Поделиться Поделиться

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH

Лабораторна робота МТ-1

ЦСП-PDH вищих рівнів ієрархії

1 Мета лабораторної роботи

Вивчити принципи побудови ТЦСП і ЧЦСП, а також основні характерис-

тики цих ЦСП.

2 Домашнє завданняВідповісти на контрольні запитання.

Розв'язати наступну задачу. Визначити наступні параметри фреймів ВЦСП

і ТЦСП:

тривалість циклу передачі Тц,

тривалість субциклу (групи) Тсуб,

кількість символів (кількість біт) у субциклі Nсуб,

кількість символів (біт) у циклі передачі Nц,

тривалість тактового інтервалу Тт,

тривалість імпульсів лінійного сигналу Ти,

тактову частоту системи fт,

швидкість передачі цифрового потоку системи В,

ширину смуги частот системи fикм,

пропускну здатність цифрового каналу в циклі передачі системи Вцк.

Підготувати структурну схему ТВГ.

По рекомендованій літературі ознайомитись з основними характеристиками

ВЦСП, ТЦСП, ЧЦСП та виписати їх у робочий зошит.

3 Контрольні запитання

Чим відрізняються цифрові потоки різних гілок, але однакових рівнів ієрар-

хії?

Який спосіб об'єднання цифрових потоків (за методом групування й спів-

відношення частот об'єднуваних потоків) використовують при побудові ци-

клів передачі ПЦСП, ВЦСП, ТЦСП і ЧЦСП?

Який метод вирівнювання швидкостей прийнято при побудові циклів пере-

дачі ЦСП-PDH вищих ступенів ієрархії?

З якою метою до циклу передачі вводяться службові символи?

Як визначити швидкість передачі і смугу частот лінійного тракту ЦСП?

Якими чинниками визначається довжина ділянки регенерації ЦСП на мета-

левому кабелі?

Чим відрізняються структурні схеми ТВГ (ЧВГ) від ВВГ?

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2Мультиплексні технології в ЦСП

Лабораторне завдання

Визначити параметри фрейма ЧЦСП.

Визначити відсоткове співвідношення службових символів у циклі передачі

ПЦСП, ВЦСП, ТЦСП, ЧЦСП.

Визначити максимальну сумарну швидкість передачі цифрового сигналу

ЦС у цифровому каналі ЦК циклу передачі ТЦСП.

Визначити, як змінюватиметься довжина ділянки регенерації з заміною

ТЦСП (ВЦСП) на ЧЦСП (ТЦСП).

Використовуючи високошвидкісний модем ВМ типу ДОФМ (КАМ-256),


визначити, яким груповим (первинним, вторинним, третинним...) та ліній-

ним трактом АСП можна передавати цифровий потік Е1 (Т1), Е2 (Т2) й т.д.

Тип ВМ і використовуваний тракт АСП задається викладачем.

5 Ключові положення

Формування циклів передачі ВЦСП, ТЦСП і ЧЦСП графічно подано на

відповідному рисунку. Видно, що:

Цикл ВЦСП поєднує чотири потоки ПЦСП;

Цикл ТЦСП поєднує чотири потоки ВЦСП;

Цикл ЧЦСП поєднує чотири потоки ТЦСП;

В кожен новий цикл додаються службові біти;

Тривалість циклу ТЦСП дорівнює 0,5 тривалості циклу ВЦСП;

Тривалість циклу ЧЦСП дорівнює 0,25 тривалості циклу ТЦСП.

Зменшення тривалості циклу зі збільшенням ступеня ієрархії збільшує

частоту проходження синхрослів й оптимізує роботу системи циклової синхро-

нізації.

У першій групі (12 біт) – сигнал циклової синхронізації ЦС

В другій групі (12 біт):

В третій групі (12 біт):

Рисунок 1.1 - Функції службових бітів фрейма ТЦСП

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 5

№ розряду Р 1 ... 4 5 ... 6 9 ... 12
Функції Р 1 символ КСС СЛС КС Виклик СЛС 2 символ КСС

№ розряду Р 1 ... 4 5 ... 8 9 ... 12
Функції Р 3 символ КСС ДИ ОСС


Мультиплексні технології в ЦСПУ першій групі (12 біт):

В другій групі (4 біти):

В третій групі (4 біти):

В четвертій групі (8 біт):

Рисунок 1.2 - Функції службових бітів фрейма ЧЦСП

Для передачі ЦП каналами й трактами АСП використовують високошви-

дкісні модеми, за допомогою яких основна смуга частот вихідного цифрового

сигналу перетворюється на смугу частот наданого тракту. Для ефективного пе-

редавання таких сигналів потрібні високошвидкісні модеми (ВМ), які забезпе-

чують високу питому (відносну) швидкість передачі понад 2 біт/с Гц.

