Поделиться Поделиться

Найвищим органом Міжнародної организації праці (МОП) є Міжнародна (генеральна) конференція праці

64.До сторін соціального діалогу ( на національному рівні) належать:- профспілкова сторона, суб'єктами якої є всеукраїнські профспілки та їх об'єднання, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; - сторона
роботодавців
, суб'єктами якої є всеукраїнські об'єднання організацій роботодавців, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності; - сторона органів виконавчої влади, суб'єктами якої є відповідні центральні органи виконавчої
влади;

65 . Держгірпромнагляд має повноваження

- здійснює комплексне управління охороною праці та контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

- розробляє за участю всіх зацікавлених сторін загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

- бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки;

- координує роботу відповідних органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, інших суб'єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та об'єктами підвищеної небезпеки;

- здійснює в установленому порядку державний нагляд за додержанням законодавства з охорони праці та промислової безпеки;

- організовує виконання робіт щодо науково-технічної підтримки державного нагляду в сфері охорони праці та промислової безпеки.

66 . Система законів і нормативних актів у галузі охорони праці базується на:

67 . Правові норми з охорони праці визначають систему соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці та встановлюють відповідальність за їх порушення.

68 . До соціально-психологічних галузевих чинників, що формують умови

праці належать: мікроклімат у колективі, групові та міжгрупові відносини та ін.

69 . Завдання системи управління безпекою праці вирішуються за рахунок:

70 . Об’єктом управління охороною праці на підприємстві є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів конкретних керівників та інженерно-технічних робітників підприємств із метою забезпечення безпечних, нешкідливих та сприятливих умов праці на робочих місцях, виробничих ланках, У цехах і на підприємстві в цілому

71.Прогнозування роботи з охорони праці можуть бути: пошуковим і нормативним. Пошукове прогнозування (наприклад, кількості можливих випадків травматизму) виходить з існуючої ситуації і визначає її стан у майбутньому. Нормативне прогнозування здійснюється від нормативно оціненого подальшого стану показників охорони праці до дій у теперішній час.

72 . Планування робіт з охорони праці – це одна з провідних функцій управління охорони праці. Перед плануванням обов'язково визначається фактичний стан охорони праці і його прогнозування на майбутнє.

73 .Безперервність планування передбачає: здійснення процесу планування на під­приємстві в рамках встановленого циклу і так, щоб розроблені плани безперервно зміню­вали один одного.

74 . Безпосереднє керівництво роботою з охорони праці у підвідомчих

дільницях здійснюють Головні спеціалісти галузевих об'єктів

75.Система управління охороною праці в галузі передбачає такі

організаційні заходи: - щоденний розгляд питань охорони праці в низових ланках галузевих об'єктів.- звіти керівників структурних підрозділів про стан техніки безпеки, про кількість виявлення порушень внаслідок щоденних перевірок охорони праці

на робочих місцях.

76 . Управління охороною праці на регіональному рівні здійснюють (по

області): обласна державна адміністрація;

77 . Адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавчих актів з охорони праці: адміністративні правопорушення порушення вимог законів та нормативно-правових актів з охорони пpaцi тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладання штрафу на працівників та, зокрема, посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян-власників підприємств чи уповноважених ними ociб.

78 . Результати розслідування нещасного випадку на виробництві оформлюються актом за формою Н-1 у випадку: Коли ж нещасний випадок стався на території підприємства або під час проїзду на роботу чи з роботи на транспорті підприємства, наданого для доставки працівників, чи на власному транспорті, який використовується в інтересах підприємства за дорученням роботодавця, перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі й під час міжзмінного відпочинку і, якщо причина нещасного випадку пов’язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків або з впливом на нього шкідливих виробничих факторів чи середовища, виконанням робіт в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий (надання необхідної допомоги іншому працівникові, запобігання аваріям, рятування людей та майна підприємства тощо), ліквідацією аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об’єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством, наданням шефської допомоги, під час прямування працівника до об’єкта обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням власника

79 . Якщо працівником порушені правила охорони праці та техніки безпеки,

хто несе відповідальність за нещасний випадок?

← Предыдущая страница | Следующая страница →