Поделиться Поделиться

Назвіть техніко-економічні показники роботи технологічної машини. Охарактеризуйте види продуктивності технологічних машин

Для оцінки ефеткивності використання технологічного обладнання необхідно знати його технвко-економічні показники , дояких відноситься : продукивність ,потужність ,коефіціент корисної дії (ККД) ,коефіціент використання обладнання.

Коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї - відношення виконаної роботи до загальних енергетичних затрат на її виконання. Безрозмірна велична, яка вимірюється у відсотках. Є важливою характеристикою машин та двигунів.

В цілому ККД машини визначається як добуток окремих коефіцієнтів корисної дії, що враховують втрати на різних ділянках машини. Загальний ККД при послідовному зєднанні механізмів розраховується як n(0)=n(1)*n(2)...n(n) , де n(1),n(2),n(n) – ККД окремих ланок. ККД при паралельному зєднанні механізмів дорівнює N(0)=(N(1)+N(2)+…N(n))/N(р.с.) , де N(1),N(2),N(n) – потужності, які витрачаються на подолання корисних опорів елементами кінематичного ланцюга; N(р.с.) – потужність рушійної сили.

Потужність — робота, що виконана за одиницю часу, або енергія, передана за одиницю часу. Потужність — це фізична величина, що показує швидкість виконання роботи і чисельно дорівнює відношенню роботи до часу, за який вона виконується.
Оскільки при виконанні роботи відбувається перетворення енергії, то можна вважати, що потужність характеризує швидкість перетворення енергії.

Продуктивність– це здатність технологічної машини виробляти певну кількість продукції за одиницю часу. Залежно від фізичного стану продукції, що виробляється, продуктивність може вимірюватися в шт/год,кг/год,та м3/год. Згідно сказаного продуктивність може бути штучна, масова та об'ємна.Розрізняють три види продуктивності машин: теоретичну, технічну та експлуатаційну. На практиці важливе значення має теоретична і технічна (дійсна) продуктивності.Технічна (дійсна) продуктивність – це середня кількість продукції, яка випускається машиною за одиницю часу з урахуванням витрат часу на технічне обслуговування(регулювання, змащення машини тощо).Експлуатаційна продуктивність –це показник, який характеризує машину в умовах експлуатації на конкретному виробництві з урахуванням усіх витрат робочого часу, в тому числі з причин відмови машини. Теоретична продуктивність машини періодичної дії– це кількість продукції, яку машина може виробити за одиницю часу при безперервній і безперебійній роботі в стаціонарному режимі.(це кількість продукції яка випускається даною машиною за один робочий цикл).

Технологічний (робочий) цикл– це проміжок часу між двома послідовними моментами видачі машиною готової продукції. Технологічний цикл включає тривалість завантаження продукту, час оброблення продукту в робочій камері і тривалість вивантаження:

Тт.ц = t3 + to + tв ,

де t3 – тривалість завантаження продукту в машину, с;

to – тривалість оброблення продукту, с;

tв – тривалість вивантаження продукту з машини, с;

Здійснивши відповідні перетворення, отримаємо:

Для машин періодичної дії:

Назвіть техніко-економічні показники роботи технологічної машини. Охарактеризуйте види продуктивності технологічних машин - Инвестирование - 1 ,

де Qтоб – теоретична об'ємна продуктивність, м3/год ;

V0 – об'єм робочої камери, м3;

φ – коефіцієнт завантаження робочої камери, Назвіть техніко-економічні показники роботи технологічної машини. Охарактеризуйте види продуктивності технологічних машин - Инвестирование - 2 , де Vпр – об'єм продукту в робочій камері.

Назвіть техніко-економічні показники роботи технологічної машини. Охарактеризуйте види продуктивності технологічних машин - Инвестирование - 3 ,

де Qтм – теоретична масова продуктивність, кг/год ;

ρ – густина продукту, кг/м3.

Назвіть техніко-економічні показники роботи технологічної машини. Охарактеризуйте види продуктивності технологічних машин - Инвестирование - 4 ,

де Qтшт – теоретична штучна продуктивність, шт/год ;

К – кількість штук продукту або виробів, яка вміщується у робочу камеру машини за один робочий цикл, шт.

Для машин безперервної дії:

Qтоб = φ × F0 × υ × 3600

де Qтоб – теоретична об'ємна продуктивність, м3/год ;

φ – коеф. завантаження площі поперечного перерізу розвантажувального пристрою;

F0 – площапоперечногорозрізу розвантажувального пристрою, м2;

υ – швидкість руху потоку продукту, м/с.

Qтм = φ × F0 × υ × ρ × 3600

Qтм – теоретична масова продуктивність, кг/год ;

ρ – густина продукту, кг/м3.

Назвіть техніко-економічні показники роботи технологічної машини. Охарактеризуйте види продуктивності технологічних машин - Инвестирование - 5 ,

де Qтшт – теоретична штучна продуктивність, шт/год ;

К – кількість штук продукту, яка вміщується в поперечному розрізі машини, шт.;

S – крок виробів у потоці (довжина виробу та відстань між сусідніми виробами).

Технічна продуктивність пов’язана з теоретичною:

Qтех=Кт.в.* Qт

де Qтех – технічна продуктивність;

Qт – теоретична продуктивність;

Кт.в – коефіцієнт технічного використання машини.

Кт.в. = tp/(tp+tт.о.+tвід.) ,

де tр – час роботи машини, год.;

tт.о – час технічного обслуговування машини (регулювання, переналагоджу-

вання, очищення робочих органів тощо), год.;

tвід – час, необхідний на відновлення працездатності машини після відмови,

год.

Експлуатаційна продуктивність – це показник, який характеризує машину в

умовах експлуатації на конкретному виробництві з урахуванням усіх витрат

робочого часу, в тому числі з причин відмови машини.

Експлуатаційна продуктивність пов'язана з теоретичною:

Qекс = Кз.в × Qт ,

де Qекс – експлуатаційна продуктивність;

Кз.в – коефіцієнт загального використання технологічної машини.

Кз.в. = tp/(tp+tт.о.+tвід.+ tорг)

де tорг – час простою машини через організаційні причини, год.

Коефіцієнт загального використання технологічної машини враховує всі втра-

ти робочого часу, в тому числі і простої машини через організаційні причини. Ці

втрати не пов'язані з якістю роботи машини та її технічним станом. Величина

даного коефіцієнта залежить від специфіки і організації роботи підприємства, де

експлуатується машина.

← Предыдущая страница | Следующая страница →