Висока питома швидкість передачі у ВМ досягається за рахунок одночас-

ного використання ефективних методів модуляції, що не розширюють (або

розширюють незначно) смугу частот модульованого сигналу; багатопозиційно-

го блокового кодування та адаптивних методів приймання сигналу (адаптивних

схем відновлювання несучих та тактового коливань, адаптивного коригування

спотвореного сигналу).

Найпростішим модемом, в якому використовується ефективний метод

модуляції є модем із дворазовою відносною фазовою модуляцією – ДОФМ. У

модемі з ДОФМ смуга частот модульованого сигналу збігається з вихідною ос-

новною смугою частот переданого імпульсного сигналу.

Більш ефективними є сучасні модеми з квадратурною амплітудною моду-

ляцією (КАМ). У модемі з КАМ-256 смуга частот модульованого сигналу май-

же всемеро менше за вихідну основну смугу частот.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 8

№ розряду Р 1 ... 4 5 ... 8
Функції Р 3 символ КСС ОСС

№ розряду Р 1 ... 10
Функції Р Сигнал ЦС СЛС КС

№ розряду Р 1 ... 4
Функції Р 2 символ КСС

№ розряду Р 1 ... 4
Функції Р 1 символ КССМультиплексні технології в ЦСП


Лабораторна робота МТ-2

Мережні функції ЦСП-PDH

1 Мета лабораторної роботи

Розглянути питання з організації системами передачі мережних функцій

на основі ЦСП-PDH.

2 Домашнє завданняВідповісти на контрольні запитання.

Розв’язати наступну задачу: навести схему організації зв'язку мережного

вузла перемикання (МВП) пункту Б лінії передачі А, Б, В, в якій з ЦСП-

PDH вторинного ступеня ієрархії пункту Б виділяються два первинних циф-

рових потоки (ПЦП) і 10 каналів тональної частоти (КТЧ) для організації

зв'язку АБ та СВ відповідно.

Користуючись рекомендованою літературою, вивчити принципи перетво-

рювання сигналів, які передаються стандартними груповими трактами АСП

в стандартизовані цифрові потоки ЦСП-PDH.

3 Контрольні запитання

Відомо, що основним завданням апаратури первинної мережі є передача

електричних сигналів каналами СП на задану відстань з нормованою якіс-

тю. Назвіть, які ще функції має вміти виконувати апаратура СП, щоби за-

безпечити побудову живучої, реконфігурованої первинної мережі?

Назвіть вузли структурної схеми кінцевої станції ЦСП-PDH, які необхідно

використовувати в мережному вузлі для виділення ПЦП (КТЧ або ОЦК) із

ВЦСП.

Назвіть вузли структурної схеми кінцевої станції ЦСП-PDH, які необхідно

використовувати в мережному вузлі для виділення ПЦП (КТЧ або ОЦК) з

ТЦСП.

У чому полягає відмінність процесу виділення каналів та груп каналів у

ЦСП-PDH від АСП?

Які з далі перелічених каналів (КТЧ, ОЦК, ПЦП, ...) вводяться в цифрову

комутаційну станцію для організації сполучних ліній поміж районними

ЦАТС?

Поясніть призначення вузлів структурної схеми АЦО-ЧД-2.

Як мінімізувати необхідну частоту дискретизації аналогового сигналу зі

смуговим спектром?

Як змінюється необхідна кількість розрядів коду ИКМ при аналого-

цифровому перетворенні (АЦП) групового сигналу вищих рівнів ієрархії

АСП порівняно з АЦП для КТЧ?

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2


Мультиплексні технології в ЦСП
Якими чинниками визначається швидкість передачі цифрового сигналу, не-


обхідного для якісної передачі аналогового сигналу?

10 Від яких чинників залежить кількість розрядів коду ИКМ сигналу зобра-

ження?

11 Як виглядає спектральна характеристика ТВ сигналу й як це впливає на час-

тоту дискретизації цього сигналу?

12 Яка швидкість потрібна для передавання цифрового сигналу, для переда-

вання ТВ зображення? Що дає використання MPEG кодеків?

Лабораторне завдання

Навести схему організації зв'язку мережного вузла перемикання (МВП)

пункту Б лінії передачі А, Б, В, в якому з ЦСП-PDH третього (четвертого) рівня

ієрархії пункту Б виділяються два первинних цифрових потоки (ПЦП) і 10 ка-

налів тональної частоти (КТЧ) для організації зв'язку АБ та БВ відповідно.

