Поделиться Поделиться

Облік еквівалентів грошових коштів, депозитів і ощадних сертифікатів

еквіваленти гр. коштів – це короткострокові високоліквідні фін інвестиції, які вільно конверт-ся у певні суми грош коштів і характ-ся незначним ризиком зміни вартості.До ЕГК належать високоліквідні акції та облігації, що утримуються для дилерських або торговельних цілей. ЕГК – об’єкт інвестування. ЕГК є активи п-ва, які одночасно відповідають вимогам: 1) належать до фін інвестицій; 2) короткострокові; 3) високоліквідні. Висока ліквідність відмежовує ЕГК від короткострокових фін інвестицій. Як ФІ, так і ЕГК м. мати борговий або майновий х-р. Як правило, ЕГК не є о-том інвестування у корпоративні права. ЕГК м. давати певний інвестиційний дохід у вигляді % чи різниці між цінами їх придбання і подальшої реалізації. У Нац стандартах обліку не визначено, коли м. переводити поточні ФІ у ЕГК, тому такий строк вказують в обл політиці п-ва. У міжнар. та нац. практиці ЕГК вважають поточні ФІ строком погашення до 3 місяців. Облік на рах 351. За Дт – придбання (надходження) ЕГК, за Кт – зменшення їх вартості та вибуття. До ЕГК належать також придбані п-вом для збільшення капіталу або збереження коштів банк Ме, які знах-ся в касі п-ва чи депоновані на строк до 3 міс. Однак, як правило, банк Ме після купівлі залиш в б-ку на пот. або депоз. рах для отримання %. Коли банк Ме перебувають на довгоср. депоз. рах, їх обліковують на окремому субрах (наприклад, 1431 – «Банк Ме на депозитному рах в б-ку»), а на поточному – 352 «Інші пот. ФІ». Дох від продажу банк Ме відоб-ть на субрах 741, а в разі, коли вони були придбані для викор-ня у виробничій д-ті – на 712.Аналітичний обл ЕГК ведуть за їх видами із забезпеченням можл-ті отримання інф-ї про ЕГК як на терит У, так і за її межами.

Проводки з обл банк Ме

Перераховано банку аванс на придб банк ме
Оприбутковані б ме
Укл з б-ком довгості деп. договір
Нарахув % за деп. Дог   Надійшли %
Якщо на дату балансу строк погашення >12 міс За 3 міс до закінчення строку дог

Курсові різниці за банк ме: позитивні – 744 рах, негативні – 974. Для под цілей курсові різниці за банк ме необхідно відображати. Депозити – кошти або цінні папери, віддані на зберігання до б-ку чи інш фін-кред установ. Їх зберіг на деп. рах. Д та ОС із строком погашення понад рік – у складі довгострокових ФІ, до 1 року – поточних ФІ.Ощадний (депозитний) сертифікат – письмове свідоцтво банку-емітента про депонування коштів, яке засвідчує право вкладника чи його правонаступника на одержання після закінчення встановленого терміну суми деп. і % за ним. ОС бувають строкові, до запитання, іменні та на пред’явника. Іменні ОС обігові не підлягають, а їх продаж інш особам є недійсним.Депонування коштів (ДК) – внесення грошей, цінних паперів чи інших цінностей до кредитних уст на зберігання.Часто ДК зд-ть з метою одержання банк гарантії своєчасної оплати догов зобов’язань.ОС є цінними борговими паперами, що емітовані б-ками і звич-но утрим-ся п-вом до їх погашення.Купонний ощадний (деп.) с-т – ощ (деп.) с, що має окремі купони, на кожному з яких зазначено строк зд-ня виплати %-ї плати. Відсотковий ОС – випущений б-ко із зазначеною %ю ставкою.У разі зберігання цінного ме б-к видає золотий сертифікат (свідоцтво про депонування золота в б-ку, що підлягає вільному обмінові на зазначену в ньому к-ть золота чи на грошовий еквівал золота за ринк ціною).Банківські сертифікати м б придбані із дисконтом або премією. Згідно з МСБО 12 їх, як і облігації, від-ть на дату балансу за амортизованою св-тю.

Проводки з придб депозитного сертифіката аналогічні пров. з вкладення коштів на деп. рах.

← Предыдущая страница | Следующая страница →