Поделиться Поделиться

Навчання з питань охорони праці посадових осіб

- усі посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

- тематичний план і програма навчання цієї категорії працівників складаються на основі типового тематичного плану і програми та з урахуванням вимог охорони праці для конкретних галузей і виробництв.

- посадові осіби, що безпосередньо відповідають за організацію охорони праці на підприємстві чи установі, отримують навчання в закладах, які мають дозвіл Державного Комітету України по нагляду за охороною праці на проведення такого навчання.

- посадові особи районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, функціональні обов'язки яких пов'язані зі забезпеченням охорони праці; керівники і спеціалісти служб охорони праці та інші проходять навчання з питань охорони праці в галузевих навчальних закладах, які в установленому порядку одержали дозвіл органів Держгірпромнагляду на проведення відповідного навчання.

- посадові особи малих підприємств, де немає можливості провести навчання проходять навчання та перевірку знань у навчальних закладах, які отримали відповідний дозвіл органів Держгірпромнагляду.

- посадові особи і спеціалісти, які при перевірці виявили незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторне навчання та повторну перевірку знань з питань охорони праці.

За певних обставин (призначення на іншу посаду, чи переведення на іншу роботу) посадові особи і фахівці з питань охорони праці проходять позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці підприємств, де стався нещасний випадок (професійне отруєння), повинні протягом місяця пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони праці, якщо комісією з розслідування встановлено факт порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів проводиться в разі введення в дію або перегляду нормативних актів із питань охорони праці; введення в дію нового устаткування або нових технологічних процесів.

Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів.

Інструктаж - це коротке ознайомлення працівника (учня,студента) з правилами та методами безпечного проведення робіт.

Мета інструктажу - навчити працівника правильно і безпечно для себе і навколишнього середовища виконувати свої трудові обов'язки.

Інструктажі за часом і характером проведення поділяють на:

- вступний;

- первинний;

- повторний;

- позаплановий;

- цільовий.

Роботодавець або керівник структурного підрозділу зобов'язаний видати працівнику примірник інструкції з охорони праці за його професією або вивісити її на робочому місці.

Вступний інструктаж

- проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи за цією професією або посади; учнями, вихованцями та студентами навчально-виховних закладів перед початком навчання тощо.

- проводить спеціаліст відділу охорони праці або особа, що призначена наказом для проведення цієї роботи.

- місце проведення вступного інструктажу - кабінет охорони праці або інше приміщення, обладнане наочними матеріалами.

- програма вступного інструктажу розробляється відділом охорони праці. Програму та тривалість інструктажу затверджує роботодавець.

- про проведення вступного інструктажу робиться запис в спеціальному журналі, а також у документі про прийняття працівника на роботу.

Первинний інструктаж

- проводиться на робочому місці до початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу, студентом, учнем та вихованцем перед роботою в майстернях, лабораторіях, дільницях тощо;

- проводиться індивідуально або для групи осіб спільного фаху;

- програма інструктажу розробляється керівником цеху чи дільниці, узгоджується зі службою охорони праці і затверджується роботодавцем.

- усі робітники і випускники професійних навчальних закладів після первинного інструктажу на робочому місці повинні пройти стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників або спеціалістів.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

- новоприйнятим;

- який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;

- який буде виконувати нову для нього роботу.

Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

- до початку трудового або професійного навчання;

- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Повторний інструктаж

- проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах із підвищеною небезпекою - один раз на квартал; на інших роботах - один раз у півріччя.

- мета інструктажу - поновити знання та уміння виконувати працівником роботу правильно і безпечно.

- проводиться індивідуально або для групи працівників за програмою первинного інструктажу в повному обсязі.

Позаплановий інструктаж

Проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці у таких випадках:

· при введенні в дію нових або змінених нормативних актів про охорону праці;

· при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування;

· при порушенні працівником нормативних актів, що може призвести до травми, отруєння або аварії;

· на вимогу працівника органу державного нагляду при виявленні недостатнього знання працівником безпечних прийомів праці і нормативних актів про охорону праці.