Проаналізувати:

структурну схему АЦО-ЧД-2 (АЦО-ВГ), визначити рівень ієрархії та кі-

лькість цифрових потоків цього рівня, які необхідні для якісного переда-

вання сигналу вторинного групового тракту ВГТ;

структурну схему АЦО-ТВ, визначити рівень ієрархії й кількість цифро-

вих потоків цього рівня, які необхідні для якісного передавання ТВ по

ЦСП- PDH при безпосередньому АЦП-ИКМ і з використанням MPEG.

5 Ключові положення

У ЦСП-PDH не використовується апаратура виділення і транзиту, тому за

необхідності застосовують типові вузли кінцевої станції. Характеристики сти-

ків передачі і прийому пристроїв групоутворення (мультиплексування) однако-

ві, що дозволяє виконувати їхнє безпосереднє з'єднання без спеціального тран-

зитного обладнання.

Швидкість передачі цифрового потоку B у багатоканальних ЦСП визна-

чається тактовою частотою і дорівнює


B


fT


(2.1)


f T


f д N к.і m


(2.2)


Тут f д - частота дискретизації аналогового канального сигналу; m – кі-

лькість розрядів коду АЦП, використовуваного для перетворювання на цифро-

вий сигнал аналогових канальних сигналів; N к.і - кількість канальних інтерва-

лів у циклі передачі цієї ЦСП.

Для прикладу визначимо швидкість цифрового потоку, яка необхідна для

передачі сигналів первинного групового тракту ПГТ (наприклад первинної гру-

пи ПГ).

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2Мультиплексні технології в ЦСП

Відповідно до теореми Котельникова


f д =


2 f cm


(2.3)


де f cm - найвища частота спектра вихідного аналогового сигналу. Зви-


чайно беруть f д


2,3 f cm , що спрощує вимоги до формуючих та згладжуючих


фільтрів. Граничні частоти спектра основної ПГ - (60 - 108) кГц. Тому


f д =


2,3*108 =


248 кГц.


Беремо далі f д =


250 кГц. Оскільки передається один широкосмуговий сигнал,


то N к.і =1.

Кількість розрядів коду m залежить від припустимих шумів квантування

за амплітудою, що визначають задану якість зв'язку. Припустимі шуми ПГТ є

менше, аніж у КТЧ. Тому необхідно, щоби m було більше за 8. Як правило

m = 11 (інформаційні) + 1 (службові) =12. Отже,

В = 0,25* 12 = 3 Мбіт/с.

Цю швидкість можна зменшити, оскільки, відповідно до узагальненої теореми

Котельникова,


f д =


2 fмах


(2.4)


де fмах


- ширина смуги частот спектра вихідного аналогового сигналу


(у нашому прикладі


f = 48 кГц). Для реалізації цього підходу перед АЦП (ко-


дером ИКМ) встановлюють перетворювач частоти, за допомогою якого спектр

ПГ зсувається донизу за шкалою частот. При цьому істотно (майже вдвічі) зме-

ншується f cm , а отже, й необхідна швидкість передачі B .

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2


Мультиплексні технології в ЦСП

Лабораторна робота МТ-3

Основи побудови ЦСП SDH

1 Мета лабораторної роботи

Закріпити знання з принципів побудови STM ЦСП-SDH.

2 Домашнє завдання
Підготуватися до відповіді на контрольні запитання.

Розв'язати такі задачі:


1) Визначити кількість ОЦК та ПЦП, які можна передати за допомогою

STM-1 при використанні первинного доступу;

2) Визначити кількість ОЦК і ПЦП, яку можна передати за допомогою

STM-1 при використанні третинного доступу;

3) Визначити кількість ОЦК і ПЦП, яку можна передати за допомогою

STM-1 при використанні четвертинного доступу;

4) Визначити ККД використання STM-1 при завантаженні його VС-4

(Тут ККД = корисне навантаження VС-4 / сумарна кількість елементів STM-1.)

3 Контрольні запитанняЯкі переваги має SDH порівняно з PDH?

Яка є тривалість циклу передачі STM усіх рівнів?

В чому полягає призначення заголовків VC, AU та STM?

У яких функціональних шарах формуються інформаційні структури VC, AU

та STM?

Які існують способи побудови STM вищих ступенів ієрархії SDH з STM-1 і


який спосіб об'єднання цифрових потоків при цьому використовується?

4 Вказівки щодо виконання лабораторної роботи

Відповідно до інструкції, наведеної в додатку Б, слід запустити навчаль-

ну програму "Основы SDH" й виконати вказівки лабораторного завдання.

