Поделиться Поделиться

Модуль І. Основи агрономії. Польове та лучне кормовиробництво: Лекцій – 8 годин, практичних – 8 годин, самостійних –108 годин

Міністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА України

Миколаївський НАЦІОНАЛЬНИЙ аграрний університет

Факультет агротехнологій

Кафедра рослинництва та садово-паркового господарства

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РОСЛИННИХ КОРМІВ

робочий зошит

для студентів денної форми навчання

напряму підготовки 6.090102 «ТВППТ»

Студента (ки) __________ курсу

____________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Миколаїв


УДК 633.3

ББК 42.22

Т 38

Друкується за рішенням науково-методичної ради Миколаївського національного аграрного університету від 19 березня 2014 р., протокол № 7

Укладач:

Н. В. Маркова - канд. с.-г. наук, доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського національного аграрного університету
  -

Рецензенти:

О. М. Дробітько - канд. с.-г. наук, голова ФГ «Олена» Братського району Миколаївської області
В. В. Гамаюнова - д-р. с.-г. наук, професор, завідувач кафедри землеробства Миколаївського національного аграрного університету

Миколаївський національний аграрний університет, 2014

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………
1. Однорічні та багаторічні трави польового травосіяння.……………..
2. Нетрадиційні кормові культури……………………………………….
3. Однорічні кормові культури різних родин у кормовому конвеєрі….
4. Зелений конвеєр………………………………………………………..
5. Умови приготування високоякісного силосу…………………………
6. Технології заготівлі сіна, сінажу, трав’яного борошна та інших грубих кормів……………………………………………………………  
  Контрольні питання до іспиту.…………………………………………
  Список рекомендованої літератури……………………………………

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Технологія виробництва рослинних кормів» як складова частина ОПП підготовки бакалаврів напряму 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» вивчає основи сучасних технологій заготівлі кормів, вибір оптимальних варіантів для конкретних природних та господарських умов з метою збільшення виробництва і покращання якості кормів, підвищення ефективності галузі тваринництва.

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти мають набути знань та навичок з організації раціональних способів заготівлі, зберігання та використання рослинних кормів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати : сучасну класифікацію кормових засобів; кормову цінність різних видів кормів; енергозберігаючі технології вирощування, заготівлі, зберігання та підготовки до використання кормів у годівлі тварин; технологічні аспекти заготівлі та використання кормів у зоні радіоактивного забруднення; технології приготування комбікормів для різних видів тварин, птиці, риб; особливості створення, використання догляду за культурними природними пасовищами; методики визначення врожайності; ботанічного складу пасовищ; методики відбору кормових засобів для визначення їх якості; методи обліку кормів; методику складання схем зеленого конвеєра для тварин, птиці із урахуванням їх виду, породи,продуктивності, фізіологічного стану; еколого-зоотехнічні вимоги до якості та використання кормових засобів;

вміти : впроваджувати у виробництво екологічно-чисті, енергозберігаючі технології вирощування, заготівлі, зберігання та підготовки кормів до згодовування в раціонах тварин, птиці, риб; вибирати найбільш економічно і енергетично вигідні методи підготовки кормів до згодовування в раціонах, що поліпшують перетравність поживних речовин, смакові якості та збільшують кількісне споживання кормових засобів; використовувати методи консервування для якісного зберігання кормів; складати технологічні карти заготівлі кормів; проводити облік кормових запасів; аналізувати технології вирощування, заготівлі, зберігання та використання кормів у раціонах тварин; розробляти екологічно-чисті схеми зеленого конвеєра із залученням мало поширених культур; аналізувати стан лучного та польового кормовиробництва в господарствах різних форм власності; визначати якість кормів та придатність їх до використання органолептичним, лабораторними методами.

Дисципліна «Технологія виробництва рослинних кормів» планується на другому курсі у вигляді лекційних, практичних і самостійних занять.

Обсяг дисципліни для студентів напрямку підготовки 6.090102 «ТВППТ» становить 180 годин або 5,0 кредитів, у тому числі 16 годин – лекційних, 16 годин – практичних і 148 годин – самостійних занять.

Дисципліна «Технологія виробництва рослинних кормів» складається з 2-х блоків змістових модулів (основних їх розділів), що містять близькі за змістом теми лекцій та практичних занять, індивідуальні завдання та інші організаційні форми навчального процесу.

Модуль І. Основи агрономії. Польове та лучне кормовиробництво: Лекцій – 8 годин, практичних – 8 годин, самостійних –108 годин.

Модуль ІІ. Рослинні корми та їх характеристика: Лекцій – 8 годин, практичних – 8 годин, самостійних 40 годин.

Розподіл навчального часу за темами практичних занятьнаведено в таблиці 1.

Таблиця 1

← Предыдущая страница | Следующая страница →