Поделиться Поделиться

Номенклатура обслуговуючого персоналу

Державний заклад

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

Кафедра туризму та готельного господарства

ПРОГРАМА
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

для студентів 2-го курсу

спеціальності

6.140101 „Готельно-ресторанна справа”

денної форми навчання

Луганськ

ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” 2012


Зміст

1. Загальні положення
2. Мета й завдання практики
3. Організація практики
4. Програма технологічної практики
4.1. Оформлення на практику та знайомство з готельним підприємством. Загальна характеристика готельного підприємства
4.2. Структурні підрозділи готельного підприємства. Зміст основних функціональних груп приміщень
4.3. Процес обслуговування гостей у готелі
4.4. Номенклатура обслуговуючого персоналу
4.5. Технологія обслуговування на житловому поверсі
4.6. Технологія та види прибиральних робіт
4.7. Вимоги до санітарії та гігієни, миючі засоби та прибиральний інвентар
4.8. Ведення документації на поверсі. Матеріальні цінності на поверсі, їх облік і збереження
4.9. Організація та охорона праці обслуговуючого персоналу
4.10. Пропозиції та обґрунтування заходів щодо вдосконалення технології діяльності готельного підприємства
5. Керівництво практикою та контроль за її проходженням
6. Вимоги до звіту практики
7. Додатки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виробнича практика студентів зі спеціальності „Готельно-ресторанна справа” проводиться згідно навчального плану на другому курсі навчання. Організація проходження практики передбачає наявність достатнього рівня знань студентів з дисциплін „Організація готельного господарства” та "Технологія готельної справи".

Програму практики розроблено з врахуванням ступеневої освіти відповідно до навчального плану підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр на основі ст.30 Закону України „Про освіту”, Положення „Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу підготовку)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року № 65, „Методичних рекомендацій щодо розробки програм практики студентів вищих навчальних закладів України” Головного управління вищої освіти Міністерства освіти і науки України від 14. 02. 96 №31-5/97 та „Методичних рекомендацій щодо складання наказів до навчальних і виробничих практик” Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка від 19.01.2006р.

Відповідно до навчального плану спеціальності „Готельно-ресторанна справа” практика студентів здійснюється протягом року відповідно до індивідуальних календарних графіків тривалістю 2 тижні. За основу проведення практики взяте Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України №93 від 8 квітня 1993 року.

Практика є одним з головних видів навчального процесу. Вона максимально наближає теоретичну підготовку студентів до їх практичних дій, націлює на придбання навиків та досвіду самостійної роботи шляхом використання процесів, операцій, процедур, рішень, що властиві майбутній професії.

Практика сприяє першому кроку в ознайомленні з майбутньою професією та скороченню терміну адаптації молодого спеціаліста до сучасних умов діяльності готельних, санаторно-курортних комплексів та сфери ресторанного бізнесу після закінчення університету.

Програма практики є навчально-методичним документом, в якому визначається мета і завдання практики на кожному етапі її проходження, їх взаємозв’язок між собою та з навчальною і науково-дослідною роботою студентів, а також загальні питання щодо організації, керівництва та підведення підсумків практики.

Ця програма є провідним навчально-методичним документом, згідно з яким планується навчальне навантаження та регламентується діяльність керівника практики від вищого навчального закладу, визначаються підприємства, бази практик.

МЕТА Й ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метоювиробничої практики є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації технологічних процесів у готельному підприємстві (на житловому поверсі та вестибюльній службі).

Завдання практики:

· на базі одержаних у процесі навчання теоретичних знань сформувати у студентів професійні навички, необхідні для подальшої фахової діяльності;

· навчити застосовувати набуті професійні навички у практичній діяльності;

· надати можливість приймати самостійні рішення у різних виробничих ситуаціях (на технологічному рівні).

