Поделиться Поделиться

НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами,
формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії,
формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань,
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час
конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання
потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в
практичній діяльності[2].

Метою технологічної практики для студентів спеціальності 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" є ознайомлення студентів із існуючими методиками ефективного застосування комп’ютерних та мережних технологій для вирішення задач комплексної автоматизації підприємств і установ, вивчення практичних рішень в галузі організації та побудови регіональних, корпоративних та локальних комп’ютерних мереж, розподілених комп’ютерних систем, дослідження характеристик, виконуваних функцій, етапів розробки, тестування та впровадження універсального та спеціалізованого апаратного і програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж, що використовується на об’єктах практики.

Під час проходження технологічної практики студенти повинні виконати наступні завдання:

· дослідити об’єкт практики, структуру та функції підрозділів об’єкту практики, їх взаємозв’язок;

· дослідити та проаналізувати універсальне та спеціалізоване апаратне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, які використовуються на об’єкті практики;

· дослідити та проаналізувати універсальне та спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, які використовуються на об’єкті практики;

· сформувати рекомендації щодо поліпшення існуючих на об’єкті практики технологічних процесів створення, використання та обслуговування комп’ютерних систем і мереж та їх програмного забезпечення (підвищення продуктивності та швидкодії, оптимізація комп’ютерних ресурсів, нові методи розробки, тестування та верифікації апаратного та програмного забезпечення, нові мережні рішення і технології, тощо);

· виконати поставлене індивідуальне завдання та сформувати звіт про проходження виробничої практики.

Для успішного виконання завдань технологічної практики необхідно дотримуватися рекомендованого плану проходження практики (додаток А).

Виходячи зі специфіки та технологічного оснащення бази практики, керівником від навчального закладу студенту видається індивідуальне завдання, яке узгоджується з керівником практики від підприємства. Орієнтовна тематика індивідуальних завдань представлена в додатку Б. Необхідно приділяти велику увагу своєчасному виконанню індивідуальних завдань для розвитку у студентів самостійності при вирішенні технічних питань та розширенні їх кругозору як фахівців. Тематика індивідуальних завдань повинна відповідати кваліфікацій характеристиці молодшого спеціаліста з комп’ютерних систем та мереж. Тема індивідуального завдання вибирається керівником практики від навчального закладу для студента-практиканта з урахуванням і у відповідності зі сферою особистих професійних інтересів студента, специфікою дослідно-конструкторської або науково-дослідної роботи керівника практики від навчального закладу та від специфіки роботи підприємства – бази практики.

3 ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Студенти несуть особисту відповідальність за невідвідування практики та якість підготовки звіту про проходження технологічної практики. Під час перебування на базі практики студенти повинні виконувати покладені на них обов'язки і дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

На початку практики студенти проходять інструктаж з техніки безпеки згідно з порядком, встановленим на даному підприємстві.

При проходженні технологічної практики студент повинен:

· вивчити і суворо дотримуватись правил техніки безпеки при роботі з комп’ютерними системами та мережами на базі практики;

· повністю виконати завдання, передбачені програмою практики;

· підготувати звіт про технологічну практику та захистити його у визначений термін.

4 ЗМІСТ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання
програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими навчальним закладом (характеристика – відгук від керівника практики від підприємства (установи, закладу), копія наказу з підприємства (установи, закладу) про проходження студентом практики), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу не пізніше останнього дня практики.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється звіт за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад[12], з обов’язковим врахуванням Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).[2]
Форма титульної сторінки звіту наведена в додатку В.

Звіт повинен за обсягом складати 25-30 аркушів формату А4.

