Поделиться Поделиться

Навчання з питань охорони праці. Види інструктажів

4.1. Види інструктажів

За характером і часом проведення інструктажі З. питань ухорони

праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Вступний інструктаж

Проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство

і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують

інші роботи для підприємства;

з учнями та студентами, які прибули на підприємство для

проходження виробничої практики;

у разі екскурсії на підприємство;

з усіма вихованцями, учнями, студентами та іншими особами, які навчаються в СЗО, ПЗО, ПТЗО, ВЗО, при оформленні або зарахуванні до ЗО.

Первинний інструктаж

Проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці

з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;

який переводиться з одного цеху виробництва до іншого;

який буде виконувати нову для нього роботу;

відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Проводиться з вихованцями, учнями та студентами СЗО, ПЗО,

ПТЗО, ВЗО:

на початку занять у кожному кабінеті, лабораторії, де навчальний процес пов'язаний із застосуванням небезпечних або шкідливих хімічних, фізичних, біологічних факторів, у гуртках, перед уроками трудового навчання, фізкультури, перед спортивними змаганнями, вправами на спортивних знаряддях, при проведенні заходів за межами території ЗО;

перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо; на початку вивчення кожного нового предмета (розділу, теми) навчального плану (програми) - із загальних вимог безпеки,

пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять.

Повторний інструктаж

Проводиться з працівниками на робочому місці в терміни, визначені відповідними чинними галузевими нормативними актами або керівником підприємства з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

4.1.4. Позаплановий інструктаж

Проводиться:

З працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів

про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації

устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини,

матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативних актів про

охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій,

пожеж тощо;

при виявленні особами, які здійснюють державний нагляд і

контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки стосовно робіт,

що виконуються працівником;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30

календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти

робіт - понад 60 днів.

З вихованцями, учнями, студентами - в кабінетах,

лабораторіях, майстернях тощо при порушеннях ними вимог

нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або

призвели до травм, аварій, пожеж тощо.

Цільовий інструктаж

Проводиться з працівниками:

при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою;

при ліквідації аварії, стихійного лиха;

при проведенні робіт, на які оформлюються наряд-допуск,

розпорядження або інші документи.

Проводиться з вихованцями, учнями, студентами ЗО в разі

організації масових заходів (екскурсії, походи, спортивні заходи

тощо).

4.2. Порядок проведення інструктажів для працівників

4.2.1. Усі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу і при подальшій роботі, повинні проходити на підприємстві навчання в формі інструктажів з питань охорони праці, подання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

4.2.2. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, а в разі відсутності на підприємстві такої служби - іншим фахівцем, на якого наказом (розпорядженням) по підприємству покладено ці обов'язки і який в установленому цим Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або

в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням

сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних

посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з

урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість

інструктажу затверджується керівником підприємства.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі

реєстрації вступного інструктажу (додаток 7), який зберігається в

службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення

вступного інструктажу, а також у документі про прийняття

працівника на роботу.

4.2.3. Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з

групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з

охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

4.2.4. Повторний інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

4.2.5. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і

зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.

4.2.6. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з

окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст

цільового інструктажу визначаються в залежності від виду робіт, що

ними виконуватимуться.

4.2.7. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер).

4.2.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів для працівника на протязі 10 днів додатково проводиться інструктаж і повторна перевірка знань. При незадовільних результатах і повторної перевірки знань

питання щодо працевлаштування працівника вирішується згідно з

чинним законодавством.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового

інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна

перевірка знань при цьому не дозволяється.

4.2.9. Працівники, які суміщають професії (в тому числі

працівники комплексних бригад), проходять інструктажі як з їх

основних професій, так і з професій за сумісництвом.

4.2.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового

та цільового інструктажу та про допуск до роботи особою, якою

проводився інструктаж, вноситься запис до журналу реєстрації

інструктажів з питань охорони праці (додаток 9). При цьому

обов'язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто

інструктував. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні

бути пронумеровані, журнали прошнуровані і скріплені печаткою.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення

наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому

наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не

обов'язково.

4.2.11. Перелік професій та посад працівників, які

звільняються від первинного, повторного та позапланового

інструктажів, затверджується керівником підприємства за

узгодженням з державним інспектором по нагляду за охороною праці.

До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням обладнання, застосуванням приладів та інстру-ментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

4.3. Порядок проведення інструктажів для вихованців,

Учнів, студентів

4.3.1. Вступний інструктаж проводиться на початку занять.

Інструктаж проводить працівник служби охорони праці, а за відсутності такого - особа, на яку наказом керівника ЗО покладені ці обов'язки.

Програма вступного інструктажу розробляється службою охорони

праці ЗО або призначеною керівником особою. Програма та тривалість вступного інструктажу затверджуються керівником закладу освіти.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі

реєстрації вступного інструктажу, який зберігається в службі охорони праці або в працівника, що відповідає за проведення вступного інструктажу.

4.3.2. Первинний інструктаж проводиться з групою вихованців

ПЗО, учнів СЗО, ПТЗО чи студентів ВЗО. Тематика інструктажу та

порядок його проведення визначаються відповідними положеннями

Міністерства освіти України.

4.3.3. Позаплановий інструктаж проводиться при виявленні

порушень вимог безпеки вихованцями, учнями, студентами під час

навчально-виховного процесу, при зміні умов виконання навчальних

завдань з професії, лабораторних робіт, інших видів занять,

передбачених навчальними планами.

4.3.4. Цільовий інструктаж з питань охорони праці проводять з

групою вихованців, учнів, студентів. Обсяг і зміст інструктажу

визначається в залежності від виду масових заходів.

Облік проведення цільових інструктажів здійснюється у

відповідності з чинними положеннями Міністерства освіти в журналах обліку теоретичного і виробничого навчання.

4.3.5. Первинний, позаплановий, цільовий інструктажі

проводять відповідні вчителі, вихователі, керівники гуртків,

інструктори, тренери, майстри виробничого навчання або завідувачі

кабінетів (лабораторій) тощо за відповідними інструкціями чи

програмами.

4.3.6. Відмітка про проведення первинного та позапланового

інструктажів робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань

охорони праці (додаток 10).

← Предыдущая страница | Следующая страница →