Поделиться Поделиться

На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́

Иере́й: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Хор: А ми́нь.

Священнослужители в алтаре:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́.

Псало́м 103, предначина́тельный:

Хор: Б лагослови́, душе́ моя́, Го́спода./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́./ Благослове́н еси́, Го́споди./ Вся прему́дростию сотвори́л еси́./ Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. А ми́нь.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Вели́кая ектения́:

Диа́кон: М и́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Г о́споди, поми́луй.

Диа́кон: О Свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся.

О ми́ре всего́ ми́ра, благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся.

Освяте́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих во_нь, Го́споду помо́лимся.

О вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе Кири́лле , и о Господи́не на́шем, Высокопреосвяще́ннейшем митрополи́те (или: архиепи́скопе, или: преосвяще́ннейшем епи́скопе имярек), честне́м пресви́терстве, вo Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея, Го́споду помо́лимся.

Огра́де сем (или о ве́си сей) , вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся.

Облагорастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся.

Опла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их. Го́споду помо́лимся.

Оизба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

З аступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

П ресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Т ебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: А ми́нь.

Блаже́н муж:

Хор: Б лаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Я́ ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Р або́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Б лаже́ни вси наде́ющиися Нань.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

В оскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

Г оспо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

С ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа.

А ллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды)

Ектения́ ма́лая:

Диа́кон: П а́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Хор: Г о́споди, поми́луй.

Диа́кон: З аступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию.

Хор: Г о́споди, поми́луй.

Диа́кон: П ресвяту́ю, Пречи́стую, Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м.

Хор: Т ебе́, Го́споди.

Иере́й: Я́ко Твоя́ держа́ва, и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Хор: А ми́нь.

Го́споди, воззва́х, глас 3:

Хор: Г о́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя./ Услы́ши мя, Го́споди./ Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя:/ вонми́ гла́су моле́ния моего́,/ внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.// Услы́ши мя, Го́споди.

Д а испра́вится моли́тва моя́,/ я́ко кади́ло пред Тобо́ю,/ воздея́ние руку́ мое́ю/ – же́ртва вече́рняя.// Услы́ши мя, Го́споди.

Чтец:Стихиры воскресные, глас 3:

На 10. Стих: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́,// испове́датися и́мени Твоему́.

Стихира: Т вои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се,/ сме́рти держа́ва разруши́ся,/ и диа́воля пре́лесть упраздни́ся,/ род же челове́ческий, ве́рою спаса́емый,// песнь Тебе́ всегда́ прино́сит.

← Предыдущая страница | Следующая страница →