Рекомендується наступна структура звіту про проходження технологічної практики:

Вступ

1. Дослідження об’єкту практики

2. Універсальне та спеціалізоване апаратне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, які використовуються на об’єкті практики

3. Універсальне та спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, які використовуються на об’єкті практики

4. Рекомендації щодо поліпшення існуючих на об’єкті практики технологічних процесів створення та використання комп’ютерних систем і мереж та їх програмного забезпечення

5. Звіт про виконання індивідуального завдання

Висновки

Література

Додатки

Відповідно до зазначеної структури звіту та згідно задач технологічної практики пояснювальна записка звіту повинна містити текстову та графічну інформацію щодо:

§ вивчення організаційної структури бази практики як об’єкту інформатизації, особливостей функціонування об’єкту, представлення організаційних структур у вигляді схем;

§ аналізу функцій підприємства, підрозділу, відділу, служби, виявлення функціональної структури підрозділів, представлення функціональних структур у вигляді схем;

§ ознайомлення з питаннями техніки безпеки і охорони зовнішнього середовища;

§ самостійного вивчення теоретичного матеріалу відповідно до специфіки індивідуального завдання;

§ вивчення особливостей комп’ютерних мереж і систем, а також засобів збору, обробки, і передачі інформації, які є на підприємстві;

§ вивчення особливостей структури і функціональних елементів комп’ютерних систем і мереж підприємства;

§ вивчення досвіду використання засобів інформаційної і обчислювальної техніки для побудови комп’ютерних систем і банків інформації;

§ вивчення принципів побудови комп’ютерної мережі, її призначення і особливостей функціонування;

§ вивчення конкретних способів організації технологічного процесу обробки інформації на підприємстві;

§ закріплення знань по алгоритмічним мовам і програмуванню шляхом складання реальних програм та тестуванню існуючого програмного забезпечення;

§ вивчення конкретної фінансової, інвестиційної, біржової, виробничої та іншої ділової документації;

§ підготовки і систематизації необхідних матеріалів для виконання дипломного проекту.


5 СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

5.1 Тематика індивідуальних завдань

Кожен студент отримує від свого керівника індивідуальне завдання на практику.

Зміст індивідуальних завдань і терміни їх виконання розробляються цикловою комісією ОКС і узгоджуються з підприємством.

Тематика індивідуальних завдань(Додаток Б) відповідає робочим програмам дисциплін, які вивчалися студентами. Тема індивідуального завдання може корегуватися з урахуванням специфіки задач бази практики. Зміст індивідуального завдання повинен враховувати основні кроки досягнення мети навчально-виробничої практики:

· знайомство з реальною практичною роботою підприємства;

· вивчення і аналіз досвіду організації виробничо-фінансової діяльності, управління виробництвом і колективом;

· опрацювання теоретичних питань, які пов’язані з цілями практики і діяльністю того підприємства, на якому проводиться практика.

5.2 Тематика теоретичних питань для самостійного опрацювання

Технологічна практика є продовженням навчання студентів коледжу в виробничих умовах, тому вона повинна забезпечити закріплення в виробничих умовах теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні спеціальних дисциплін і придбання навичок організаторської роботи на вироб­ництві. На протязі проходження практики студенти виконують обов’язки дублерів операторів електронно – обчислювальних машин, системних адміністраторів, налагоджувальників комп’ютерних мереж, ремонтників апаратних засобів ПК. Студенти безпосередньо приймають участь в процесах технічного обслуговування, ремонту та експлуатації електронно – обчислювальних машин (ЕОМ), виконують роботу на ЕОМ зі стандартним програмним забезпеченням; під наглядом інженерів та самостійно виконують інсталяції, налагодження операційних систем, програм, апаратних системних засобів, створюють та удосконалюють бази даних, розробляють власні програмні продукти. Практична діяльність вимагає постійного оновлення професійних теоретичних знань та навичок. Опрацювання теоретичних питань, які пов’язані з цілями практики і діяльністю того підприємства, на якому проводиться практика, є невід’ємною складовою навчального процесу в умовах виробництва.

Під час проходження практики студенти повинні самостійно опрацювати такі питання:

§ Загальна структура, основні задачі і алгоритми функціонування інформаційної комп’ютерної системи, яка діє на підприємстві;

§ Перспективи розвитку комп’ютерних систем та мереж;

§ Перспективи розвитку автоматизованих систем;

§ Методологія проектування і розробки комп’ютерної системи;

§ Методологія проектування і розробки автоматизованої системи;

§ Впровадження нової техніки у комп’ютерних системах та мережах;

§ Організація, збір, передача, обробка і зберігання інформації в інформаційній комп’ютерній системі підприємства.

