Поделиться Поделиться

Облік виробництва продукції

Список продукції, яку виробляє підприємство, зберігається в довіднику ТМЦ. Для зручності користування вся продукція об'єднана в окрему гру­пу довідника. Щодо всіх елементів цієї групи повинен бути заданий вид Продукция/Продукція. Перелік матеріалів і затрат, потрібних для вироб-

ництва конкретного виду (номенклатури) продукції можна переглядати і редагувати за допомогою кнопки Cостав/Перелік вікна елемента довід­ника ТМЦ.

Для роботи з документами, що стосуються виробництва, використо­вують журнал Производство/Виробництво, зображений на рис. 9.19.

Господарські операції, пов'язані зі списанням матеріалів на вироб­ництво, оприбуткуванням продукції, розрахунком її собівартості та від­пускної ціни, відображають в обліку за допомогою документа Кальку-ляция/Калькуляція (рис. 9.20).

Облік виробництва продукції - Инвестирование - 1

Документ Калькуляция/Калькуляція буває двох видів: Предвари-тельная/Попередня і Окончательная/Остаточна. Далі називатимемо їх відповідно Попередньою калькуляцією і Остаточною калькуляцією. Якщо документ уведений у режимі Ввод нового/Уведення нового, то це попе­редня калькуляція, а якщо ж у режимі На оснований/На підставі, - то це калькуляція остаточна. Змінити вид калькуляції неможливо.

Розглянемо введення попередньої калькуляції. Реквізити документа Калькуляция/Калькуляція розділені на декілька груп. Група Материа­лы и продукция/Матеріали і продукція містить такі реквізити, як Склад материалов/Склад матеріалів (склад, з якого списуватимуть матеріали), Продукция/Продукція, Склад продукции/Склад продукції (куди буде оприбутковано готову продукцію) і Кол-во продукции/Кількість про­дукції. Значення реквізитів Склад материалов/Склад матеріалів і Склад продукции/Склад продукції вибирають з довідника Места хранения/ Місця зберігання, а значення реквізиту Продукция/Продукція - з довід­ника ТМЦ.

Як зазначено, в довіднику Состав продукции/Перелік продукції, що підпорядкований довіднику ТМЦ, міститься перелік матеріалів і затрат, потрібних для виробництва кожного виду продукції. Кнопка Заполнить/ Заповнити дає змогу автоматично вводити дані в табличну частину доку­мента на підставі інформації з цього довідника. Таблична частина доку­мента містить таку інформацію:

назву затрати. Це можуть бути матеріали з довідника ТМЦ (надалі називатимемо їх матеріалами) або затрати з довідника Виды за­трат/Види затрат (називатимемо нематеріальними затратами), що їх використовують для включення в собівартість (наприклад, затрати на заробітну платню, оренду тощо); партію списуваних матеріалів (лише для матеріальних затрат); кількість (для матеріальних затрат);

суму затрат згідно з попередньою калькуляцією (тільки для немате­ріальних затрат, оскільки для матеріалів ця сума обчислена автома­тично під час проведення документа).

Облік виробництва продукції - Инвестирование - 2

Реквізит Сумма окончательная/Сума остаточна містить суму за оста­точною калькуляцією і для попередньої калькуляції цей стовпець завжди не заповнений.

Собівартість і продажну вартість як усієї кількості продукції, так і її одиниці можна переглянути в інформаційних стовпцях, розташованих пра­воруч над табличною частиною. Однак реальні значення відпускної ціни і собівартості видно лише після проведення документа, оскільки відпускна

ціна і собівартість списаних партій матеріалів буде обчислена під час про­ведення.

Додаткові параметри, що впливають на розрахунок відпускної ціни продукції, розміщені на закладці Дополнительно/Додатково. На цій закладці можна задати рентабельність у частках одиниці, ставку ПДВ і суму акцизу, а також зазначити декілька (не більше трьох) податків або відрахувань, що їх нараховують від обігу реалізованої продукції і зачисля­ють до її собівартості. Нижче вказана загальна сума відрахувань (поперед­ня сума за певним видом затрат).

