Поделиться Поделиться

Наявність та дієвість колективного договору на підприємстві. Найбільш важливі пункти колективного договору, що не виконуються

Трудові відносини між працівником і підприємством регулюються не тільки законодавством, трудовим договором, контрактом, а й колективним договором.

Укладена галузева угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Центральною Радою профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2011-2013 роки

Загальні положення

1. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (далі Міненерговугілля) - з однієї сторони, та Центральна Рада профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України (далі Профспілка) - з другої сторони (далі - Сторони), відповідно до Закону України "Про колективні договори та угоди" (3356-12) уклали Галузеву угоду (далі - Угода) на 2011-2013 роки з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, забезпечення конституційних прав і гарантій працівників та роботодавців, зайнятих у нафтопереробній промисловості, нафтопродуктозабезпеченні та підприємствах магістральних нафтопродуктопроводів.

2. Сторони, після укладення Угоди, є єдиним партнером у вирішенні правових, трудових, соціально-економічних та інших питань працівників підприємств усіх форм власності, установ і організацій (далі - Підприємства) відповідно до Положення про Міненерговугілля та Статуту профспілки.

3. Угода укладається з метою посилення соціального захисту працівників, які перебувають у сфері дії Сторін, що підписали Угоду, і включає зобов'язання Сторін, які спрямовані на створення умов для підвищення ефективності роботи відповідних Підприємств, реалізації на цій основі трудових і соціально-економічних гарантій працівників і трудових колективів.

4. До Угоди можуть вноситись зміни і доповнення лише при взаємній згоді сторін. Пропозиції про зміни і доповнення подаються сторонами у письмовій формі не пізніше ніж за один місяць (про зміни істотних умов праці, відміну діючих пільг та гарантій - за два місяці) до їх введення в дію. Про згоду внести зміни протилежна сторона повідомляє письмово.

5. Положення цієї Угоди та зміни до неї є обов'язковими для всіх підприємств, установ, організацій галузі при укладенні та виконанні колективних договорів або внесенні до них змін та доповнень.

6. Укладення колективних договорів на підприємствах рекомендується проводити до 15 березня поточного року, а внесення змін та доповнень до них - протягом терміну їх дії в установленому порядку.

Особливо активно ведеться робота профспілковими організаціями працівників хімічної та нафтохімічної галузей промисловості, нафтової і газової промисловості, машинобудування та металообробки, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування населення, культури, енергетики та електротехнічної промисловості, «Укрпошта», освіти і науки.

Обласна рада профспілки працівників хімічної та нафтохімічної промисловості тісно співпрацює з ветеранськими організаціями м. Кременчука мікрорайону №11 та міським шпиталем ветеранів і інвалідів війни і праці, бере активну участь в щорічних міських святкових заходах. При обласній організації профспілки діє клуб ветеранів праці, яким безоплатно надається приміщення, юридичні консультації, телефонні та факс послуги.

З метою створення на підприємствах безпечних умов праці:

1. Для профілактики та запобігання нещасних випадків, професійних захворювань, аварій і пожеж роботодавці та виборні органи первинних профспілкових організацій підприємств проводять:

щотижневі виробничі наради щодо аналізу стану охорон праці в кожному виробничому підрозділі з визначенням конкретних заходів щодо усунення виявлених недоліків;

щоквартальну оцінку ефективності роботи з охорони праці та здоров'я, медичного забезпечення працівників. Посадових осіб, які не вживають необхідних заходів для забезпечення належних умов праці і виробничого побуту, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

2. Підприємствам:

- щороку розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з вимогами санітарно гігієнічних норм;

- передбачити встановлення колективними договорами особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з обслуговуванням населення та об'єктів підвищеної небезпеки;

- визначити у колективному договорі перелік робіт, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця та використовувати час обідньої перерви на свій розсуд;

- систематично підвищувати безпосередньо на виробництві рівень обізнаності працівників з проблемами, пов'язаними з ВІЛ/СНІДом, його впливом на здоров'я та економіку, проведення профілактичних заходів;

- вживати заходів для поліпшення умов доступу осіб з обмеженими фізичними і розумовими можливостями до послуг, що надаються установами та організаціями соціальної інфраструктури;

- вживати заходів щодо створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб медичної служби.

3. Роботодавці передбачають у колективних договорах порядок та періодичність виділення коштів (у розмірі не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції та послуг) та спрямовують їх на заходи з охорони праці і забезпечують цільове їх використання у відповідності до законодавства.