Результати самостійної теоретичної роботи повинні бути систематизовані і узагальнені та відображені у тексті пояснювальної записки звіту з практики.

5.3 Типи індивідуальних завдань

В залежності від бази практики, а також від напрямку науково-дослідної роботи керівника практики від навчального закладу можливі наступні типи індивідуальних завдань:

- індивідуальне завдання, орієнтоване на схемотехнічну розробку апаратної частини проектованого об’єкту;

- індивідуальне завдання, орієнтоване на розробку системотехнічних питань;

- індивідуальне завдання, орієнтоване на розробку програмного забезпечення ЕОМ, систем та мереж;

Нижче сформульовані детальні вимоги до змісту та структури індивідуальних завдань кожного типу.

5.3.1 Індивідуальне завдання, орієнтоване на схемотехнічну розробку апаратної частини проектованого об’єкту;

Існуючі рішення. В даному розділі необхідно висвітлити результати детального дослідження існуючих аналогів, прототипів та типових пристроїв, що вирішують подібні задачі як на базі практики (якщо такі існують), так і в Україні чи за кордоном. На основі проведеного пошуку необхідно здійснити аналіз знайдених відомих рішень, з висвітленням переваг та недоліків сторін кожного з них.

Формування вимог до пристрою. На основі аналізу, що проведено в попередньому розділі, формулюється загальна концепція, а також вимоги до проектованого пристрою (вузла) з врахуванням необхідних структурних, функціональних чи конструктивних змін, які дозволять підвищити ефективність вирішення задачі(Додаток В).

5.3.2 Індивідуальне завдання, орієнтоване на розробку системотехнічних питань

Існуючі рішення в світі. В даному розділі необхідно висвітлити результати детального дослідження існуючих аналогів, прототипів та типових пристроїв, що вирішують подібні задачі як в Україні, так і за кордоном. При проведенні пошуку необхідно інтенсивно використовувати глобальну мережу Інтернет, оскільки це найоптимальніший шлях стосовно швидкості/якості отримання результатів. На основі проведеного пошуку необхідно здійснити аналіз знайдених відомих рішень, з висвітленням позитивних та негативних сторін кожного з них.

Існуючі рішення на базі практики. В даному розділі слід дати коротку характеристику галузі, в якій працює підприємство. Окремо необхідно провести аналіз апаратних засобів, що використо­вуються на підприємстві для вирішення поставлених завдань. Зокрема, слід дослідити наявність, склад та конфігурацію апаратних засобів за категоріями: обчислювальна техніка, локальна мережа, засоби зв’язку із глобальною мережею, пристрої безперебійного живлення, спеціалізовані пристрої обробки/збереження інформації і т.п. Також в даному розділі розглядається аналіз програмних засобів, що використовуються на підприємстві.

Формування вимог і постановка задачі. На основі аналізу, що проведено в попередньому розділі, формулюється загальна концепція, а також вимоги до проектованоі комп’ютерної мережі з врахуванням необхідних структурних, функціональних чи конструктивних змін, які дозволять підвищити ефективність вирішення задачі. На основі сформульованих вимог розробляється технічне завдання на проектовану комп’ютерну систему, в якому необхідно зазначити пункти згідно додатку В.

5.3.3 Індивідуальне завдання, орієнтоване на розробку програмного забезпечення ЕОМ, систем та мереж

Існуючі рішення в світі. В даному розділі необхідно висвітлити результати детального дослідження існуючих аналогів, прототипів та типових реалізацій системного та прикладного програмного забезпечення, що вирішують подібні задачі як в Україні, так і за кордоном. При проведенні пошуку необхідно інтенсивно використовувати глобальну мережу Інтернет, оскільки це найоптимальніший шлях стосовно швидкості/якості отримання результатів. На основі проведеного пошуку необхідно здійснити аналіз знайдених відомих рішень, з висвітленням позитивних та негативних сторін кожної реалізації. Об’єктом даного індивідуального завдання обов’язково повинна бути окрема складова системного чи прикладного програмного забезпечення обчислювальної системи або комп’ютерна система чи мережа в цілому.

