Поделиться Поделиться

Нормування праці й чисельності персоналу

Нормування праці працівників бухгалтерії

Чисельність персоналу в апараті бухгалтерії і закріплення обліковим кадрів на

окремих ділянках облікового процесу залежать від обсягу і характеру господарської

діяльності підприємства, його організаційної структури, оснащення технічними засобами

обліку та ряду інших умов.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26.09.2003 №

269 затверджено Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського

обліку. Збірник нормативів чисельності містить норми часу на виконання робіт із

бухгалтерського обліку та нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку

установ, організацій, підприємств.

Редакція збірника Міжгалузевих нормативів чисельності складається:

— із загальної частини, що містить вихідні положення щодо розробки та

застосування норм часу та нормативів чисельності;

— методичних вказівок щодо умов застосування норм часу та нормативів

чисельності;

— чинників, які впливають на величину нормативів чисельності;

— розрахункових формул;

— нормативної частини, де наводяться нормативні карти норм часу та

нормативів чисельності;

— переліку використаної літератури.

У нормах часу наведено види виконуваних робіт, передбачені документами

(стандартами) з бухгалтерського обліку та звітності. Норми часу встановлено на

виконання робіт одним виконавцем, наведено в годинах та оформлено як нормативні карти. Норми часу розроблено на всі види бухгалтерського обліку відповідно до Плану

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

підприємств і організацій. Одиниці виміру обсягу робіт наведено в нормативних картах

(один баланс, одна відомість, одна позиція тощо).

Нормування праці й чисельності персоналу

Облікова та контрольна робота персоналу складається з робочих операцій, кожна з яких, у свою чергу, поділяється на прийоми, тобто на елементарні дії. Сукупніст операцій формує вид робіт, об'єднання яких визначає функцію окремого виконавця, що дає можливіст визначити об'єкти нормування та визначити трудомісткість здійснення операцій. Для цього використовують різні методи: експертний методоцінки трудомісткості облікових і контрольних робіт. Він ґрунтується на дії спеціальної комісії, до складу якої входять висококваліфіковані фахівці, бухгалтери, плановики, фінансисти тощо; дослідно-статистичний методґрунтується на порівнянні трудомісткості з раніш виконаними роботами; розрахунково-аналітичнийметод ґрунтується на фотографуванні чи самофотографуванні робочого часу.

На основі означених методів проводиться нормування бухгалтерської

Роботи та визначення норм, основні з яких наведені у табл. 9.1.

Таблиця 9.1. Види норм, що використовують при організації роботи

Назва Характеристика

1 2

Норма часуЦе витрати часу на виконання одиниці робіт одним чи групою

Працівників за визначених організаційно-технічних умов. Норму часу визначают у людино-годинах і людино-днях

НормаЦе кількість одиниць роботи (запис, підсумовування, документа),

виробіткуяку повинен виконати той чи інший працівник за одиницю

часу (година, день, місяць) за визначених організаційно- технічнихумов. Вона дорівнює одиниці, розділеній на норму часу.

НормаЦе витрати часу на визначений обсяг обліково-аналітичних робіт,

Обслуговуванняконкретизований за їх структурою, що може виконувати бухгалтер Одноосібно чи група працівників. Вона також характеризує кількість

одиниць , об'єктів обліку, що обслуговує один чи група працівників

відповідної кваліфікації зазаздалегідь визначених організаційно-технічних умов. Такими об'єктами можуть бути, наприклад, кількість назв постачальників, розрахунки з якими може забезпечити один бухгалтер;кількість працівників, закріплених за одним бухгалтером із зарплати.

Норма ї

керованостіУказує кількість працюючих, якими повинен управляти той чи інший старший керівник (головний бухгалтер, старший бухгалтер, завідувач сектором, керуючий групою) відповідної кваліфікації за заздалегідьвизначених організаційно-технічних умов роботи. Норми керованості застосовують у нормуванні керівного складу всіх рангів, починаючи зі старшого бухгалтера. Оптимальною нормою керованості є така, при якій керівник забезпечує повноцінне управління підрозділом протягом робочого дня і кожним працівником цього підрозділу

Норма Характеризує кількість працівників визначеної кваліфікації, що

співвідношенняприходиться на одного працюючого іншої кваліфікації зазаздалегідь визначених організаційно-технічнихумов. Наприклад, на одного бухгалтера-економіста з вищою освітою може приходитися не менше 4-6 бухгалтерів із середньою фаховою освітою. Нормами співвідношення мають бути охоплені всі категорії працюючих. Це дасть можливість досягти оптимальної структури і забезпечити високу ефективність колективної роботи

← Предыдущая страница | Следующая страница →