· ознайомити з існуючими нормативно-правовими документами в сфері готельного господарства;

· продемонструвати технологію роботи з клієнтами та надати можливість кожному студентові її апробувати;

· забезпечити ознайомлення з технологіями різних служб готелю та продемонструвати взаємозв’язки між ними;

· ознайомити з нормами санітарного утримання приміщень, організацією праці з білизною, вимогами до утримання малоцінного інвентарю.

Практика передбачає безперервність та послідовність при одержанні необхідного обсягу практичних знань.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Практика проводиться на підприємствах (організаціях) де є умови для виконання повного обсягу завдання практики. Бази практики визначаються керівництвом ІТОТТу ЛНУ імені Тараса Шевченка. З базами попередньо укладаються відповідні угоди. Кожен студент має право, за згодою кафедри туризму та готельного господарства, самостійно підбирати для себе базу проходження практики.

Базами практики можуть бути: готельні комплекси, готелі, мотелі та інші суб’єкти підприємництва з надання готельних послуг; суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють надання послуг розміщення та мають відповідну ліцензію; закордонні бази практики, з якими є договори про співпрацю. Підготовка до роботи студента за кордоном проводиться відповідними структурними підрозділами університету за умови виконання студентом усіх вимог діючого українського законодавства та країни перебування.

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює керівник практики від університету. Навчально-методичне керівництво та виконання програми практики забезпечує кафедра туризму та готельного господарства, яка розподіляє студентів на практику.

Закріплення студентів за базами практики та призначення керівників від кафедри оформляється наказом ректора університету.

Зміст, кількість та обсяг практичного матеріалу, що збирається студентом під час практики, залежить від теми наукового дослідження студента, типу та виду об’єкту дослідження, можливостей і бажання бази практики надати потрібну інформацію та погоджується студентом з керівником роботи.

Після закінчення практики студенти складають письмовий звіт про виконання програми практики та індивідуального завдання. Звіт практики повинен відповідати вимогам усіх розділів програми, індивідуального завдання, з обов’язковим врахуванням вимог єдиного стандарту документації та діючими на кафедрі правилами.

Спочатку звіт підписується та оцінюється безпосередньо керівником від бази практики. Керівник практики від підприємства також складає характеристику на студента-практиканта, яку особисто підписує.

Письмовий звіт разом із щоденником і характеристикою подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

Звіт про практику захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем кафедри (зараховано / незараховано).

Комісія приймає залік з практики у визначені за розкладом дні, але не пізніше початку нового навчального семестру. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно, при виконанні умов, визначених завідувачем кафедри туризму та готельного господарства.

Студент, який втретє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з університету.

4. ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

4.1. Оформлення на практику та знайомство з готельним підприємством. Загальна характеристика готельного підприємства.

Перед початком практики студент знайомиться з керівником практики від підприємства, правилами внутрішнього розпорядку в організації і своїм графіком виходу на роботу. Проходить інструктаж з протипожежної профілактики та техніки безпеки.

Загальна характеристика підприємства – бази практики. Назва, місце розташування фірми, її реквізити. Рік утворення, організатори. Форма власності (ТОВ, СП, приватне, акціонерне тощо).

Визначення типу підприємства відповідно до класифікації засобів розміщення, його місце знаходження, основний контингент клієнтів. Оцінити масштаби діяльності (місце організації на ринку готельних послуг). Уточнити перелік основних і додаткових послуг готельного підприємства. Паспорт готелю.

Нормативно-правова база функціонування підприємства. Порядок створення організації. Форми та умови господарювання. Ліцензування та процес сертифікації послуг на підприємстві.

4.2. Структурні підрозділи готельного підприємства. Зміст основних функціональних груп приміщень.

Особливості технології роботи та організації господарства. Вивчення внутрішньої організаційної структури досліджуємого підприємства (організації): вивчення служб готелю.

Вивчення та оцінка існуючої організаційної структури управління підприємством за штатним розкладом. Структура управління готелем, штатний розклад, посадові інструкції. Порядок управління трудовим колективом. Форма власності та перспективи її зміни.