Існуючі рішення на базі практики. В даному розділі слід дати коротку характеристику галузі, в якій працює підприємство. Окремо необхідно провести аналіз апаратних засобів, що використо­вуються на підприємстві для вирішення існуючих задач. Зокрема, слід дослідити наявність, склад та конфігурацію апаратних засобів за категоріями: обчислювальна техніка, локальна мережа, засоби зв’язку із глобальною мережею, пристрої безперебійного живлення, спеціалізовані пристрої обробки/збереження інформації і т.п. Основною частиною даного підрозділу є проведення аналізу програмних засобів, що використовуються на підприємстві. Зокрема, слід дослідити наявність, склад та конфігурацію програмних засобів за категоріями: операційні системи, системне програмне забезпечення, прикладні програмні засоби загального користування, спеціалізовані прикладні програмні засоби та засоби захисту інформації, стандартні та спеціалізовані протоколи мережевої взаємодії, технології використання мобільних програм, технології архівування /резервування/ відновлення інформації.

Формування вимог і постановка задачі. На основі аналізу, що проведено в попередньому розділі, формулюється загальна концепція, а також вимоги до проектованого системного чи прикладного програмного забезпечення з врахуванням необхідних структурних, функціональних чи математично-алгоритмічних змін, які дозволять підвищити ефективність вирішення задачі. На основі сформульованих вимог розробляється технічне завдання на програмне забезпечення.


6 ЗАХИСТ ЗВІТУ

Звіт(Додаток Г) про проходження виробничої практики разом із характеристикою з підприємства(установи, закладу) необхідно представити на розгляд керівника практики від навчального закладу не пізніше останнього дня практики. Захист звіту відбувається в терміни, встановлені цикловою комісією ОКС. Захист звіту про практику відбувається перед комісією, до якої входять керівники практики від навчального закладу та викладачі спеціальних дисциплін. Неподання звіту є підставою для повторного проходження практики, а у випадку зневажливого ставлення до практики і порушення дисципліни – для відрахування з вищого навчального закладу.

7 Критерії оцінки знань та умінь студентів

Оцінка «5» (відмінно) - виставляється студенту, який має глибоке знання навчального матеріалу, відповідає на теоретичні питання за змістом навчального матеріалу навчально-тематичного плану з технологічної практики правильно, змістовно, впевнено. Самостійно використовував отримані ним знання на практиці, вільно справлявся з виробничими завданнями. не допускав відхилень від технічних умов, дотримувався правил техніки безпеки, виконував роботу високоякісно, уміє виділяти основне та необхідне, не мав ускладнень при спілкуванні у виробничому колективі. Індивідуальне завдання виконано у повному обсязі із залученням самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу. Керівник від підприємства надав позитивний відгук щодо виконання виробничих завдань та дотримання трудової дисципліни під час проходження практики.

Оцінка «4» (добре) - виставляється студенту, який знає весь навчальний матеріал в об'ємі програми, обмірковує його, відповідає без утруднень на питання програми, використовував отримані знання в практичних завданнях, уміло організовував робоче місце, дотримувався правил техніки безпеки, працював без помилок. Можливі несуттєві помилки при виконанні індивідуального завдання. Пояснювальна записка звіту змістовна, але недостатньо повна. Відгук від керівника практики від підприємства(установи, закладу) позитивний.

Оцінка «З» (задовільно) - виставляється студенту, який знає основний матеріал програми, виділяє основне в завданні, виконував пошук непрацездатних вузлів та елементів окремих блоків ЕОМ під наглядом керівника, справлявся з простими випадками застосування знань на практиці, не допускав відхилень від технічних умов і правил техніки безпеки; перевагу віддає тільки відповідям на поставлені йому запитання. Має відгук керівника від підприємства, що повідомляє про достатній рівень виконання практикантом виробничих завдань.