Лабораторне завданняВивчити розділи (секції) 1-5 програми. Майте на увазі, що кожен розділ

складається з:

основної частини, яка подає зміст цього розділу;

контрольних запитань, що дозволяють студенту перевіряти процес за-

своєння матеріалу (контрольні запитання є не у всіх розділах);

огляду розділу, який підсумовує основні положення, що іх було розгля-

нуто в даному розділі.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2Мультиплексні технології в ЦСП

У процесі виконання лабораторної роботи шляхом вивчення кожного з далі

перелічених розділів, записати в робочий зошит:

відповіді на питання, поставлені далі в пп. 3-5 та

усі положення огляду відповідного розділу.

При вивченні розділу (секції)№3 - "Цикл SDH" :

зверніть увагу на те, якої неточності допущено на стор. 7 під час об-

говорення структури циклу SDH, і дайте відповідні письмові пояснен-

ня;

за матеріалом стор. 10 сформулюйте й запишіть, який порядок пере-

давання байтів використовується в циклі ЦСП-SDH;

за матеріалом стор. 11 запишіть, які середовища передачі використо-

вуються в ЦСП-SDH.

При вивченні розділу (секції)№4- "Структура циклу SDH " сформулюйте і

запишіть:

за матеріалом стор. 2 – яким структурованим цифровим потоком пе-

редається SDH сигнал;

за матеріалом стор. 3 – у якій частині циклу передачі розташовуються

сигнали циклової синхронізації ЦС.

При вивченні розділу (секції)№5- "Мультиплексування " сформулюйте і

запишіть:

за матеріалом стор. 1 – який метод об'єднання/роз'єднання сигналів

використовується в MUX апаратури SDH;

за матеріалом стор. 2 – яким вимогам мають задовольняти трибні по-

токи в мультиплексорах апаратури SDH;

за матеріалом стор. 3 – які є відомі методи формування STM-N з

STM попереднього рівня ієрархії та в який спосіб змінюється (збільшу-

ється чи зменшується) тривалість тактового інтервалу і в скільки разів

при переході до STM-N від STM-1;

за матеріалом стор. 7 – які методи об'єднання цифрових потоків вико-

ристовуються при формуванні STM-N з STM попереднього рівня ієра-

рхії і який з них розглянуто в даній програмі.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 19


Мультиплексні технології в ЦСП

Лабораторна робота МТ-4

Заголовки інформаційних структур SDH

1 Мета лабораторної роботи

Закріпити знання щодо структури циклу STM-1.

2 Домашнє завдання
Відповісти на контрольні запитання.

Розв’язати наступну задачу. Визначити кількість бітів, які виділяються для

секційного заголовка STM-1, у тому числі заголовків мультиплексної та ре-

генераційної секцій.

3 Контрольні запитання

Які види секцій розрізняють у лінії передачі ЦСП–SDH?

Що називають мультиплексною та регенераційною секціями?

Де формуються та розформовуються заголовки мультиплексної та регене-

раційної секцій?

У якому заголовку передається сигнал циклової синхронізації?

У якому заголовку передається сигнал службового зв'язку?

Лабораторне завдання

Проаналізувати структуру секційного заголовка STM-1 й визначити:

Пропускну здатність каналу ПД RS;

Пропускну здатність можність каналу ПД MS;

Пропускну здатність каналу службового зв'язку MS;

Пропускну спроможність каналу службового зв'язку MS і тип викорис-

товуваного АЦП;

Пропускну здатність каналу, який використовується для експлуатацій-

них цілей;

Кількість біт, які виділяються під циклову синхронізацію і частоту

проходження синхрослів.

Вивчити розділи (секції)6-8програми "Основи SDH ". У процесі виконання

лабораторної роботи, шляхом вивчення кожного з зазначених нижче роз-

ділів, необхідно записати до робочого зошиту:

відповіді на запитання, поставлені далі в пп. 3-5 та

усі положення огляду відповідного розділу.

При вивченні розділу (секції)№6– "Аналіз заголовка ":

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2Мультиплексні технології в ЦСП

за матеріалом стор. 1 випишіть до робочого зошита пояснення: для

чого ділянки траси розбивають на секції, а також визначення мульти-

плексної, регенераційної секцій і тракту з відповідними рисунками;

за матеріалом стор. 4 випишіть до робочого зошита призначення бай-

тів маршрутного заголовка POH;

за матеріалом стор. 6 випишіть до робочого зошита призначення бай-

тів мультиплексної секції. Внесіть відповідні виправлення в лекційно-

му зошиті;

за матеріалом стор. 8 випишіть до робочого зошита призначення бай-

тів регенераційної секції. Поясніть, в який спосіб байтомJ0можна пе-

редати16- байтове повідомлення.