- проводиться індивідуально або для групи працівників спільного фаху;

- обсяг і зміст інструктажу визначається для кожного окремого випадку залежно від причин і обставин, що викликали необхідність його проведення.

Цільовий інструктаж

Проводиться у таких випадках:

· при виконанні разових робіт, що не пов'язані безпосередньо з основними роботами працівника;

· при ліквідації наслідків аварії і стихійного лиха;

· при виконанні робіт, що оформляються нарядом-допуском, письмовим дозволом та іншими документами;

· в разі проведення екскурсій або організації масових заходів з учнями та вихованцями.

- фіксується нарядом-допуском або іншим документом, що дозволяє проведення робіт.

4. Стажування (дублювання) та допуск до самостійної роботи.

Новоприйняті на підприємство працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2-15 змін або дублювання протягом не менше шести змін.

Допуск до стажування (дублювання) оформляється наказом (розпорядженням) по підприємству (структурному підрозділу), в якому зазначається тривалість стажування (дублювання) та прізвище відповідального працівника.

Перелік посад і професій працівників, тривалість стажування (дублювання) визначаються керівником підприємства. Тривалість стажування (дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Стажування (дублювання) проводиться за програмами для конкретної професії, посади, робочого місця, які розробляються на підприємстві і затверджуються керівником підприємства (структурного підрозділу).

Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються їх функціональними обов'язками.

У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:

- поповнити знання щодо правил безпечної експлуатації технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

- оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях за нормальних і аварійних умов праці;

- засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і обладнання та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення вимог охорони праці.

Запис про проведення стажування (дублювання) та допуск до самостійної роботи здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу в журналі реєстрації інструктажів.

Якщо в процесі стажування (дублювання) працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку щодо протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим розпорядженням може бути продовжено на термін, що не перевищує двох змін.

Після закінчення стажування (дублювання) наказом (розпорядженням) керівника підприємства (або його структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи.

Питання для самоперевірки:

1. Який основний нормативний акт регламентує порядок та види навчання, а також форми перевірки знань з охорони праці? На що вын спрямований?

2. Назвіть основні форми (види) навчання з питань охорони праці.

3. Доповніть речення: «На підприємстві для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом керівника створюється ….»

4. Назвіть (вибравши відповідні букви), хто входить до складу комісії:

A. спеціалісти служби охорони праці;

B. члени Держпромгірнагляду;

C. представники юридичної, виробничих, технічних служб;

D. роботодавець – керівник підприємства;

E. члени служби охорони праці;

F. представник профспілки або вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці та ін.

5. Охарактеризуйте перевірку знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи.

6. Які посадові особи та працівники проходять спеціальне навчання?

7. Хто керує цим процесом? Де здійснюється спеціальне навчання?

8. «…усі посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично …. проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці»

Підставте замість крапок відповідне твердження:

- раз на рік;

- раз на 5 років;

- раз на 3 роки;

- раз у квартал.

9. Перерахуйте основні характеристии навчання і перевірки знань, з питань оорони праці, посадових осіб.

10. Скільки існує видів інструктажів? Назвіть їх.

11. З’єднайте правильно ліву і праву колонки:

Вступний Проводиться при введенні в дію нових або змінених нормативних актів про охорону праці, при зміні технологічного процессу, при порушенні працівником нормативних актів
Первинний Проводиться при виконанні разових робіт, при ліквідації наслідків аварії
Повторний проводиться з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу
Позаплановий проводиться на робочому місці з усіма працівниками  
Цільовий проводиться на робочому місці до початку роботи з новоприйнятим працівником або працівником, який буде виконувати нову для нього роботу

12. Доповніть таблицю інформацією, яка не вказана у ній і що відноситься до певного виду інструктажу.

13. Який термін стажування та дублювання?

14. Продовжіть речення : «У процесі стажування (дублювання) працівник повинен….»

15. Під чиїм наглядом проводиться стажування (дублювання)? Після чого працівник допускається до самостійної роботи?

Похожие статьи