Оцінка «2» (незадовільно) - виставляється студенту, який не знає більшої частини програмного матеріалу, допускає багато грубих помилок, не дотримувався технічних вимог і правил техніки безпеки, неохайний в роботі. Індивідуальне завдання не виконав. Відгук керівника практики від підприємства щодо виконання виробничих завдань та дотримання трудової дисципліни під час проходження практики негативний.


Джерела інформації

1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 02 червня 1993 р. №161)

2. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351)

3. Алексєєв В.Е. Вычислительная техника и программирование. - Москва: Высшая школа 1991. 400 с.

4. Бабич М.П. Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний посібник. – К.: „МК-Прес”, 2004. – 412 с., іл.

5. К. Брентон. Разработка и диагностика многопротокольных сетей. – М.: «Лори», 1999.

6. Є. Буров. Комп’ютерні мережі. – Львів: БаК, 2003.

7. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці /За ред..доктора тех..наук, професора М.П.Гандзюка.-Львів, 2003.

8. Грацтес Г. Internet и WWW". -Киев,1998.

9. Жабин В.И., Ткаченко В.В., Зайцев А.А., Антонов Р.Л. Логические основы и схемотехника цифровых ЭВМ: Практикум. – К.: ВЕК+, 1999. – 128 с.

10. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Навчальний посібник.- Львів: Афіша, 2000.

11. Кулаков Ю.А. Компьютерные сети. -Киев, Юниор, 1999.

12. Натальчишина В.П., Брендуля М.Ф., Гиль О.О.. Вимоги до оформлення курсових та дипломних проектів(робіт). Методичні вказівки для студентів інститутів та коледжу. – Первомайськ: ППІ, 2007. - 47 с.

13. С. Мюллер. Модернизация и ремонт ПК. «Вильямс», - К.,2002

14. В. Олифер, Н. Олифер. Компьютерные сети. – СПб.: «Питер», 2005.


ДОДАТОК А Календарний план проходження технологічної практики

Таблиця 2. Календарний план проходження технологічної практики

№ п\п Завдання практики Тривалість виконання (роб. дні)
Дослідити об’єкт практики, структуру та функції обчислювальних підрозділів об’єкту практики, їх взаємозв’язок
Дослідити та проаналізувати універсальне та спеціалізоване апаратне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, які використовуються на об’єкті практики
Дослідити та проаналізувати універсальне та спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, які використовуються на об’єкті практики
  В ЗАЛЕЖНОСТІ від специфіки (бази) практики: · дослідити технологічні процеси складання, монтажу, налагодження і тестування створюваного апаратного забезпечення комп’ютерних систем і мереж; · дослідити технологічні процеси проектування, розробки, тестування та верифікації розроблюваного прикладного та системного програмного забезпечення комп’ютерних систем і мереж; · дослідити технологічні процеси проектування, розробки, тестування та верифікації розроблюваного Web-орієнтованого програмного забезпечення (Web-серверів, Web-сторінок, технології Java, PHP, dhtml тощо);
Сформувати рекомендації щодо поліпшення існуючих на об’єкті практики технологічних процесів створення та використання комп’ютерних систем і мереж та їх програмного забезпечення
Виконати індивідуальне завдання технологічної практики
Оформити звіт про технологічну практику
Всього:

ДОДАТОК Б Тематика індивідуальних завдань

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань

§ Побудова моделі інформаційного процесу, що створено на базі практики.

§ Розробка програми на мові програмування, що узгоджена з замовником.

§ Розробка окремого модуля або невеликої задачі інформаційної системи.

§ Розробка структури програмного забезпечення компютерної системи.

§ Вивчення структури, області використання і правил експлуатації інформаційно-пошукових систем.

§ Дослідження використання конкретного пакету прикладних програм.

§ Вивчення існуючої бази даних інформаційної компютерної системи та висунення пропозицій щодо її удосконалення та розвитку.