При вивченні розділу (секції)№7- "Аналіз корисного навантаження " сфо-

рмулюйте і запишіть:

за матеріалом стор. 1 – запишіть до робочого зошита: що називають

жаргонним терміном - корисне навантаження;

за матеріалом стор. 6 – запишіть до робочого зошита: де здійснюється

збирання та розбирання VC-4;

за матеріалом стор. 7 – запишіть до робочого зошита, в який спосіб

визначається швидкість передавання STM-1 та VC-4.

При вивченні розділу (секції)№8- "Покажчики корисного навантаження "

сформулюєте і запишіть:

за матеріалом стор. 1 – запишіть до робочого зошита призначення

AU-покажчиків;

за матеріалом стор. 3 запишіть до робочого зошита призначення бай-

тів H1, H2 і H3;

за матеріалом стор. 6 і 7 запишіть до робочого зошита, які переваги й

недоліки пов'язано з "плаванням" AU.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2


Мультиплексні технології в ЦСПЛабораторна робота МТ-5

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH

Мета роботи

Вивчити етапи мультиплексування стандартних потоків PDH до синхро-

нного транспортного модуля STM.

2 Домашнє завданняПідготуватися до відповідей на контрольні запитання.

Ознайомитися з навчальною програмою "Визуализация процессов мульти-

плексирования в SDH" за допомогою інструкції, наведеної в додатку В.

У лабораторному зошиті підготувати бланк звіту (таблиці 5.1 - 5.3).

3 Контрольні запитання

Які інформаційні структури використовуються в процесі формування STM-

1 з триба Е1 (Е3, Е4) та в чому полягає їхнє призначення?

Чи змінюється швидкість передавання цифрового потоку при переході від

однієї інформаційної структури до іншої й чому?

В чому полягає відмінність КПД використання пропускної здатності трактів

ЦСП-SDH від ЦСП-PDH і як ця відмінність впливає на характеристики від-

повідних лінійних трактів?

Лабораторне завдання

Керуючись вказівками, наведеними в додатку В, запустити навчальну про-

граму та ознайомитися з елементами її керування.

Розглянути поетапне формування фрейма SDH з потоку E1 (2 Мбіт/с) і в ро-

бочому зошиті (таблиця 5.1) навести основні параметри кожного з етапів

відповідно. Для цього:

1) Натиснути покажчиком миші позначку "С-12" головного меню;

2) В робочому зошитінакреслитисхему мультиплексування цифрових

потоків, наведену на першій сторінці розділу;

3) На наступній сторінці, після формування контейнера С-12, навести

курсор на заголовок маршрута VC-12 іознайомитисяз його структу-

рою;

4) При формуванні VC-4розглянутиструктуру заголовка маршрута.

Для цього необхідно навести на нього курсор миші;

5) При розгляді етапу формування AU-4 навести курсор на покажчик

AU-4 іознайомитисяз його структурою;

6) Після додавання секційного заголовка до AUG-4 слід навести курсор

на заголовок регенераційної секції йперерисуватидо лабораторного

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2Мультиплексні технології в ЦСП

зошита його структуру. Аналогічні дії вчинити із заголовком мульти-

плексної секції MSOH.

Розглянути поетапне формування фрейму SDH з потоку E3 (34 Мбіт/с) і в

робочому зошиті (таблиця 5.2) привести основні параметри кожного з ета-

пів відповідно. Для цього:

1) Натиснути покажчиком миші позначку "С-3" головного меню;

2) В робочому зошитінакреслитисхему мультиплексування цифрових

потоків, наведену на першій сторінці розділу;

3) При формуванні VC-3розглянутиструктуру заголовка маршрута.

Для цього слід навести на нього курсор миші;

4) При формуванні VC-4розглянутиструктуру маршрутного заголовка.

Для цього слід навести на нього курсор миші;

5) При розгляданні етапу формування AU-4 навести курсор на покажчик

AU-4 іознайомитисьз його структурою;

6) Після додавання секційного заголовка до AUG-4 слід навести курсор

на заголовок регенераційної секції інакреслитив лабораторному зо-

шиті його структуру. Аналогічні дії вчинити із заголовком мульти-

плексної секції MSOH.

Розглянути поетапне формування фрейма SDH з потоку E4 (140 Мбіт/с) і в

робочому зошиті (таблиця 5.3) навести основні параметри кожного з етапів

відповідно. Для цього:

1) Натиснути покажчиком миші позначку "С-4" головного меню;

2) В робочому зошитінакреслитисхему мультиплексування цифрових

потоків, наведену на першій сторінці розділу;

3) При формуванні VC-4розглянутиструктуру трактового заголовка.