Зміст основних функціональних груп приміщень, їх планувальна організація. Зміст приміщень поверху готелю: види номерів, їх кількість на поверсі, місткість, оснащення, меблі та устаткування. Планувальна організація поверху готелю та поверхового холу.

4.3. Процес обслуговування гостей у готелі.

Технологія бронювання місць і номерів у готелі. Прийом, реєстрація і розміщення гостей. Функції служби прийому і розміщення.

Порядок реєстрації та розміщення гостей. Особливості реєстрації туристських груп. Видача ключів. Контроль за ключами. Електронні замикаючі системи. Надання послуг проживання і харчування.

Надання додаткових послуг проживаючим. Охорона грошових коштів.

Види розрахунків із проживаючими. Виписка з номера готелю й оплата рахунку. Процедури від’їзду. Методи оплати рахунку. Нічний аудит.

Номенклатура обслуговуючого персоналу.

Функції та обов’язки службовців і працівників готелю щодо надання послуг гостям. Функціональні обов’язки службовців операційної ланки: старший адміністратор готелю, адміністратор служби розміщення, швейцари, посильні, служба портьє, служба покоївок, прибиральниці, завідуюча білизняною, кастелянка, швачка-штопальниця.

Номенклатура обслуговуючого персоналу на поверсі готелю. Посадові обов’язки обслуговуючого персоналу на поверсі готелю: покоївка, старша покоївка, зав. секцією, чергова по поверху. Режим праці персоналу на поверсі.

Узагальнені результати необхідно занести до таблиці.

Таблиця 1

Основні служби готелю та їх функції

№ з/п Служба готелю Склад служби за посадами Функції
       

4.5. Технологія обслуговування на житловому поверсі.

Трудові процеси, пов’язані з прибиральними роботами в готелі. Основні вимоги до технології обслуговування на поверсі. Організація виїзду з готелю, приймання номеру в гостя. Надання побутових послуг на поверсі, порядок приймання замовлень на додаткові послуги, умови їх надання. Форми взаємозв’язку додаткових служб з питань заїзду та виїзду гостей. Організація ключового господарства на поверсі.

4.6. Технологія та види прибиральних робіт.

Принципи виконання прибиральних робіт. Виконання різних видів прибиральних робіт на поверсі. Технологія та послідовність прибиральних робіт в готелі. Технологія прибирання приміщень загального користування.

Нормативні вимоги до прибирання різних видів номерів: підготовка номерів до заселення, прибирання заброньованих номерів, експрес-прибирання.

Підготовка покоївки до роботи. Нормативи проведення прибиральних заходів.

Роботи, пов’язані з оборотом постільної білизни.

4.7. Вимоги до санітарії та гігієни, миючі засоби та прибиральний інвентар.

Норми санітарного стану приміщень готелю та форми контролю за ним, вимоги до персоналу по дотриманню правил особистої гігієни. Організація проведення дезинсекції, дезинфекції і дератизації в приміщеннях готелю. Миючі засоби та прибиральний інвентар, вимоги до їх збереження.

Санітарно-гігієнічні засоби індивідуального користування у номері: їх облік, розподіл і розкладання.

4.8. Ведення документації на поверсі. Матеріальні цінності на поверсі, їх облік і збереження.

Експлуатаційна та нормативна документація на поверсі. Вимоги до білизни та малоцінного інвентарю. Збереження, пересування та списування білизни та інвентарю на матеріалі діючого готелю. Технологія постачання білизни на поверхи готелю.

Нормативи оснащення номерів різних категорій та поверхових холів. Система обліку та збереження матеріальних цінностей на поверсі, отримання їх зі складу, порядок списання. Організація матеріальної відповідальності на поверсі. Порядок проведення інвентаризації.

4.9. Організація та охорона праці обслуговуючого персоналу.

Організація праці обслуговуючого персоналу. Правила поведінки персоналу готелю. Охорона праці, культура обслуговування на поверсі. Поведінка працівників поверхової служби, організація протипожежної безпеки на поверсі.

