Поделиться Поделиться

НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

м. ___________ «____» ___________200___р.

________________________________, надалі ТУРАГЕНТ (ліцензія Державної служби туризму і курортів, серія_____,№ _____________ від _________________, ) в особі _______________________________________, що діє за дорученням Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР» (ліцензія Державної служби туризму і курортів на туроператорську діяльність серія АВ, № 020225 від 21.03.2006р.), надалі ТУРОПЕРАТОР на підставі агентського договору № Т_________ від ______________р., з одного боку та гр-н (ка) ______________________________________, надалі ТУРИСТ, з другого боку, уклали даний Договір про нижченаведене:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.ТУРАГЕНТ зобов’язується відповідно до заявки ТУРИСТА на бронювання (надалі – ЗАЯВКА, Додаток № 1 до цього Договору) забезпечити надання комплексу туристичних послуг ТУРИСТУ (туристичний продукт), а ТУРИСТ зобов’язується на умовах даного договору прийняти та оплатити їх.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. ТУРАГЕНТ зобов’язується:

2.1.1. Інформувати ТУРИСТА про:

- основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в’їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в’їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;

- медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку ТУРИСТІВ для участі в поїздці;

- ТУРОПЕРАТОРА і ТУРАГЕНТА, його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

- розмір фінансового забезпечення ТУРАГЕНТА чи ТУРОПЕРАТОРА на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

2.1.2 За вимогою ТУРИСТА додатково надати інформацію про:

- правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;

- види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;

- види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;

- дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;

- відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;

- ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;

- про місце перебування організації (організацій) , уповноваженої Туроператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.

- про загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг;

- програму туристичного обслуговування;

- характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також інша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);

- характеристику готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також інша обов'язкова інформація, передбачена Законом України ”Про туризм””, іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);

- про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;

- відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи.

2.1.3. Забезпечити бронювання туристичних послуг відповідно до ЗАЯВКИ ТУРИСТА.

2.1.4. Забезпечити ТУРИСТА необхідними документами: ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейси згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в ЗАЯВЦІ в строк __________________.

2.1.5. Надати документ, що підтверджує оплату ТУРИСТОМ вартості туристичних послуг, згідно з ЗАЯВКОЮ та на умовах даного Договору (корінець прибуткового ордеру, квитанція, касовий чек тощо).

2.2. ТУРИСТ зобов’язується:

2.2.1. Своєчасно надати документи, необхідні для оформлення поїздки (Туру):

________________________________________________________________________

2.2.2. Оплатити вартість туристичного продукту протягом _________ днів (годин) з моменту підписання даного Договору.

2.2.3. Не пізніше ніж за 2 (дві) години до часу виїзду (вильоту) прибути на вказане ТУРАГЕНТОМ місце збору групи.

2.2.4. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування, звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правил в’їзду/виїзду до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.

2.2.5. Оплатити фактично понесені ТУРАГЕНТОМ (ТУРОПЕРАТОРОМ) витрати у випадку відмови від даного Договору до початку поїздки.

2.2.6. Відшкодувати збитки, заподіяні ТУРАГЕНТУ (ТУРОПЕРАТОРУ) своїми неправомірними діями.

2.2.7. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.

2.2.8. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю за кожну особу, що здійснює поїздку.

2.2.9. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ зобов’язаний повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА не пізніше двох тижнів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений ТУРИСТОМ та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги ТУРИСТУ та завірений підписом представника ТУРОПЕРАТОРА в країні перебування, а також копія цього Договору та інші матеріали, які підтверджують факт .невідповідності умов туру умовам даного Договору.

2.2.10. При відмові ТУРИСТА від туру здати ТУРАГЕНТУ невикористаний ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право ТУРИСТУ на отримання туристичних послуг.

3. УМОВИ КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕНАДАНІ ПОСЛУГИ

3.1. У випадку невиконання умов даного Договору з боку ТУРАГЕНТА, ТУРИСТ має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог п.2.2.9. даного Договору.

3.2. У випадку відмови ТУРАГЕНТА від виконання даного Договору, ТУРИСТ має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРИСТА.

