Поделиться Поделиться

Облік адміністративних витрат

Адміністративні витрати – загальногосподарські витрати, що спрямовуються на обслуговування та управління підприємством, тобто витрати, які пов’язані з виробництвом та управлінням у масштабі всього підприємства.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №16 „Витрати” визначено, що до адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управлінням підприємством:

- загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, затрати на проведення річних зборів, преставницькі витрати тощо);

- витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

- витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

- амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

- витрати на врегулювання спорів у судових органах;

- податки збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (крім податків зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

- плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

- інші витрати загальногосподарського призначення.

На рахунку 92 ”Адміністративні витрати” відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

За дебетом рахунка 92 ”Адміністративні витрати” відображається сума визнаних адміністративних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 „Фінансові результати”.

До загальногосподарських витрат на підприємстві „Рівнеінвестбуд” належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх службові відрядження, витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, комунальні послуги тощо), охорона, юридичні, аудиторські, транспортні послуги, поштово-телеграфні, канцелярські витрати, сума податків, зборів (обов’язкових платежів).

Аналітичний облік ведеться за статтями витрат.

Узагальнене формування адміністративних витрат:

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:
13 „Зношеність необоротних активів” 20 „Виробничі запаси” 22 „МШП” 28 „Товари” 30 „Каса” 31 „Рахунки в банках” 37 „Розрахунки з різними дебіторами” 39 „Витрати майбутніх періодів” 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками” 64 „Розрахунки за податками і платежами” 65 „Розрахунки за страхування” 66 „Розрахунки з оплати праці” 68 „Розрахунки заіншими операціями” 80 ”Матеріальні витрати” 81 „Витрати на оплату праці” 82 „Відрахування на соціальні заходи” 83 „Амортизація” 84 ”Інші операційні витрати” 79 „Фінансові результати”

Бухгалтерські проводки, згідно робочого плану рахунків підприємства, за рахунком 92 „Адміністративні витрати”:

№ П/П Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Списано матеріальні витрати, що належать до адміністративних витрат
2. Включено до складу адміністративних витра амортизацію основних засобів загальногосподарського призначення
3. Списано витрати на оплату праці працівникам адміністративного апарату
4. Нараховано відрахування на соціальні заходи до фонду оплати праці працівникам адміністративноуправлінського персоналу
5. Списано МШП, які належать до адміністративних витрат
6. Рахунки класу 8 закриваються на рахунки адміністративних витрат (а оскільки підприємство не використовує рахунки класу 8, то операція не здійснюється) рахунки класу 8  
7. Щомісяця загальна сума сформованих адміністративних витрат списується нафінансові результати основної діяльності підприємства

Бухгалтерські документами, які є підставою для визначення адміністративних витрат на підприємстві „Рівнеінвестбуд”, виступають:

ü по амортизації – „Розрахунок амортизації основних засобів”;

ü по МШП – „Акт на списання МШП”;

ü грошових коштів – „Видатковий касовий ордер”, виписка банку;

ü заробітної плати – „Табель обліку використання робочого часу”, а також складена на його підставі „Розрахунково полатіжна відомість”.

Адміністративні витрати на підприємстві списуються щомісячно, їх списання оформлюється за допомогою розрахунку, який складається бухгалтером підприємства. Для узагальненого обліку адміністративних витрат використовується при журнально-ордерній формі обліку журнал-ордер №5.

Облік витрат на збут

Витрати на збут – це витрати пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг).

Вони включають такі витрати:

- витрати матеріалів для пакування готової продукції на складах;

- витрати на ремонт тари;

- оплата праці ікомісійні винагороди продавцям, торгівельним агентам, працівникам підрозділу, що забезпечують збут;

- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

- витрати на перепродажну підготовку товарів;

- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

- інші витрати пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

На рахунку 93 „Витрати на збут” ведеться облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг.

До витрат на збут належать, зокрема, витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, товарів за умовами договору, витрати на маркетинг та рекламу, витрати на оплату праці й комесійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт та утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції, товарів, робіт і послуг.

Облік витрат на збут на підприємстві „Рівнеінвестбуд” не ведеться.

← Предыдущая страница | Следующая страница →