За допомогою цього документа можна також оформити операцію списання матеріалів у виробництво без оприбуткування на склад готової продукції. Для цього треба увімкнути прапорець Только списать мате­риалы в производство/Тільки списати матеріали у виробництво і тоді нематеріальні затрати визначати не потрібно.

Безпосередньо в діалоговому вікні визначають рахунок і статтю затрат у проведеннях за списанням матеріалів. Для цього треба увімкнути прапо­рець Выбрать счет затрат/Вибрати рахунок затрат і тоді табличну час­тину можна заповнювати способом багаторазового вибирання з довідника ТМЦ за допомогою кнопки Подбор/Вибирати.

Усі документи Калькуляція/Калькуляція відображені в журналі Производство/Виробництво, де, крім іншої інформації, видно статус калькуляції. Статус може набувати таких значень: Незакрытая предва-рительная/Незакрита попередня (попередня калькуляція, для якої ще нема остаточної), Закрытая предварительная/Закрита попередня (для якої вже є остаточна калькуляція), Окончательная/Остаточна і Списа­ние материалов/Списания матеріалів (попередня калькуляція, яка тільки списує матеріали у виробництво).

Предварительная калькуляция/Попередня калькуляціяформує під час проведення низку бухгалтерських проведень: за списанням матеріалів на рахунок 23, за оприбуткуванням продукції на рахунок 26. За рахунком 23 ведуть аналітичний облік у розрізі Видов затрат/Видів затрат,тому в разі списання матеріалів на рахунок 23 потрібно правильно зазначити вид затрат для кожного матеріалу. Зробити це можна безпосередньо у довідни­ку ТМЦ.

Наприкінці місяця, коли всі виробничі затрати списано на рахунок 23 і внесено інформацію про незавершене виробництво на підставі поперед­ньої калькуляції, уводять Окончательную калькуляцию/Остаточну калькуляцію. У типовій конфігурації передбачена можливість автома­тичного формування остаточних калькуляцій для всіх незакритих поперед­ніх калькуляцій поточного місяця. Для цього потрібно виконати команду Создание окончательных калькуляций/Створення остаточних каль­куляцій з головного меню. Метою остаточної калькуляції є коригування попередніх значень затрат відповідно до реальних значень на кінець місяця. Суми реальних затрат розділені пропорційно до сум, зазначених у попередніх калькуляціях.

Під час уведення Окончательной калькуляции/Остаточної кальку­ляції буде заповнено реквізит табличної частини Сумма окончатель­ная/Сума остаточна, який визначає остаточні суми затрат за даними бух­галтерського обліку. Для нематеріальних затрат ці суми можна змінювати вручну, однак зміна попередніх сум неможлива.

У разі проведення Окончательной калькуляции/Остаточної кальку­ляції формуються необхідні бухгалтерські проведення. Це можуть бути коригувальні проведення з дебету рахунка 26 у кредит рахунка 23. У випадку продажу продукції до введення Окончательной калькуляции/ Остаточної калькуляції будуть сформовані коригувальні проведення щодо обліку собівартості реалізованої продукції (рахунок 90.1).

Собівартість незавершеного виробництва відображено в обліку за допо­могою документа Незавершенное производство/Незавершене вироб­ництво. Цей документ треба вводити щомісячно до введення остаточних калькуляцій. У табличну частину документа вводять дані про суми неза­вершеного виробництва. Сума, яка повинна бути зачислена на собівартість продукції в наступних періодах, зазначена для кожного виду затрат. Дані з цього документа використовують для визначення остаточної суми затрат.

За допомогою стандартного звіту Оборотно-сальдовая ведомость по счету/Обігово-сальдова відомість за рахунком, сформованого для ра­хунка 23 (рис. 9.21), можна отримати інформацію про залишки й обіги в розрізі видів затрат.

Облік виробництва продукції - Инвестирование - 3

Облік виробництва продукції - Инвестирование - 4

Стандартний звіт Карточка счета/Картка рахунка дає змогу отри­мати детальну інформацію про операції на рахунку (наприклад, на рахунку 23 Основное производство/Основне виробництво, як на рис. 9.22).

← Предыдущая страница | Следующая страница →