3.3. У випадку невиїзду ТУРИСТА внаслідок неправильного оформлення чи не оформлення паспортних і/або візових документів, всі фінансові витрати по поїздці (ануляції поїздки) несе ТУРИСТ.

3.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках ТУРИСТ пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

3.5. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат ТУРИСТА за оплачені послуги, якщо ТУРИСТ у період перебування у турі за своїм розсудом чи в зв'язку із своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та оплачених послуг та не відшкодовує ТУРИСТУ витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

3.6.ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та пов'язані із цим зміни обсягу і строків туру. У цих випадках відповідальність перед ТУРИСТОМ відповідно до правил пасажирських перевезень несуть авіакомпанії та інші транспортні компанії та інші треті особи відповідно до законодавства.

3.7. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів ТУРИСТА протягом усього періоду Туру.

3.8. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб ТУРИСТУ відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від ТУРАГЕНТА (ТУРОПЕРАТОРА), ТУРИСТ не скористався Турпродуктом.

3.9. Відповідальність ТУРАГЕНТА (ТУРОПЕРАТОРА) обмежена розміром подвійної плати вартості туристичного продукту.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. За відмову ТУРИСТА від туру, не пізніше ніж за 21 день до початку туру штраф на Туриста не накладається. Заява про відмову ТУРИСТА від туру в письмовій формі приймається ТУРАГЕНТОМ до виконання з дня отримання такої заяви.

4.3. У випадку відмови від туру пізніше ніж за 21 день до початку туру, ТУРИСТ сплачує штраф у таких розмірах:

- за відмову зроблену в період від 21 до 14 днів до початку туру - ____ % загальної вартості туристичних послуг;

- за відмову зроблену в період від 13 до 7 днів до початку туру - ____ % загальної вартості туристичних послуг;

- за відмову зроблену в період від 6 до 4 днів до початку туру - ____ % загальної вартості туристичних послуг;

- за відмову зроблену в період від 3 днів і менше або за неявку на рейс –_____% загальної вартості туристичних послуг.

4.4. ТУРИСТ несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

4.5. При відмові від туру вартість квитків на авіарейси ТУРИСТУ не повертається.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ КОРДОНІВ

5.1. ТУРИСТ зобов’язаний дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних та митних правил інших країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ.

5.2. ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за рішення (дії) прикордонних служб країн, через (до) які (яких) подорожує ТУРИСТ, а також інших установ щодо неможливості в’їзду ТУРИСТА на територію цих країн. Будь-які компенсації ТУРИСТУ не виплачуються.

6. ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

6.1. Загальна вартість туристичних послуг, замовлених ТУРИСТОМ (цифрами та прописом)___________грн. ________коп ______

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

7.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди – згідно чинного законодавства України.

7.2. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ може повідомити про це ТУРОПЕРАТОРА через ТУРАГЕНТА не пізніше двох тижнів з моменту закінчення подорожі. При цьому до претензії повинен додаватись акт, складений ТУРИСТОМ та уповноваженим працівником організації, що надавала послуги ТУРИСТУ та завірений підписом представника ТУРОПЕРАТОРА в країні перебування.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. У випадку неможливості розміщення ТУРИСТА у готелі або у номері, вказаному в ЗАЯВЦІ, йому надається можливість проживання в іншому готелі або в іншому номері такої ж або вищої категорії без додаткової оплати.

8.2. Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

9. АДРЕСИ СТОРІН

„Мною отримана вся необхідна інформація, щодо умов туристичного обслуговування згідно ст.20 Закону України „Про туризм””

ТУРАГЕНТ ТУРИСТ

________________________ __________________________

________________________ __________________________

________________________ __________________________

________________________ __________________________

Підпис___________________ Підпис___________________

Документи, відповідно до п.2.1.4. даного Договору отримав____________ ТУРИСТ__________