Для цього слід навести на нього курсор миші;

4) При розгляданні етапу формування AU-4 навести курсор на покажчик

AU-4 іознайомитисьз його структурою;

5) Після додавання секційного заголовка до AUG-4 слід навести курсор

на заголовок регенераційної секції йнакреслитив лабораторному

зошиті його структуру. Аналогічні дії вчинити із заголовком мульти-

плексної секції MSOH.

Обчислити й записати в робочому зошиті КПД використання тракту ЦСП-

SDH при заповнюванні STM-1 трибами Е1 (Е3, Е4 за вказівкою викладача).

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2


Мультиплексні технології в ЦСП

Таблиця 5.1 – Формування STM-4 з потоків 2 Мбіт/с

Таблиця 5.2 – Формування STM-4 з потоків 34 Мбіт/с

Таблиця 5.3 – Формування STM-4 з потоку 140 Мбіт/с

Видавничий центр


17 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2

етапу

№ етапу Вихідний елемент Елемент, що додається
Назва Кількість байтів назва кількість байт
E1      
C-12      
VC-12      
TU-12      
TUG-2      
TUG-3      
VC-4      
AU-4      
AUG-4      
STM-1      

етапу

№ етапу Вихідний елемент Елемент, що додається
Назва Кількість байт назва кількість байт
С-3      
VC-3      
TU-3      
TUG-3      
VC-4      
AU-4      
AUG-4      
STM-1      

етапу

№ етапу Вихідний елемент Елемент, що додається
Назва Кількість байт назва кількість байт
С-4      
VC-4      
AU-4      
AUG-4      
STM-1      Мультиплексні технології в ЦСП


Лабораторна робота МТ-6

Синхронний мультиплексор ЦСП - SDH

1 Мета лабораторної роботи

Ознайомитись з принципами побудови й характеристиками синхронних

мультиплексорів SDH на прикладі обладнання фірми Siemens.

2 Домашнє завдання

За рекомендованою літературою ознайомитись з принципами побудови

синхронних мультиплексорів типів SMT та SMA.

3 Контрольні запитанняЯке призначення мають термінальні мультиплексори SDH?

Чим відрізняються мультиплексори SMA від SMT?

Назвіть види трибних інтерфейсів SM?

Назвіть види лінійних інтерфейсів SM?


Лабораторне завдання

Використовуючи навчальну програму "Синхронний мультиплексор ЦСП-

SDH", ознайомитися з:

різновидами SM фірми Siemens;

їхніми технічними характеристиками;

структурною схемою;

конструктивним оформленням;

режимами синхронізації.

У робочому зошиті відбити основні положення згаданих характеристик

мультиплексорів.

Розв’язати задачу. Розрахувати комплектацію та капітальні витрати на

один мультиплексор типу SMA, якщо відомо рівень синхронного транспортно-

го модулю в кільці (STM-1 для непарних варіантів та STM-4 для парних варіан-

тів). Кількість ПЦП введення/виведення розрахувати по формулі N ПЦП 8 N вар

згідно свого варіанту N вар в журналі виконання лабораторних робіт.

Вказівки по розв’язанню задачі. Спочатку необхідно визначити тип касети

мультиплексора (однорядова чи дворядова) та укомплектувати її стандартними

модулями (UCU-C, LAD, SN, ОНА). Наприкінці визначити кількість плат триб-

них інтерфейсів (E12W), враховуючи використання захисної плати E12Р.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2


Мультиплексні технології в ЦСПСписок рекомендованої літератури

1Зингеренко А.М., Баева Н.Н, Тверецкий М.С.Системы многоканаль-


ной связи: Учебник для вузов связи.


М.: Связь, 1980.


440 с. : ил.


2Брескин В.А.Проектирование цифровых систем передачи: Учеб. посо-


бие.


Одеса: ОЭИС,1987.


80 с.


3Баева и др.Многоканальная связь и РРЛ: Учебник для вузов связи / Ба-


ева Н.Н., Бобровская И.К., Брескин В.А., Фёдорова Е.Л.


М.: Радио и связь,


1984.


216 с. : ил.


4Левин Л.С., Плоткин М.А.Цифровые системы передачи информации.

М.: Радио и связь, 1982.

5Скалин Ю.В. и др.Цифровые системы передачи: Учеб. пособие для

техникумов. М.: Радио и связь, 1988.

6Маевский В. И др.Цифровые системы передачи: Пер. с польск. /

В. Маевский, Ф. Блоцкий, А. Новак и др.; Под ред. В. Маевского и Е. Милка.

