Поделиться Поделиться

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи

Тема 5 Навчання з питань охорони праці

План

1. Принципи організації та види навчання з питань охорони праці.

2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Навчання з питань охорони праці посадових осіб.

3. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення інструктажів для працівників. Інструктажі з питань охорони праці для вихованців, учнів, студентів.

4. Стажування (дублювання) та допуск до самостійної роботи.

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці.

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці - один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, необхідна умова вдосконалення управління охороною праці та забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і травматизму на виробництві.

Основним нормативним актом, що регламентує порядок та види навчання, а також форми перевірки знань з охорони праці є НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".

Даний нормативний документ спрямований на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів під час трудового та професійного навчання. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питану охорони праці забороняється.

Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами господарської діяльності незалежно від форми власності та видів діяльності.

Форми (види) навчання з питань охорони праці:

- інструктажі – один з найголовніших;

- курсове навчання ( проводиться екзамен);

- спеціальне навчання та перевірка знань;

- перевірка знань посадових осіб ( 1р. на 3 роки);

- підвищення кваліфікації;

- навчання учнів та студентів;

- технічні матеріали.

2.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи.

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі й студенти під час трудового та професійного навчання проходять на підприємстві інструктажі, навчання і перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються наказом керівника відповідні положення підприємств і формуються плани-графіки проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

На підприємстві для перевірки знань працівників з питань охорони праці наказом керівника створюється відповідна комісія. Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків якого належить організація роботи з охорони праці.

До складу комісії підприємства входять:

- спеціалісти служби охорони праці;

- представники юридичної, виробничих, технічних служб;

- представник профспілки або вповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці та ін.

Комісія вважається правомочною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Перед перевіркою знань на підприємстві організовують заняття: лекції, семінари та консультації.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється за тими нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їх функціональних обов'язків.

Форми перевірки знань з питань охорони праці працівників: тестування, залік або іспит.

Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у формі усного або письмового опитування.

Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформляються відповідним протоколом.

При незадовільних результатах перевірки знань працівник повинен протягом одного місяця пройти повторне навчання та повторну перевірку знань.

← Предыдущая страница | Следующая страница →