Поделиться Поделиться

Облік доходів і витрат по операціях із пов’язаними сторонами

При відображенні доходів і витрат, які виникають унаслідок операцій з пов'язаними сторонами, слід урахо-вувати вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін», який визначає методологічні засади формування інформації про операції пов'язаних сторін та її розкриття у фінансовій звітності.

Пов'язані сторони — підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб, і особи, які прямо або опо-середковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність.

Перелік пов'язаних сторін для відображення господар-ських операцій з ними в бухгалтерському обліку підпри-ємство визначає з урахуванням не лише юридичної форми, а й сутності відносин (превалювання сутності над формою).

Згідно з п. 5 П(с)БО 23, до операцій пов'язаних сторін належать:

— придбання або продаж готової продукції (товарів, робіт, послуг);

— придбання або продаж інших активів;

— операції за агентськими угодами;

— орендні операції;

— операції за ліцензійними угодами (передача об'єктів промислової власності тощо);

— фінансові операції;

— надання та отримання гарантій і застав;

— операції з провідним управлінським персоналом, передбачені контрактом (трудовим договором), та з його близькими членами родини.

Оцінювання активів або зобов'язань за операціями пов'язаних сторін здійснюють за такими методами: порів-нюваної неконтрольованої ціни; ціни перепродажу; «витрати плюс»; балансової вартості.

За методом порівнюваної неконтрольованої ціни пов'язані сторони оцінюють активи і зобов'язання за ціною на аналогічну готову продукцію (товари, роботи, послуги), що реалізується не пов'язаному з продавцем покупцеві за звичайних умов діяльності.

Господарська операція Дебет Кредит Сума Податкові розрахунки
ПД пв
1. Продавець
Відображено дохід за звичайною ціною  
Відображено податкове зобов'язання    
Списано дохід на фінансовий результат    
Отримано кошти від дочірнього підприємства    
Списано різницю між звичайною та фактичною ціною на інші витрати операційної діяльності    
   
Списано собівартість готової продукції  
   
Інші витрати операційної діяльності списано на фінансовий результат    
2. Покупець
Оприбутковано товар    
Визначено податковий кредит, виходячи з договірної ціни    
Сплачено за товар за договірною ціною    
Відображено дохід від операції з пов'язаною стороною  
Дохід списано на фінансовий результат    

У примітках до фінансової звітності за наявності операцій пов'язаних сторін розкривають таку інформацію:

— характер відносин між пов'язаними сторонами;

— види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) пов'язаних сторін;

— використані методи оцінки активів і зобов'язань в операціях пов'язаних сторін;

— суми дебіторської та кредиторської заборгованості за операціями пов'язаних сторін.

Таку інформацію у примітках обов'язково наводять щодо операцій між асоційованими підприємствами, які обліковуються інвестором за методом участі в капіталі. Проте її можна не наводити до:

— консолідованої фінансової звітності щодо внутрігру- пових операцій;

— фінансової звітності материнського (холдингового) підприємства, якщо її оприлюднюють разом із консолідо-ваною фінансовою звітністю;

— фінансової звітності дочірнього підприємства, яке є юридичною особою за законодавством України та перебуває у повній власності материнського (холдингового) під-приємства, яке також є юридичною особою за законодав-ством України та оприлюднює консолідовану фінансову звітність;

— фінансової звітності підприємств, які перебувають під контролем держави щодо операцій з підприємствами, які також перебувають під контролем держави.

Якщо одна пов'язана сторона контролює іншу чи пере-буває під її контролем, то інформацію про характер відно-син пов'язаних сторін наводять незалежно від наявності операцій між ними.

← Предыдущая страница | Следующая страница →