Поделиться Поделиться

Облік інвестиційної нерухомості

Наказом Міністерства фінансів України №779 від 02.07.2007 р. було затверджене П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». Він визначає метрологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість та її розкриття у фінансовій звітності.

Згідно п. 4 П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість(ІНР) — це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельної ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.

При наявності ознак, за яких об’єкт основних засобів може бути віднесеним і до операційної нерухомості і до інвестиційної нерухомості, підприємство розробляє критерії щодо їх розмежування. У якості основних критеріїв для ідентифікації об’єктів ІНР можна використовувати:

- визнання лише земельних ділянок та будівель IHP;

- чіткість визначення форми оренди (операційна або фінансова): здачі землі або будівлі в операційну оренду іншій компанії може бути визнана ІНР, а у випадку фінансової оренди - нi (регулюється П(С)БО 14 "Оренда";

-визнання земельних ділянок та (або) будівель, що отримані орендатором та здаються ним в суборенду, як ІНР;

- закріплення відсотка частки ІНР в загальній площі об’єкта.

ІНР слід визнавати в якості актива тільки в тому випадку, коли є вірогідність, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з ІНР та можна достовірно визначити вартість або справедливу вартість ІНР.

Виходячи з вищезазначеного, відмінності ІНР від інших активів (основних засобів та запасів) полягають в тому, що:

- IHP – це активи (лише земля, будівлі та споруди) утримувані виключно з метою отримання орендних платежів та (або) збільшення власного капіталу;

- ІНР обліковується згідно П(С)БО 32;

- IHP генерує кошти не в сукупності з іншими активами, а самостійно;

- можливість обліку за справедливою вартістю говоритъ про можливу ліквідність такої нерухомості;

- неможливість використання ІНР у звичайній виробничій діяльності .

Придбана інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю (п. 9 П(С)БО 32).

На дату балансу інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визнати, або за первісною вартістю, зменшеної на суму нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, що визнаються відповідно до П(С)БО 28.

Якщо підприємство обирає оцінку за справедливою вартістю, то на кожну дату балансу сума збільшення або зменшення справедливої вартості ІНР відображатиметься у складі іншого операційного доходу (субрахунок 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю») або інших витрат від операційної діяльності (субрахунок 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю») відповідно.

Якщо буде обрано оцінку за первісною вартістю, то об’єкт ІНР підлягатиме амортизації за одним із методів, наведених у п. 28 П(С)БО 7. Згідно з п. 18 П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість, що обліковується за первісною вартістю, зменшеної на суму нарахованої амортизації, з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигод від її відновлення, переоцінці не підлягає.У бухгалтерському обліку ІНР відображається за первісною чи справедливою вартістю на субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість», а на субрахунку 135 «Знос інвестиційної нерухомості» - відповідно нарахований знос, якщо ІНР обліковано за первісною вартістю.

У поточному обліку по дебету субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість» відображається інформація про:

- наявність і надходження об’єктів ІНР;

- переведення інших активів до складу ІНР;

- прибуток від зміни справедливої вартості»;

- вигоди від відновлення корисності об’єктів ІНР (якщо облік здійснюється за первісною вартістю);

- витрати пов’язані з модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією ІНР, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від їх використання.

По кредиту субрахунку 100 «Інвестиційна нерухомість» відображається інформація про:

- вибуття інвестиційної нерухомості;

- переведення її до складу інших активів;

← Предыдущая страница | Следующая страница →