4.10. Пропозиції та обґрунтування заходів щодо вдосконалення технології діяльності готельного підприємства

Рекомендації по вдосконаленню обслуговування клієнтів, підвищення комфортності, розробка пропозицій щодо підвищення використання виробничої потужності підприємства. Встановлення можливості більш ефективного використання потужності підприємства за рахунок надання додаткових послуг. Перепланування виробничих приміщень, організації робочих місць, технологічних ліній.

5. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ПРОХОДЖЕННЯМ

З метою організації та забезпечення проходження студентами практики призначаються два керівники: від університету та галузевого господарства – бази практики.

Керівник практики від кафедри туризму та готельного господарства повинен:

· заздалегідь відвідати бази практики та забезпечити належні умови для проходження практики;

· розробити індивідуальні завдання, які студенти зобов’язані виконати на протязі проходження практики;

· провести інструктивні збори студентів, які направляються на практику;

· надати студентам-практикантам необхідні документи (направлення на базу практики, програму, календарний план, індивідуальне завдання та інші додаткові матеріали);

· повідомити студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме: порядок подання письмового звіту, стандарти оформлення індивідуального завдання;

· регулярно проводити консультації студентів щодо виконання програми практики, виконання інших робіт та складання звіту;

· скласти графік відвідання баз практики та проводити контроль за проходженням студентами практики, надавати їм методичну допомогу в підготовці звітів та виконанні індивідуальних завдань;

· у складі комісії приймати залік з практики;

· подати завідуючому кафедри туризму та готельного господарства звіт про проведення практики із висновками щодо результатів практики і пропозиціями щодо поліпшення її.

Керівник практики від підприємства повинен:

· заздалегідь подбати про забезпечення належних умов для проходження практики;

· провести інструктивні збори студентів, які направлені на практику;

· надавати студентам-практикантам необхідні документи для виконання програми практики та індивідуальних завдань;

· повідомити студентів про систему звітності з практики, а саме: порядок подання письмового звіту, стандарти його оформлення;

· керувати та проводити контроль за проходженням студентами практики;

· у складі комісії приймати залік з практики;

· подати завідуючому кафедри туризму та готельного господарства звіт про проведення практики з висновками щодо результатів практики та пропозиціями щодо її поліпшення.

Студенти при проходженні практики зобов’язані:

  • до початку практики отримати від керівника практики від університету консультацію щодо оформлення всіх необхідних документів та оформити їх (медичну книжку, договір про проходження практики);
  • своєчасно прибути на базу практики;
  • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;
  • вивчити і суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;
  • нести відповідальність за виконану роботу;
  • якісно підготувати та своєчасно подати на кафедру туризму та готельного господарства звіт про проходження практики та здати залік з практики.

6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРАКТИКИ

6.1. Звіт з практики повинен бути надрукований на стандартних аркушах паперу. До тексту звіту додаються відповідні графіки, таблиці, бланки документів тощо. Звіт по практиці повинен повністю відповідати змісту організаційної практики.

Обов’язково додаються ксерокопії з бази практики:

  • Ксерокопію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної/фізичної особи;
  • Ксерокопію Довідки про внесення до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
  • Ксерокопію Ліцензії на господарчу діяльність (згідно вимогам діючого законодавства)

6.2. До звіту обов'язково додається щоденник практики, який заповнюється студентом протягом практики за встановленою формою.

Обсяг 15-20 сторінок з додатками. Оформлення титульної сторінки звіту, щоденника та характеристики представлено в додатках.

6.3. Звіт підписується спочатку керівником практики від підприємства та скріпляється печаткою. Потім він подається на перевірку керівнику практики від університету.

6.4. Звіт, підписаний обома керівниками практики, захищається студентом у комісії, що призначається завідуючим кафедрою.

Студент, який при захисті звіту отримав незадовільну оцінку, може бути направлений для продовження практики повторно. При одержанні незадовільної оцінки з практики вдруге студент відраховується.


Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний заклад

„ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму

← Предыдущая страница | Следующая страница →