М. :Связь, 1979.


7Чизбру ЭлизабетMPEG


за и против» // Компьютеры + программы.


№ 9 (33).


1996.


8Слепов Н.Н.Синхронные цифровые сети SDH. М.: ЭКО-ТРЕНЗ, 1997.

9Norten TelekomСинхронные системы передачи: Пер. с англ.

Е.Л. Котляревский, А.Ю. Лев.; Под общ. ред.. В.Б. Катка. Киев, 1995.


10Каток В.Б.Волоконно-оптичні системи зв’язку.


К., 1999.


11Стеклов В.К., Беркман Л.Н.Проектування телекомунікаційних ме-

реж: Підручник для студ. вищ. навч. закл. за напрям. "Телекомунікації" / За ред.

проф. В.К. Стеклова. –К: Техніка, 2002. – 792 стор.

12Слепов Н.Н.Современные технологии цифровых оптоволоконных се-

тей связи. – М : Радио и связь, 2000. – 468 с. : ил.

13Стеклов В.К., Кільчицький Є.В.Основи управління мережами та по-

слугами телекомунікацій: Підручник для студ. вищ. навч. закл. за напрям. "Те-

лекомунікації" / За ред. проф. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2002. – 438 стор.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2Мультиплексні технології в ЦСП


Додаток А

Інструкція з роботи з файлами в форматі PDF

Деякі лабораторні роботи виконуються з використанням портативного

формату документів PDF. Даний формат було розроблено фірмою Adobe

Systems для однакового подання документів на різних платформах (Windows,

Linux і т. д.). Останні специфікації стандарту визначають такі можливості:

можливість створювання закладок;

необмежена кількість гіперпосилань (внутрішніх та зовнішніх);

упровадження спеціалізованих шрифтів для коректного подальшого пере-

глядання;

упровадження відео- та звукових ресурсів;

можливість пошуку потрібного слова (водночас в декількох документах).

Для перегляду файлів служить вільно розповсюджувана програма Acrobat

Reader (рис. А1).

Рисунок А1 – Зовнішній вигляд вікна Acrobat Reader

У верхній частині екрана розташовано панель інструментів, котра вико-

ристовується для відкривання файлів, навігації документом та вибору режиму

перегляду. У таблиці А1 наведено короткий опис функцій, які виконуються

іконками.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 36  


Мультиплексні технології в ЦСПУ лівій частині екрана під панеллю інструментів розташовано панель за-

кладок. Натискання на закладці призводить до переходу у відповідну частину

документа.

Таблиця А1 – Функції іконок панелі інструментів

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2

Іконка Виконувана функція Іконка Виконувана функція
  Показати/сховати за- кладки   Перейти до наступного переглядання
  Перейти до першої сторінки   Зменшити масштаб
  Перегортати сторінку назад   Збільшити масштаб
  Перегортати сторінку вперед   Масштаб 100 %
  Перейти до останньої сторінки   Переглядання всієї сторі- нки
  Перейти до попереднього пере- глядання   Переглядання по ширині сторінкиМультиплексні технології в ЦСП


Додаток Б

Інструкція із запускання й роботи з програмою "Основы SDH"

1 Для запуску програми знайдіть на Робочому столі значок

і клацніть по ньому лівою кнопкою миші.

2 У вікні, що з'явилося, (рис. Б1) натисніть кнопку "Начать курс".

Малюнок Б1 – Титульне вікно програмиДалі натисніть кнопку "Продолжить" (рис. Б2).

Ознайомтеся зі змістом розділів (секцій) і натисніть ліву кнопку миші в

будь-якому місці вікна програми (рис. Б3).

Після цього на екрані з'являється головне меню програми (рис. Б4).


Програма являє собою інтерактивну навчальну книгу. Всю інформацію в

ній згруповано в десять розділів по кілька сторінок у кожному. Для перегля-

дання розділу треба обрати покажчиком миші відповідну йому піктограму (див.

рис. Б4). Після натиснення лівої кнопки миші на екрані з'являється перша сто-

рінка обраного розділу (рис. Б5). Її можна поділити на три частини:

область рисунка (праворуч);

область супровідного тексту (ліворуч угорі);

панель навігації для переходу поміж сторінками й повертання до головного

меню (ліворуч унизу).