Додаток 13

НА ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - Инвестирование - 1


Додаток 14

Стандарти описування бібліографії

Монографія (до п’яти авторів) Прізвище, ініціали автора. Назва. – Місто: Видавництво, рік видання. – К-ть стор.
Багатотомне видання Прізвище, ініціали автора. Назва: В 2 т. – Місто: Видавництво, рік видання. – Т.2: Назва тому. – С. 15-25.
Колективна монографія (більше п’яти авторів) Назва / Прізвища 1-го, 2-го, 3-го авторів "та інш." – Місто: Видавництво, рік видання. – К-ть стор.
Посилання на окремий розділ Назва / Прізвища 1-го, 2-го, 3-го авторів "та інш." – Місто: Видавництво, рік видання. – Номер розділу (Гл.2: Назва глави). – С. 15-25
Збірник Назва збірника: "Зб. наук. праць". – Місто: Видавництво, рік видання. – К-ть стор.
Посилання на окрему статтю збірника Прізвище, ініціали автора. Назва статті // Назва збірника: "Зб. наук. праць". – Місто: Видавництво, рік видання. – С. 15-25.
Посилання на журнальну статтю Назва журналу. – Рік. - №5. – С. 15-25.
Посилання на газетну статтю Прізвище та ініціали автора. Назва статті // Назва газети. – Рік. – Дата.

VI. Рекомендована література:

1. Про внесення змін до Закону України „Про туризм”: Закон України // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 244. – 25.12.2003.

2. Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

3. ГОСТ 28681.1-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

4. ГОСТ 28681.2-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Общие требования // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

5. ГОСТ 28681.3-95 Межгосударственный стандарт. Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов // Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірн. норм.-правов. актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

6. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 464 с.

7. Биржаков М. Б. Введение в туризм. – М.: С-Пб., 1999.

8. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух Енциклопедичний словник-довідник з туризму / Передмова В.М. Литвина. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. – 372 с.

9. Гаранин Н. И. и др. Информационные технологии в туризме. – М., 1996.

10. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Толковый словарь туристских терминов, - М.: Афины, 1994.

11. Зорин и.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: ФиС, 2000.

12. Ильина Е. Н. Туризм-путешесвия. Создание туристской фирмы. Агентский бизнес. – М.: РМАТ, 1998.

13. Ильина Е.Н. Туризм – путешествие: создание туристской фирмы, - М.: РМАТ, 1997.

14. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: ФиС, 2000.

15. Енциклопедичний словник-довідник з туризму. В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2006. – 272 с.

16. Исмаев Д.К. Работа туристической фирмы по организации зарубежных поездок. – М.: ВШТГХ, 1996.

17. Каурова А.Д. Организация сфери туризма: Уч. пособие. – СПб.: «Издательский дом «Герда», 2004

18. Лукьянова Л.Г., Цыбух В.И. Рекреационные комплексы: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.К. Федорченко. – К.: Вища шк., 2004. – 346 с.

19. Любіцева О.О. Методика розробки турів. Навч. посібник. – К.: „Альтпрес”, 2003. – 104 с.

20. Маринин М.М. Туристские формальности и безопасность в туризме. – Москва «Финансы и статистика». – 2003.

21. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности / Под ред. В.А. Квартальнова. – М.: ФиС, 2001.

22. Методичні рекомендації, теоретичні та практичні завдання до виконання контрольних робіт та підготовки до іспиту з модулю „Технологія галузі” для студентів спеціальності 7.050201 „Менеджмент організацій” Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП). _ К.: В-во КУТЕП, 2002. – 157 с.

23. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей: Навч. посіб. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2003. – 156 с.

24. Навчально-методичний посібник вивчення дисципліни „Технологія (туристської) галузі” для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – К: Видавництво КУТЕП, 2006. – 163 с.

25. Организация туризма: Учеб. пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др., Под. общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. – Мн.: Новое знание, 2003. - 632 с.

26. Рудєв І.М. Діяльність туристської самодіяльної організації. – Навчальний посібник. – Київ – 2006. – 348 с.

27. Сокол Т. Організація туристичної діяльності в Україні. – Навчальний посібник. – Київ – 2002.

28. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб. / За ред. проф. В.К. Федорченко; Л.Г. Лук’янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк.., 2001. – 237 с.

29. Федорченко В.К., Мiнiч I.M. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000.

30. Черных Н.Б. Технология путешестви и организация обслуживания клиентов: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2002. – 320 с.

31. Чудновский А.Д., Жукова М.А., Сенин В.С. Управление индустрией туризма: Уч. пособие. – М.: КНОРУС, 2004.

← Предыдущая страница | Следующая страница →