Поделиться Поделиться

на 2012/2013 навчальний рік

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПАСПОРТ НАУКИ[1]

Циклу професійної підготовки

«Безпека фінансово-кредитних установ»

(повна назва дисципліни)

на 2012/2013 навчальний рік

Семестр, в якому викладається наука VII

( номер семестру)

К-ть годин за навчальним планом 144

(разом)

Напрям підготовки “Фінанси і кредит», спеціалізація, для яких викладається наука 6508/1

(шифри)

Форма підсумкового контролю: екзамен

(екзамен, залік)

Викладачі кафедри, які забезпечують читання лекцій Зубок М.І., к.в.н., проф., Яременко С.М., к.е.н., доцент

(П.І.П., науковий ступінь, посада)

Викладачі кафедри, які забезпечують проведення семінарів (практичних, лабораторних) занять Зубок М.І., к.в.н., проф., Яременко С.М., к.е.н., доцент

(П.І.П., науковий ступінь, посада)

Кількість студентів, що вивчають дану науку (за формами навчання) [2]

денна 240, заочна 50

1. Робоча навчальна програма науки Вченою радою університету Протокол № 10 від 21 червня 2012р._______

(коли затверджена)

2.Основні підручники та навчальні посібники, які є базовими при вивченні економічної науки (автор, назва, видавництво, рік видання)

2.1. Видані університетом К-ть примірників в бібліотеці[3]
1. Зубок М., Яременко С. Безпека банківської діяльності: підручник – К.: КНЕУ, 2012 – 582 с. 2. Зубок М., Позднишев Є., Яременко С. Безпека бізнесу: навчальний посібник у таблицях і схемах. – К.: КНЕУ, 2008 – 480 с. 3. Яременко С. Безпека банківської діяльності: збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань. – К.: КНЕУ, 2008. – 189 с.        
2.2. Видані іншими видавництвами К-ть примірників в бібліотеці
Зубок М. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків. – К.:КНТЕУ, 2005.
Зубок М. Безпека банків. – К.: КНТЕУ, 2003.

3. Тексти лекцій (типографське видання або електронна версія) при відсутності навчальної книги _______________________________________

__________________________________________________________________

(автор, назва, рік видання, електронна адреса)

4. Монографії, видані університетом, що рекомендуються студентам для поглибленого опанування курсу

Автор, назва, рік видання   К-ть примірників в бібліотеці
Колективна монографія під кер. проф. Примостки Л.О. «Регулювання банківської діяльності в умовах глобальних викликів». – К.: КНЕУ, 2012.

5. Навчально-методичні посібники для самостійного вивчення курсу

Автор, назва, рік видання   К-ть примірників в бібліотеці
Зубок М. Безпека банківської діяльності: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2003. – 154 с.

6. Інші методичні матеріали до вивчення економічної науки, рекомендовані студентам:

1. Зубок М. Охорона та охоронна діяльність. – К.: КНТЕУ, 2006.

2. Зубок М., Зубок Р. Безпека підприємницької діяльності. – К.: Істина, 2004.

3. Зубок М. Інформаційна безпека. – К.: КНТЕУ, 2005.

4. Диба М., Раєвський К., Зубок М. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків. – К.: КНЕУ, 2008.

5. Зубок М. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства. – К.: КНТЕУ, 2007.

7. Дистанційні навчально-методичні комплекси з науки

_____________________________________________________________________________

(автор, назва, рік останнього оновлення матеріалів)

8..Методичні матеріали щодо змісту та організації СРС, поточного і підсумкового контролю знань з економічної науки, що розміщені на сайті КНЕУ за адресою http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kmbd затверджені 04.07.2012 ; розміщені 31.08.2012р.

7 Інноваційні навчальні технології з економічної науки, що використовуються чи плануються до використання (див. додаток №1):

ДОВІДКОВО :

1.Нові підручники (навчальні посібники) з даної економічної науки, які кафедра планує завершити в поточному навчальному році _______________

(термін подачі, робоча назва)

2. Навчально-методичні розробки з економічної науки, над якими планується робота в поточному навчальному році ______________________________

(робоча назва)

____________________________________________________________________________________

Завідувач кафедри ___________________ Примостка Л.О.

(підпис) (П.І.П.)

Додаток №1

Економічна наука «Безпека фінансово-кредитних установ»  
ТЕМА Вид інноваційної навчальної технології, що застосовується
НА ЛЕКЦІЯХ НА СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТТЯХ
в поточному навч. році запланована з наступного навч. року в поточному навч. році запланована з наступного навч. року
1. Основи безпеки фінансово-кредитних установ Проблемна лекція Дискусія та круглий стіл
2. Загрози діяльності фінансово-кредитних установ Лекція - демонстрація Ділова гра Робота в змінних парах
3. Охорона і режим у діяльності фінансово-кредитних установ Проблемна лекція Розгляд ситуаційних завдань
4. Інформаційна безпека діяльності фінансово-кредитних установ Проблемна лекція Лекція з опорним конспектом Ділова гра
5. Забезпечення економічної безпеки в діяльності фінансово-кредитних установ Лекція з елементами проблемних ситуацій Ділова гра
6. Боротьба з легалізацією незаконно отриманих доходів в діяльності фінансово-кредитних установ Лекція з використанням опорних схем Лекція з опорним конспектом Дискусії, ситуаційні завдання
7. Організація безпеки в роботі з персоналом в діяльності фінансово-кредитних установ Проблемна лекція Рольова гра
8. Дії фінансово-кредитних установ в екстремальних ситуаціях Ділова гра

[1] Дані паспорту оновлюються кожного року станом на 1 травня в плані підготовки документації кафедри до нового навчального року

[2] За даними навчального центру

[3] За даними бібліотеки

← Предыдущая страница | Следующая страница →