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 43 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 44 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 45 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 48

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 49  
МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 50  
МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 51  


Мультиплексні технології в ЦСП

Рисунок Б2 – Друге вікно програми

Рисунок Б3 – Зміст секцій програми

Видавничийцентр

23 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 54 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 44 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 44 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 59 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 64 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 65 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 65 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 69

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 70  
МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 71  Мультиплексні технології в ЦСП


Рисунок Б4 – Головне меню програми

Під панеллю навігації знаходиться лічильник кількості сторінок. На да-

ному рисунку подано другу за рахунком з дев'яти сторінок розділу (page 2 of 9).

Для переходу між сторінками використовуються три кнопки навігаційної

панелі. Ліва кнопка викликає перехід до головного меню програми (рис. Б4).

Середня й права кнопки призводять до переходу на попередню й наступну сто-

рінки розділу відповідно. Натискання правої кнопки на останній сторінці розді-

лу приводить до переходу до головного меню програми.

Рисунок Б5 – Приклад сторінки програми

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 74 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 75 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 76 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 77 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 80 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 81 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 81 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 85 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 88    
МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 89  

Мультиплексні технології в ЦСПДодаток В

Інструкція із запускання та роботи з навчальною програмою "Визуализация

процессов мультиплексирования в SDH"Для запускання програми знайдіть на Робочому столі іконку з назвою "Му-

льтиплексирование в SDH" і двічі клацніть на ній лівою кнопкою миші.

Програму можна також запустити через головне меню:

"Пуск Программы Кафедра ТКС МТ Мультиплексирование в SDH".

Демонстраційну заставку, що з'явилася, можна пропустити, натиснувши

один раз ліву кнопку миші при будь-якому місцезнаходженні курсору на

екрані.

Далі з'являється інтерактивне головне меню програми (див. рис. В1). Воно

подає схему мультиплексування цифрових потоків PDH у потоки SDH. Ни-

жче в таблиці В1 наведено призначення всіх п'яти іконок даного меню.

Рисунок В1 – Головне меню програми

3 Натисніть на іконку знаку запитання та ознайомтесь з призначенням ос-

новних інтерактивних елементів програми. Поверніться до головного

меню, натиснувши ліву кнопку миші при будь-якому місцеперебуванні

курсору на екрані.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 94 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 97 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 97 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 101 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 104  Мультиплексні технології в ЦСП


Таблиця В1 – Призначення іконок головного меню програми

Програма складається з трьох розділів, кожний з яких містить кілька сто-

рінок. Для переглядання розділу необхідно обрати покажчиком миші відповід-

ну йому піктограму (див. табл. В1). При цьому на екрані з'являється перша сто-

рінка обраного розділу (на рис. В2 наведено першу сторінку розділу 3).

Перехід поміж сторінками здійснюється за допомогою трьох кнопок, які

розміщено в правій нижній частині екрана. Натискання на лівій та правій кноп-

ках відповідно призводить до переходу на попередню й наступну сторінку роз-

ділу. При натисканні середньої кнопки відбувається перехід на першу сторінку

розділу, що переглядається. Натискання цієї ж кнопки на першій сторінці роз-

ділу призводить до переходу до головного меню програми, поданого на рис. В1.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2

Зовнішній ви- гляд іконки Виконувана дія
  Перехід до розділу 1 (демонстрація мультиплексування потоку E4 - 140 Мбіт/с у потік STM-4)
  Перехід до розділу 2 (демонстрація мультиплексування потоків E3 - 34 Мбіт/с у потік STM-4)
  Перехід до розділу 3 (демонстрація мультиплексування потоків E1 - 2 Мбіт/с у потік STM-4)
  Викликає коротку довідку щодо призначення основних інтерактивних елементів програми
  Вихід з програми


Мультиплексні технології в ЦСПРисунок В2 – Приклад сторінки програми

Якщо треба перейти до сторінки, яка відповідає потрібному етапу форму-

вання фрейма SDH (наприклад після припинення переглядання розділу з певної

причини), можна здійснити швидкий перехід, натиснувши на відповідній іконці

схеми мультиплексування на першій сторінці розділу.

На усіх, окрім першої, сторінках розділів у правій верхній частині розмі-

щено міні-схему мультиплексування відповідного потоку PDH у SDH. Великим

кубиком відзначається етап, що відповідає даній сторінці.

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 109 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 110 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 111 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 114 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 41

МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 117  Мультиплексні технології в ЦСП

МУЛЬТИПЛЕКСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЦСП

Методичні вказівки до циклу лабораторних робіт

з курсу МТ

Укладач:к.т.н., доцент В .М. Петрянін

Рецензент к.т.н., доцентЮ.В. Уткін

Редактора Комп'ютерна верстка та макетування

Видавничий центр МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 1 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 2 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 120 МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ В ЦСП-SDH - Инвестирование - 121

← Предыдущая страница | Следующая страница →