§ Вивчення впровадження нових інформаційних технологій та висунення пропозицій щодо оптимізації, удосконалення та розвитку існуючих.

§ Вивчення впровадження нових моделей базових інформаційних процесів та висунення пропозицій щодо оптимізації, удосконалення та розвитку існуючих.

§ Вивчення існуючої комп’ютерної мережі та висунення пропозицій щодо її модернізації.

§ Створення проекту локальної комп’ютерної мережі.


ДОДАТОК В Зразок технічного завдання

Зразок

Технічне завдання

“Концентратор мережі 100VG-AnyLAN”

НАЙМЕНУВАННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Концентратор локальної мережі 100VG-AnyLAN.

1.2. Область застосування – обчислювальна техніка.

ОСНОВА ДЛЯ РОЗРОБКИ

Основою для розробки є індивідуальне завдання для виробничої практики, видане консультантом від кафедри інформаційних технологій інженерно-економічного факультету Первомайського політехнічного інституту НУК ім. адмірала Макарова.

ПРИЗНАЧЕННЯ РОЗРОБКИ

Метою даної розробки є підвищення пропускної здатності і продуктивності локальної мережі. Концентратор локальної мережі 100VG-AnyLAN призначений для реалізації обміну даними в мережі у відповідності зі стандартом ІЕЕЕ 802.12 підвищення продуктивності мережі.

ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

Джерелами даної розробки є матеріали навчальної і реферативної літератури, технічна документація, науково-дослідні роботи, журнали.

5. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1. Вимоги до структури і функцій

5.1.1. Концентратор повинен мати модульну структуру з можливістю об’єднання декількох концентраторів у стек.

5.1.2. Будова концентратора повинна забезпечувати виконання всіх його функцій: об’єднання вузлів у мережу з топологією “зірка”, арбітраж пакетів у мережі на основі дисципліни обслуговування з пріоритетом запитів, прийом і передача кадрів даних фізичного рівня.

5.2. Вимоги до апаратної сумісності

5.2.1. Розроблюваний концентратор повинен повністю забезпечувати зв’язок з пристроями мережі на основі стандарту ІЕЕЕ802.12 для мереж 100VG-AnyLAN.

5.2.2. Порт послідовного інтерфейсу повинен забезпечувати зв’язок з консоллю управління на основі стандарту RS-232.

5.3. Вимоги до надійності

5.3.1. В мережі на основі розроблюваного концентратора повинна забезпечуватися надійна передача кадрів фізичного рівня зі швидкістю 100 Мбіт/с.

5.3.2. Середній час безвідмовної роботи повинен складати не менше 10000 годин. Пристрій повинен бути ремонтопридатним.

Вимоги безпеки

5.4.1. Будова концентратора повинна відповідати вимогам електробезпеки ГОСТ 25.861-85.

5.5. Умови експлуатації

5.5.1. Мікроклімат в приміщеннях, де встановлена локальна мережа 100VG-AnyLAN, повинен відповідати нормам виробничого мікроклімату для обчислювальних центрів (ГОСТ 12.1.005-88).

5.5.2. Для нормальної роботи концентратора необхідно підтримувати (по ГОСТ 23.865-85):

· темепературу повітря в межах від +50°С до +400°С;

· відносну вологість повітря при 250°С в межах від 30% до 80%;

· атмосферний тиск 760±25 мм рт. ст.


ДОДАТОК Г Формат титульного листа звіту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ППІ НУК ІМ. АДМІРАЛА МАКАРОВА

ЗВІТ

з технологічної практики

студента IV курсу спеціальності 5.05010201

"Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"

_____ ________________________________________________

група прізвище, ім’я та по-батькові

“___________________________________________________________

___________________________________________________________”

(База практики)

Період практики з “______” 200___ р. по “______” 200___ р.

Керівники практики:

від підприємства(установи, закладу)

________________ _______________

/посада/ /підпис/ /П.І.Б/

від навчального закладу

________________ _______________

/посада/ /підпис/ /П.І.Б/

Первомайськ 200_р.


← Предыдущая страница | Следующая страница →