. У висновках не слід переказувати те, що було зроблено в розділі, а сформулювати, що з цього випливає.

У ВИСНОВКАХдо всієї роботинаводять оцінку одержаних результатів роботи або її окремого етапу (негативних також) з урахуванням світових тенденцій вирішення поставленої задачі; можливі галузі використання результатів роботи; народногосподарську, наукову, соціальну значущість роботи.

Вступ і висновки не можна ділити на підрозділи, пункти та підпункти.

Перелік джерел, на які є покликання в основній частині роботи, наводять у кінці тексту, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути покликання. Порядкові номери описів у переліку є покликаннями в тексті (номерні покликання), записаними в квадратних дужках. Бібліографічні описи покликань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи. Зразок оформлення покликань наведено в додатку В.

8.1.3.1 Анотація

Мова анотації має бути лаконічною, простою та зрозумілою.

Обсяг – 1 сторінка.

Анотація повинна містити:

– відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість частин пояснювальної записки, кількість використаних джерел;

– текст анотації;

– перелік ключових слів (10–15).

Текст анотації має відображати:

– об'єкт дослідження або розроблення;

– мету роботи;

– метод чи методологію проведення роботи;

– результати роботи;

– основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики;

– ступінь впровадження;

– рекомендації з впровадження або підсумки впровадження результатів НДР;

– галузі застосування;

– економічну ефективність або значимість роботи;

– прогнозні припущення про розвиток об'єкта дослідження.

Мовні кліше для складання розширеної анотації

Дипломна робота присвячена (темі, питанню, проблемі)...

У дипломній роботі досліджується (розглядається, аналізується)...

У дипломній роботі дається характеристика...

Використовуючи (що?), автор викладає...

Головна увага звертається на...

У дипломній роботі особливо підкреслено, що...

Детально (докладно) описується...

У дипломній роботі наведено результати...

У дипломній роботі викладено теорію (історію, методику, проблему)...

← Предыдущая страница | Следующая страница →