4. Залучають представників виборних профспілкових органів, уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, до профілактичної роботи з охорони праці (в тому числі комплексних, цільових перевірок) спільно з посадовими особами та спеціалістами підприємства, членами комісії з охорони праці із збереженням за ними середнього заробітку під час зазначеної роботи.

5. Забезпечують страхування працівників відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (1105-14) .

Надають допомогу потерпілому на виробництві в оформлені та отриманні документів, які підтверджують право на відшкодування шкоди за нещасний випадок, профзахворювання.

6. Підприємства забезпечують своєчасне проведення атестації робочих місць працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці, для встановлення їх прав на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників, про що інформують їх не пізніше, як за два місяці до дня запровадження.

7. При групових нещасних випадках та нещасних випадках із смертельним наслідком, аваріях, випадках професійних захворювань забезпечують роботу комісій спеціального розслідування відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. N 1112 (1112-2004-п) .

8. Підприємства, за рахунок власних коштів та в порядку визначеному колективним договором, можуть здійснювати виплату одноразової допомоги та інших додаткових виплат потерпілим від нещасних випадків на виробництві, з тимчасовою втратою працездатності, а при виявленні порушень зі сторони потерпілого, керуються додатком N 8.

9. Підприємства сприяють ліквідації заборгованості з виплати сум відшкодування шкоди потерпілим на виробництві, а також сім'ям і утриманцям загиблих.

10. Підприємства відповідно до Закону України "Про охорону праці" (2694-12) забезпечують проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного огляду осіб віком до 21 року згідно з Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я від 21.05.2007 N 246 (z0846-07) .

Підприємства, через колективні договори за рахунок власних коштів, встановлюють додаткові, порівняно з законодавством, трудові і соціально побутові пільги для працівників:

- за вислугу років;

- звільненим за власним бажанням, у зв'язку з виходом на пенсію;

- надають грошову допомогу:

- на здешевлення харчування в їдальнях підприємств, на лікування, протезування та інші види медичної допомоги; сім'ї працівника, загиблого на виробництві з вини підприємства, а також внаслідок його смерті від професійного захворювання; одноразову допомогу працівнику, який втратив професійну працездатність повністю або частково з вини підприємства; сім'ї працівника, який помер від загального захворювання або нещасного випадку у побуті у розмірі витрат на поховання; одноразової допомоги на оздоровлення під час відпустки; допомоги працівникам на утримання дітей у дошкільних закладах; при одруженні; батькам, які виховують дітей-інвалідів; колишнім працівникам, які знаходяться на пенсії і не працюють; на придбання сільськогосподарської продукції та товарів народного споживання, а також на часткове покриття витрат на житло, комунальні послуги, в тому числі оплати за користування електроенергією, газом, тощо;

- виділяють на пільгових умовах продукцію підприємств (не забороненої для видачі фізичним особам), палива; надають за рахунок підприємства автомобільний транспорт для доставки працівників на дачні і городні ділянки, проведення культурно-оздоровчих заходів;

- надають працівникам довгострокові пільгові кредити на індивідуальне та кооперативне будівництво та безпроцентні позики для придбання ліків та оплати за лікування;

- забезпечують працівникам підприємств, що приватизуються, можливості стати співвласником приватизованого майна шляхом надання їм безпроцентних цільових позичок для викупу майна, виходячи з фінансових можливостей підприємств;

- надають додаткові оплачувані відпустки у випадках:

вступу працівника до шлюбу;

шлюбу дітей;

смерті подружжя або близьких родичів;

першого дня навчального року дітей перших класів загальноосвітніх шкіл;

жінкам щомісячно одного дня для вирішення побутових проблем;

- встановлюють доплати працівникам за роз'їзний характер роботи за умов, якщо тривалість переїзду до місця роботи і назад перевищує дві години - 40% годинної тарифної ставки /окладу/;

- проводять оплату новорічних подарунків для дітей працівників;

- проводять оплату лікарняних листків, виходячи із середньомісячної заробітної плати та страхового стажу працівників, при цьому витрати, понад передбачені законодавством, здійснюються за рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства;

- впроваджують недержавне медичне страхування;

- встановлюють у колективних договорах для осіб, що брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та членам сімей померлих ліквідаторів додаткові, порівняно з чинним законодавством, пільги та компенсації.

Трудові колективи, за рахунок власних коштів підприємств, у колективних договорах можуть встановлювати інші трудові і соціально-побутові пільги для працівників підприємств та організацій, що їх обслуговують.

← Предыдущая страница | Следующая страница →