Поделиться Поделиться

Модуль ІІ – Змістовний модуль 4

1. Адсорбція це накоплениеоднієї речовини на поверхностиіншою.

2. Дисперсна система типу Т/Р називається суспензия .

3. Частинки розчиненої речовини в істинному розчині мають розміри 10ˉ¹ºм.

4. Коагуляцію позитивно зарядженого золя викликають анионы .

5. Розчини біополімерів є термоден. устойчивость в ВМСсистемами.

6. Абсорбція це накоплениеоднієї речовини в объеме другого.

7. Дисперсна система типу Р/Р називається эмульсия .

8. Частинки дисперсної фази колоїдного розчину мають розміри 10-9 – 10-7 м.

9. Коагуляцію негативно зарядженого золя викликають катионы .

10. Ущільнення розчину ВМС з часом з виділенням рідкої фази називається синерезис .

11. ПАР накопичуються на поверхности .

12. Дисперсна система типу Г/Р називається аэрозоль .

13. Частки дисперсної фази грубодисперсної системи мають розміри больше 10-7 м.

14. Ядром міцели є нерастворимый продукт реакции (осадок)продукт реакції.

15. Зворотне руйнування структури гелю називається тиксотропия .

16. ПІР накопичуються внутри .

17. Дисперсна система типу Т/Т називається золь .

18. При розмірі частинок дисперсної фази менш ніж 10-9 м, система відноситься до к истинным розчинів.

19. Нерозчинний продукт реакції в міцелі є ядро .

20. Ізоелектрична точка це рН при котором молекула не заряжена.

21. Позитивно адсорбуються на поверхні води ПАВ.

22. Дисперсна система типу Р/Т називається твердая эмульсия.

23. При розмірі частинок дисперсної фази 10-7–10-9м, система відноситься до к колоиднымрозчинів.

24. Потенціалвизначальним іоном є іон спільний для ядрата стабилизатора.

25. Необмежене набрякання ВМС закінчується утворенням раствора.

26. Негативно адсорбуються на поверхні води ПИВ.

27. Дисперсна система типу Г/Т називається пористые тела.

28. При розмірі часток дисперсної фази більше 10-7 м, система є грубодисперсные.

29. Речовина, яка присутня у надлишку в колоїдній системі називається стабилизатор.

30. Обмежене набрякання ВМС закінчується утворенням геля.

31. Для ПАР адсорбція (Г) больше 0.

32. Дисперсна система типу Т/Г називається аэрозоль.

33. Колігативні властивості у колоїдних розчинах виражені меньшеніж у істинних.

34. Стабілізатор − це речовина, яка присутня в колоїдній системі у избытке.

35. Мінімальна ступінь набрякання ВМС спостерігається при рН ИЕТ.

36. Для ПІР адсорбція (Г) меньше 0.

37. Дисперсна система типу Р/Г називається аэрозоль.

38. Ефект Тіндаля спостерігається за рахунок оптические свойства (рассеивание).

39. У міцелі, яка отримана за реакцією H2SO4 + BaCl2 ® ядром є ВаSO4 .

40. При рН=ІЄТ ступінь набрякання минимальная.

41. ПАР снижаетсяповерхневе натягнення води.

42. Для золя – дисперсна фаза твердая, дисперсійне середовище твердое.

43. Рух частинок дисперсної фази відносно середовища в електричному полі називається электрофорез.

44. У міцелах, отриманих за реакцією AgNO3 + NaCl ® ядром є АgCl.

45. Кінетична стійкість дисперсних систем − це способность нахож. во взвешенном состоянии.

46. *ПІР увеличиваютповерхневе натягнення води.

47. *Для емульсії – дисперсна фаза жидкая,дисперсійне середовище жидкое.

48. *Рух дисперсійного середовища відносно фази в електричному полі називається электроосмос.

49. *У міцелах, отриманих за реакцією CaCl2 + Na2SO4 ®, ядром є СаSO4.

50. *Агрегативна стійкість дисперсних систем – це способность не слипаться .

51. Які з речовин є поверхнево-активними? AlCl3, NаOH, C3H7 – NH2, CH3COOH .

52. Для піни – дисперсна фаза газ , дисперсійне середовище жидкость.

53. Електрофорез – це рух фазывідносно среды під дією електричного поля.

54. У міцелах, отриманих за реакцією Na2CO3 + CaCl2 ® , ядром є СаСО3.

55. Розчини біополімерів є истинными растворимымисистемами.

56. З наведених речовин: CH3OH, С2Н5ОН, С3Н7ОН, С4Н9ОН, найбільше значення величини поверхневої активності має С4Н9ОН .

57. Для аерозоля газдисперсна фаза, дисперсійне середовище жидкость.

58. Електроосмос – це рух среды відносно фазы під дією електричного поля.

59. Заряд гранули залежить від заряду потенциал опред. ионов.

60. Ущільнення розчину ВМС з часом з виділенням рідкої фази називається синерезис.

61. Оберіть ПІР: С3Н7СООН; СuSO4 ; C5H11 – NH2; CH3COOH.

62. Молоко відноситься до дисперсних систем типу эмульсия(и).

63. Частинки розчиненої речовини в істинному розчині мають розміри 10ˉ¹º и меньше.

64. Коагуляційна здатність іону залежить від величины эго заряда.

65. Розчини біополімерів є истин. растворяющ. системами.

66. Молекула ПАР має полярнаголову, неполярныйхвіст.

67. Мильна піна відноситься до эмульсия.

68. Частинки дисперсної фази колоїдного розчину мають розміри 10-9 – 10-7 м.

69. Який з іонів: Al3+ ; Ca2+; K+ має більшу здатність до коагуляції для негативно зарядженого золя.

70. Ізоелектрична точка – це рН при котором аминокислота или белок не заряжены.

71. Зовнішня поверхня клітинної мембрани утворена гидрофильнымигрупами ліпідів.

72. Активоване вугілля використовується для адсорбції з полярныхрозчинників.

73. Частинки дисперсної фази грубодисперсної системи мають розміри больше 10-7 м.

74. Який з іонів: Са2+ або SO42-викликає коагуляцію позитивно зарядженого золю?

75. Необмежене набрякання ВМС закінчується утворенням раствора.

76. Внутрішня поверхня клітинної мембрани утворена гидрофобнымигрупами ліпідів.

77. Вода чи олія має більший поверхневий натяг?Вода.

78. При розмірі частинок дисперсної фази менш ніж, 10-9 м, система відноситься до истиннымрозчинів.

79. Який з іонів: РО43- абоAl3+викликає коагуляцію негативно зарядженого золю?

80. Обмежене набрякання ВМС закінчується утворенням геля.

← Предыдущая страница | Следующая страница →