Поделиться Поделиться

Облік витрат та доходів майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів - це витрати, понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів для організації та за-безпечення діяльності підприємства в наступних звітних періодах (сплачені аванси за здані в оренду необоротні активи, перерахо-вана передплата за періодичні видання, придбані залізничні та авіаційні квитки, сплачена абонентська плата за користування засобами зв'язку, оплата страхових полісів, патентів, дисконт за наданим векселем тощо).

Для обліку витрат майбутніх періодів використовується ра-хунок 39 "Витрати майбутніх періодів” - балансовий, операцій-ний, активний, звітно-розподільчий, за дебетом відображається виникнення та збільшення витрат майбутніх періодів, за креди-том - їх зменшення; сальдо дебетове, характеризує залишок ви-трат майбутніх періодів на дату балансу, відображається у III розділі активу балансу.

Для узагальнення інформації щодо здійснення витрат у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів”.

До витрат, облік яких ведеться на рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”, відносяться: сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового поліса; оплата торгового патенту; передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання; витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; витрати, пов’язані з освоєнням нових виробництв та агрегатів.

За дебетом рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів” відображається накопичення витрат майбутніх періодів, за кредитом — їх списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду або собівартості виробленої продукції. Аналітичний облік витрат майбутніх періодів ведеться за їх видами. Що стосується сплачених авансом орендних платежів, суми оплаченого страхового поліса (страхування основних засобів підприємства і т.ін.), передплати за газети, журнали, періодичні та довідкові видання, то здійснення такого роду платежів відбувається, як правило, на початку звітного періоду (року). Списання (розподіл) та включення до складу витрат звітного періоду (того чи іншого місяця) зазначених авансових платежів здійснюється у розрахунку 1/12 від суми здійсненої передоплати на початок року.

Рахунок 39 “Витрати майбутніх періодів” кореспондує:

- за дебетом з кредитом рахунків: 20 “Виробничі запаси”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети, 30 “Kаса”, 31 “Рахунки в банках”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 47 “Забезпечення майбутніх витрат і платежів”, 63 “Розрахунки з постачальниками тапідрядчиками”, 65 “Розрахунки за страхуванням”, 66 “Розрахунки за виплатами працівникам”, 68 “Розрахунки за іншими операціями”;

- за кредитом з дебетом рахунків: 23 “Виробництво”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 84 “Інші операційні витрати”, 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”.

- Обороти за Дт і Кт 39 рах.накопичуються в Журналах 5 чи 5А. Якщо витрати повязані з підготовкою і освоєнням виробництва, фінансуються за рахунок фондів вищої організації чи бюджету, то їх списують з рахунку 39 у кореспонденції з рахунком 48 «Цільове фінансування і цільове надходження» Залежно від виду і цілі витрати майбутніх періодів їх списання на витрати періоду може здійснюватись рівномірним способом або за кошторисними ставками.Наприклад,я кщо під-во підписалося на журнал на рік і отримує його щомісяця, то такі витрати списуються на витрати періоду у розмірі 1/12від сплаченої суми за підписку. Рівномірний або нерівномірний способи списання витрат майбутніх періодів можна застосовувати при здійсненні витрат, повязаних з підготовкою або освоєнням нового виробництва.Метод списання витрат майбутніх пеіодів п-во визначає самостійно і вказує в обліковій політиці

Доходи майбутніх періодів - це доходи, отримані протягом по-точного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів (отримані аванси за здані в оренду необоротні акти-ви, отримана передплата за періодичні видання, виручка від реалізації залізничних та авіаційних квитків, квитків на театральні та інші ви-довищні заходи, отримана абонентська плата за користування засо-бами зв'язку, дисконт за отриманими векселями тощо).

Для обліку доходів майбутніх періодів використовується раху-нок 69 "Доходи майбутніх періодів" - балансовий, операційний, па-сивний, звітно-розподільчий, за кредитом відображається виник-нення та збільшення доходів майбутніх періодів, за дебетом - їх зменшення, сальдо кредитове, характеризує залишок доходів майбутніх періодів на дату балансу, відображається в V розділі пасиву балансу.

Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді, які підлягають включенню до доходів у майбутніх звітних періодах, призначено рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів”.

До доходів майбутніх періодів відносяться, зокрема, доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду основні засоби та інші необоротні активи (авансові орендні платежі), передплата на газети, журнали, періодичні та довідкові видання, виручка за вантажні перевезення, виручка від продажу квитків транспортних і театрально-видовищних підприємств, абонентна плата за користу-

вання засобами зв’язку тощо.

За кредитом рахунку 69 “Доходи майбутніх періодів” відображається сума одержаних доходів майбутніх періодів, за дебетом— їх списання на відповідні рахунки обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. Аналітичний облік доходів майбутніх періодів ведеться за їх видами, датами їх утворення і визнання доходами звітного періоду.

Рахунок 69 “Доходи майбутніх періодів” кореспондує з:

- за дебетом з кредитом: 30 “Kаса”, 31 “Рахунки в банках”, 70 “Доходи від реалізації”, 74 “Інші доходи”;

- за кредитом з дебетом: 16 “Довгострокова дебіторська заборгованість”, 30 “Kаса”, 31 “Рахунки в банках”, 37 “Розрахунки з різними дебіторами”, 48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

Узагальнення даних по рахунку 69 “Доходи майбутніх періодів” здійснюється при журнально-ордерній формі у журналіордері №3, а при спрощеній формі обліку — у розділі І Відомості 3-М.

Включати такі доходи та витрати до доходів та витрат звітного періоду в момент їх виникнення (або одержання) не можна, оскільки згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і витрат для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порі-вняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати над-ходження або сплати грошових коштів.

Розподіл доходів та витрат майбутніх періодів проводиться виходячи з кількості місяців, до яких вони відносяться, з посту-повим включенням до доходів та витрат звітного періоду.

Документальне оформлення операцій з доходами та витрата-ми майбутніх періодів проводиться з використанням рахунків, платіжних доручень, актів, накладних, квитанцій, договорів оре-нди, чеків, патентів, авансових звітів, прибуткових та видаткових касових ордерів, розрахунків бухгалтерії тощо.

← Предыдущая страница | Следующая страница →